Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Analitička kemija I
Šifra: 31911
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Šime Ukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s analitičkim i kritičkim pristupom kemijskoj analizi uzorka primjenom zakona kemijske ravnoteže radi identifikacije i dokazivanja analita u uzorku sa svrhom dobivanja korisne informacije.


IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

Predavanja i seminari:

1. tjedan:
Uvod u osnove kemijske analize i analitičke kemije. Uzorak-analit-matica-signal-informacija.
Seminar: Sustavna analiza kationa I. i II. skupine.

2. tjedan:
Kemijski zakoni u metodama identifikacije i separacije analita. Utjecaj sredine - vodeni i nevodeni medij.
Seminar: Sustavna analiza kationa od III. do VI. skupine.

3. tjedan:
Kemijska ravnoteža u predviđanju analitičkih reakcija za određivanje i odjeljivanje analita uz različitu maticu uzorka-mikro i makro koncentracije analita-granica dokazivanja.
Seminar: Prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

4. tjedan:
Protolitičke (kiselo-bazne) reakcije-poliprotonske kiseline, puferski sustavi.
Seminar: Računski zadaci.

5. tjedan:
Kompleksometrijske reakcije-predviđanje reakcija izmjene liganada uz promjenu pH-vrijednosti medija.
Seminar: Računski zadaci.

6. tjedan:
Paralelne reakcije izmjene protona, elektrona i liganada.
Seminar: Računski zadaci.

7. tjedan:
Ravnoteže u heterogenim uvjetima, osnovne zakonitosti taložnih reakcija ovisno o pH-vrijednosti, ligandu, suvišku reagensa i stranom ionu.
Seminar: Prvi parcijalni test.

8. tjedan:
Principi i uvjeti otapanja taloga, prevođenjem u slabi elektrolit, prevođenjem u kompleks i izmjenom elektrona.
Seminar: Sustavna analiza aniona.

9. tjedan:
Dijagrami topljivosti sulfida, hidroksida i karbonata. Dijagrami stabilnosti aniona i njihove postojanosti kod različitih pH-vrijednosti i potencijala.
Seminar: Drugi kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

10. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje klorida i sulfida-uklanjanje interferencija.
Seminar: računski zadaci.

11. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje hidroksida-amfoternost.
Seminar: računski zadaci.

12. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje karbonata-određivanje različitih tvrdoća.
Seminar: računski zadaci.

13. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje složenog laboratorijskog uzorka-izbor metode za analizu uzorka.
Seminar: Računski zadaci.

14. tjedan:
Postupci odjeljivanja - kromatografija
Seminar: Seminari studenata na zadanu temu.

15. tjedan:
Razgradnja i otapanje čvrstog složenog uzorka. Metode iskazivanja analitičkih rezultata.
Seminar: Drugi parcijalni test

Laboratorijske vježbe:
1. Analiza klorida i sulfida u kiselom mediju
2. Analiza hidroksida i sulfida u alkalnom mediju
3. Analiza soli alkalija i zemnoalkalija
4. Analiza soli topljive u vodi
5. Analiza soli netopljive u vodi
6. Određivanje fenolnih spojeva tankoslojnom kromatografijom
7. Brzi testovi analize iona u pitkoj vodi


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Student stječe osnovna znanja za samostalni rad u analitičkom laboratoriju, pravilan pristup kemijskoj analizi uzorka, mogućnost kritičkog zaključivanja na temelju usvojenih znanja i kemijskih promjena pri eksperimentalnom radu, pravilno pisanje laboratorijskih izvješća u skladu s dobrom laboratorijskom praksom.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Uredno prisustvovanje nastavi, kolokviji, testovi, vježbe.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uspješno završene vježbe. Prisutnost na predavanjima.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja s uključenim računskim vježbama (seminar) te eksperimentalni rad u laboratoriju.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Testovi, kolokvij, pismeni i usmeni dio ispita.
Mogućnost oslobađanja pismenog dijela ispita ako se prikupi dovoljno bodova.
Polaganje usmenog dijela ispita kod nastavnika.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.


ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Razlikovati analit, analitički signal i informaciju
2. Analizirati osnovne principe pristupa kemijskoj analizi
3. Komentirati ravnoteže kemijskih reakcija, zakon o djelovanju mase i princip po Le Chatelieru
4. Riješiti problem separacije i dokazivanja analita iz složenog uzorka primjenjujući principe kemijskih ravnoteža
5. Razlikovati heterogene od homogenih kemijskih sustava
6. Predvidjeti ponašanje analitičkog sustava s obzirom na kemijsku ravnotežu i promjenu uvjeta u sustavu
7. Povezati usvojena znanja prilikom provedbe laboratorijskih vježbi


ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) stručnom auditoriju
4. primijeniti standardne laboratorijske postupke i instrumentaciju u preparativne ili analitičke svrhe, za organske i anorganske sustave
5. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
6. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
7. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna jedinica
1. Uvod u analitičku kemijsku analizu od uzorka, preko analitičkog signala do informacije - granica dokazivanja analita u uzorku, kemijska ravnoteža i kemijske reakcije.

Ishodi učenja
- definirati analit, analitički signal i informaciju
- razumijevanje osnovnih zakonitosti pristupa kemijskoj analizi

Kriteriji vrednovanja
- primijeniti osnovne zakonitosti pristupa kemijskoj analizi radi identifikacije i dokazivanja analita


Nastavna jedinica:
2. Protolitičke, kompleksometrijske, elektrokemijske reakcije i reakcije taloženja.

Ishodi učenja
- definirati konstante ravnoteže kemijskih reakcija, zakon o djelovanju mase i princip po Le Chatelieru
- primijeniti načela kemijske ravnoteže kemijske reakcije radi identifikacije, dokazivanja i separacije analita iz složenog uzorka

Kriteriji vrednovanja
- napisati kemijsku reakciju i kemijsku ravnotežu
- rješavati računske zadatke primjenom zakona o djelovanju masa, principa po Le Chatelieru
- računati pH-vrijednost puferskih, amfoternih, kiselih i bazičnih otopina
- znati stabilnost kompleksnih spojeva i spontane redoks reakcije
- računati konstantu produkta topljivosti


Nastavna jedinica
3. Reakcije u homogenim i heterogenim sistemima, složeni uzorak.

Ishodi učenja
- razlikovati heterogene od homogenih kemijskih ravnotežnih sustava
- predvidjeti ponašanje kemijske reakcije obzirom na promjenu pH-vrijednosti i uslijed efekta zajedničkog i/ili stranog iona

Kriteriji vrednovanja
- identificirati analit primjenom kiselo-baznih, kompleksnih, redoks i taložnih reakcija


Nastavna jedinica
4. Laboratorijske vježbe

Ishodi učenja
- primijeniti načela kemijske ravnoteže kemijske reakcije radi identifikacije, dokazivanja i separacije analita iz složenog uzorka
- primijeniti usvojena znanja u sklopu dobre laboratorijske prakse prilikom pisanja laboratorijskih izvještaja

Kriteriji vrednovanja
- znati sistematsku analizu kationa i aniona na temelju selektivnog taloženja i otapanja taloga
- referati iz vježbi, analiza i interpretacija rezultata
- provjera znanja putem kolokvija
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Š. Cerjan-Stefanović, Osnove analitičke kemije, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1983.
  2. Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, FKIT, Zagreb, 2003.
  3. Z. Šoljić, Računanje u kvantitativnoj kemijskoj analizi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1998., , , .
 2. , 1. G. Charlot, Les methodes de la chimie analytique, Masson et Cie, Paris, 1990.
  2. D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freedman and Co., New York, 2001.
  3. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, 1. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1999., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolege studenti,

Predavanja i seminari iz kolegija Analitička kemija I za preddiplomski studij Primijenjena kemija započeti će prvog tjedna nastave, sukladno rasporedu.

Predavanja i seminari neće biti striktno vremenski odvojeni, već će se ispreplitati, ovisno o mojoj procjeni.

Laboratorijske vježbe ne počinju prvog tjedna nastave. O terminu početka vježbi biti ćete obaviješteni na vrijeme.

 

Voditelj kolegija,

prof. dr. sc. Šime Ukić

Poštovane kolege studenti,

Predavanja i seminari iz kolegija Analitička kemija I za preddiplomski studij Primijenjena kemija započeti će prvog tjedna nastave, sukladno rasporedu.

Predavanja i seminari neće biti striktno vremenski odvojeni, već će se ispreplitati, ovisno o mojoj procjeni.

Laboratorijske vježbe ne počinju prvog tjedna nastave. O terminu početka vježbi biti ćete obaviješteni na vrijeme.

 

Voditelj kolegija,

prof. dr. sc. Šime Ukić

Poštovane kolege studenti,

Predavanja i seminari iz kolegija Analitička kemija I za preddiplomski studij Primijenjena kemija započeti će prvog tjedna nastave, sukladno rasporedu.

Predavanja i seminari će se održavati kontaktno. Predavanja i seminari neće biti striktno vremenski odvojeni, već će se ispreplitati, ovisno o mojoj procjeni.

Laboratorijske vježbe ne počinju prvog tjedna nastave. O terminu početka vježbi biti ćete obaviješteni na vrijeme.

 

Također, koristim priliku da napomenem kako će se naša daljnja komunikacija (dakle sve vezano oko kolegija) odvijati na platformi Merlin.

 

Voditelj kolegija,

izv. prof. dr. sc. Šime Ukić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja