Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Environmental Remediation Technologies
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Environmental Remediation Technologies
Šifra: 204384
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Osposobljavanje studenta za samostalni i timski rad pri identifikaciji zagađenja određene lokacije u okolišu te izbora i primjene metoda remedijacije.

Opis sadržaja predmeta
1. Tjedan: Procjena stanja u okolišu. Metode identifikacije i ispitivanja zagađene lokacije u okolišu.
2. Tjedan: Vrste zagađujućih tvari. Kvalitativna i kvantitativna identifikacija zagađujućih tvari na zagađenoj lokaciji.
3. Tjedan: Čimbenici koji utječu na migraciju (rasprostiranje) zagađujućih tvari u okolišu. Važnost tla i sedimenta u zadržavanju i usporavanju onečišćenja podzemnih voda.
4. Tjedan: Modeli migracije (rasprostiranja) zagađujućih tvari u okolišu.
5. Tjedan: Tehnike remedijacije okoliša: in situ, on site, ex situ. Kriteriji odabira tehnologije remedijacije.
6. Tjedan: Tehnologije remedijacije tla. Fizikalna remedijacija: prekrivanje / kapsuliranje tla. Iskop tla. Miješanje tla.
7. Tjedan: Kemijska remedijacija tla: elektrokemijska remedijacija, poplavljenje, ispiranje, solidifikacija/stabilizacija, prirodno čišćenje.
8. Tjedan: I kolokvij
9. Tjedan: Termalna remedijacija: Spaljivanje, vitrifikacija / postakljivanje, solarna / fotokemijska razgradnja tla. Biološka remedijacija tla: bioremedijacija, bioventilacija, fitoremedijacija, fitoekstrakcija / fitoakumulacija.
10 Tjedan: Remedijacija sedimenta.
11. Tjedan: Remedijacija podzemnih voda. Ex situ fizikalno / kemijski postupci: stripiranje, adsorpcija, oksidacija, separacija.
12. Tjedan: Remedijacija podzemnih voda. In situ fizikalno / kemijski postupci: prozračivanje, stripiranje, propusna reaktivna prepreka, oksidacija.
13. Bioremedijacija podzemnih voda. Pasivna bioremedijacija. Potpomognuta bioremedijacija podzemnih voda.
14. Fitoremedijacija. Rizosferna biodegradacija. Fitodegradacija. Fitostabilizacija. Rizosferna filtracija. Fitohlapljenje
15. II kolokvij
Seminar: Analize primjera remedijacije zagađenih lokacija. Izračun hidrogeoloških parametara (koeficijent filtracije, propusnost kombiniranih slojeva, brzina podzemne vode kroz različite materijale, Eh-pH dijagrami). Koeficijent raspodjele i zadržavanja.
Remedijacija zagađenih podzemnih voda primjenom propusne reaktivne prepreke. Predviđanje raspodijele migracije štetne tvari u okolišu. Procjena minimalne debljine i dugovječnosti PRB.

Obveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima na 80 % ukupne satnice, a seminaru 100% od ukupne satnice.

Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža

Praćenje rada studenata
- Pohađanje nastave
- Seminarski rad
- Pismeni ispit
- Usmeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonos
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Planirati eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
- objasniti složenost procesa zagađenja i remedijacije zagađenih područja
- odabrati metode za identifikaciju zagađenih područja u okolišu
- odrediti vrstu zagađivala i intenzitet zagađenja
- predvidjeti migraciju zagađivala u okolišu primjenom različitih modela migracije
- procijeniti prihvatljivosti različitih tehnologija remedijacije
- odabrati tehnologije za sanaciju tla
- odabrati tehnologije za sanaciju sedimenta
- odabrati tehnologije za sanaciju podzemnih voda
Ishodi učenja:
 1. objasniti složenost procesa zagađenja i remedijacije zagađenih područja
 2. odabrati metode za identifikaciju zagađenih područja u okolišu
 3. odrediti vrstu zagađivala i intenzitet zagađenja
 4. predvidjeti migraciju zagađivala u okolišu primjenom različitih modela migracije
 5. procijeniti prihvatljivosti različitih tehnologija remedijacije
 6. odabrati tehnologije za sanaciju tla
 7. odabrati tehnologije za sanaciju sedimenta
 8. odabrati tehnologije za sanaciju podzemnih voda
Literatura:
 1. Remediation technologies for contaminated sites, In: Advances in Environmental Geotechnics, Proceedings of the International Symposium on Geoenvironmental Engineering in Hangzhou, , Yeung A.T.; Yunmin C., Xiaowu T, Liangtong Z. (Eds.), China, 2010, pp.1-42., China, 2010.
 2. Remediation of Contaminated Sites, Chapter 4, In: Hydrocarbon: V. Kutcherov (ed.), , Dadrasnia A., Shahsavari N.and Emenike C. U., Intech Open, 2013.
 3. An overview and analysis of site remediation technologies, , Khan F. I., Husain T., Hejazi R., Journal of Environmental Management 71., 2004.
 4. Scientific and professional papers, , , , .
 5. Treatment technologies for groundwater, , L.H. Odell, American Water Works Association, Denver, 2010.
 6. Environmental Engineering, Soil and groundwater treatment and remediation, , N. L. Nemerow, F.J. Agardy, P. Sullivan, J.A. Salvato, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc.New Jersey, 2009., 2009.
 7. Efficient Remediation of Contaminated Sites, A Literature Review , CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, , Robert Anderson, Gothenburg, Sweden, (http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/254332/local_254332.pdf)., 2017.
 8. Modeling groundwater flow and contaminant transport, , Bear J. and Cheng A.H.D., Springer Dordrecht, 2010.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
Obavijesti