Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Đurđa Vasić-Rački

Zvanje: profesor emeritus

Zavod/služba:
Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu
Godina diplomiranja:
1970.
Godina magistriranja:
1975.
Godina doktoriranja:
1981.

Životopis

Prof. dr. sc. Đurđa Vasić-Rački rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1971. godine. Na istom Fakultetu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu) zaposlila se na Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 1972. godine, a 1973. godine izabrana je u suradničko zvanje asistenta. Magistrirala je 1975. godine, a 1981. godine stekla je na Sveučilištu u Zagrebu doktorat znanosti iz područja kemijskog inženjerstva na temi "Biokatalitička oksidacija etanola". U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 1983. godine, izvanrednog profesora 1987. godine, redovitog profesora 1992. godine, a 1997. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje izbor dr. sc. Đurđe Vasić-Rački u trajno zvanje redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijskog inženjerstva. Kao gost profesor i istraživač u razdoblju od 1985. do 2005. godine, po nekoliko mjeseci godišnje, je boravila u Institute of Biotechnology, Research Center Juelich, Juelich, Njemačka. U razdoblju od 1999. do 2010. godine gost je profesor na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, gdje predaje kolegij "Reaktori i bioreaktori". Akademske god.2004/2005 predaje kolegij „Bioreakcijska tehnika“ na Fakulteto za kemijo in kemijsko inženjerstvo Univerze v Mariboru, a ak.god.2006/2007 kolegij "Biokemijsko inženjerstvo" na Kemijsko tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Prof. dr.sc. Đurđa Vasić-Rački nastavno i znanstveno je djelovala u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu. Tijekom dosadašnjeg rada uvela je u nastavu cijeli niz kolegija. Na preddiplomskim i diplomskim studijima koji se izvode na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije  je bila nositeljica sljedećih kolegija: Bilanca tvari i energije, Uvod u ekoinženjerstvo, Reaktori i biorekatori, Biokemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerski laboratorij, Industrijske biotransformacije (2+1+1), Ekoinženjerski projekt, Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo i Bioreakcijska tehnika. Na poslijediplomskim doktorskim studijima je predavala temeljni kolegij Biokemijsko inženjerstvo te izborni kolegij Biokatalizatori i biotransformacije, te Bilanca tvari i energije.

Koordinirala je pokretanje i dugi niz godina (2003-2010) je bila koordinatorica - voditeljica interdisciplinarnog međufakultetskog poslijediplomskog znanstvenog doktorskog i specijalističkog studija "Ekoinženjerstvo" Sveučilišta u Zagrebu. Osnivačica je Laboratorija za primijenjenu biokatalizu na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je i u ustrojstvu i razvoju Zavoda za reakcijsko inženjerstvo i katalizu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije od 1979. godine, te bila njegova predstojnica 1988/89-1989/90 i 1997/98-1998/99.

Bila je članica Matičnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti-Polje kemijskog inženjerstva rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije, (2001-2003), članica Odbora za evidenciju i unapređenje kadrova Sveučilišta u Zagrebu (2002/3-2005/6), članica Odbora za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti Hrvatske agencije za hranu (2005-2011), članica područnog znanstvenog vijeća za biotehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2009-2011), predsjednica Povjerenstva za nagrađivanje pismenih radova studenata (1983-1993) i Povjerenstva za rektorovu nagradu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (1993-2004), te članica (1997-1999:  2005-2007), pa predsjednica Izbornog povjerenstva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (2011 - 2013).

Znanstvena djelatnost prof. dr. sc. Vasić-Rački vezana je uz biokemijsko inženjerstvo, s posebnim naglaskom na enzimsko reakcijsko inženjerstvo te na primjenu industrijskih biotransformacija u kemijskoj industriji i zaštiti okoliša, čime je dala doprinos ustrojstvu i razvoju Industrijske biotehnologije po čemu je međunarodno prepoznatljiva . Objavila je 105 znanstvenih i stručnih radova, od toga 63 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u bazi Current Contents, četrdesetak ostalih znanstvenih radova u drugim časopisima, 4 poglavlja u međunarodnim i 1 poglavlje u domaćim knjigama, velik broj radova u zbornicima radova s međunarodnom recenzijom i ostale radove. Prema WoS bazi 81 rad je citiran 1067 (bez samocitata 926) puta, jedan rad 186 puta, a h indeks je 18, a prema SCOPUS bazi 74 rada je citirano 826 puta , a h indeks je 17. Sudjelovala je na mnogobrojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, održala je 16 pozvanih ili plenarnih predavanja na međunarodnim skupovima i 13 na domaćim skupovima, te 13 javnih predavanja po pozivu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

1. Sudar, Martina ; Česnik, Morana ; Clapés, Pere ; Pohl, Martina ; Vasić-Rački, Đurđa ; Findrik Blažević, Zvjezdana A cascade reaction for the synthesis of D-fagomine precursor revisited: Kinetic insight and understanding of the system // New Biotechnology, 63 (2021), 19-28. doi: 10.1016/j.nbt.2021.02.004
2. Bosch, Sandra ; Sanchez-Freire, Esther ; del Pozo, María Luisa ; Česnik, Morana ; Quesada, Jaime ; Mate, Diana M. ; Hernández, Karel ; Qi, Yuyin ; Clapés, Pere ; Vasić-Rački, Đurđa et al. Thermostability engineering of a class II pyruvate aldolase from Escherichia coli by in vivo folding interference // ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 9 (2021), 15; 5430-5436. doi: 10.1021/acssuschemeng.1c00699
3. Česnik, Morana ; Sudar, Martina ; Hernandez, Karel ; Clapes, Pere ; Charnock, Simon ; Vasić-Rački, Đurđa ; Findrik Blažević, Zvjezdana Application of a mathematical model for the optimization of a multi-enzymatic reaction; The case study of L-homoserine synthesis // 5th multistep enzyme catalyzed processes congress : book of abstracts / Rother, Dörte ; Sehl, Torsten (ur.). Aachen: RWTH Aachen University, 2021. str. 26-26
4. Švarc, Anera ; Fekete, Melinda ; Hernandez, Karel ; Clapés, Pere ; Findrik Blažević, Zvjezdana ; Szekrenyi, Anna ; Skendrović, Dino ; Vasić-Rački, Đurđa ; Charnock, Simon J. ; Vrsalović Presečki, Ana An innovative route for the production of atorvastatin side-chain precursor by DERA-catalysed double aldol addition // Chemical engineering science, 231 (2021), 116312, 10. doi: 10.1016/j.ces.2020.116312
5. Česnik Katulić, Morana ; Sudar, Martina ; Hernández, Karel ; Qi, Yuyin ; Charnock, Simon J. ; Vasić-Rački, Đurdica ; Clapés, Pere ; Findrik Blažević, Zvjezdana Cascade synthesis of L-homoserine catalyzed by lyophilized whole cells containing transaminase and aldolase activities: The mathematical modeling approach // Industrial & engineering chemistry research, 60 (2021), 38; 13846-13858. doi: 10.1021/acs.iecr.1c02343
6. Švarc, Anera ; Findrik Blažević, Zvjezdana ; Vasić-Rački, Ðurđa ; Charnock, Simon J. ; Vrsalović Presečki, Ana A multi-enzyme strategy for the production of a highly valuable lactonized statin side-chain precursor // Chemical engineering research & design, 164 (2020), 35-45. doi: 10.1016/j.cherd.2020.09.016

Nagrade i priznanja

2003 Zlatna plaketa Sveučilišta u Mariboru

2004 Nagrada Centralno-europske inicijative "From Research to Enterprise"

2005 Državnu godišnju nagradu za znanost

2006 Priznanje Sveučilišta u Zagrebu za međunarodnu suradnju

2008  Priznanje Hrvatske akademije tehničkih znanosti

Profesionalni interesi i članstva

1. Predsjednik Hrvatskog društva kemijskih inženjera (1995.-1999.)

2. Dopredsjednik Hrvatskog saveza inženjera (1999.-2008.)

3. Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (1999.-

4. Supredsjedateljica organizacijskog odbora dvaju međunarodnih znanstvenih skupova (Enzimsko reakcijsko inženjerstvo 1997. i 2005.)

5. Predsjednica organizacijskog odbora XX. Hrvatskih skupa kemičara i kemijskih inženjera

6. Članovi EFB-Radne skupine za primijenjenu biokatalizu (1986.-2000.)

7. Član znanstvenog odbora ESAB-a – European Section on Applied Biocatalysis (2000.-2012.)

8. Član uredničkog savjetodavnog odbora za: Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (1986-    ), Acta Chemica Slovenica (1996-  ), Engineering in Life Science (2000-2005), Bioprocess and Biosystem Engineering (2006-  )

9. Član upravnog odbora Društva sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i drugih znanstvenika – Zagreb.

 

Izabrani projekti

Međunarodni projekti

-"Microreactor technology for continuous enzymatic reactions catalyzed by C-C-bond forming enzymes" PROJECT FP6:  ERA-IB 2nd call: MicroTechEnz – EIB.10.012, Founders: Croatian Ministry of Science, Education and Sports, German Federal Ministry of Education and Research and Spanish council for scientific research, 01.03.2011 – 28.02.2014.(http://pierre.fkit.hr/miten/) - Coordinator

–"Cascade chemoenzymatic processes – New synergies between chemistry and biochemistry",CMST COST Action CM0701, 18.4.2008.–17.4.2012. (http://www.cost-cascat.polimi.it/)

–"Systems biocatalysis", CMST COST Action CM1303, 20.11. 2013.–19.11.2017. (http://cost-sysbiocat.fkit.hr/).

- HORIZON 2020 Project: Call: H2020LEIT-BIO-2014-1, SECOND STAGE,Topic: BIOTEC-3-2014, Type of action: IA "Sustainable industrial processes based on a C-C bond-forming enzyme platform"-Carbazyme-2015-2019.(www.carbazymes.com)

Voditeljica bilateralnih projekata:

–  "Enzimska hidroliza kožnih proteina" – Slovenija 1997-2002.

–  "Modelling of stereospecific reaction in enzyme membrane reactor"-32.6 KOA 2.A. Biokatalyse - 1990-2005  (Bilaterale Zusammenarbeit mit Kroatien).

–  "Enzimska sinteza kiralnih molekula"- Slovenija 01.01.2003. -01.01.2005.

–  "Study on biotransformations of industrial interest in aqueous and non-conventional media". CRO-28/2006: 01.08.2007. – 31.07.2009.(hrvatsko – mađarski znanstveno-istraživački projekt).

Voditeljica  nacionalnih znanstvenih projekata:

–  "Biotransformacije/bioreaktori" - 4-07-032 - 1991-1996  (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

–  "Biokatalizatori/biotransformacije"-125-021 - 1996-2002 (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

–  "Biokatalizatori/biotransformacije"-125-021 - 2002-2006 (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

–  "Biokatalizatori/biotransformacije"-125-1252086-2793-2007-2014  (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

Voditeljica stručnih projekata

- Mikrobna biosinteza vitamina C, PLIVA, 1995-1997

- Primjena kemijskog i biokemijskog inženjerstva, PLIVA, 1998-1999

- Proizvodnja ružmarinske kiseline,  PINUS Tovarna kemičnih izdelkov Rače, Slovenija, 2001-2004

- Separacija in koncentracija rožmarinske kiseline iz rastlinskega materiala, PINUS Tovarna kemičnih izdelkov Rače, Slovenija, 2004-2006

- Proizvodnja jabučnog octa, na obiteljskim gospodarstvima VIP-VI-2-10/05 -projekt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, 2005-2006.

- Diastereoselective Enzymatic Reduction of Atorvastatin and Montelukast Key Intermediates, FARMAVITA d.d., Zagreb, 2005-2007

Povijest zaposlenja

2017 - profesorica emerita

1997 redoviti profesor u trajnom zvanju

1992 redoviti profesor

1985 izvanredni profesor

1983 docent