Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Bioremedijacija
Šifra: 111631
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s korisnim procesima biorazgradnje radi uklanjanja ili detoksikacije onečišćujućih tvari u tlu, vodi i sedimentu, te ih uvesti u problematiku bioremedijacije da uz primjenu stečenog znanja mogu odlučivati i djelovati na području zaštite okoliša primjenjujući okolišno prihvatljiv postupak.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

Predavanja:
1. Bioremedijacija: pregled stanja svjetskog tržišta i dostupnih tehnologija, in-situ i ex situ bioremedijacija
2. Inženjerstvo u bioremedijaciji: potrebe i ograničenja, karakterizacija mikroorganizama i okolišni čimbenici
3. Utjecaj svojstava tla na onečišćujuće tvari i mikroorganizme
4. Izbor mikrobioloških procesa i reaktora za bioremedijaciju tla i voda
5. Tehnike bioremedijacije: biostimulacija i bioaugmentacija
6. Biotenzidi, enzimi i molekularne tehnike u bioremedijaciji
7. I. kolokvij
8. Biološka razgradnja BTX spojeva i naftnih onečišćenja
9. Bioremedijacija nitroaromatskih i policikličkih aromatskih ugljikovodika i drugih organskih spojeva
10. Mikrobiološka remedijacija metala, biorudarenje i bioremedijacija drugih anorganskih spojeva
11. Bioremedijacija farmaceutika i pesticida
12. Bioremedijacija algama, mikoremedijacija
13. Fitoremedijacija, vermiremedijacija
14. Klima, klimatske promjene i bioremedijacija
15. II. kolokvij

Vježbe: Primjena mikrobioloških tehnika u cilju izolacije i identifikacije mikroorganizama odgovornih za provedbu bioremedijacije odabranog ksenobiotika modelnog ili realnog uzorka.
Zadatak: Provedba ex-situ bioremedijacija onečišćenog tla/vode odabranim ksenobiotikom.

Seminari: Analiza slučaja iz područja bioremedijacije.

erenska nastava: Posjet laboratoriju koji se bavi područjem vezanim za kolegij ili odlazak na lokaciju gdje se provodi bioremedijacija.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razumijevanje procesa bioremedijacije te selektirati i prilagoditi mikroorganizme za učinkovitu razgradnju odabranog spoja.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati svim oblicima nastave. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Odrađene vježbe i terenska nastava, ukoliko se organizira, i obrađene seminarske teme

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, vježbe, seminari

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Parcijalni kolokviji ili pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
-


ISHODI UČENJA

Cilj kolegija:
Upoznati studente s korisnim procesima biorazgradnje radi uklanjanja ili detoksikacije onečišćujućih tvari u tlu, vodi i sedimentu, te ih uvesti u problematiku bioremedijacije da uz primjenu stečenog znanja mogu odlučivati i djelovati na području zaštite okoliša.

Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. utvrditi izvore i uzročnike onečišćenja voda i tla
2. odabrati čiste kulture mikroorganizama za uklanjanje specifičnih onečišćenja
3. integrirati mikrobiološke procese i okolišne uvjete za učinkovitu bioremedijaciju
4. procijeniti ekonomske i okolišne čimbenike u primjeni bioremedijacije
5. preporučiti prihvatljiv proces bioremedijacije u rješavanju ekoloških problema

ishodi učenja na razini programa:
1. povezati uzroke i posljedice onečišćenja okoliša u analizi pokazatelja stanja okoliša
2. upotrijebiti metodologiju ekoinženjerstva u razvoju procesa
3. primjenjivati ekoinženjerski pristup u procjeni opravdanosti primjene određene tehnologije u zaštiti okoliša
4. odabrati tehnologiju sa ciljem smanjenja negativnih utjecaja na okoliš, te potrošnje sirovina i prirodnih resursa u cilju održivog razvoja

Literatura:
1. R.L. Crawford, D.L. Crawford, Bioremediation: principles and applications, Cambridge University Press, 1998.
2. S. McEldowney, D.J. Hardman, S. Waite, Pollution: ecology and biotreatment, Longman Scientific&Technical, Essex, 1993.
3. H.J. Rehm, G. Reed, Environmental Porcesses I, Vol. 11a, Wiley-VCH, Weinheim, 1999.
4. A. Singh, R.C. Kuhad, O.P. Ward, Advances in applied bioremediation, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
5. R. Barry King, John K. Sheldon, Gilbert M. Long, Practical Environmental Bioremediation, The Field Guide, Second Edition, CRC Press, Londo, 2019.
6. M. Vuković Domanovac, Bioremedijacija, Interna skripta, FKIT, 2012.
7. M. Vuković Domanovac, Nastavni materijali za kolegij Bioremedijacija, e-kolegij na platformi Merlin.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1. R.L. Crawford, D.L. Crawford, Bioremediation: principles and applications, Cambridge University Press, 1998.
    2. S. McEldowney, D.J. Hardman, S. Waite, Pollution: ecology and biotreatment, Longman Scientific&Technical, Essex, 1993.
    3. H.J. Rehm, G. Reed, Environmental Porcesses I, Vol. 11a, Wiley-VCH, Weinheim, 1999.
    4. A. Singh, R.C. Kuhad, O.P. Ward, Advances in applied bioremediation, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2009., , , .
  2. , 1. Predavanjana WEB stranici FKIT-a
    2. Skripta na WEB stranici FKIT-a, , , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij II - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja