Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Ekotoksikologija
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekotoksikologija
Šifra: 228335
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Nastavnim sadržajem objašnjavaju se osnovni pojmovi u ekotoksikologiji, vrste toksičkih tvari, osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti i propisi u ekotoksikologiji. Obraditi će se prisutnost onečišćujućih tvari u okolišu s naglaskom na toksičnost različitih kemijskih spojeva, načine procjene rizika i mogućnosti sprječavanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Uvod u ekotoksikologiju. Ekološka hijerarhija. Kruženje elemenata u ekosustavu.
Utjecaj anorganskih i organskih tvari na okoliš.
Prisutnost štetnih tvari u zraku i utjecaj na okoliš i čovjeka.
Prisutnost štetnih tvari u vodi i utjecaj na okoliš i čovjeka. Water borne diseases.
Prisutnost štetnih tvari u tlu i utjecaj na okoliš i čovjeka. Sindromi tla. Ponavljanje za I. parcijalni ispit.
1. parcijalni ispit
Vrste štetnih učinaka. Akutna i kronična toksičnost. Toksičnost kao posljedica međudjelovanja kemijskih spojeva.
Bioakumulacija, biokoncentracija i biomagnifkacija. Biološka pretvorba, izlučivanje i nakupljanje toksičnih tvari u organizmu. Biološka raspoloživost.
Putevi apsorpcije štetnih tvari u organizmu. Apsorpcija i distribucija štetnih tvari preko dišnih puteva, kože i probavnim sustavom. Čimbenici apsorpcije štetnih tvari.
Učinci štetnih tvari na populaciju, zajednicu i ekosustav.
Motrenje promjena u okolišu-monitoring. Biomarkeri.
Katastrofe i nesreće u svijetu.
Ugroženost RH od katastrofa i nesreća. Zakonska regulativa. Ponavljanje za II. parcijalni ispit.
II. parcijalni ispit

SEMINARI: Studenti će biti podijeljeni u timove, svaki tim će dobiti temu koju treba razraditi i prezentirati pred ostalim studentima.

LABORATORIJSKE VJEŽBE: U sklopu laboratorijskih vježbi odredit će ekotoksičnost onečišćujuće tvari prisutne u okolišu primjenom bakterije V. fischeri, P. putide, mikroalge Chlorella sp. i kvasca S. cerevisiae. Uz testove ekotoksičnosti provest će i test osjetljivosti bakterija, E. coli, P. aeruginosa i B. subtilis, na ispitivanu tvar. Dobivene rezultate će obraditi i interpretirati.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Omogućavanje studentima da razumiju sve aspekte negativnog antropogenog djelovanja, s naglaskom na kemijsko onečišćenje prirode i okoliša. Osposobljavanje studenata za samostalno i objektivno procjenjivanje štetnosti kemijskih tvari na živi svijet na temelju dostupnih informacija. Također, studenti bi po završetku kolegija imali osnovna znanja kako i uz pomoć kojih istraživačkih metoda pribaviti saznanja o mogućnostima sprečavanja, djelovanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvo na predavanjima (minimalno 70%), seminarima (100%) i vježbama (100 %). Izrada seminara na zadanu temu iz kolegija, priprema prezentacije i prezentiranje pred studentima. Pisanje laboratorijskog izvještaja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanje uz korištenje Power Point prezentacije. Svi potrebni materijali su stavljeni na Merlin.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dvije pismene provjere znanja tijekom semestra (donose oslobađanje od usmenog ispita).

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
nema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Povezati temeljne elemente fizikalnih, kemijskih i bioloških mehanizama bitnih za kvalitetu i održivost ekosustava.
2. Povezati stručna znanja iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša.
3. Prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u području zaštite okoliša.
4. Koristiti različite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom zajednicom te društvom u cjelini.
5. Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij II - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić:

    Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na dkucic@fkit.unizg.hr.

    Lokacija:
Obavijesti

Dragi studenti,

Predavanja iz kolegija Ekotoksikologija započeti će u tjednu od 11.10. prema rasporedu. Detaljnije informacije o početku seminara i vježbi ćete dobiti na Uvodnom predavanju.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić