Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Environmental Management Tools
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Environmental Management Tools
Šifra: 204385
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Osnovni cilj predmeta je uvod studenata u korake i procese tijekom uvođenja standarda ISO 14001 u privredne subjekte, moguće probleme koji proizlaze iz tog procesa i njihovo rješavanje. Nadalje, jedan od ciljeva predmeta je i upoznavanje studenata s nastankom, razvojem i budućim stremljenjima u razvoju međunarodnih normi i svime onim što je potrebno za razumijevanje i njihovu primjenu.

Opis sadržaja predmeta
1. Tjedan: Definicija tehnike i tehnologije; sličnosti i razlike; povijesni razvoj termina. Utjecaji i izazovi tehnologije. Podjele tehnologije.
2. Tjedan: Ekosustav; definicija, podjela. Okoliš. Zaštita okoliša. Zagađenje i onečišćenje. Zakonske odredbe u RH.
3. Tjedan: Održivi razvoj; koncepti, vizije, budućnost. Održivi razvoji zakoni termodinamike. Put ka održivom razvoju.
4. Tjedan: Vrste zaštite okoliša. Integralni pristup. Mjere i postupci za zaštitu okoliša. Politički i sociološki pristup, pravne mjere.
5. Tjedan 5: Planiranje i gospodarenje prostorom. Temeljni dokumenti zaštite okoliša. Procjena utjecaja na okoliš. Upravljanje rizikom. Analiza troškova i koristi.
Seminar 1: Razmatranja i diskusija o ciljevima i pristupu Strategijama, Programima, Studijama vezanih za postupak planiranja i gospodarenja prostorom.
6. Tjedan: Studija utjecaja zahvata na okoliš-koraci pri izradi. Zakonske odredbe.
Seminar 2: Razmatranja i diskusija o ciljevima i pristupu izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš. Rasprava o ulogama raznih stručnjaka, preklapanjima ovlasti i kompetencija, te prijedlozi razrješenja tih nesukladnosti! Interes zajednice vs. interesa kapitala
7. Tjedan: Metodologija procjene najbolje raspoložive tehnike.
Seminar 3: Kritički osvrt na metodologiju procjene najbolje raspoložive tehnike-polemika, diskusija, rasprava, prijedlozi. Izrada algoritma i sheme za procjenu najbolje raspoložive tehnike.
Seminar 4: Procjenjivanje i odabir najbolje raspoložive tehnike za različite zahvate uz pomoć smjernica. Odlagališta otpada, otpadni plinovi, spalionice otpada, cementna industrija, itd....
8. Tjedan: I kolokvij
9. Tjedan: Sustavi-definicija. Norme i normizacija. Hrvatski zavod za norme. Ovlašćivanje i certifikacija. Vrste normi.ISO. ISO 14001. Politika zaštite okoliša. Plan.
Seminar 5: Izrada ISO 14001 na primjerima raznih organizacija. Politika zaštite okoliša. Plan.
10. Tjedan: ISO 14001. Provođenje i operacijska faza. Ispitivanje i provjeravanje.
Seminar 6: Izrada ISO 14001 na primjerima raznih organizacija. Provođenje i operacijska faza. Ispitivanje i provjeravanje.
11. Tjedan: Definicija kvalitete. Obitelj standarda 9001. Postupak uvođenja sustava kvaliteta.
12. Tjedan: Opći zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom i zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju.
13. Tjedan: ISO 9001. Kontrola dokumenata i kontrola zapisa. Odgovornost uprave i politika kvalitete.
14. Tjedan: Planiranje sustava upravljanja kvalitetom. Upravljanje resursima. Kontrola i unaprjeđivanje sustava. Samoanaliza. Integracija normi 14001 i 9001 u zajednički sustav upravljanja. Sličnosti i razlike.
15. Tjedan: II Kolokvij
Seminar 7: Integracija normi 14001 i 9001 u zajednički sustav upravljanja za različite gospodarske subjekte.

Vrste izvođenja nastave:
- predavanja
- seminari i radionice

Praćenje rada studenata :
- Pohađanje nastave
- Seminarski rad
- Pismeni ispit
- Usmeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Optimirati cjelovite i održive tehnološke procese analizom i modeliranjem s ciljem postizanja minimalne količine otpadnih tvari, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa.
- Primijeniti alate, metode i norme za praćenje i procjenjivanje kvalitete procesa i proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš, te utvrditi potencijalne rizike u tehnološkim procesima i pri razvoju proizvoda.
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.
- Komunicirati sa znanstvenom i stručnom zajednicom te društvom u cjelini u nacionalnom i međunarodnom okružju.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
- Objasniti koncept integralne zaštite okoliša, održivog razvoja, te imati uvid u mjere i postupke za zaštitu okoliša.
-. Primijeniti integralno planiranje prostorom, usklađeno s načelima održivog razvoja, te biti sposobni procijeniti utjecaj na okoliš (bilo strateška procjena utjecaja, bilo procjena utjecaja zahvata na okoliš).
- Procijeniti rizik, njegovo upravljanje i njegovu kvantitativnu i kvalitativnu predodžbu.
- Planirati postupke i gospodarenje prostorom u cjelini, a posebno u djelu koji se odnosi na izradu studije utjecaja zahvata na okoliš, a time i u radu komisija za strateške studije, te strategije zaštite okoliša.
- Na temelju Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš i koracima pri izradi studija, primijeniti znanja pri izradi različitih Procjena i Programa zaštite okoliša.
- Odabrati najprikladniju raspoloživu tehniku za određeni zahvat i to prema Europskim smjernicama te prepoznati i riješiti nesukladnosti koji se pri tom procesu javljaju.
- Primijeniti usvojena znanja u organizacijama koja imaju implementirani Sustava upravljanja okolišem ISO 14001 i to u segmentu njegovog održavanja i unaprjeđivanja.
- Primijeniti znanja koja će im omogućiti da budu važna karika i voditelji uspostave samog sustava ISO 14001 u raznim subjektima.
- Primijeniti usvojena znanja pri implementaciji, održavanju i unaprjeđivanju Sustava upravljanja kvalitetom iz obitelji ISO 9001.
Ishodi učenja:
 1. Objasniti koncept integralne zaštite okoliša, održivog razvoja, te imati uvid u mjere i postupke za zaštitu okoliša.
 2. Primijeniti integralno planiranje prostorom, usklađeno s načelima održivog razvoja, te biti sposobni procijeniti utjecaj na okoliš (bilo strateška procjena utjecaja, bilo procjena utjecaja zahvata na okoliš).
 3. Procijeniti rizik, njegovo upravljanje i njegovu kvantitativnu i kvalitativnu predodžbu.
 4. Planirati postupke i gospodarenje prostorom u cjelini, a posebno u djelu koji se odnosi na izradu studije utjecaja zahvata na okoliš, a time i u radu komisija za strateške studije, te strategije zaštite okoliša.
 5. Na temelju Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš i koracima pri izradi studija, primijeniti znanja pri izradi različitih Procjena i Programa zaštite okoliša.
 6. Odabrati najprikladniju raspoloživu tehniku za određeni zahvat i to prema Europskim smjernicama te prepoznati i riješiti nesukladnosti koji se pri tom procesu javljaju.
 7. Primijeniti usvojena znanja u organizacijama koja imaju implementirani Sustava upravljanja okolišem ISO 14001 i to u segmentu njegovog održavanja i unaprjeđivanja.
 8. Primijeniti znanja koja će im omogućiti da budu važna karika i voditelji uspostave samog sustava ISO 14001 u raznim subjektima.
 9. Primijeniti usvojena znanja pri implementaciji, održavanju i unaprjeđivanju Sustava upravljanja kvalitetom iz obitelji ISO 9001.
Literatura:
 1. Environmental Management Systems, , S. Tinsley, I. Pillai, Earthscan, London, 2006.
 2. Environmental Management Systems: Principles and Practice, , D. Hunt, C. Johnson, McGraw-Hill Book Co Ltd, 1996.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
Obavijesti