Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Analitička kemija
Šifra: 21184
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Šime Ukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Prikupljanje, određivanje i tumačenje informacije o uzorku te njegova interakcija s okolišem.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1: Uvod. Analitički sustav. Analitička informacija. Kvalitativna i kvantitativna analiza. Značajne znamenke.
Tjedan 2: Homogena i heterogena ravnoteža. Računanje s kemijskim ravnotežama u analitičkoj kemiji.
Tjedan 3. Tehnike separacije. Filtracija, centrifugiranje, destilacija, sublimacija, kristalizacija, taloženje, isparavanje, ekstrakcija, kromatografija.
Tjedan 4: Sustavna separacija i analiza anorganskih kationa i aniona.
Tjedan 5: Kromatografija. Pokretna i nepokretna faza. Uvod i osnovni principi kromatografske separacije. Podjela kromatografskih tehnika.
Tjedan 6: Gravimetrija. Taloženje i svojstva taloga. Onečišćenje taloga. Sušenje taloga. Termogravimetrijska analiza. Primjena u analizi okoliša.
Tjedan 7: Volumetrija. Točka ekvivalencije i točka završetka titracije. Standardi. Izražavanje koncentracije i izračuni u kvantitativnoj analizi.
Tjedan 8: Taložne titracije. Krivulje titracije. Izračun krivulja titracije. Indikatori. Mohrova, Volhardova i Fajansova metoda. Primjena u analizi okoliša.
Tjedan 9: Kompleksni spojevi. Ligandi i centralni atomi. EDTA. Titracije s kompleksonom III. Indikatori. Primjena u analizi okoliša.
Tjedan 10: Uvod u spektroskopiju. Elektromagnetski spektar zračenja. Apsorpcija, emisija i raspršenje. Lambert Beerov zakon. Spektrometrijska analiza u UV/VIS području. Primjena u analizi okoliša.
Tjedan 11: Neutralizacijske titracije. Standardi i standardizacija. Indikatori. Svojstva indikatora i mogućnosti primjene. Titracija jake kiseline i jake baze. Titracije slabe baze i slabe kiseline. Izračuni titracijske krivulje.
Tjedan 12: Titracija poliprotonskih kiselina. Titracija soli. Titacije u nevodenom mediju. Izračuni titracijske krivulje. Automatski titratori. Primjena u analizi okoliša.
Tjedan 13: Osnove elektokemije. Elektokemijska ćelija i polureakcije. Ovisnost o koncentraciji.
Tjedan 14: Redoks titracije. Standardi. Izračun titracijske krivulje. Indikatori. Primjena u analizi okoliša.
Tjedan 15: Elektroanalitičke metode. Uvod u potenciometriju, voltametriju, kulometiju, konduktometriju i amperometriju. Primjena u analizi okoliša.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Student stječe osnovna znanja o analitičkoj kemiji, koja su preduvjet za samostalno rješavanje analitičkih problema.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Uredno prisustvovanje nastavi, domaće zadaće, vježbe, 2 testa.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Uspješno završene vježbe i pravilno napisane domaće zadaće. Prisutnost na predavanjima i seminarima.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja. Seminari. Laboratorijske vježbe. E-učenje.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Pismeno i usmeno.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Položen kolokvij iz Opće kemije.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
Definirati analitički sustav okoliša.
Povezati principe kemijske ravnoteže s metodologijom kemijske analize okoliša i analizom procesa u zaštiti okoliša.
Znati osnovne principe separacije.
Primijeniti metode gravimetrijske i volumetijske analize u kemijskoj analizi okoliša i analizi procesa u zaštititi okoliša.
Znati osnovne principe spektometrijske i elektokemijske analize.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz područja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. upotrijebiti osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima
3. definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja
4. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku
5. razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjemNASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica. Analitički sustav.

Ishodi učenja
Definirati analitički sustav.
Povezati principe kemijske ravnoteže s metodologijom kemijske analize okoliša i analizom procesa u zaštiti okoliša.

Kriteriji vrednovanja
Znati definirati analitičku metodu.
Znati odrediti analitički signal i dobiti analitički rezultat.
Znati kemijski i stehiometrijski račun u analitičkoj kemiji.


Nastavna jedinica. Metode separacije.

Ishodi učenja
Povezati principe kemijske ravnoteže s metodologijom kemijske analize okoliša i analizom procesa u zaštiti okoliša.
Znati osnovne principe separacije.

Kriteriji vrednovanja
Povezati principe kemijske ravnoteže s osnovnim principima separacije.
Povezati osnovne principe separacije s analitičkom metodologijom i rezultatom analize.
Primijeniti osnovne principe separacije u analizi okoliša.


Nastavna jedinica. Metode gravimetrijske i volumetrijske analize.

Ishodi učenja
Povezati principe kemijske ravnoteže s metodologijom kemijske analize okoliša i analizom procesa u zaštiti okoliša.
Primijeniti metode gravimetrijske i volumetijske analize u kemijskoj analizi okoliša i analizi procesa u zaštititi okoliša.

Kriteriji vrednovanja
Planirati korake gravimetrijske i volumetrijske analize.
Znati izračunati rezultat gravimetrijske i volumetijske analize.
Razumijeti interferecije kod gravimetrijskih i volumetijskih analiza.


Nastavna jedinica. Metode spektrometrijske i elektorkemijske analize.

Ishodi učenja
Znati osnovne principe spektometrijske i elektrokemijske analize.

Kriteriji vrednovanja
Znati osnovne principe spektometrijske i elektrokemijske analize.
Znati povezati analite okoliša i odziv spektrometrijske i elektrokemijske analize.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
    Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2003.
    M. Kaštelan-Macan, Analitička kemija, I dio (Gravimetrija), Sveučilište Zagreb, 1991.
    Z. Šoljić, M. Kaštelan-Macan, Analitička kemija: Volumetrija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2002., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Cijenjeni studenti,

Predavanja iz kolegija Analitička kemija za preddiplomski studij Ekoinženjerstvo započeti će prvog tjedna nastave, sukladno rasporedu.

Laboratorijske vježbe ne počinju prvog tjedna nastave. O terminu početka vježbi bit ćete obaviješteni na vrijeme.

 

Voditelj kolegija,

prof. dr. sc. Šime Ukić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja