Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Ecotoxicology
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ecotoxicology
Šifra: 204423
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o posrednom i neposrednom učinku stranih tvari na okoliš, na sve živuće organizme, i njihov odnos prema neživoj tvari

Opis sadržaja predmeta:
1. Tjedan: Uvod u ekotoksikologiju. Definicije pojmova i razvoj ekotoksikologije.Sudbina zasađivala u okolišu
2. Tjedan: Utjecaj čovjeka na okoliš. Podjela onečistača po mjestu zagađenja. Postojanost i detoksikacija.
3. Tjedan: Fiziološka klasifikacija otrova. Faktori koji određuju kretanje i raspodjelu zagađivala u okolišu
4. Tjedan: Patofiziološki učinci trovanja. Način djelovanja otrova. Absorpcija i distribucija ksenobiotika u organizmu
5. Tjedan: Molekularno-stanični aspekti toksičnosti.Transport toksikanata kroz staničnu membranu
6. Tjedan: Biotransformacija. Biodinamika i izlučivanje toksičnih tvari.
7. Tjedan: Nebiološka razgradnja toksičnih tvari u okolišu.Transportni mehanizmi u okolišu. Bioakumulacija, biokoncentracija, biomagnifikacija
8. Tjedan: I kolokvij
9. Tjedan: Procjena genotoksičnosti .Uv zračenje i morski fitoplankton.Uvod u analitičke metode u ekotoksikologiji. Kvalitativne analitičke metode za određivanje toksikanata
10. Tjedan: Kvantitativne analitičke metode za određivanje toksikanata
11. Tjedan: Mehanizam toksičnog djelovanja i dokazivanje nitrata, nitrita i amonijaka
12. Tjedan: Metode dokazivanje cijanida i cijanogenih glikozida
13. Tjedan: Mehanizam toksičnog djelovanja i tragovi teških metala
14. Tjedan: Načini izvođenja biomonitornga, analiza rezidua (utvrdivanje MRL). Određivanje toksina iz školjkaša biološkim postupkom
15. Tjedan: II kolokvij

Vrste izvođenja nastave:
predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci

Obveze studenata:
Prisustvovanje na 80% ukupne satnice predavanja i seminara

Praćenje rada studenata:
Pohađanje nastave, Esej, Istraživanje, Seminarski rad, Kolokvij, Pismeni ispit


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju za sintezu novih proizvoda, kreiranje održivih procesa te rješavanje problema onečišćenja vode, zraka i tla.
- Primijeniti alate, metode i norme za praćenje i procjenjivanje kvalitete procesa i proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš, te utvrditi potencijalne rizike u tehnološkim procesima i pri razvoju proizvoda.
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.
- Prezentirati rezultate samostalnog i timskog rada u usmenom i pisanom obliku nestručnjacima i stručnjacima na jasan i razumljiv način
- Komunicirati sa znanstvenom i stručnom zajednicom te društvom u cjelini u nacionalnom i međunarodnom okružju.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja):
- objasniti osnovne pojmove i odnose u ekosustavu,
- definirati tipove onečišćenja i načine kojima dospijevaju u okoliš
- objasniti mehanizme djelovanja različitih vrsta ksenobiotika,
- diskutirati o molekularno-staničnim aspektima toksičnosti,
- diskutirati o ulozi bioindikatora i biomarkera za utvrđivanje stanja onečišćenja okoliša u kopnenim i vodenim ekosustavima..
Ishodi učenja:
  1. objasniti osnovne pojmove i odnose u ekosustavu
  2. definirati tipove onečišćenja i načine kojima dospijevaju u okoliš
  3. objasniti mehanizme djelovanja različitih vrsta ksenobiotika
  4. diskutirati o molekularno-staničnim aspektima toksičnosti
  5. diskutirati o ulozi bioindikatora i biomarkera za utvrđivanje stanja onečišćenja okoliša u kopnenim i vodenim ekosustavima
Literatura:
  1. Handbook of ecotoxicology, , Hoffman, D.J., Rattner,B.A., Burton, G.A.jr. , Cairns, J.,jr., CRC Press, 1995.
  2. Toxicology : a primer on toxicology principles and applications, , Kamrin, M.A., Lewis publishers, 1988.
  3. Ecotoxicology, lectures, , J. Maršić Lučić, ppt, .
  4. Principles of ecotoxicology, , Walker,C.H., Hopkin, S.P., Sibly, R.M.and Peakall,D.B., Taylor & Francis publ., 1997.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
Obavijesti