Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Corrosion Engineering in Environmental Protection
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Corrosion Engineering in Environmental Protection
Šifra: 204421
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović
izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Stjecanje znanja o osnovama korozijskog inženjerstva i sprječavanju korozije konstrukcija izrađenih od metala i legura. Upoznavanje s različitim oblicima korozije i njihovo povezivanje sa specifičnim inženjerskim problemima i metodama koje se koriste za smanjenje, kontrolu ili sprečavanje korozije u pogledu sigurnosti, cijene i zaštite okoliša.

Opis sadržaja predmeta:
1. Tjedan: Uvod. Definicija i klasifikacija korozijskih procesa
2. Tjedan: Ekonomski i ekološki utjecaj korozijskih procesa
3. Tjedan: Vrste i mehanizmi korozijskih procesa
4. Tjedan: Izbor sustava zaštite. Privremena i trajna zaštita.
5. Tjedan: Zaštita od korozije; kontrola i sprječavanje korozije izborom i projektiranjem materijala. Priprema površine i standardi.
6. Tjedan: Zaštitne organske prevlake i premazi. Metode ispitivanja kakvoće zaštitnih prevlaka i premaza.
7. Tjedan: Protuobraštajni premazi. Metalne prevlake. Kriteriji za izbor metalnih prevlaka.
8. Tjedan: I kolokvij
9. Tjedan: Zaštita od korozije djelovanjem na okoliš
10. Tjedan: Inhibitori korozije. Zaštita od korozije ekološki prihvatljivim inhibitorima korozije
11. Tjedan: Katodna i anodna zaštita od korozije. Utjecaj topljivih anoda na okoliš.
12. Tjedan: Zaštita metalnih spremnika i cijevi gumiranjem. Postupak bitumenizacije. Emajliranje.
13. Tjedan: Metode ispitivanja i praćenja korozijskih procesa
14. Tjedan: Održavanje sustava zaštite od korozije. Zaštita zdravlja, sigurnost, okoliš i životni vijek proizvoda. Pregled literature o koroziji važnih konstrukcijskih metala i legura
15. Tjedan: II kolokvij

Laboratorijske vježbe:
Monitor atmosferske korozije. Ispitivanje brzine korozije metala polarizacijskim metodama. Ispitivanje korodiranih metalnih uzoraka optičkom mikroskopijom. Ispitivanje oksidnih filmova formiranih na nehrđajućem čeliku Određivanje djelotvornosti organskih inhibitora korozije. Katodna zaštita pomoću protektora. Priprema površine metala i nanošenje premaza. Određivanje debljine mokrog filma premaza. Određivanje fizičkih i mehaničkih osobina organskih premaza. Primjena polarizacijskih tehnika za određivanje zaštitnih osobina premaza. Zaštita čelika niklanjem. Posjeta Laboratoriju za antikorozivnu zaštitu Brodograđevne industrije Split.

Vrste izvođenja nastave:
predavanja, vježbe, terenska nastava, multimedija i mreža, laboratorij

Obveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata:
Pohađanje nastave, Eksperimentalni rad, Kolokvij, Referat, Praktični rad, Pismeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Planirati eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanju novih znanja i vještina
prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja):
- definirati i klasificirati korozijske procese
- obrazložiti i koristiti strategije za sprječavanje korozije i procijeniti korozijsko ponašanje materijala
- odabrati odgovarajući postupak zaštite materijala s naglaskom na njegovu ekološku prihvatljivost
- provesti standardne metode ispitivanja korozijskih procesa i analizirati dobivene rezultate
- izvršiti evaluaciju uspješnosti provođenja postupaka zaštite materijala i konstrukcija
Ishodi učenja:
  1. definirati i klasificirati korozijske procese
  2. obrazložiti i koristiti strategije za sprječavanje korozije i procijeniti korozijsko ponašanje materijala
  3. odabrati odgovarajući postupak zaštite materijala s naglaskom na njegovu ekološku prihvatljivost
  4. provesti standardne metode ispitivanja korozijskih procesa i analizirati dobivene rezultate
  5. izvršiti evaluaciju uspješnosti provođenja postupaka zaštite materijala i konstrukcija
Literatura:
  1. Corrosion Understanding the basics, , J. R. Davis, ASM International, Materials Park Ohio, USA, 2000.
  2. Green Corrosion Inhibitors, , V. S. Sastri, John Wiley and Sons Inc., New Jersey, USA, 2011.
  3. Corrosion Test and Standards: Application and Interpretation, , R. Babolan, ASTM International, USA, 2005.
  4. Introduction to Corrosion Science, , E. McCafferty, Springer, New York, 2010.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
Obavijesti