Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Alternativni oblici energije
Šifra: 47090
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Šalić
prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Predloženi program daje studentima uvid u različite oblike i izvore energije pri čemu je naglasak na alternativnim oblicima. Cilj ovakvog pristupa je predočiti studentima cjelovitu neiskrivljenu sliku o energiji, energetskim pretvorbama i procesima i ukazati na neminovnu povezanost energetike s ekonomskim čimbenicima i zaštitom okoliša.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Tjedan
Uvod: općenito o energiji, definicije, podjele
2. Tjedan
Konvencionalni izvori i energetske pretvorbe
3. Tjedan
Nekonvencionalni oblici energije i postrojenja za proizvodnju energije
4. Tjedan
Energetske pretvorbe u klasičnim i nuklearnim termoelektranama
5. Tjedan
Procesi i tehnologije za pretvorbe energija vode
6. Tjedan
Energija vjetra, potencijali i primjena
7. Tjedan
Energija Zemlje i mogućnosti korištenja energije iz okoliša
8. Tjedan
Kolokvij iz prvog dijela gradiva
9. Tjedan
Upoznavanje studenata s osnovama Sunčevog zračenja i osnovnim principima iskorištavanja energije Sunca. Ekstraterestičko zračenje. Prizemno Sunčevo zračenje. Mjerenje i proračuni zračenja Sunca na horizontalnu i na nagnutu plohu. Određivanje optimalnog kuta nagiba kolektora za pojedini mjesec u godini.
Seminar: Računski zadaci vezani uz sunčevo zračenje
10. Tjedan
Osnove o fizici poluvodiča radi razumijevanja rada fotonaponskih ćelija. Princip rada pn-spoja. Princip rada fotonaponske ćelije. Osnovni parametri fotonaponske ćelije (napon otvorenog kruga, struja kratkog spoja, karakteristični otpor) te njena strujno naponska karakteristika. Utjecaj raznih parametara na strujno naponsku karakteristiku ćelije. Osnovni tipovi fotonaponskih ćelija. Djelotvornost fotonaponskih ćelija.
Seminar: Određivanje karakteristike fotonaponske ćelije od silicija, izrada fotonaponske ćelije senzibilizirane bojom.
11. Tjedan
Osnove o elektrokemijskim izvorima energije. Direktni i indirektni pretvornici energije. Galvanski članci: princip rada, osnovna podjela i izvedba. Gorivni članci: princip rada, osnovna podjela i izvedba. Superkondenzatori: princip rada, osnovna podjela i izvedba. Odnos snage i energije kod različitih izvora (Ragone-ov dijagram).
Seminar: Ispitivanje galvanskog članka i proračun vezan uz karakteristike članka. Ispitivanje superkondenzatora i proračun vezan uz karakteristike superkondenzatora. Ispitivanje gorivnog članka i proračun vezan uz karakteristike članka.
12. Tjedan
Definicija biomase. Princip dobivanja energije iz biomase. Definicija biogoriva. Upoznavanje s prvom, drugom i trećom generacijom biogoriva. Prednosti i nedostaci biogoriva. Upoznavanje tehnologije dobivanja biogoriva.
Seminar: izlaganje seminarskog rada na temu biomasa i biogorivo pri čemu će biti odabrana trenutno aktualnu problematiku iz ovog područja.
13. Tjedan
Mogućnosti primjene alternativnih izvora energije u industrijskim procesima. Primjeri iz prakse.
Seminar: izlaganje seminarskog rada na temu spremnici energije i pametne mreže.
14. Tjedan
Zakonski okvir primjene alternativnih oblika energije. Upoznavanje strategije energetskog razvoja u svijetu, EU i u Hrvatskoj
15. Tjedan
Kolokvij iz drugog dijela gradiva

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Uz alternativne oblike energije uključena su temeljna znanja s područja opće energetike koja omogućuju razumijevanje i savladavanje problema na području učinkovitijeg gospodarenja energijom i razvijaju svijest o održivom razvoju.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno pohađanje nastave (predavanja, seminari); terenska nastava, izrada seminarskih radova.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski radovi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i auditorne vježbe, terenska nastava- posjeta karakterističnim pogonima, konzultacije prema potrebi.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit; dva kolokvija za provjeru znanja tijekom nastavne godine: Pozitivna ocjena na kolokvijima omogućuje oslobođenje od pismenog ispita.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
-

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Student će argumentirati osnovne pojmove i definicije iz područja energetike.
2. Student će moći usporediti obnovljive i neobnovljive izvore energije.
2. Student će argumentirati osnovni princip pretvorbe jednog oblika energije u drugi, predvidjeti djelotvornost pojedinih procesa, ekonomske čimbenike te utjecaj samog procesa na okoliš.
3. Student će argumentirati koncepte direktnih i indirektnih pretvornika energije.
4. Student će usporediti ulogu i važnosti različitih izvora energije.
6. Studenti će argumentirati strategiju energetskog razvoja u svijetu, EU i u Hrvatskoj

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
2. objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno
3. razviti interakciju sa znanstvenicima iz drugih disciplina i sudjelovati u multidisciplinarnim timovima

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Sunčeva energija, fotonaponske ćelije
Ishodi učenja:
-poznavanje osnova sunčevog zračenja i osnovnih principa iskorištavanja energije sunca
-poznavanje osnova vodljivosti kod poluvodiča
-poznavanje principa rada pn-spoja i fotonaponske ćelije
-znati navesti materijale koji se koriste u izradi fotonaponskih ćelija
-upoznati osnovne parametar fotonaponskih ćelija
Kriteriji vrednovanja:
-poznavanje osnova sunčevog zračenja i osnovnih principa iskorištavanja energije sunca
-usporediti energetske nivoe kod metala, poluvodiča i izolatora
-znati princip rada u pn-spoja i fotonaponske ćelije
-znati navesti primjere materijala za izradu fotonaponskih ćelija
-znati navesti osnovne parametre fotonaponskih ćelija

Elektrokemijski spremnici i pretvornici energije
Ishodi učenja
- razlikovati različite elektrokemijske izvore struje (galvanski članci, gorivni članci i superkondenzatori)
- poznavati principe rada pojedinih elektrokemijskih izvora struje i njihove karakteristične parametre
- definirati stanje elektrokemijskih izvora struje u tehnologiji današnjice
Kriteriji vrednovanja
- objasniti mehanizme rada elektrokemijskih izvora struje
- odabrati odgovarajući izvor energije za pojedine primjene
- proračunati potrebne snage i energije pojedinih izvora struje
-usporediti strujno-naponsku karakteristiku galvanskih članaka i superkondenzatora
-usporediti razne tipove gorivnih članaka
- analizirati primjere iz prakse

Biomasa, bioplin i tekuća biogoriva
Ishodi učenja
-definirati biomasu
-opisati princip dobivanja energije iz biomase
-definirati biogorivo
-razlikovati prvu, drugu i treću drugu generaciju biogoriva
-upoznati prednosti i nedostatke biogoriva
-upoznati tehnologiju dobivanja biogoriva
Kriteriji vrednovanja
-opisati princip tehnike "Analiza životnog ciklusa"
( "Life Cycle Analysis (LCA)")
- definirati biomasu i biogorivo
-znati navesti sirovinu za dobivanje biogoriva
-nabrojati najpoznatije vrste goriva iz prve i druge generacije biogoriva
-znati navesti prednosti i nedostatke biogoriva
-opisati neke važnije procese dobivanja biogoriva

Mogućnosti primjene alternativnih izvora u industrijskim procesima. Spremnici energije. Pametne mreže. Zakonski okvir primjene alternativnih oblika energije
Ishodi učenja
-poznavati primjere primjene alternativnih oblika energije u industrijskim procesima
-znati navesti najznačajnije spremnike energije
-znati objasniti osnovni koncept pametnih mreža
- poznavati strategiju energetskog razvoja u svijetu, EU i u Hrvatskoj
Kriteriji vrednovanja
-znati navesti primjere primjene alternativnih oblika energije u industrijskim procesima
-znati navesti najznačajnije spremnike energije i njihov princip skladištenja
-znati objasniti što su to pametne mreže
-poznavanje strategije energetskog razvoja u svijetu, EU i Hrvatskoj
Ishodi učenja:
 1. Student će argumentirati osnovne pojmove i definicije iz područja energetike.
 2. Student će moći usporediti obnovljive i neobnovljive izvore energije.
 3. Student će argumentirati osnovni princip pretvorbe jednog oblika energije u drugi, predvidjeti djelotvornost pojedinih procesa, ekonomske čimbenike te utjecaj samog procesa na okoliš.
 4. Student će argumentirati koncepte direktnih i indirektnih pretvornika energije.
 5. Student će usporediti ulogu i važnosti različitih izvora energije.
 6. Studenti će argumentirati strategiju energetskog razvoja u svijetu, EU i u Hrvatskoj
 7. Integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
 8. Objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno
 9. razviti interakciju sa znanstvenicima iz drugih disciplina i sudjelovati u multidisciplinarnim timovima
Literatura:
 1. materijali s predavanja: https://moodle.srce.hr/2018-2019/course/view.php?id=31978, , M. Kraljić Roković, , .
 2. , 1. C.J.Cleveland, Editor, Encyclopedia of Energy, Vol.1-6, Elsevier, San Diego 2004.
  2. G.Boyle,Ed., Renewable Energy, Power for sustainable future,Oxford Press.Oxford 1996.
  3. Energetski programi: GEOEN, SUNEN, BIOEN, MAHE, Energetski institut Hrvoje požar, Zagreb 2001-2004
  4. Zbornici radova energetskih kongresa: Međ. forumi o obnovljivim izvorima energije - Dubrovnik 2006. i 2008.; Europski poslovni forum o obnovljivim izvorima energije - Cavtat 2007., Obnovljivi izvori u Rep. Hrvatskoj -Osijek 2007.
  5. Lj. Majdandžić: Solarni sustavi, Graphis d.o.o., Zagreb, 2010.
  6. K. Kordesch, G. Simader, Fuel Cells and Their Applications, VCH, Weinheim, 1996. (odabrana poglavlja)
  7. C. A. Vincent, B. Scrosati, Modern Batteries: An Introduction to EWlectrochemical Power Sources, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997. (odabrana poglavlja)
  8. T. M. Letcher, Future Energy: Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet, Elsevier, Amsterdam, 2008. (odabrana poglavlja), , , .
 3. Sunčane ćelije, , P.Kulušić, J. Vuletin, I. Zulim, školska knjiga, 1994.
 4. Obnovljivi izvori energije, , . Lj. Majdandžić, Graphis, 2008.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Anita Šalić:

  Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na asalic@fkit.unizg.hr

  Lokacija:
Obavijesti

Predavanja i seminari iz kolegija Alternativni oblici energije neće se održati prvi tjedan,  već od sljedećeg tjedna prema rasporedu.

Materijali za kolegij i svi detalji vezani uz kolegij bit će postavljeni na Merlin.

 

 

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Studenti koji pristupaju usmenom ispitu iz prvog dijela gradiva koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Studenti koji pristupaju usmenom ispitu iz prvog dijela gradiva koncept usmenog ispita pišu u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Studenti koji pristupaju usmenom ispitu iz prvog dijela gradiva koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Koncept usmenog ispita iz prvog dijela gradiva piše se u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati.  Usmeni ispit odmah.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE,

U skladu s ranijim dogovorom I. parcijalni ispit (kolokvij iz I. dijela gradiva) pisat će se u ponedjeljak 15.04.2019. u vremenu od 18 do 20 sati.

Kolokvij će se pisati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19. Zbog većeg broja studenata i različitih predmeta koji će se pisati u istoj dvorani, molim studente da dođu u dvoranu nekoliko minuta ranije kako bi se na vrijeme smjestili i počeli pisati.

Odgovori se pišu na listovima papira s pitanjima i zadacima. Pitanja i zadaci su pretežito teorijskog karaktera tako da nije potrebno nikakvo pomagalo za računanje.

Prilikom pisanja kolokvija najstrože je zabranjena uporaba mobitela i drugih elektroničkih pomagala koja omogućuju snimanje i slanje slikovnih sadržaja. Svi takvi uređaji trebaju biti smješteni u Vašim torbama ili ruksacima i odloženi na katedri za čitavo vrijeme pisanja ispita.

Što se tiče usmenog dijela ispita iz prvog dijela gradiva, njega prema dogovoru neće biti, osim u slučaju da netko od studenata ne pristupi I. kolokviju ili bude želio popraviti ocjenu ponuđenu na temelju rezultata I. kolokvija i seminarskog rada. Ovaj će se ispit tada održati u dane objavljenih ispitnih rokova i provodit će se na uobičajeni način tako da svaki student dobije 8 pitanja iz ukupnog opsega I. dijela gradiva za koja će tada izraditi kratak koncept odgovora s dijagramima, shemama, kratkim izrazima i natuknicama (ovisno o vrsti pitanja), nakon čega će usljediti usmeni razgovor. Naglasak će se staviti na razumijevanje gradiva.

Ujedno molim studente da mi e-mailom prosljede svoje prezentacije seminarskih radova koje su usmeno izlagali tijekom predavanja. 

U slučaju potrebe za bilo kakvim dodatnim informacijama slobodno me kontaktirajte putem e-maila na adresu vfilipan@fkit.hr ili osobno na Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16.

U Zagrebu, 12.04.2019.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Rezultati ispita:

Dino Mujkanović dovoljan (2)

U Zagrebu, 31.01.2018.

Predmetni nastavnici

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Koncept usmenog ispita iz 1. dijela gradiva piše se u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati

Ispit iz 2.dijela gradiva piše se u istoj dvorani s početkom u 9,00 sati, odnosno prema dogovoru s predmetnom nastavnicom.

Predmetni nastavnik 1. dijela 

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Koncept usmenog ispita iz 1. dijela gradiva piše se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati

Ispit iz 2.dijela gradiva piše se u istoj dvorani s početkom u 9,00 sati, odnosno prema dogovoru s predmetnom nastavnicom .

Predmetni nastavnik 1. dijela 

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Koncept usmenog ispita iz 1. dijela gradiva piše se u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati

Ispit iz 2.dijela gradiva piše se u istoj dvorani s početkom u 9,00 sati, odnosno prema dogovoru s predmetnom nastavnicom .

Predmetni nastavnik 1. dijela 

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Koncept usmenog ispita piše se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Koncept usmenog ispita piše se u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE,

U skladu s našim ranijim dogovorom trebate mi e-mailom na vfilipan@fkit.hr poslati konačne korigirane verzije Vaših seminarskih radova (word, PP verzije) koje ću ocijeniti. Svaki rad treba imati kratak uvod, zaključak i popis korištene literature. Do sada sam dobio svega nekoliko radova pa Vas podsjećam da to svakako pošaljete prije ispita. U skladu s dogovorom 09. svibnja 2017. iz prvog dijela gradiva održat će se uobičajeni usmeni ispit.

Ispitni rok prijavljujete preko studomata.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija Alternativni oblici energije

S obzirom da neki od studenata sudjeluju na Tehnologijadi od 02. do 08. svibnja 2017. predlažem da pregled zadaća i razgovor uz rezultate I. kolokvija te razgovor o ispitu iz I. dijela gradiva bude u utorak 09.05.2017. neposredno prije nastave, u 10,00 sati u dvorani P1KM-19.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE,

U skladu s ranijim dogovorom I. parcijalni ispit (kolokvij iz I. dijela gradiva) pisat će se u ponedjeljak 24.04.2017. u vremenu od 17 do 19 sati.

Kolokvij će se pisati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20. Zbog većeg broja studenata i različitih predmeta koji će se pisati u istoj dvorani, molim studente da dođu u dvoranu nekoliko minuta ranije kako bi se na vrijeme smjestili i počeli pisati.

Za pisanje kolokvija potrebno je donijeti "košuljicu" (jedan arak papira A3 formata presavinut na pola) s napisanim imenom i prezimenom studenta, datumom i kolegijem. U košuljicu ćete staviti dobivene listove sa zadacima na kojima ćete ujedno pisati i skicirati svoje odgovore. Pitanja i zadaci su pretežito teorijskog karaktera tako da nije potrebno nikakvo pomagalo za računanje.

Prilikom pisanja kolokvija najstrože je zabranjena uporaba mobitela i drugih elektroničkih pomagala koja omogućuju snimanje i slanje slikovnih sadržaja. Svi takvi uređaji trebaju biti smješteni u Vašim torbama ili ruksacima i odloženi na katedri za čitavo vrijeme pisanja ispita.

Što se tiče usmenog dijela ispita iz prvog dijela gradiva, njega prema dogovoru neće biti, osim u slučaju da netko od studenata ne pristupi I. kolokviju ili bude želio popraviti ocjenu ponuđenu na temelju rezultata I. kolokvija i seminarskog rada. Ovaj će se ispit tada održati u dane objavljenih ispitnih rokova i provodit će se na uobičajeni način tako da svaki student dobije 8 pitanja iz ukupnog opsega I. dijela gradiva za koja će tada izraditi kratak koncept odgovora s dijagramima, shemama, kratkim izrazima i natuknicama (ovisno o vrsti pitanja), nakon čega će usljediti usmeni razgovor. Naglasak će se staviti na razumijevanje gradiva.

Ujedno molim studente da mi e-mailom prosljede svoje prezentacije seminarskih radova koje su usmeno izlagali tijekom predavanja. 

Također, zbog velikog broja studenata i različitih kolegija te potrebe rasporeda po dvoranama, molim da mi se svakako javi mailom, najkasnije do ponedjeljka 24.04.2017. do 12 sati, student koji zbog bilo kojih razloga odustane od pisanja I. kolokvija.  

U slučaju potrebe za bilo kakvim dodatnim informacijama slobodno me kontaktirajte putem e-maila na adresu vfilipan@fkit.hr ili osobno na Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16.

U Zagrebu, 23.04.2017.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

za posjetu TE-TO Zagreb Žitnjak , dogovoren je datum 18.04.2017. (utorak) s početkom u 11.00 sati. Mole se studenti da u zakazano vrijeme budu na porti ispred TE TO Kuševečka 10a, Borovje. (paziti da se ne ode na portu Toplinskih mreža - desno!).

Autobus ZET-a vozi za TE-TO od pothodnika Glavnog kolodvora. Moguće je doći i tramvajem Držićevom do Borovja (most Mladosti).

Uz srdačan pozdrav,

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti

Predavanja iz kolegija Alternativni oblici energije u akademskoj godini 2016./2017. započinju 28.02. 2017. i održavat će se prema rasporedu utorkom od 10 do 14 sati na  Marulićevom trgu 19 u predavaonici P1KM-19.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Dio ispita iz kolegija AOE od prof Kraljić -  Roković piše se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati . 

Koncept usmenog ispita iz prvog dijela gradiva piše se u četvrtak, 16.6., s početkom u 7,30 sati u dvorani S-1. 

 

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

U skladu s vašim traženjem, za posjetu TE-TO Zagreb Žitnjak , dogovoren je datum 06.06.2016 (srijeda) s početkom u 09.30 sati. Mole se studenti da u zakazano vrijeme budu na porti ispred TE TO Kuševečka 10a, Borovje. (paziti da se ne ode na portu Toplinskih mreža - desno!).

Autobus ZET-a vozi za TETO od pothodnika Glavnog kolodvora. Moguće je doći i tramvajem Držićevom do Borovja (most Mladosti).

Uz srdačan pozdrav,

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti

Predavanja iz kolegija Alternativni oblici energije u akademskoj godini 2015./2016. započinju 23.02. 2016. i održavat će se prema rasporedu utorkom od 10 do 14 sati na  Marulićevom trgu 19 u predavaonici P1KM-19.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Koncept usmenog ispita piše se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Na zamolbu studenata pisanje koncepta usmenog ispita iz 1.dijela gradiva pomiče se na srijedu 17.06.2015. s početkom u 8,00 sati na Savskoj cesti 16. Javiti se u Zavod za termodinamiku strojarstvo i energetiku.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan 

Rezultati kolokvija nalaze se u repozitoriju DODATNI MATERIJALI.

 

Marijana Kraljic Rokovic

Poštovani kolege studenti kolegija AOE,

Bliži se kraj semestra te ćete biti opterećeni ne samo kolokvijem iz drugog dijela gradiva na ovom predmetu, već i nadokadama i kolokvijima iz drugih predmeta. Zato u cilju olakšavanja polaganja prvog dijela gradiva predlažem malu izmjenu našeg dogovora s početka predavanja. Naime, predlažem da ipak ne održimo kolokvij iz prvog dijela gradiva, već da za tu svrhu uzmem u obzir Vaše seminarske radove koje ste ove godine napisali i usmeno izlagali tijekom predavanja. Molio bih Vas povratnu informaciju da li se slažete s prijedlogom. 

Što se tiče usmenog dijela ispita iz prvog dijela gradiva on ostaje prema dogovoru i on će se održavati u dane objavljenih ispitnih rokova. Usmeni se ispit provodi na uobičajeni način tako da svaki student dobije do 8 pitanja iz ukupnog opsega gradiva za koja onda izradi kratak koncept odgovora s dijagramima, shemama, kratkim izrazima i natuknicama (ovisno o vrsti pitanja), nakon čega sljedi usmeni razgovor. Naglasak se stavlja na razumijevanje gradiva.

U slučaju potrebe za bilo kakvim dodatnim informacijama slobodno me kontaktirajte putem e-maila na adresu vfilipan@fkit.hr ili osobno na Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16.

U Zagrebu, 20.05.2015.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE,

Obavjestavam vas da sce se u ponedjeljak 11.05.2015. na FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA u sklopu Zagrebackog energetskog tjedna odrzati posjet laboratorijima u terminu 10:00-12:00 i 14:00-16:00. Program posjeta se nalazi u repozitoriju dodatni materijali. U ponedjeljak sam na sluzbenom putu, ali mogu nekoga zamoliti da vas odvede u terminu od 14:00-16:00. Molila bih vas ako ste slobodni u navedenom terminu da mi se javite.

Lijep pozdrav

Marijana Kraljic Rokovic

Poštovani kolege studenti kolegija AOE,

Obavjestavam vas da se mozete pridruziti stručnom posjetu u Munju u ponedjeljak 11.05.2015. u 11:30 koju organizira prof. Mandić. Molim sve studente koji su slobodni u navedenom terminu i mogu se pridruziti da mi se jave.

Lijep pozdrav

Marijana Kraljic Rokovic

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Kako mi do danas nije stigao nikakav novi prijedlog vaših slobodnih termina za posjetu TE-TO Zagreb, ja sam u dogovoru s kolegicom Kraljić Roković usuglasio datum (14.04.2015.) i vrijeme posjete kako je navedeno u detaljnim informacijama u Repozitoriju  (desno).

Uz srdačan pozdrav,

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Stigao je potvrdan odgovor od direktora TE-TO Zagreb da nam omogućavaju stručnu posjetu njihovim pogonima.

Molim Vas dogovorite se pa mi pošaljite nekoliko termina kada bi Vam odgovarala posjeta (dan u tjednu i period vremena kad ste slobodni). Uobičajeno trajanje posjete je 2 sata, a TE-TO se nalazi u Zagrebu u Kuševačkoj ulici (dostupnost tramvajem do Mosta mladosti i malo pješke niz nasip ili direktno autobusom u neposrednu blizinu) .

Odgovor mi pošaljite na e-mail vfilipan@fkit.hr što prije kako bi realizirali posjetu.

Zahvaljujem i srdačno pozdravljam

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Nakon današnjih uspješnih izlaganja seminarskih radova molio bih da mi još jednom na e-mail vfilipan@fkit.hr prosljedite elektroničke verzije vaših radova (power point i word).

Zahvaljujem i srdačno pozdravljam

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE,

Izabrane teme seminarskih radova za I. dio gradiva u ak. godini 2014.-2015. objavljene su u repozitoriju desno.

U skladu s dogovorom na predavanju 31.03.2015. usmeno izlaganje radova održat će se 07.travnja 2015. 

U Zagrebu, 31.03.2015.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti

Predavanja iz kolegija Alternativni oblici energije u akademskoj godini 2014./2015. započinju 24.02. 2015. i održavat će se prema rasporedu od 10 do 14 sati na  Marulićevom trgu 19 u predavaonici P2KM-19.

Zbog zauzetosti dvorane P2KM-19 24.02. 2015. predavanje će se prva dva sata održati u susjednoj dvorani P1KM-19.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija AOE,

Pri kraju su dogovori oko organizacije stručne posjete - cjelodnevnog odlaska u Varaždin i Međimursku županiju dana 02.06.2014. Detaljne informacije objavit ćemo kroz koji dan.

Radi organizacije puta vrlo nam je važno koliko će studenata ići te bih molio da mi se u roku od dva dana, najkasnije do srijede 28.05.2014. do 12,00 sati, na e-mail vfilipan@fkit.hr jave svi oni studenti koji bi željeli i koji mogu sudjelovati.

Zahvaljujem i srdačno pozdravljam.

prof.dr.sc.Veljko Filipan

U Zagrebu, 26.05.2014.

Poštovani kolege studenti kolegija AOE

Tjedan od 12. do 17.05. u gradu Zagrebu se održava Zagrebački energetski tjedan u okviru kojega će biti održano više interesantnih simpozija i drugih događanja.

Detaljan program možete naći na poveznici:

http://www.zagreb-energyweek.info/program_2014.html

Ako vam odgovara zbog drugih obveza za početak predlažem da u ponedjeljak 12.05.2014. dođete u 13,55 na portu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Unska 3 gdje ću se ja naći s drugim našim studentima kako bi posjetili neke laboratorije u okviru Otvorenih vrata FER-a i eventualno prisustvovali na okruglom stolu o energetskoj učinkovitosti:

http://www.fer.unizg.hr/_news/39657/Okrugli%20stol%20ZG%20E%20week_poziv.pdf

Za ostala događanja u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna možete se prijaviti prema vlastitom interesu.

U Zagrebu, 11.05.2014.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja