Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Analitička kemija II
Šifra: 32095
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Cilj ovog kolegija je naučiti studente, koji su ovladali mehanizmima i ravnotežama homogenih i heterogenih kemijskih reakcija, kako ih primijeniti na realni uzorak te ih upoznati s izborom analitičkog sustava i vođenjem analitičkog procesa od uzorka do optimalne informacije.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
Predavanja i seminari (računske vježbe):

1. tjedan
Sustavski pristup kemijskoj analizi. Prethodna i konačna informacija. Uzorak i uzorkovanje. Reprezentativni uzorak. Poduzorkovanje. Priprava uzorka za analizu. Separacija analita.

2. tjedan
Izbor metode. Apsolutne i komparativne metode. Izvedbene značajke kemijskog mjernog sustava. Izlaganje studentskih seminarskih radova.

3. tjedan
Procjena analitičkih podataka. Pogreške analitičkog sustava. Mjerna nesigurnost.
Seminar: Značajne znamenke. Statistički testovi signifikantnosti.

4. tjedan
Gravimetrijska određivanja. Nastajanje taloga. Nukleacija i rast kristala. Veličina čestica i čistoća taloga. Taložni reagensi. Taloženje u homogenom mediju. Elektrogravimetrija.

5. tjedan
Seminar: Gravimetrijski faktor. Zadatci iz gravimetrijskog određivanja.

6. tjedan
Titrimetrija. Kiselo-bazne reakcije u vodenom i nevodenom mediju. Promjena pH tijekom titracije. Titracija poliprotonskih kiselina. Izbor indikatora.
Seminar: Krivulje kiselo-baznih titracija.

7. tjedan
Titracija soli. Sastav otopine kiseline u ovisnosti o pH vrijednosti otopine. Ekvivalentne jedinice. Izlaganje studentskih seminarskih radova.

8. tjedan
Seminar: Zadatci iz kiselo-baznih titracija. Ponavljanje.

9. tjedan
Prva pismena provjera znanja (I. Parcijalni test)

10. tjedan
Oksidoredukcijske titracije. Redoks indikatori. Utjecaj na elektrodni potencijal sustava. Permanganatometrija. Jodometrija. Jodimetrija. Bromatometrija.

11. tjedan
Seminar: Titracijske krivulje u redoks titracijama. Izlaganje studentskih seminarskih radova.

12. tjedan
Seminar: Zadatci iz oksidoredukcijskih titracija.

13. tjedan
Taložne titracije. Indikacija točke završetka titracije. Kompleksometrijske titracije. Utjecaj pH-vrijednosti na titracije. Metalni indikatori. Izlaganje studentskih seminarskih radova.

14. tjedan
Seminar: Titracijske krivulje u taložnim i kompleksometrijskim titracijama. Zadatci iz taložnih i kompleksometrijskih titracija. Ponavljanje.

15. tjedan
Druga pismena provjera znanja (II. Parcijalni test)

Laboratorijske vježbe (blok nastava u 5 termina):
1. Gravimetrijsko određivanje sulfata.
2. Elektrogravimetrijsko određivanje Cu u bronci.
3. Priprava i standardizacija HCl. Statistička obrada podataka (Q-test). Standardizacija sekundarnog standarda NaOH.
4. Priprava standardne otopine KMnO4. Određivanje Fe i Sb oksidoredukcijskim titracijama.
5. Određivanje Cu u realnim uzorcima oksidoredukcijskom titracijom. Određivanje klorida u morskoj vodi. Određivanje tvrdoće vode za piće.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Student stječe pojam realnog uzorka i osposobljava se za samostalno rješavanje analitičkog problema.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Od ukupno 100 bodova za prolaznu ocjenu student mora prikupiti minimalno 55 bodova slušanjem predavanja i seminara, radom na vježbama, testovima i izradbom seminarskog rada.
Na vježbama se može ostvariti najviše 25 bodova, a za uspješan završetak vježbi potrebno je skupiti najmanje 10 bodova. Boduje se rezultat rada i kolokvija.
Tijekom semestra pišu se 2 parcijalna testa s teorijskim i računskim zadatcima. Testovi nisu obavezni, ali omogućuju oslobađanje od polaganja ispita. Testovi nose maksimalno 30 bodova, a za prolaz je potrebno skupiti 12 bodova iz svakog testa, naravno uz potrebni minimum iz teorije (4 boda) i zadataka (6 bodova).
Izlaganjem samostalnog seminarskog rada (pretraživanje literature na zadanu temu i izlaganje 10-15 minuta) moguće je ostvariti maksimalno 10 bodova. Seminarski rad nije obavezan.
Ocjene: 55-65 bodova (dovoljan), 65,5-75 bodova (dobar), 75,5-85 (vrlo dobar) i 85,5-100 bodova (izvrstan).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito polaženje predavanja (minimalno 4 boda) te završene laboratorijske vježbe i položeni kolokviji (minimalno 10 bodova). Ukupno: minimalno 14 bodova.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja s uključenim računskim vježbama (seminar) te eksperimentalni rad u laboratoriju.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Parcijalni testovi, kolokviji, pismeni i usmeni dio ispita.
Mogućnost oslobađanja pismenog dijela ispita ako se prikupi dovoljno bodova. Polaganje usmenog dijela ispita kod nastavnika.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.
Primjedba: Studenti II godine mogu ocijeniti samo zalaganje i odnos nastavnika. Njihovo znanje o kolegiju na drugoj godini studija je premalo da bi njihova ocjena o kolegiju bila mjerodavna.

METODIČKI PREDUVJETI:
Odslušana predavanja i završene vježbe iz kolegija Opća i anorganska kemija te Analitička kemija I.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Razlikovati sustavne i slučajne pogreške te njihov utjecaj na analitički rezultat
2. Primijeniti načela gravimetrijskog određivanja na određivanje analita u realnom uzorku
3. Primijeniti načela titrimetrijskog određivanja na određivanje analita u realnom uzorku
4. Razlikovati primarne od sekundarnih standardnih otopina
5. Postavljati i numerički rješavati analitičke probleme
6. Primijeniti načela dobre laboratorijske prakse

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. rješavati kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) stručnom auditoriju
4. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvantitativnih informacija
5. primijeniti standardne laboratorijske postupke i instrumentaciju u analitičke svrhe za anorganske sustave
6. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
7. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
8. pokazati sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad


NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:
Nastavna jedinica
1. Uvodno predavanje: upoznavanje s kvantitativnom kemijskom analizom

Ishodi učenja:
Definirati analitički proces i sve njegove korake
Navesti kako pristupiti izboru metode i njenom razvoju
Definirati podjelu separacijskih tehnika
Definirati pojam realnog uzorka

Kriterij vrednovanja:
Razlikovati pojedine korake analitičkog procesa i njihovu važnost
Primijeniti prethodno usvojena znanja na odabir metode ovisno o zadanoj problematici

Nastavna jedinica
2. Pogreške analitičkog sustava

Ishodi učenja:
Razlikovati sustavne i slučajne pogreške te njihov utjecaj na analitički rezultat
Primijeniti različite statističke testove signifikantnosti ovisno o dobivenim mjernim podatcima
Definirati važnost značajnih znamenaka i njihovo određivanje

Kriterij vrednovanja:
Razlikovati točnost od mjerne preciznosti
Za zadani problem odrediti koji od testova primijeniti i kako pristupiti dobivenim mjernim podatcima
Odrediti značajne znamenke

Nastavna jedinica
3. Gravimetrijska određivanja

Ishodi učenja:
Definirati i razlikovati pojmove taloženje, nukleacija i rast kristala
Razlikovati taloženje iz homogenog medija od klasičnog taloženja
Razlikovati svojstva i onečišćenja kristaliničnih i koloidnih taloga
Primijeniti načela gravimetrijskog određivanja na određivanje analita u realnom uzorku

Kriterij vrednovanja:
Skicirati i objasniti dijagrame nukleacije i relativne prezasićenosti
Za zadani problem postaviti odgovarajuće stehiometrijske odnose
Numerički riješiti zadatke u gravimetriji na osnovu zadanih mjernih podataka

Nastavna jedinica
4. Titrimetrijska određivanja

Ishodi učenja:
Razlikovati primarne od sekundarnih standardnih tvari
Razlikovati neutralizacijske, redoks, kompleksometrijske i taložne titracije i njihova osnovna načela
Razlikovati vrste indikatora i načine indiciranja točke završetka titracije
Definirati ekvivalentnu jedinicu za svaku pojedinu vrstu titracije te međusobno razlikovati određivanje svake od njih
Primijeniti načela titrimetrijskog određivanja na određivanje analita u realnom uzorku

Kriterij vrednovanja:
Na osnovu zadanog analitičkog problema odrediti koju od 4 vrste titracija treba primijeniti i na koji način
Skicirati krivulje titracija
Napisati pripadajuće kemijske reakcije za zadani analitički problem
Postaviti i numerički riješiti zadatke u titrimetriji na osnovu zadanih mjernih podataka

Nastavna jedinica
5. Laboratorijske vježbe

Ishodi učenja:
Primijeniti standardne laboratorijske postupke u kvantitativnoj kemijskoj analizi
Primijeniti načela dobre laboratorijske prakse
Pravilno prikupiti i obraditi mjerne podatke
Napisati odgovarajući laboratorijski izvještaj

Kriterij vrednovanja:
Voditi laboratorijski dnevnik
Pokazati samostalnost u radu
Odrediti količinu analita u nepoznatom uzorku primjenom gravimetrijskih ili titrimetrijskih načela određivanja i numerički izraziti rezultate na temelju dobivenih mjerenja
Ishodi učenja:
 1. Razlikovati sustavne i slučajne pogreške te njihov utjecaj na analitički rezultat
 2. Primijeniti načela gravimetrijskog određivanja na određivanje analita u realnom uzorku
 3. Primijeniti načela titrimetrijskog određivanja na određivanje analita u realnom uzorku
 4. Razlikovati primarne od sekundarnih standardnih otopina
 5. Postavljati i numerički rješavati analitičke probleme
 6. Primijeniti načela dobre laboratorijske prakse
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  1. M. Kaštelan Macan, Analitička kemija I. dio, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1990.
  2. Z. Šoljić, Računanje u kvantitativnoj kemijskoj analizi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1998.
  3. Z. Šoljić, M. Kaštelan Macan, Volumetrija, FKIT, Zagreb 2002.
  4. Z. Šoljić, Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize, FKIT, Zagreb, 2006., , , .
 2. , DOPUNSKA LITERATURA:
  1. M. Kaštelan Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga Zagreb 2003.
  2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb, 1999., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Analitička kemija I
Odslušan : Anorganska kemija
Odslušan : Opća kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

0125177507        dobar (3)

0125177437         dobar (3)

0125177458         nedovoljan (1)

0119047395         nedovoljan (1)

0125177479          nedovoljan (1)

ostali nisu pristupili pismenom dijelu ispita

 

Usmeni ispit:

petak, 5. srpanj2024.            u 12:00    (0125177507 i 0125177437)

                                                    

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125175128      dobar (3)

0125177229      dobar (3)

0125175079      dovoljan (2)

0125177458     nedovoljan (1)

0119047395     nedovoljan (1)

0125177437     nedovoljan (1)

0125177507     nije pristupila

 

Usmeni ispit:

srijeda, 26. lipanj 2024.            u 9:00    (0125175128 i 0125177229)

                                                      u 9:45     0125175079

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125175128          dovoljan (2)

0119047395         dovoljan (2)

0125177229          nedovoljan (1)

 

Usmeni ispit:

petak, 14. lipanj 2024. u 10 sati (0125175128 i 0119047395)

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125176989           vrlo dobar (4)

0125174979           vrlo dobar (4)

0125177143            dovoljan (2)

0125175406          dovoljan (2)

0125175315            dovoljan (2)

0125177229           nedovoljan (1)

0125177260           nedovoljan (1)

0125175175            nedovoljan (1)

0125177463           nedovoljan (1)

0125175399           nije pristupio/la

Usmeni ispit prema rasporedu:

16.4.2024.                 u 9:00           0125176989  i   0125177143

23.4.2024.                 u 9:00           0125174979     i   0125175406

                                   u 9:45            0125175315 

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125177073          dovoljan (2)

0125175406         nedovoljan (1)

0125177005         nedovoljan (1)

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će razduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u petak 19. siječnja 2024. u 9h.  Na razduživanje se pozivaju svi studenti koji su ove godine radili laboratorijske vježbe.

Molila bih  studente da se odazovu pozivu i da na razduživanje ponesu kutu i detergent za pranje!

Po završetku razduživanja studenti trebaju uzeti svoje laboratorijske dnevnike.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da sutra 12. prosinca 2023. nastavljamo s predavanjima iz kolegija Analitička kemija II u istom terminu od 8 sati samo u predavaonici MKM-19  (Trg Marka Marulića 19, podrum) . 

Hvala na razumijevanju.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljavaju se studenti koji su dobili ocjenu nedovoljan (vidjeti u nastavnim matrijalima) da pristupe ponavljanju kolokvija iz laboratorijskih vježbi budući da nisu zadovoljili.  Ponavljanje kolokvija će se održati u četvrtak 14.12.2023. u 13:15 h. To je ujedno zadnja prilika.

Ukoliko spomenuti studenti ne zadovolje ili ne pristupe  polaganju kolokvija iz laboratorijskih vježbi smatrat će se da nisu završili laboratorijske vježbe te će iste raditi sljedeće akademske godine.

Svi ostali studenti zadovoljili su kolokvij iz laboratorijskih vježbi i njihove ocjene se nalaze u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da se sutra 05. prosinca 2023. zbog nemogućnosti grijanja na Trgu Marka Marulića 20 neće održati predavanje iz kolegija Analitička kemija II. 

Isto tako molim sve studente koji su morali učiniti neke korekcije u dnevniku iz laboratorijskih vježbi, da ispravljenje dnevnike u sljedećih nekoliko dana ostave na za to predviđeno mjesto u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju (kada imaju nastavu na Trgu Marka Marulića 19).  Ukoliko tijekom dolaska na Zavod za analitičku kemiju naiđu na zatvorena vrata, neka zamole portira da im ista vrata otvori kako bi mogli ostaviti dnevnike.

Hvala na razumijevanju.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u srijedu 25. 10. 2023.  u 13 h (za studente koji će vježbe raditi srijedom) odnosno u 27.10.2023. U 10h (za studente koji će vježbe raditi petkom). Na zaduživanje treba donijeti isprintan i potpisan laboratorijski red (dostupan za printanje u nastavnim materijalima).

Dolazak studenata na zaduživanje je obavezan!

Raspored studenata prema grupama je vidljiv u nastavnim materijalima. Eventualne promjene za grupu su moguće do srijede 18.10.2023., ali samo po principu student za student (treba poslati upit na mail: dmutavdz@fkit.hr). Početak vježbi je 08.11.2023. odnosno 10. 11. 2023. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u utorak 03.10.2023. prema rasporedu - iznimno s početkom u 9:00 h!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125174477          dobar (3)

0125174958          dovoljan (2)

0125175271           nedovoljan (1)

ostali nisu pristupili

Usmeni ispit 06.09.2023.  u 9:45 za oba kandidata koja su prošla pismeni ispit.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0119041547           dovoljan (2)

0125165109             nedovoljan (1)

Usmeni ispit za      0119041547  održat će se 07.07.2023. u 9:15 h

 

Ispit pred povjerenstvom za      0125165978 održat će se 07.07.2023. u 10 h

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125172654        vrlo dobar (4)

0125175084        vrlo dobar (4)

0125174942        dovoljan (2)

0125174477         nedovoljan (1)

0125175128          nedovoljan (1)

0125165109         nije pristupio

 

Usmeni ispit 16.06.2023. prema rasporedu:

                     u 9:15        0125172654      i       0125175084

                      u 10           0125174942

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125174937             izvrstan (5)

0035233802            dovoljan (2)

0125172654              nedovoljan (1)

0125165109              nije pristupio

Raspored za usmeni:

25.04.2023.                 u 9 h        0125174937      i     0035233802                      

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125165978             dobar (3)

0125174958             dovoljan (2)

0125175000            dovoljan (2)

0125172654             nedovoljan (1)

0125175084             nedovoljan (1)

0125175406             nedovoljan (1)

 

Raspored za usmeni:

15.02.2023.                 u 11 h                     0125165978      

                                      u 11:30 h               0125174958      i        0125175000 

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će razduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u srijedu 30. 11. 2022. u 13h.  Na razduživanje se pozivaju svi studenti koji su ove godine radili laboratorijske vježbe.

Molila bih  studente da se odazovu pozivu i da na razduživanje ponesu kutu i detergent za pranje!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljavaju se studenti 0125175079,  0125174979 i  0119041547 da pristupe ponavljanju kolokvija iz laboratorijskih vježbi budući da nisu zadovoljili.  Ponavljanje kolokvija će se održati u petak 25.11.2022. u 10:15 h. To je ujedno zadnja prilika.

Ukoliko spomenuti studenti ne zadovolje ili ne pristupe  polaganju kolokvija iz laboratorijskih vježbi smatrat će se da nisu završili laboratorijske vježbe te će iste raditi sljedeće akademske godine.

Svi ostali studenti zadovoljili su kolokvij iz laboratorijskih vježbi i njihove ocjene se nalaze u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u srijedu 19. 10. 2022.  u 13 h (za studente koji će vježbe raditi srijedom) odnosno u 14 h (za studente koji će vježbe raditi petkom). Na zaduživanje treba donijeti isprintan i potpisan laboratorijski red (dostupan za printanje u nastavnim materijalima).

Dolazak studenata na zaduživanje je obavezan!

Raspored studenata prema grupama je vidljiv u nastavnim materijalima. Početak vježbi je tjedan iza, tj. 26. 10. odnosno 28. 10. 2022. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u utorak 04.10.2022. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125169571        -dovoljan (-2)

0125172259       -dovoljan (-2)

0125172264       nedovoljan (1)

0125169657       nedovoljan (1)
0125172628        nedovoljan (1)

0119050959       nedovoljan (1)

0125172168        nedovoljan (1)

0125172430        nedovoljan (1)

Ispiti pred povjerenstvom održat će se 15.09.2022. i to za:

                  0125172628 u 10:00 h 

                  0119050959 u 10:30 h

Usmeni ispit za 0125169571  i  0125172259 održat će se 15.09.2021. u 12 h.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125172558         dovoljan (2)       

0125172194          dovoljan (2)

0119050959        nedovoljan (1)

Usmeni ispit za prva dva studenta sutra, 08.07.2022. u 10 h.

 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125172334         vrlo dobar (4)

0125172500        dovoljan (2)

0125172628         nedovoljan (1)

0119029437         nedovoljan (1)

0119050959        nedovoljan (1)

 

Usmeni ispit za prva dva studenta sutra, 30.06.2022. u 12 h.

 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125172360           dovoljan (2)

0125170072           dovoljan (2)

0119050959           nedovoljan (1)

 

Usmeni za 0125172360 i 0125170072 u utorak, 28.06.2022. u 9:00.

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125172467         izvrstan (5)

0125172563         dobar (3)

0125172404         dobar (3)

0125172194          dobar (3)

0125172516          dobar (3)

0125169748         dovoljan (2)

0125172649         dovoljan (2)

0125170072         nedovoljan (1)

0125172628         nedovoljan (1)

0125172264         nedovoljan (1)

0125172313          nedovoljan (1)

Raspored za usmeni:

12.04.2022.                 u 10 h             0125172467     i     0125172563

                                      u 10:30 h       0125172404     i    0125172194

                                      u 11:15    h        0125172516,   0125169748        i      0125172649

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125172308        dobar (3)

0125169961         dobar (3)

0125172360         nedovoljan (1)

0125169748         nedovoljan (1)

Usmeni ispit će se održati 17.02.2022. u 9:30 h  (za prvih dvoje studenata) .

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125169909           dobar (3)

0125169982            dobar (3)

0125165109           -dovoljan (-2)

0125172308           -dovoljan (-2)

0125172360           nedovoljan (1)

Usmeni ispit će se održati 04.02.2022. u 10:00 h  (prvih dvoje studenata) odnosno u 10:45 h (drugih dvoje studenta) u kabinetu predmetnog nastavnika.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će razduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u petak 03. 12. 2021. u 10h.  Na razduživanje se pozivaju samo studenti koji su u tom terminu petkom radili laboratorijske vježbe.

Molila bih  studente da se odazovu pozivu i da na razduživanje ponesu kutu i detergent za pranje!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija da će se predavanje iz Analitičke kemije II ovaj četvrtak 25.11.2021. održati on-line preko zoom-aplikacije s početkom u 8 sati. 

            Join Zoom Meeting
            https://us04web.zoom.us/j/5016361912?pwd=QTdVNWFWeHd2ZzZGaWJMNXo1R0tNUT09

           Meeting ID: 501 636 1912
           Passcode: 1LPmZF

Prisutnost je obavezna.

Hvala na razumijevanju.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljavaju se studentice Rea Biruš i Martina Čajić da pristupe ponavljanju kolokvija iz laboratorijskih vježbi budući da nisu zadovoljile.  Ponavljanje kolokvija će se održati u srijedu 17.11.2021. u 12:00 h. To je ujedno zadnja prilika.

Ukoliko spomenuti studenti ne zadovolje ili ne pristupe  polaganju kolokvija iz laboratorijskih vježbi smatrat će se da nisu završili laboratorijske vježbe te će iste raditi sljedeće akademske godine.

Svi ostali studenti zadovoljili su kolokvij iz laboratorijskih vježbi i njihove ocjene se nalaze u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija da će se predavanje iz Analitičke kemije II ovaj četvrtak 28.10.2021. iznimno održati on-line preko zoom-aplikacije s početkom u 8 sati. 

            Join Zoom Meeting
            https://us04web.zoom.us/j/5016361912?pwd=QTdVNWFWeHd2ZzZGaWJMNXo1R0tNUT09

           Meeting ID: 501 636 1912
           Passcode: 1LPmZF

Prisutnost je obavezna.

Hvala na razumijevanju.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija da se laboratorijske vježbe iz kolegija Analitička kemija II neće održati u srijedu 27.10.2021. (kako je bilo predviđeno prema rasporedu) već će se prebaciti na tjedan iza, tj.  na srijedu 03.11.2021. 

 

nositelj kolegija:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti sutra 13. 10. 2021.  u 12 h (za studente koji će vježbe raditi srijedom) odnosno u petak 15.10.2021. u 10 h (za studente koji će vježbe raditi petkom). Na zaduživanje treba donijeti isprintan i potpisan laboratorijski red (dostupan za printanje u nastavnim materijalima).

Dolazak studenata na zaduživanje je obavezan!

Raspored studenata prema grupama je vidljiv u nastavnim materijalima. Početak vježbi je sljedeći tjedan prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u četvrtak 14.10.2021. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125169982          nedovoljan (1)

0125169909         nedovoljan (1)

0125169519          dovolljan (2)

Ispit pred povjerenstvom za 0125169982 održat će se 15.09.2021. u 13:00 h.

Usmeni ispit za 0125169519  održat će se 15.09.2021. u 13:15 h.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125169982                 nedovoljan (1)

0125169620                 dobar (3)

0125169753                 dovoljan (2)

 

Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak 06.09.2021. u 11:30 h.  

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125169982      dobar (3)

0125166949      dobar (3)

0125166837       vrlo dobar (4)

 

Ispit pred povjerenstvom (0125166949) održat će se u 11 h.

Ostalih dvoje studenata imat će usmeni ispit u 11:45.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc.  Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125166949    izvrstan (5)

0125169940    dobar (3)

0125169678     dobar (3)

0125167166      dovoljan (2)

Usmeni ispit će se održati 27.04.2021. u 9:30 h  (prvih dvoje studenata) odnosno u 10:15 h (drugih dvoje studenta) u kabinetu predmetnog nastavnika.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125166767        dobar (3)

0125166949        nedovoljan (1)

 

Usmeni ispit za 0125166767 održat će se 17.02.2021. u 11:30 h.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Neka se student 0125166949 pojavi na usmenom ispitu 05.02.2021. u 11 h.

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u četvrtak 08.10.2020. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125166907     nedovoljan (1)

0125167075     - dovoljan (-2)

0125166767      nedovoljan (1)

0125167166      nije se pojavila

 

Ispit pred povjerenstvom za 0125167075 održat će se 22.09.2020. u 9:00 h.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125166975         dobar (3)

0125167278          dobar (3)

0125167075         dobar (3)

0125166767         nedovoljan (1)

 

Usmeni ispit 15.09.2020. u 9:00 h  (prvih dvoje studenata) odnosno u 9:30 h (preostali student koji je položio pismeni).

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125164421          izvrstan (5)

0125164799         vrlo dobar (4)

 

Usmeni ispit 03.09.2020. u 11:00 h.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0119039227       dobar (3)

0125164421       nedovoljan (1)

0125164799      nedovoljan (1)

0125167075      nedovoljan (1)

 

Ispit pred povjerenstvom za 0125164421 održat će se 07.07.2020. u 10 h.

Usmeni ispit za 0119039227 održat će se 07.07.2020. u 10:15 h.

 

0125164799 se moli da se kratko pojavi 07.07.2020. u 12 h.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti  da će se ispit iz Analitička kemija II održati 19. lipnja 2020. u predavaonici MKV-20 u terminu od 11-13 h.

 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125167007      izvrstan (5)

0119039227       vrlo dobar (4)

0125167075      vrlo dobar (4)

0125166884      dobar (3)

0125167096       dovoljan (2)

0125167166      nedovoljan (1)

 

Raspored usmenih ispita:

13.02.2020.          u 9 h           0125167007      

                               u 9:30 h     0119039227       

                                                   0125167075      

                               u 10:15 h    0125166884      

                                                   0125167096       

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će razduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u ponedjeljak 16. 12. 2019. u 11h. Nakon razduživanja radnih mjesta, studenti mogu preuzeti svoje laboratorijske dnevnike.

Molila bih sve studente da se odazovu pozivu i da na razduživanje ponesu detergent za pranje!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u ponedjeljak 28. 10. 2019. odmah nakon predavanja iz istoimenog kolegija. 

Molila bi sve studente, bez obzira u kojem terminu rade vježbe, da se odazovu pozivu!

Raspored studenata prema grupama je priložen u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da vježbe iz kolegija Analitička kemija II počinju 6. odnosno 08. studenog 2019. prema rasporedu. 

Studenti na vježbe osim obavezne "zelene" skripte (Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize) moraju donijeti i internu skriptu za vježbe iz Analitičke kemije II kako bi bili spremni raditi vježbu iz Elektrogravimetrije. Interna skripta se također nalazi u nastavnim materijalima.

U priloženim nastavnim materijalima uz raspored po grupama nalazi se i raspored za 1. odnosno 2. kolokvij iz laboratorijskih vježbi kao i ono što za te kolokvije treba naučiti.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u ponedjeljak 30.09.2019. prema rasporedu!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125162112           dobar(3)

0125164624           dobar (3)

Usmeni ispit će se održati u utorak 16.07.2019. u 10 h.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125164437           dovoljan (2)

Usmeni ispit će se održati u utorak 02.07.2019. u 10 h.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125157516           dovoljan (2)

 

Usmeni ispit će se održati u četvrtak 04.04.2019. u 10 h.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

 

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljavaju se studentice Maja Mandić i Anica Ćužić da pristupe ponavljanju 1. kolokvija iz laboratorijskih vježbi budući da nisu zadovoljili.  Ponavljanje 1. kolokvija će ovaj puta biti usmeno i održat će se u četvrtak 22.11.2018. u 9:30 h. To je ujedno zadnja prilika.

Ukoliko spomenuti studenti ne zadovolje ili ne pristupe  polaganju 1. kolokvija iz laboratorijskih vježbi smatrat će se da nisu završili laboratorijske vježbe te će iste raditi sljedeće akademske godine.

Svi ostali studenti zadovoljili su 1. kolokvij iz laboratorijskih vježbi i njihove ocjene se nalaze u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da vježbe iz kolegija Analitička kemija II počinju 7. odnosno 09. studenog 2018. prema rasporedu. 

Studenti na vježbe osim obavezne "zelene" skripte (Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize) moraju donijeti i internu skriptu za vježbe iz Analitičke kemije II kako bi bili spremni raditi vježbu iz Elektrogravimetrije. Interna skripta se također nalazi u nastavnim materijalima.

U priloženim nastavnim materijalima uz raspored po grupama nalazi se i raspored za 1. odnosno 2. kolokvij iz laboratorijskih vježbi kao i ono što za te kolokvije treba naučiti.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u ponedjeljak 29. 10. 2018. odmah nakon predavanja iz istoimenog kolegija.

Molila bi sve studente da se odazovu pozivu!

Raspored studenata prema grupama je priložen u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u ponedjeljak 01.10.2018. prema rasporedu ali iznimno s početkom u 12:15h!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Tihana Bago                    nedovoljan (1)

Anto Vrbat                      nedovoljan (1)

 

Komisijski ispit će se održati danas, petak 07.09.2017.

12:00 h                         Anto Vrbat  

12:30 h                         Suzana Ljubas

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović 

Obavještavaju se studenti studija Primijenjena kemija koji su pristupili ispitu iz kolegija Analitička kemija II da nitko od njih nije zadovoljio.

Komisijski ispit za studenticu 0119007644 bit će 17.07.2018. u 9:30 h.

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su 0125162341 i 0125157724.

Usmeni ispit bit će u utorak 03.07.2018. u 12:00 h. 

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Primijenjena kemija koji su pristupili ispitu iz kolegija Analitička kemija II da nitko od njih nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položio je student Relja Ivan Dular. Usmeni ispit bit će u ponedjeljak 19.02.2018. u 9:45 h. 

 

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještava se student studija Primijenjena kemija Relja Ivan Dular da se treba pojaviti ispred Zavoda za analitičku kemiju u utorak 06.02.2018. u 14:30 h kako bi dobio potpis iz kolegija Analitička kemija II u indeks .

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položio je Domagoj Vadlja. Usmeni ispit bit će u utorak 06.02.2018. u 10 h.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Mole se svi studenti studija Primijenjena kemija da ostave indekse na Zavodu iz Analitičke kemije (na stolu ispred moje sobe) sutra 02.02.2018. do 15 h (kad vam najbolje odgovara ovisno o ostalim obvezama i ispitima) kako bi mogli dobiti potpis u indeks i kako bi se u indeks upisale ocjene onima koji su se oslobodili ispita iz kolegija Analitička kemija II preko parcijalnih testova. Studenti će svoje Indekse moći pokupiti na istom mjestu u ponedjeljak 05.02.2018. 

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se svi oni studenti studija Primijenjena kemija koji su se preko parcijalnih testova oslobodili ispita iz Analitičke kemije II (rezultati su vidljivi u nastavnim materijalima), da će se upis ocjene obaviti na prvom ispitnom roku. O detaljima upisa studenti će biti naknadno obaviješteni. Ukoliko netko od studenata želi odgovarati za višu ocjenu, mora o tome (prije spomenutog termina, najkasnije sutra tijekom dana) obavijestiti predmetnog nastavnika. Tu treba napomenuti da ukoliko student ne zadovolji na usmenom, ne priznaje mu se niti prvotno ponuđena ocjena već se student upućuje na neki od sljedećih ispitnih rokova. Rok za prijavu (za odgovaranje za višu ocjenu) je sutra, srijeda 31.01. kako bi se na vrijeme mogao napraviti dogovor tko i kako će to obaviti budući sam ja trenutno još uvijek na bolovanju. 

Apeliram na studente da budu samokritični (prije donošenja odluke oko usmenog) jer mnoge od trenutno ponuđenih ocjena su veće od zasluženih čime sam i ja vama htjela izaći u susret (zbog mog bolovanja i zbog moje nemogućnosti da obavim te usmene). Kako bi znali o čemu pričam slobodno možete otići pogledati svoje parcijalne testove kod asistentice Kristine Tolić.

Naravno, osnovni preduvijet za upis ocjene u indeks je da je taj isti ispit prijavljen za spomenuti ispitni rok (ispitni rok 02.02.2018).

Budući da su svi studenti zaslužili potpis iz kolegija Analitička kemija II, potpis u indeks dobit će u isto vrijeme kad će se upisivati i ocjene iz spomenutog kolegija (detaljnije informacije bit će dostupne naknadno). 

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obaviještavaju se studenti 2. godine studija Primijenjena kemija da će se 2. parcijalni test iz kolegija Analitička kemija II pisati u ponedjeljak 22.01.2018. u Velikoj predavaonici MKV-20 od 13-15 h. Pisanju 2. parcijalnog testa mogu pristupiti svi studenti koji su stekli to pravo nakon pisanja 1. parcijalnog testa (rezultati 1. parcijalnog testa - vidi u nastavnim materijalima). 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će razduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u srijedu 10.01. 2018. u 12h. Nakon razduživanja radnih mjesta, studenti mogu preuzeti svoje laboratorijske dnevnike.

Molila bi sve studente da se odazovu pozivu!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljava se studentica Suzana Ljubas da pristupi pisanju 2. kolokvija iz laboratorijskih vježbi budući da spomenutom kolokviju do sad nije pristupila.  2. kolokviju može pristupiti u četvrtak 14.12.2017. u 12 h. To je ujedno zadnja prilika.

Ukoliko ne pristupi polaganju ili ne zadovolji 2. kolokvij iz laboratorijskih vježbi smatrat će se da nije završila laboratorijske vježbe te će iste raditi sljedeće akademske godine.

Svi ostali studenti zadovoljili su 2. kolokvij iz laboratorijskih vježbi i njihove ocjene se nalaze u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljavaju se studenti Relja Ivan Dular i Anto Vrbat da pristupe ponavljanju 1. kolokvija iz laboratorijskih vježbi budući da nisu zadovoljili.  Ponavljanje 1. kolokvija će ovaj puta biti usmeno i održat će se u četvrtak 23.11.2017. u 13 h. To je ujedno zadnja prilika.

Ukoliko spomenuti studenti ne zadovolje ili ne pristupe  polaganju 1. kolokvija iz laboratorijskih vježbi smatrat će se da nisu završili laboratorijske vježbe te će iste raditi sljedeće akademske godine.

Svi ostali studenti zadovoljili su 1. kolokvij iz laboratorijskih vježbi i njihove ocjene se nalaze u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u srijedu 25. u 12 h odnosno u petak 27. listopada 2017. u 10 h (raspored studenata po grupama je priložen u nastavnim materijalima).

Molila bih sve studente da se odazovu pozivu!

Vježbe iz istoimenog kolegija počinju 8. odnosno 10. studenog 2017. prema rasporedu. 

 

Studenti na vježbe osim obavezne "zelene" skripte (Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize) moraju donijeti i internu skriptu za vježbe iz Analitičke kemije II kako bi bili spremni raditi vježbu iz Elektrogravimetrije. Interna skripta se također nalazi u nastavnim materijalima.

U priloženim nastavnim materijalima uz raspored po grupama nalazi se i raspored za 1. odnosno 2. kolokvij iz laboratorijskih vježbi kao i ono što za te kolokvije treba naučiti.

 

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u ponedjeljak 09.10.2017. prema rasporedu!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Luka Maletić                     nedovoljan (1)

Marija Švegovec              nedovoljan (1)

 

Komisijski ispit će se održati u četvrtak 07.09.2017.

10 h                  Marija Švegovec    

11 h                   Magdalena Pavljak

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović       

Pismeni ispit je položila Sara Hriberski. Usmeni je 31.08.2017. u 11:15 h

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

Gabrijel Zubčić

Matea Bokšić

Sara Hriberski

Lucija Burazer

 

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u ponedjeljak, 17.07.2017. prema rasporedu:

09:30            Gabrijel Zubčić

                       Matea Bokšić

10:15            Sara Hriberski

                      Lucija Burazer

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položila je:

                                                   Dora Čalo

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u utorak, 04.07.2017.   u 11 h

 

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti studija Primijenjena kemija koji su pristupili ispitu iz kolegija Analitička kemija II da nitko od njih nije zadovoljio.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

1. Darko Andrić

2. Pamela Posavec

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u srijedu, 22.02.2017. i to:     Darko Andrić                                                     u 10 h

Pamela Posavec (komisijski ispit)                     u 10:30 h 

 

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položio je:

                                                                                 Darko Andrić

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u srijedu, 08.02.2017. u 10 h.

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti studija Primijenjena kemija koji su se prijavili za odgovaranje za višu ocjenu, da će usmeni biti 07.02.2017. odmah po završetku upisa ocjena studentima koji prihvaćaju ponuđenu ocjenu. Prijave za usmeni su završene.

Raspored: 

10:15h              Ivona Čipor

                         Silvio Jakopec

                         Edi Radin

10:30h              Ivan Lukač

                         Karla Ribičić

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

                          

Obaviještavaju se svi oni studenti studija Primijenjena kemija koji su se preko parcijalnih testova oslobodili ispita iz Analitičke kemije II, da će upis ocjene u indeks biti 07.02.2017. u 09:30 h. Ukoliko netko od studenata želi odgovarati za višu ocjenu, mora o tome (prije spomenutog termina) obavijestiti predmetnog nastavnika.

Naravno, osnovni preduvijet za upis ocjene u indeks je da je taj isti ispit prijavljen za spomenuti ispitni rok.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija da svi mogu dobiti potpis iz kolegija Analitička kemija II.

Iz tog razloga mole se svi studenti da indeks za potpis ostave u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju (stol ispred sobe predmetnog nastavnika) dana 31.01.2017. u periodu od 12-13 h. 

Indeksi će se potpisivati po isteku tog vremenskog perioda.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će razduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u srijedu 14.12. 2016. u 12h.

Molila bi sve studente da se odazovu pozivu!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II počinju 26. odnosno 28. listopada 2016. prema rasporedu. Konačan popis studenata po grupama nalazi se u nastavnim materijalima.

Studenti na vježbe osim obavezne "zelene" skripte (Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize) moraju donijeti i internu skriptu za vježbe iz Analitičke kemije II kako bi bili spremni raditi vježbu iz Elektrogravimetrije. Interna skripta se također nalazi u nastavnim materijalima.

U priloženim nastavnim materijalima uz raspored po grupama nalazi se i raspored za 1. odnosno 2. kolokvij iz laboratorijskih vježbi kao i ono što za te kolokvije treba naučiti.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u srijedu 19.10. 2016. u 12 h za obje grupe (i za grupu koja radi vježbe srijedom kao i za one koji će raditi vježbe petkom).

Molila bi sve studente da se odazovu pozivu!

Raspored studenata prema grupama je priložen u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u ponedjeljak 03.10.2016. prema rasporedu!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položila je:

Lucija Višić

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u petak, 15.07.2016. u 9 h.

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Lucija Višić nažalost nije položila pismeni ispit.

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položila je:

Ana Kraš

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u petak, 17.06.2016. u 11 h.

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

Anamarija Volf

Stjepko Švigir Stevanović

Mara Majić

Petra Tominac

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u srijedu, 17.02.2016. prema rasporedu:

13:00            Anamarija Volf

                      Stjepko Švigir Stevanović

13:45            Mara Majić

                      Petra Tominac

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

Anamarija Volf

Kristina Miškić

Stjepko Švigir Stevanović

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u srijedu, 03.02.2016. prema rasporedu:

11:30            Anamarija Volf

                      Kristina Miškić

12:15             Stjepko Švigir Stevanović

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se svi oni studenti studija Primijenjena kemija koji su se preko parcijalnih testova oslobodili ispita iz Analitičke kemije II, da će upis ocjene u indeks biti 03.02.2015. u 10:30 h. Ukoliko netko od studenata želi odgovarati za višu ocjenu, mora o tome (prije spomenutog termina) obavijestiti predmetnog nastavnika.

Naravno, osnovni preduvijet za upis ocjene u indeks je da je taj isti ispit prijavljen za spomenuti ispitni rok.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine prediplomskog studija Primijenjena kemija da su ukupni bodovi kao i popis onih koji su se oslobodili ispita iz Analitičke kemije II dani u nastavnim materijalima spomenutog kolegija.

Umoljavam sve studente koji su se oslobodili ispita da ga prijave za 1. ispitni rok u drugom mjesecu tekuće godine kako bi im se mogla upisati ocjena u indeks.

Ukoliko se netko od spomenutih studenata ne prijavi na 1. ispitni rok, smatrat će se da je odustao od navedene ocjene te da će polaganje ispita ostvariti na nekom od sljedećih ispitnih rokova.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija da svi mogu dobiti potpis iz kolegija Analitička kemija II.

Iz tog razloga mole se svi studenti da indeks za potpis ostave u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju (stol ispred sobe predmetnog nastavnika) dana 15.01.2016. u periodu od 12-13 h. Na istom stolu studente će čekati i potpisani laboratorijski dnevnici koje mogu uzeti sa sobom.

Indeksi će se potpisivati po isteku tog vremenskog perioda.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će razduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u petak 04.12. 2015. u 12h.

Molila bi sve studente da se odazovu pozivu!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u srijedu 21. odnosno u petak 23. listopada 2015. prema rasporedu (raspored studenata po grupama je priložen u nastavnim materijalima).

Molila bih sve studente da se odazovu pozivu!

 

Vježbe iz istoimenog kolegija počinju 28. odnosno 30. listopada 2015. prema rasporedu. Studenti na vježbe osim obavezne "zelene" skripte (Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize) moraju donijeti i internu skriptu za vježbe iz Analitičke kemije II kako bi bili spremni raditi vježbu iz Elektrogravimetrije. Interna skripta se također nalazi u nastavnim materijalima.

U priloženim nastavnim materijalima uz raspored po grupama nalazi se i raspored za 1. odnosno 2. kolokvij iz laboratorijskih vježbi kao i ono što za te kolokvije treba naučiti.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u ponedjeljak 28.09.2015. prema rasporedu!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti studija Primijenjena kemija koji su pristupili na ovom ispitnom roku ispitu iz kolegija Analitička kemija II da nitko od njih nije zadovoljio.

 

Komisijski ispit za studenticu Ivanu Zrinski je u ponedjeljak, 21.09.2015. u 09:00.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

Domagoj Šubarić

Žana Krajnović

Mia Plenča

Matej Zlatar

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  prema sljedećem rasporedu u:

petak, 11.09.2015. 

9:00           Mia Plenča

 

ponedjeljak, 14.09.2015.

12:00           Domagoj Šubarić

                     Žana Krajnović

12:30           Matej Zlatar

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

Iva Horvat

Hrvoje Mrzljak

Marko Rukavina

Marijana Pavišić

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u utorak, 14.07.2015. prema rasporedu:

10:30            Iva Horvat

                      Hrvoje Mrzljak

11:15             Marijana Pavišić

                      Žana Krajnović (neka se pojavi iako nije prošla)

12:00           Marko Rukavina

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti studija Primijenjena kemija koji su pristupili na ovom ispitnom roku ispitu iz kolegija Analitička kemija II da nitko od njih nije zadovoljio.

 

Komisijski ispit za studenta Hrvoja Mrzljaka je u srijedu, 01.07.2015. u 11:30.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

Nika Gazdek

Valentino Subotičanec

Valnea Sindičić

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u utorak, 16.06.2015. prema rasporedu:

11:00             Nika Gazdek

                          Valentino Subotičanec

11:30             Valnea Sindičić

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

Ivan Kelava

Boris Kremenjaš

Jelena Novak

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u ponedjeljak, 20.04.2015. prema rasporedu:

10:00             Ivan Kelava

                          Boris Kremenjaš

10:30             Jelena Novak

11:00              Žana Krajnović

                          Lara Ostojić

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položili su:

Ivan Kelava

Marina Gapit

Marko Rukavina

Barbara Lichtberger

Ema Pollak

Antonela Sirovina

Martin Šumanovac

Lucija Kisić

Vedran Petrić

Marin Raić

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u četvrtak, 19.02.2015. prema rasporedu:

 

9:30          Ivan Kelava

                    Marina Gapit

10:00       Marko Rukavina

                    Barbara Lichtberger

10:30       Ema Pollak

                   Antonela Sirovina

11:00       Martin Šumanovac

                   Lucija Kisić

11:30        Vedran Petrić

                   Marin Raić

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položila je:

Ema Pollak

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u petak, 06.02.2015. u 10:30 sati.

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obaviještavaju se svi oni studenti studija Primijenjena kemija koji su se preko parcijalnih testova oslobodili ispita iz Analitičke kemije II, da će upis ocjene u indeks biti 04.02.2015. u 10 h.

Naravno, osnovni preduvijet za upis ocjene u indeks je da je taj isti ispit prijavljen za spomenuti ispitni rok.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine prediplomskog studija Primijenjena kemija da su ukupni bodovi kao i popis onih koji su se oslobodili ispita iz Analitičke kemije II dani u nastavnim materijalima spomenutog kolegija.

Umoljavam sve studente koji su se oslobodili ispita da ga prijave za 1. ispitni rok u drugom mjesecu tekuće godine kako bi im se mogla upisati ocjena u indeks.

Ukoliko se netko od spomenutih studenata ne prijavi na 1. ispitni rok, smatrat će se da je odustao od navedene ocjene te da će polaganje ispita ostvariti na nekom od sljedećih ispitnih rokova.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija da svi mogu dobiti potpis iz kolegija Analitička kemija II.

Iz tog razloga mole se svi studenti da indeks za potpis ostave u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju (stol ispred sobe predmetnog nastavnika) dana 27.01.2015. u periodu od 12-13 h.

Indeksi će se potpisivati po isteku tog vremenskog perioda.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Poziva se studentica II. godine studija Primijenjena kemija MIRNA KROIS da se hitno javi prof. Dragani Mutavdžić Pavlović vezano uz referate iz laboratorijkih vježbi.

Ne priznavanje referata iz laboratorijskih vježbi podrazumjeva da vježbe nisu završene te da će studentica ukoliko se ne javi morati vježbe raditi sljedeće godine ponovno!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II.godine PK da će plaćanje laboratorijske štete iz vježbi Analitička kemija II biti 03.12.2014. u 12 sati u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju.

Iznos laboratorijske štete je 6 kn. Molim da se svi studenti odazovu pozivu te da pripreme sitno, po mogućnosti točan iznos.

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti II.godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija da laboratorijske vježbe iz kolegija Analitička kemija II počinju 22. odnosno 24. listopada 2014. prema rasporedu (konačni raspored po grupama je u nastavnim materijalima). Studenti na vježbe osim obavezne "zelene" skripte (Laboratorijske osnove kvantitativne kemijske analize) moraju donijeti i internu skriptu za vježbe iz Analitičke kemije II kako bi bili spremni raditi vježbu iz Elektrogravimetrije. Interna skripta se također nalazi u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da će zaduživanje radnih mjesta u laboratoriju za vježbe iz kolegija Analitička kemija II biti u ponedjeljak 13.10. 2014. nakon predavanja iz istoimenog kolegija.

Molila bi sve studente da se odazovu pozivu!

Raspored studenata prema grupama je priložen u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija Primijenjena kemija da predavanja iz kolegija Analitička kemija II počinju u ponedjeljak 29.09.2014. prema rasporedu!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Analitičke kemije II položio je:

Juraj Kasač

 

Usmeni ispit iz Analitičke kemije II održat će se  u ponedjeljak, 15.09.2014. u 11 sati.

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Primijenjena kemija da nitko (od onih koji su pristupili ovom ispitnom roku) nije položio pismeni ispit iz Analitičke kemije II.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti II.godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija da si skinu internu skriptu za vježbe iz Analitičke kemije II kako bi bili spremni raditi vježbu iz Elektrogravimetrije.

 

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, doc.

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja