Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Analitička kemija I
Šifra: 90541
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Šime Ukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s analitičkim i kritičkim pristupom kemijskoj analizi uzorka primjenom kemijskih zakona kemijske ravnoteže radi identifikacije i dokazivanja analita u uzorku sa svrhom dobivanja korisne informacije.IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

Predavanja i seminari:

1. tjedan
Uvod u osnove kemijske analize i analitičke kemije. Uzorak-analit-matica-signal-informacija.
Seminar: Sustavna analiza kationa I. i II. skupine.

2. tjedan:
Kemijski zakoni u metodama identifikacije i separacije analita. Utjecaj sredine - vodeni i nevodeni medij.
Seminar: Sustavna analiza kationa od III. do VI. skupine.

3. tjedan:
Kemijska ravnoteža u predviđanju analitičkih reakcija za određivanje i odjeljivanje analita uz različitu maticu uzorka-mikro i makro koncentracije analita-granica dokazivanja.
Prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

4. tjedan:
Protolitičke (kiselo-bazne) reakcije-poliprotonske kiseline, puferski sustavi.
Seminar: Računski zadaci.

5. tjedan:
Kompleksometrijske reakcije-predviđanje reakcija izmjene liganada uz promjenu pH-vrijednosti medija.
Seminar: Računski zadaci.

6. tjedan:
Paralelne reakcije izmjene protona, elektrona i liganada.
Seminar: Računski zadaci.

7. tjedan:
Ravnoteže u heterogenim uvjetima, osnovne zakonitosti taložnih reakcija ovisno o pH-vrijednosti, ligandu, suvišku reagensa i stranom ionu.
Prvi parcijalni test.

8. tjedan:
Principi i uvjeti otapanja taloga, prevođenjem u slabi elektrolit, prevođenjem u kompleks i izmjenom elektrona.
Seminar: Sustavna analiza aniona.

9. tjedan:
Dijagrami topljivosti sulfida, hidroksida i karbonata. Dijagrami stabilnosti aniona i njihove postojanosti kod različitih pH-vrijednosti i potencijala.
Drugi kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

10. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje klorida i sulfida-uklanjanje interferencija.
Seminar: računski zadaci.

11. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje hidroksida-amfoternost.
Seminar: računski zadaci.

12. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje karbonata-određivanje različitih tvrdoća.
Seminar: računski zadaci.

13. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje složenog laboratorijskog uzorka-izbor metode za analizu uzorka.
Drugi parcijalni test.

14. tjedan:
Postupci odjeljivanja - kromatografija
Seminar: Seminari studenata na zadanu temu.

15. tjedan:
Razgradnja i otapanje čvrstog složenog uzorka. Metode iskazivanja analitičkih rezultata.

Laboratorijske vježbe:
1. Analiza klorida i sulfida u kiselom mediju
2. Analiza hidroksida i sulfida u alkalnom mediju
3. Analiza soli alkalija i zemnoalkalija
4. Analiza soli topljive u vodi
5. Analiza soli netopljive u vodi
6. Određivanje fenolnih spojeva tankoslojnom kromatografijom
7. Brzi testovi analize iona u pitkoj vodi


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Student stječe osnovna znanja za samostalni rad u analitičkom laboratoriju, pravilan pristup kemijskoj analizi uzorka, mogućnost kritičkog zaključivanja na temelju usvojenih znanja i kemijskih promjena pri eksperimentalnom radu, pravilno pisanje laboratorijskih izvješća u skladu s dobrom laboratorijskom praksom.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Uredno prisustvovanje nastavi, kolokviji, testovi, vježbe.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uspješno završene vježbe. Prisutnost na predavanjima.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja s uključenim računskim vježbama (seminar) te eksperimentalni rad u laboratoriju.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Testovi, kolokvij, pismeni i usmeni dio ispita.
Mogućnost oslobađanja pismenog dijela ispita ako se prikupi dovoljno bodova.
Polaganje usmenog dijela ispita kod nastavnika.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Š. Cerjan-Stefanović, Osnove analitičke kemije, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1983.
  2. Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, FKIT, Zagreb, 2003.
  3. Z. Šoljić, Računanje u kvantitativnoj kemijskoj analizi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1998., , , .
 2. , 1. G. Charlot, Les methodes de la chimie analytique, Masson et Cie, Paris, 1990.
  2. D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freedman and Co., New York, 2001.
  3. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, 1. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1999., , , .
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni predmeti - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Izborni predmeti - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni predmeti - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolege,

 

Prvi test iz kolegija Analitička kemija I pisati će se u utorak, 28. travnja 2015. u velikoj predavaonici na Marulićevom trgu 20 (MKV 20) u 16.45. sati.

 

Voditelj kolegija,

 

Šime Ukić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja