Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

dr. sc. Martina Miloloža

Zvanje: asistent

Telefon:
01 4597 271
Telefon kućni:
271

Nastava

prijediplomski

Životopis

Martina Miloloža rođena je u Osijeku gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 2013. upisala je preddiplomski studij Ekoinženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT). Preddiplomski studij završava 2016. godine radom Onečišćenje bukom pod mentorstvom red. prof. dr. sc. Marije Vuković Domanovac. Također na FKIT-u, iste godine upisuje diplomski studij Ekoinženjerstvo. Za vrijeme studiranja na preddiplomskom i diplomskom studiju sudjelovala je na brojnim konferencijama, kao i u radu novinarskog tima Studentske sekcije Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa. Osvojila je nagradu za drugo najbolje postersko priopćenje 2018. godine na 2. studentskom kongresu Okolišnog zdravlja u Rijeci. Dobitnica je Rektorove nagrade za individualni znanstveni i umjetnički rad u akademskoj godini 2016./2017. s radom M. Miloloža, N. Janton, Potencijal izoliranih bakterijskih kultura u stvaranju aktivnog mulja za bioremedijaciju farmaceutske otpadne vode. Ujedno, 2016. godine je dobitnica priznanja za najbolju studenticu preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo. Diplomirala je 2018. godine na Zavodu za industrijsku ekologiju s temom Procjena utjecaja eritromicina na bakterijsku kulturu Pseudomonas putida izoliranu iz farmaceutske otpadne vode uz mentorstvo red. prof. dr. sc. Marije Vuković Domanovac. Također, 2018. godine je dobila nagradu Vjera Marjanović-Krajovan koju Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije dodjeljuje najboljem studentu diplomskog studija.

U veljači 2019. zaposlila se kao asistentica na FKIT-u, na Zavodu za industrijsku ekologiju. Iste godine je na FKIT-u upisala doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Doktorski rad radila je u sklopu HRZZ-a projekta Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike (IP-2019-04-9661). Fokus istraživanja stavila je na procjenu ekotoksičnog potencijala mikroplastike primjenom različitih testova toksičnosti te određivanje efikasnosti bakterija izoliranih iz okoliša u biorazgradnji mikroplastike. Doktorski rad pod nazivom Bioremedijacija vode onečišćene mikroplastikom primjenom bakterija izoliranih iz okoliša obranila je 2023. godine pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dajane Kučić Grgić i prof. dr. sc. Šime Ukića. Do sad je u sklopu doktorskog rada publicirala šest znanstvenih radova na kojima je prvi autor, od kojih su četiri publicirana u znanstvenim časopisima iz prve kvartile, jedan u časopisu iz druge kvartile i jedan u časopisu iz treće kvartile. Od 2019. do danas publicirala je 14 znanstvenih radova u časopisima citiranim u WoS–CC bazi, 6 radova u zbornicima skupova te sudjelovala na više od 70 znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu. Ujedno, sudjelovala je u izradi više stručnih studija za potrebe industrije. Neposredna je voditeljica više završnih i diplomskih radova. Redovito sudjeluje u radionicama cjeloživotnog obrazovanja i promocije znanosti. Vezano uz nastavnu djelatnost, sudjeluje u izvedbi nastave na nizu kolegija koji se odvijaju na FKIT-u: Mikrobiologija, Zaštita okoliša, Ekotoksikologija, Primjena ekotoksikologije, Ekologija, Kompostiranje otpada, Kemija u zaštiti okoliša te Kemijski i biokemijski procesi u tlu i sedimentu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

1. Bule Možar, Kristina; Miloloža, Martina; Martinjak, Viktorija; Radovanović-Perić, Floren; Bafti, Arijeta; Ujević Bošnjak, Magdalena; Markić, Marinko; Bolanča, Tomislav; Cvetnić, Matija; Kučić Grgić, Dajana, Evaluation of Fenton, Photo-Fenton and Fenton-like Processes in Degradation of PE, PP, and PVC Microplastics, Water, 16 (2024), 673, 17.

2. Bićanić, Danijela; Čugalj, Antonela; Jajčević, Marko; Lazinica, Antonija; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana, Ecotoxicity of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on aquatic organisms, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 72 (2023), 237-245.

3. Bule Možar, Kristina; Miloloža, Martina; Martinjak, Viktorija; Cvetnić, Matija; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav; Kučić Grgić, Dajana; Ukić, Šime, Potential of advanced oxidation as pretreatment for microplastics biodegradation, Separations, 10 (2023), 2; 132, 26. doi: 10.3390/separations10020132

4. Bule Možar, Kristina; Miloloža, Martina; Martinjak, Viktorija; Cvetnić, Matija; Ocelić Bulatović, Vesna; Mandić, Vilko; Bafti, Arijeta; Ukić, Šime; Kučić Grgić, Dajana; Bolanča, Tomislav, Bacteria and yeasts isolated from the environment in biodegradation of PS and PVC microplastics: screening and treatment optimization, Environments, 10 (2023), 207, 21. doi: 10.3390/ environments10120207

5. Čemerika, Ema; Milički, Dora; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Žižek, Krunoslav; Ocelić Bulatović, Vesna, Green biocomposites based on coffe grounds waste, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 73 (2023), 3-4; 215-226. doi: 10.15255/KUI.2022.079

6. Ocelić Bulatović, Vesna; Kučić Grgić, Dajana; Mandić, Vilko; Miloloža, Martina; Dybal, Jiri; Gajdosova, Veronika; Slouf, Miroslav, Biodegradation of LDPE_TPS blends under controlled composting conditions, Polymer bulletin, 80 (2023), 3; 3331-3357. doi: 10.1007/s00289-021-03982-6

7. Kučić Grgić, Dajana; Miloloža, Martina; Ocelić Bulatović, Vesna; Ukić, Šime; Slouf, Miroslav; Gajdosova, Veronika, Screening the Efficacy of a Microbial Consortium of Bacteria and Fungi Isolated from Different Environmental Samples for the Degradation of LDPE/TPS Films, Separations, 10 (2023), 79, 19. doi: 10.3390/separations10020079

8. Miloloža, Martina; Rozman, Ula; Kalčikova, Gabriela; Kučić Grgić, Dajana, Aquatic Toxicity of Polyethylene and Microcrystalline Cellulose Microbeads Used as Abrasives in Cosmetics, Chemical and biochemical engineering quarterly, 37/2023 (2023), 3; 181-188. doi: 10.15255/CABEQ.2023.2181

9. Miloloža, Martina; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Bolanča, Tomislav; Kučić Grgić, Dajana, Optimization of polystyrene biodegradation by Bacillus cereus and Pseudomonas alcaligenes using full factorial design, Polymers, 14 (2022), 20; 4299, 18. doi: 10.3390/polym14204299

10. Miloloža, Martina; Cvetnić, Matija; Kučić Grgić, Dajana; Ocelić Bulatović, Vesna; Ukić, Šime; Rogošić, Marko; Dionysiou, Dionysios Dion; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav, Biotreatment strategies for the removal of microplastics from freshwater systems. A review, Environmental chemistry letters, 20 (2022), 2; 1377-1402. doi: 10.1007/s10311-021-01370-0

11. Miloloža, Martina; Bule, Kristina; Prevarić, Viktorija; Cvetnić, Matija; Ukić, Šime; Bolanča, Tomislav; Kučić Grgić, Dajana, Assessment of the influence of size and concentration on the ecotoxicity of microplastics to microalgae Scenedesmus sp., bacterium Pseudomonas putida and yeast Saccharomyces cerevisiae, Polymers, 14 (2022), 6; 1246, 19. doi: 10.3390/polym14061246

12. Kučić Grgić, Dajana; Miloloža, Martina; Lovrinčić, Ema; Kovačević, Antonija; Cvetnić, Matija; Ocelić Bulatović, Vesna; Prevarić, Viktorija; Bule, Kristina; Ukić, Šime; Markić, Marinko, Bioremediation of MP-polluted waters using bacteria Bacillus licheniformis, Lysinibacillus massiliensis, and mixed culture of Bacillus sp. and Delftia acidovorans, Chemical and biochemical engineering quarterly, 35 (2021), 2; 205-224. doi: 10.15255/CABEQ.2021.1915

13. Sigurnjak Bureš, Marija; Cvetnić, Matija; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Markić, Marinko; Kušić, Hrvoje; Bolanča, Tomislav; Rogošić, Marko; Ukić, Šime, Modeling the toxicity of pollutants mixtures for risk assessment: a review, Environmental chemistry letters, 19 (2021), 2; 1629-1655. doi: 10.1007/s10311-020-01107-5

14. Miloloža, Martina; Bule, Kristina; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Bolanča, Tomislav; Kušić, Hrvoje; Ocelić Bulatović, Vesna; Kučić Grgić, Dajana, Ecotoxicological determination of microplastic toxicity on algae Chlorella sp.: response surface modeling approach, Water, air and soil pollution, 232 (2021), 8; 327, 16. doi: 10.1007/s11270-021-05267-0

15. Radić, Irena; Runje, Mislav; Cvetnić, Matija; Halužan, Maja; Jeličić, Mario-Livio; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Prevarić, Viktorija; Ukić, Šime; Bolanča, Tomislav, Validation of the ICP-MS method for determination of trace elements provided by ICH Q3D guideline in fosamprenavir calcium, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 70 (2021), 11-12; 701-709. doi: 10.15255/KUI.2021.004

16. Kučić Grgić, Dajana; Briški, Felicita; Ocelić Bulatović, Vesna; Vuković Domanovac, Marija; Domanovac, Tomislav; Šabić Runjavec, Monika; Miloloža, Martina; Cvetnić, Matija, Kompostiranje agroindustrijskog otpada, biootpada i biorazgradivog komunalnog otpada u adijabatskom reaktoru, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 68 (2019), 9-10; 381-388. doi: 10.15255/KUI.2019.029

17. Čurić, Ana; Muzica, Katarina; Runjak, Ivana; Vasiljević, Danijela; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana, What is the price of smoking? – Environmental hazards, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 72 (2023), 227-236.

18. Tutić, Ana; Miloloža, Martina; Cvetnić, Matija; Martinjak, Viktorija; Furač, Lidija; Markić, Marinko; Ukić, Šime; Bolanča, Tomislav; Kučić Grgić, Dajana, An Overview of Coking Wastewater Characteristics and Treatment Technologies, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 5-6/2023 (2023), 32; 349-358. doi: https://doi.org/10.15255/KUI.2022.080

19. Blažević, Iva; Kos, Krešimir; Kovačević, Mirela; Marković, Tibor; Sović, Lucia; Miloloža, Martina, SPF – super problematic formula? Active ingredients of sunscreens in the aquatic environment, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 72 (2023), 3-4; 257-267. doi: 10.15255/KUI.2022.053

20. Čačko, Sara; Pančić, Eva; Zokić, Iva; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana, Additives in plastics – potentially harmful effects on the ecosystem, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 71 (2022), 1-2; 49-56. doi: 10.15255/KUI.2021.009

21. Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Bolanča, Tomislav; Ukić, Šime; Cvetnić, Matija; Ocelić Bulatović, Vesna; Dionysiou, Dionysios D.; Kušić, Hrvoje, Ecotoxicological assessment of microplastics in freshwater sources—a review, Water, 13 (2021), 1; 56, 26. doi: 10.3390/w13010056

22. Prevarić, Viktorija; Sigurnjak Bureš, Marija; Cvetnić, Matija; Miloloža, Martina; Kučić Grgić, Dajana; Markić, Marinko; Bule, Kristina; Milković, Marin; Bolanča, Tomislav; Ukić, Šime, The problem of phthalate occurrence in aquatic environment: A review, Chemical and biochemical engineering quarterly, 35 (2021), 2; 81-104. doi: 10.15255/CABEQ.2021.1928

23. Bule, Kristina; Zadro, Karla; Tolić, Ana; Radin, Edi; Miloloža, Martina; Ocelić Bulatović, Vesna; Kučić Grgić, Dajana, Microplastics in the Adriatic marine environment, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 69 (2020), 5-6; 303-310. doi: 10.15255/KUI.2019.063

24. Kučić Grgić, Dajana; Bera, Luka; Miloloža, Martina; Cvetnić, Matija; Ignjatić Zokić, Tatjana; Miletić, Branko; Leko, Tomislav; Ocelić Bulatović, Vesna, Treatment of activated sludge from municipal wastewater treatment plants by the composting process, Hrvatske Vode, 28 (2020), 111; 1-8.

25. Bubaš, Pamela; Hećimović, Dora; Mikuličić, Filip; Terzić, Ivana, Miloloža, Martina, Impact of COVID-19 patterns of behavior on ecosystems, Chemistry in Industry: Journal of Chemists and Technologists of Croatia, 73 (2024) 65-74.

Izabrani projekti

  • 2023.-2027.: Okolišni aspekti SARS-CoV-2 antivirotika (HRZZ, voditelj projekta: prof. dr. sc. Šime Ukić).
  • 2020.-2022.: Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacity building (Interreg, voditelj projekta: prof. dr. sc. Matthias Zessner).
  • 2019.-2023.: Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike (HRZZ, voditelj projekta: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča).