Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Elektrokemija
Šifra: 32059
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković
prof. dr. sc. Sanja Martinez
izv. prof. dr. sc. Jozefina Katić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Stjecanje fundamentalnih znanja o elektrokemijskim pojavama, znanja iz primjene elektrokemijskog računa, elektrokemijske instrumentacije, mjernih tehnika i elektrokemijskih kompjutorskih programa. Upoznavanje sa značajem elektrokemije u rješavanju interdisciplinarnih znanstvenih i inženjerskih problema, industrijskoj praksi i novim tehnologijama.

IZVEDBENI PROGRAM PO TJEDNIMA
1. TJEDAN - UVOD U ELEKTROKEMIJU: O kolegiju. Razvoj elektrokemije kao znanstvene discipline. Područje istraživanja elektrokemije i primjena elektrokemije. Osnovni elektrokemijski pojmovi. Tipovi vodljivosti obzirom na nosioce naboja. Vodljivost metalnih elektronskih vodiča. Vodljivost poluvodiča . Seminar: uvod u praktikum.
2. TJEDAN - VODIČI I VODLJIVOST I. dio: Galvanski krugovi. Prijenos naboja kroz granicu faza. Elektroneutralnost. Faradayevi zakoni. Prijenos tvari u elektrolitu. Seminar: zadaci Faradayev zakon.
3. TJEDAN - VODIČI I VODLJIVOST II. dio: Protjecanje struje kroz elektrolit. Protjecanje struje kroz metal. Protjecanje struje kroz poluvodič: intrinzični poluvodiči. Ekstrinzični poluvodiči. Kontakti različitih vodiča u elektrokemijskom članku. Kontakt metal-metal. Kontakt metal-elektrolit. Kontakt poluvodič-elektrolit. Seminar: zadaci vodljivost.
4. TJEDAN - ELEKTROKEMIJSKI POTENCIJALI: Elektrokemijski potencijal i elektrokemijska ravnoteža. Unutrašnji, vanjski i površinski potencijal. Mjerenje relativnog elektrodnog potencijala. Nernstova relacija. Definicija standardnog elektrodnog potencijala i referentne elektrode. Referentna kalomel elektroda. Srebro-srebrov klorid referentna elektroda. Bakar-bakrov sulfat referentna elektroda. Radna funkcija metala. Apsolutni ili vakuumkski elektrodni potencijal. Potencijali na granici otopina/otopina. Seminar: zadaci elektrokemijska ravnoteža.
5.TJEDAN - MODELI DVOSLOJA I ELEKTROKINETIČKI EFEKTI: Modeli dvosloja. Helmholtzov model dvosloja. Gouy- Chapmanov model dvosloja. Poisson-Boltzmannova raspodjela. Sternov model dvosloja. Kapacitet dvosloja. Elektrokapilaritet. Elektrokinetički efekti. Seminar: zadaci elektrokinetičke pojave.
6. TJEDAN - ELEKTROKEMIJSKA TERMODINAMIKA: Elektromotorna sila galvanskog članka. Termodinamički parametri galvanskog članka. Toplinski efekti u galvanskom članku. Seminar: zadaci elektromotorna sila.
7. TJEDAN - Prva provjera znanja
8. TJEDAN - ELEKTROKEMIJSKA KINETIKA: Prijelaz elektrona na granici faza elektroda/elektrolit. Butler-Volmerova jednadžba. Polarizacijski otpor. Tafelova jednadžba. Reverzibilnost i ireverzibilnost. Seminar: zadaci elektrokemijska kinetika.
9. TJEDAN - TRANSPORT TVARI U ELEKTROKEMIJSKIM REAKCIJAMA: Difuzija, migracija i konvekcija. Fickovi zakoni. Stacionarni i nestacionarni sustavi. Seminar: zadaci transport tvari.
10. TJEDAN - ELEKTROKEMIJSKI SUSTAVI. Elektrokemijske metode. Kronoamperometrija, Kronokulometrija, Kronopotenciometrija. Seminar: zadaci elektrokemijski sustavi.
11. TJEDAN - ELEKTROKEMIJSKE METODE: Ciklička voltametrija. Elektrokemijska impedancijska spektroskopija. Seminar: zadaci elektrokemijske metode.
12. TJEDAN - STVARANJE NOVE FAZE: Elektrodepozicija metala. Elektroplatiranje, Elektrodepozicija polimernih slojeva. Nukleacija i rast slojeva. Kinetika nukleacije. Seminar: stvaranje nove faze.
13. TJEDAN - STVARANJE NOVE FAZE: Rast oksidnih i ostalih pasivirajućih slojeva na metalu. Ventilni metali. Pourbaix-ovi dijagrami. Seminar: stvaranje nove faze.
14. TJEDAN - PRAKTIČNI ASPEKTI ELEKTROKEMIJE: Elektrokataliza, elektrokemijski pretvornici energije, elektrokemijski procesi na industrijskom nivou.
15.TJEDAN: Druga provjera znanja

VJEŽBE: (1a) Vodljivost poluvodiča; (4) Elektrificirana granica faza staklo|voda - određivanje elektrokinetičkog zeta potencijala; (5) Elektrodni proces pod aktivacijskom kontrolom; (6) Elektrodni proces pod difuzijskom kontrolom - 6a. Stacionarna linearna difuzijska polarizacija, 6 b. Nestacionarna linearna difuzijska polarizacija.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije:
1. sposobnost osmišljavanja i provođenja znanstvenog eksperimenata i interpretacije podataka
2. sposobnost uključivanja u timski rad i sposobnost primjene komunikacijskih vještina u znanstvenom kontekstu
3. sposobnost djelotvorne komunikacije u pismenom, usmenom i grafičkom obliku
4. sposobnost primjene tehnika, vještina i modernih kompjutorskih alata
5. sposobnost primjene znanja iz matematike, prirodnih znanosti i inženjerstva na znanstvene probleme i probleme iz prakse
6. sposobnost uočavanja, formuliranja i rješavanja inženjerskih problema
7. raspoznavanje potrebe uključenja u kontinuirano cijeloživotno obrazovanje
8. raspoznavanje profesionalnih problema uključujući etičku odgovornost, sigurnost, kreativno poduzetništvo
9. lojalnost i predanost inženjerskom pozivu
10. raspoznavanje aktualnih problema iz inženjerske prakse uključujući ekonomske, društvene, političke i ekološke probleme te globalni utjecaj.

Specifične kompetencije koje će studenti razvijati na kolegiju su:
1. Poznavanje fundamentalnih koncepata elektrokemije.
2. Poznavanje fundamentalnih koncepata elektriciteta primjenjivih u elektrokemiji.
3. Primjena elektrokemijskog računa.
4. Poznavanje elektrokemijskih mjernih metoda i aparature.
5. Poznavanje značaja i primijene elektrokemije u znanosti o materijalima.
6. Poznavanje značaja i primijene elektrokemije novim tehnologijama.
7. Poznavanje elektrokemijske literature.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Studenti su obavezni:
1. Prisustvovati ispitima znanja.
2. Redovito pohađati predavanja i vježbe.
3. Redovito izrađivati izvještaje s vježbi (unutar 7 dana do slijedećeg termina vježbi).

UVIJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Redovito izvršavanje obaveza.
Pozitivna ocjena iz ispita znanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari, vježbe u laboratoriju.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
Pismeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
Domaće zadaće - računski zadaci.
2 pismene provjere znanja tijekom semestra kojima se studenti oslobađaju ispita (60% bodova je prag prolaza pojedinačno za svaki teorijski i računski dio pri svakoj provjeri znanja + kumulativno u obje provjere znanja barem 2 računska zadatka moraju biti 100% riješena)
ili pismeni (60% bodova je prag prolaza) i usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI
Opća i anorganska kemija, Fizikalna kemija i Elektrotehnika.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Primijeniti fundamentalna znanja iz elektrokemije na rješavanje praktičnih problema.
2. Definirati elektrokemijske pojave i procese.
3. Povezati stečeno znanje i metodologiju sa znanjem fizikalne, analitičke i opće kemije.
4. Pratiti i mjeriti fizikalne veličine u elektrokemiji.
5. Koristiti se elektrokemijskom opremom.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Prezentirati naučene materijale i podatke.
2. Analizirati elektrokemijske procese.
3. Upravljati procesima.

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Elektrokemijska ravnoteža i elektrokemijska termodinamika
Ishodi učenja
- Studenti će steći jasnu sliku o osnovnim elektrokemijskim pojmovima.
- Studenti će poznavati tipove vodiča i vodljivosti, razumjeti prijenos naboja u galvanskim krugovima s posebnim naglaskom na prijenos naboja kroz granicu faza metal/elektrolit i poluvodič/elektrolit.
- Studenti će ovladati pojmovima elektrokemijskog i elektrodnog potencijala, znati primijeniti Nernstovu relaciju, znati provesti postupak mjerenja potencijala i steći će znanje o raznim vrstama referentnih elektroda.
- Studenti će biti u stanju opisati modele dvosloja, razumjeti njihov fizikalno- matematički opis, te njihovo značenje u različitim elektrokemijskim primjenama.
- Studenti će razumjeti značenje elektromotorne sila galvanskog članka, termodinamičkih parametara galvanskog članka te toplinskih efekata u galvanskom članku.

Kriteriji vrednovanja
- Studenti definiraju osnovne elektrokemijske pojmove barataju osnovnim elektrokemijskim nazivljem.
- Studenti definiraju osnovne električne pojmove te barataju osnovnim nazivljem iz područja elektriciteta.
- Studenti grafički prikazuju galvanske strujne krugove i raspodjelu potencijala u njima, definiraju uvjete elektrokemijske ravnoteže i provode s time povezane izračune primjenom Nernstove jednadžbe i tablice standardnih redoks potencijala te znaju opisati i provesti potenciometrijska mjerenja.
- Studenti grafički i matematički opisuju modele dvosloja i elektrokinetičke pojave, izračunavaju ili iz grafičkih prikaza određuju zeta potencijal.
- Studenti pokazuju osnovna znanja o termodinamičkim funkcijama i konceptima primijenjenima na elektrokemijskim sustavima te provode proračune termodinamičkih funkcija iz laboratorijskih mjerenja.

Elektrokemijska kinetika i elektrokemijski procesi
Ishodi učenja
- Studenti će steći uvid u opći mehanizam elektrokemijske reakcije i sve njene elementarne stupnjeve.
- Studenti će razumjeti kinetiku prijelaza naboja i ovladati pojmom reverzibilnosti
- Studenti će moći provesti elektrokemijsku reakciju pod različitim uvjetima transporta tvari.
- Studenti će ovladati elektrokemijskim tehnikama i metodama.
- Studenti će steći uvid u inženjerske aspekte elektrokemije

Kriteriji vrednovanja
- Studenti izvode jednadžbu elektrokemijske kinetike i sve njene granične slučajeve
- Studenti barataju pojmovima reverzibilnosti, ireverzibilnosti i kvazi-reverzibilnosti
- Studenti objašnjavaju Fickove zakone difuzije i razumiju odnos između njih i stacionarnosti/nestacionarnosti elektrokemijskih reakcija
- Studenti provode metode cikličke voltametrije i impedancijske spektroskopije i u stanju su analizirat dobivene rezultate
- Studenti pokazuju osnovna znanja o primjeni elektrokemije u različitim područjima znanosti i tehnologije.
Ishodi učenja:
 1. Primijeniti fundamentalna znanja iz elektrokemije na rješavanje praktičnih problema
 2. Definirati elektrokemijske pojave i procese.
 3. Povezati stečeno znanje i metodologiju sa znanjem fizikalne, analitičke i opće kemije.
 4. Pratiti i mjeriti fizikalne veličine u elektrokemiji.
 5. Koristiti se elektrokemijskom opremom.
Literatura:
 1. Materijali s predavanja dostupni na stranicama Zavoda za elektrokemiju i sustavu Merlin, Materijali s predavanja dostupni na stranicama Zavoda za elektrokemiju, Nositelji kolegija, , .
 2. Electrochemistry 2nd Edition, , Carl H. Hamann, Andrew Hamnett, Wolf Vielstich, Wiley-VCH, 2007.
 3. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications 2nd Edition, , Allen J. Bard, Larry R. Faulkner, Wiley; 2nd edition, 2000.
 4. Modern Electrochemistry 2Ed Vol 2A Fundamentals Of Electrodics, , John O'm. Bockris, Amulya K.N Reddy, Springer India, 2018.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Opća kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Jozefina Katić:

  Prema dogovoru sa studentima. (Javiti se na jkatic@fkit.unizg.hr.)

  Lokacija:
Obavijesti

Predavanja iz kolegija Elektrokemija kreću prema rasporedu u ponedjeljak 26.2.2024. u 10 sati u predavaoni MKM-19.

Materijali za kolegij biti će postavljeni na Merlinu.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Poštovani studenti,

predavanja iz kolegija Elektrokemija počinju prema rasporedu u srijedu 02.03 . u 14 sati u predavaonici S-0.

Predmentni nastavnik

Sanja Martinez

Prvo predavanje iz Elektrokemije KIM održat će se u srijedu, 3.3. 2021 s početkom u 9:00 h putem Teamsa:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa93b869be1c143958dc846fd44403f49%40thread.tacv2/1614345651510?context=%7b%22Tid%22%3a%22db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345%22%2c%22Oid%22%3a%22713e34fa-98bc-491b-a8d8-472f5f0477ae%22%7d

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Dragi studenti,

probni test biti će dostupan na Merlinu sutra, u utorak 14.4. od 12:00 do 12:30.

Toerijski dio testa ima 6 pitanja. Pitanja se rješavaju jedno za drugim i prelazak na sljedeću stranicu zaključava prethodno pitanje. Računski dio testa dolazi na kraju i sastoji se od dva zadatka koji su vidljivi istovremeno na jednoj stranici. Na kraju se test također predaje, a nedovršeni i nepredani testovi, predat će se automatski po istjeku vremena.

Nakon predaje testa vidi se predano rješenje. Nakon isteka vremena rješavanja testa, dakle nakon 12:30, moguće je osvježiti stranicu pa će biti vidljiva točna rješenja i broj bodova. Ako se prekine veza s Merlinom tokom rješavanja testa osvježite stranicu više puta dok se ne prikaže zadnja stranica koju ste rješavali i nastavite s rješavanjem.

Nema negativnih bodova. Također, rezultati probnog testa ne ulaze u ocjenu, pa možete ispunjavati test i ako niste naučili gradivo.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Predavanje iz Elektrokemije KIM održat će se sutra, u utorak 24.3.2020, u redovitom terminu s početkom u 12:15 na poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=H8_lUv0hP8s 

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Predavanja iz Elektrokemije počinju prema rasporedu u utorak, 25.2.2020 u 12 sati u predavaoni MKM-19.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Prvo predavanje iz Elektrokemije KIM 2. godina održat će se prema rasporedu u utorak  26. veljače 2019 u terminu od 12-14 sati u predavaovici MKM19, na Marulićevom trgu 19.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Prvo predavanje iz Elektrokemije KIM 2. godina izvanredno će se održati u srijedu 28. veljače 2018 u terminu vježbi, od 13-15 sati u predavaovici MKM19, na Marulićevom trgu 19.

Predavanje u redovnom terminu u utorak 27. veljače 2018, neće se održati.

Predmentni nastavnik

Sanja Martinez

Ispit pred komisijom za studentice Gordanu Martinko i Anu-Mariju Vican održat će se u četvrtak 16.6.2016. u 11:00 na Zavodu za elektrokemiju. predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Predavanje iz Elektrokemije, održat će se iznimno u srijedu 11.05.2016 od 15-17 sati u predavaonici SP, umjesto u terminu 11-13, isti dan.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Predavanje iz Elektrokemije, održat će se iznimno u srijedu 11.05.2016 od 15-17 sati u predavaonici SP, umjesto u terminu 11-13, isti dan.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

 

Na sustavu Merlin, u cjelini Vodiči i vodljivost - 1 dio, na kraju Predavanja 2, nalaze se zadaci 1-3 rješavani na seminaru. U istoj cjelini nalaze se rješenja zadataka 1-3 s popisom formula i simbola te domaća zadaća sa zadatkom iz poluvodiča koju je potrebno riješiti do sljedećeg predavanja. 

Drugo predavanje iz Elektrokemije KIM, održat će se iznimno u terminu vježbi, u utorak 8.3.2016 od 13 do 15 sati u Savskoj cesti 16, predavaonica SO. Treće predavanje održat e se u srijedu 9.3.2016 u redovitom terminu od 11-13 sati.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Prvo predavanja iz Elektrokemije održat će se iznimno u terminu vježbi, u utorak 23.02.2016 od 13-15 sati u predavaonici SO, Savska cesta 16.

Predmetni nastavnik 

Sanja Martinez

Gordana Martinko - nedovoljan (1)

Konačni rezultati:

Martina Budimir - Dobar(3)

Gordana Martinko - Nedovoljan(1)

Paula Santini - Dovoljan (2)

Martina Budimir -  Vrlo dobar (4) (80/100)

Gordana Martinko - Dovoljan (2) (60/100)

Martina Pavličević - Nedovoljan(1) (51/100)

Paula Santini - Dovoljan(2) (68/100)

 

Usmeni dio ispita će se održati u ponedjeljak, 14.09.2015. u 9 sati na Zavodu za elektrokemiju.

 

 

Ispiti iz Elektrokemije pred komisijom: 

prof dr. sc. Sanja Matinez

prof.dr.sc. Zoran Mandić

doc. dr. sc. Igor Dejanović

održat će se  u petak, 11.9.2015

- u 12 sat za Ivana Mihaljevića i

- u 12:30 sati za Maju Pokos.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Rezultati postignuti nakon 3. ispitnog roka za studente koji su ispravljali dijelove klokvija su:

Barbara Šimanović - 1. kolokvij - 6/10 dovoljan (2)

Dorja Prša - 1. kolokvij - 4/10 nedovvoljan (1)

Martina Budimir - 4/10 nedovoljn (1)

Ana-Marija Vican - 3/10 -nedovoljan (1)

 

Rezultati pismenog ispita su:

Lovre Kapitanović - 87/100 - vrlo dobar (4)

Ivana Katarina Munda - 64/100-  dovoljan (2)

Maja Pokos - 32/100 - nedovoljan (1)

Ivan Mihaljević - 32/100 - nedovoljan (1)

Marijana Dubravčić - 24/100 nedovoljn (1)

 

Usmeni ispit za Lovru Kapitanovića održat će se u srijedu 15. srpnja 2015 u 9:00 sati, a za Ivanu Katarinu Munda isti dan u 9:30.

 

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez 

 

Rezultati postignuti nakon 2. ispitnog roka za studente koji su ispravljli dijelove klokvija nalaze se u Excell tablici na stranici Predavanja 204/15.

Molim studente koji su prošli ispit da dođu na upis ocjene.

Sanja Martinez 

Usmeni ispit za studenticu Marijanu Dubravčić (pismeni 64%), održat će se u četvrtak 2.7.2015 u 9:00 sati.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Ispit iz Elektrokemije pred povjerenstvom, za studenticu Barbaru Pucović, održat će se u srijedu 1.7.2015. u 10 sati na Zavodu za elektrokemiju.

Rezultat iz 2. računskog dijela ispita postignut na roku 29.6. je 75% (dobar 3)

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Nicole Mesaroš - 68/100 dovoljan (2)

Miroslav Štos - 62/100 dovoljan (2)

Boris Vučić - 66/100 dovojan (2)

 

Usmeni ispit održat će se u četvrtak 18.6.2015 prema rasporedu:

Nicole Mesaroš 9:00

Miroslav Štos 9:30

Boris Vučić 10:00

 

Predmetrni nastavnik

Sanja Martinez

U Excel tablici "Rezultati_Elektrokemija_KIM_2014_2015_1506.xls" nalaze se obnovljeni konačni rezultati na kolegiju Elektrokemija. Studenti mogu ostaviti indeks za upis ocjene na za to predviđeno mjesto na ulazu u Zavod za elektrokemiju. Upis ocjena će biti 18.6.

Studenti koji nisu zadovoljni s konačnom ocjenom i oni studenti koji nemaju ocjenu ili imaju  jedinice iz jedne do dvije od ukupno četiri komponente prvog i drugog kolokvija, mogu te komponente pisati nadrugom ispitnom roku. Prijava ispita je obavezna preko studomata. Zbog organizacije i pripreme ispita, po prijavi ispita preko studomata, najkasnije do 24.06. asitenticu Katić treba informirati  e-mailom (jkatic@fkit.hr) o tome imate li upis ocjene, polažete li ispit u cijelosti, odnosno koje komponente ispravljate ili pišete.

Sanja Martinez

Teorijski dio 70%

Računski dio 15%

Predavanja iz Elektrokemije počinju u srijedu 25.02.2015 u 11 sati u predavaonici S0.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez

Ivana Pjevač 92/100 odličan(5)

Ivana Jozić 54/100 nedovoljan(1)

Usmeni ispit za Ivanu Pjevač održat će se 16. rjna u 9:00 na Zavodu za elektrokemiju.

Predmetni nastavnik

Sanja Martinez 

Na pismenom ispitu postignuti su sljedeći rezultati:

Anamarija Turković, dobar (3)

Josipa Batina, dovoljan (2).

 

Usmeni ispiti će se održati na Zavodu za elektrokemiju u ponedjeljak, 08. rujna,  u 11 sati za Josipu Batinu pred povjerenstvom, a za Anamariju Turković kod prof. Mandića u 13 sati.

Josipa Batina - 44/100 Nedovoljan(1)

Ivana Pjevač - 19/100 Nedovoljan(1)

 

Na pismenom ispitu postignuti su sljedeći rezultati:

Josipa Batina, 28%, nedovoljan (1)

Ivana Pjevač, 60% dovoljan (2)

Barbara Pucović, 37%, nedovoljan (1)

Marta Žulj, 39% nedovoljan (1)

 

Usmeni ispit za kolegicu Pjevač održat će se u ponedjeljak 30.06.2014. kod prof. Mandića u 12:30 sati.

Rezultati ispravaka kolokvija upisani su u Excel tablicu u folderu Obavijesti.

Studenti koji su zadovljni s konačnom ocjenom mogu ostaviti indeks za upis ocjene na za to predviđeno mjesto na ulazu u Zavod za elektrokemiju.

Na pismenom ispitu postignuti su sljedeći rezultati:

Josipa Batina, nedovoljan (1)

Josip Horvat, dovoljan (2)

Lucija Mandić, dobar (3)

Mateja Mataković, dovoljan (2)

Ela Milčić, dovoljan (2)

Barbara Pucović, nedovoljan (1)

Petra Štefanec, vrlo dobar (4)

Marta Žulj, dovoljan (2).

 

Raspored usmenih ispita je kako slijedi:

Utorak, 17.06 kod prof. Mandića: Marta Žulj (10:00), Petra Štefanec (10:30) i  Ela Miličić (11:30)

Srijeda 18.06. kod prof. Martinez: Mateja Mataković (09:00), Lucija Mandić (09:45) i Josip Horvat (10:30).

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja