Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Antivirotici i citostatici
Šifra: 63783
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osnovni je cilj kolegija upoznati studente s razvojem odabranih antivirotika i citostatika na načelima medicinske kemije. Posebni su ciljevi:
1) izložiti tzv. racionalni pristup razvoju lijekova koji se osnivaju na poznavanju trodimenzijskih struktura receptorskih proteina - meta djelovanja potencijalnih lijekova,
2) pokazati inhibitorno djelovanje lijekova navedenih terapijskih skupina i njihovu kliničku primjenu,
3) u sklopu laboratorijskih vježbi izraditi sintezu odabranih spojeva iz reda citostatika i antivirotika.
Očekuje se da će studenti steći u ovome segmentu nastave naobrazbu koja će im omogućiti da kreativno primjenjuju stečena znanja u zahtjevnim poslovima u istraživačkim institutima i suvremenoj industriji.


IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
Antivirotici
1. Virusna oboljenja, RNA- i DNA-virusi, struktura virusa. Strategije u razvoju lijekova protiv virusa
2. Lijekovi protiv oboljenja uzrokovanih herpesvirusima i virusom HIV.
3. Nukleozidni i nenukleozidni antivirusni agensi kao inhibitori replikacije virusne nukleinske kiseline (interferon, zidovudin, aciklovir, jodoksuridin, trifluortimidin).
4. Aciklički i karbociklički nukleozidni analozi.
5. Inhibitori translacije ribosoma (metisazon).
6. Inhibitori proteaze. Inhibitori ekspresije gena (oligonukleotidi). Inhibitori procesa vezanja virusa.
Citostatici
7. Rak i kemoterapija raka. Antimetaboliti.
8. Inhibitori aktivnosti hormona. Selektivni modulatori estrogenskih receptora.
9. DNA-alkilirajući agensi.
10. DNA-interkalatori i inhibitori topoizomeraze.
11. Inhibitori stvaranja tubula i mikrotubula.
12. Inhibitori proteinske i receptorske kinaze. Inhibitori proteasoma.
13. Seminarski rad.
14. Test.

IZVEDBENI PROGRAM LABORATORIJSKIH VJEŽBI:
Sinteza odabranih spojeva s potencijalnim antivirusnim i citostatskim djelovanjem.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Upoznavanje studenata s osnovnim načelima organske kemije u razvoju antivirotika i citostatika, glavnim predstavnicima antivirusnih i antitumorskih agensa i njihovim strukturnim karakteristikama, sintetskim putovima u pripravi pojedinih predstavnika i mehanizmima djelovanja spojeva prema metama njihovog djelovanja.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno je sudjelovanje na predavanjima, vježbama i na kolokviju organiziranom tijekom nastave radi provjere znanja.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito pohađanje nastave i izrada seminarskog rada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra), laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta), konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Provjera znanja putem kolokvija o čijem će rezultatu ovisiti oslobađanje od pismenog dijela ispita i prezentiranje seminarskog rada.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. primijeniti ideje u okviru znanstveno-istraživačkog rada
3. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
4. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
5. koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju u okviru kemijske sinteze i analize

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica
1. Antivirotici
Ishodi učenja:
- objasniti klasifikaciju virusa koji izazivaju oboljenja u čovjeka
- poznavati životni ciklus virusa kao osnove za odabir mete djelovanja potencijalnih virustatika
- definirati predstavnike antivirotika u liječenju infekcija uzrokovanih različitim virusima i objasniti njihove sinteze
- poznavati biokemijski mehanizam djelovanja lijekova prema metama njihovog djelovanja: inhibitori DNA-polimeraze, inhibitori reverzne transkriptaze, inhibitori adsorpcije, inhibitori fuzije, inhibitori odbacivanja virusne ovojnice, inhibitori HIV-proteaze, inhibitori djelovanja ionskih kanala
- razumijevanje strategije prolijekova i 'antisense' oligonukleotida u antivirusnoj terapiji

Kriteriji vrednovanja:
- razlikovati skupine DNA- i RNA-virusa i antivirusnih lijekova za odgovarajući virus
- razumijevanje etiologije virusnog oboljenja
- navesti glavne predstavnike antivirusnih agensa i njihove strukturne karakteristike
- nacrtati strukture pojedinih predstavnika antivirusnih agensa
- ilustrirati sintetske putove u pripravi pojedinih predstavnika antivirotika
- razlikovati mehanizme djelovanja spojeva prema metama njihovog djelovanja za različite viruse
- ilustrirati primjerima primjenu 'antisense' oligonukleotida i prolijekova u antivirusnoj kemoterapiji

Nastavna jedinica
2. Citostatici
Ishodi učenja:
- razumijevanje molekularnog mehanizma stanične disregulacije raka
- definirati antimetabolite kao protutumorske lijekove i primijeniti mehanizme njihovog djelovanja
- definirati lijekove koji interferiraju s DNA, definirati strukturu i svojstva DNA
- definirati protutumorske antibiotike i primijeniti njihov mehanizam djelovanja
- razlikovati inhibitore stvaranja mikrotubula
- poznavati selektivne modulatore estrogenskih receptora (SERM)
- razlikovati inhibitore proteinske i receptorske kinaze
- primijeniti inhibitore proteasoma u kemoterapiji i njihov mehanizam
- definirati nove biološke mete i terapijske strategije: inhibitore rezistentnosti stanica raka na lijekove, p-glikoproteina,popravka molekule DNA, enzima PARP, telomeraze, proteina toplinskog šoka, terapija raka temeljena na epigenetici, protumetastatički agensi, antigenska i protuusmjerena strategija

Kriteriji vrednovanja:
- navesti značajne predstavnike antimetabolita i njihov mehanizam djelovanja
- razlikovati lijekove koji se vežu za DNA reverzibilno, kovalentnim vezama i koji stvaraju reaktivne radikale
- ilustrirati primjerom elektrostatičko vezivanje lijeka na DNA, vezanje lijeka u glavnoj i manjoj udubini DNA i umetanje (interkalacije) lijeka
- navesti primjere glikopeptidnih, antraciklinskih i en-di-inskih protutumorskih antibiotika
- navesti primjer retrosintetske analize i sinteze en-di-inskog protutumorskog antibiotika
- objasniti biokemijski mehanizam stvaranja mikrotubula
- objasniti primjenu hormonalne terapije u liječenju tumora dojke, maternične sluznice i jajnika
- definirati princip racionalnog pristupa sinteze i inhibitora fuzijskog gena BCR-Abl: imatiniba
- ilustrirati primjerima nove biološke mete i terapijske strategije u budućnosti razvoja protutumorskih lijekova
Ishodi učenja:
 1. 1. kategorizirati viruse i usporediti cikluse njihovog umnažanja (replikacije)
 2. 2. odabrati predstavnike antivirotika u liječenju infekcija uzrokovanih virusima i objasniti njihove sinteze
 3. 3. analizirati biokemijski mehanizam djelovanja prema metama njihovog djelovanja
 4. 4. objasniti etiologiju karcinoma - stanične disregulacije koje izazivaju nekontrolirani rast tumorskih stanica
 5. 5. odabrati citostatike odgovarajućih terapijskih skupina, analizirati mehanistički princip njihovih inhibitornih učinaka na ključne enzime koji potiskuju rast tumorskih stanica i izazivaju njihovu programiranu smrt
Literatura:
 1. , C. Avendano, J. C. Menendez, Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs, Elsevier, Amsterdam, Belgija, 2008., , , .
 2. , C. K. Chu, Antiviral Nucleosides: Chiral Synthesis and Chemotherapy, Elsevier, Amsterdam, Belgija, 2003., , , .
 3. , Mladen Mintas, Silvana Raić-Malić, Medicinska kemija, Medicinska naklada, Zagreb, 2009., , , .
 4. , Mladen Mintas, Medicinska kemija protutumorskih lijekova, Medicinska naklada, Zagreb, 2013., , , .
 5. , D. E. Thurston, Chemistry and Pharmacology of Anticancer Drugs, CRC Press, Taylor & Francis Group, New York, USA, 2007., , , .
 6. , E. De Clercq, Advances in Antiviral Drug Design, Elsevier Science, Ltd., Amsterdam, Belgija, 2004., , , .
 7. , Nenad Raos, Silvana Raić-Malić, Mladen Mintas, Lijekovi u prostoru: farmakofori i receptori, Školska knjiga, Zagreb, 2005., , , .
3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Termini konzultacija:

Rezultati 1. kolokvija:

Rbr.

JMBAG

1. kolokvij

(21 bod)

%

1.

0125169545

18.5

88

2.

0125167171

19.5

93

3.

0125166975

17

81

4.

0125169293

20.5

98

5.

0125166996

18.5

88

6.

0125167257

16.25

77

7.

0125167187

14.75

70

8.

0125169774

19

90

9.

0125166858

11.75

56

10.

0125166842

16.5

79

11.

0125169288

-

-

12.

0125169615

18.5

88

13.

0125169683

20.5

98

14.

0125169699

19

90

Uvid u kolokvij održat će se u srijedu u 11h.

Autor: Silvana Raić-Malić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja