Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija I
Šifra: 88339
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marica Ivanković
prof. dr. sc. Jelena Macan
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje temeljnih zakona i teorija fizikalne kemije koji se primjenjuju u kemijsko-inženjerskoj praksi. Razvijanje sposobnosti logičkog rješavanja problema i izvođenja jednadžbi.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvod; Fazna stanja materije, idealni plin - jednadžba stanja.
2. Kinetičko-molekularna teorija, brzina i energija plinskih molekula, Maxwell-Boltzmannov zakon.
3. Realni plinovi - jednadžbe stanja, ukapljivanje.
4. 1.kolokvij (međuispit)
5. Termodinamika: toplina i rad, 1. zakon, unutarnja energija, entalpija, toplinski kapaciteti.
6. Termokemija: Hessov stavak, Kirchoffov zakon, Adijabatski procesi.
7. Spontanost procesa i ravnoteža, Carnotov proces, 2.zakon termodinamike,entropija, povrativost procesa
8. Gibbsova energija, 3. zakon termodinamike, ovisnost Gibbsove energije o temperaturi i tlaku, fugacitivnost
9. 2.kolokvij (međuispit)
10. Smjese: idealne i neidealne, kemijski potencijal, Gibbs-Duhemova jednadžba
11. Fazne ravnoteže, Clapeyronova i Clausius Clapeyronova jednadžba, trojna točka, pravilo faza
12. Rauoltov zakon; koligativna svojstva smjesa, Henryev zakon,
13. Destilacija, dijagrami tlaka pare, dijagrami vrenja
14. Osnove faznih ravnoteža trokomponentnih sustava, zakon razdjeljenja, kristalizacija, osmotska ravnoteža
15. 3. kolokvij (međuispit)

Laboratorijske vježbe:
1. Određivanje molekulne mase idealnog plina.
2. Kalorimetrija. Određivanje topline reakcije.
3. Krioskopija
4. Dijagram vrenja
5. Nernstov zakon raspodjele

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Položeni predmeti: Matematika II, Opća kemija

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
Položeni predmeti: Opća kemija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Sposobnost rješavanja kvantitativnih problema. Provođenje složenih eksperimenta i obrada mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja i položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
seminar
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta i demonstratora)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
pismeni/usmeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3 pismene provjere znanja tijekom semestra (omogućuju oslobađanje od pismenog i usmenog ispita)
pismeni ispit (3 numerička zadatka, potrebno 50% bodova za prolaz)
usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose na plinove, temodinamiku i fazne ravnoteže.
2. Primjenjivati znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe ( koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
3. Pripremati i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5. Pripremati laboratorijska izvješća

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. objasniti znanstvene temelje važne za kemiju i inženjerstvo materijala, posebice iz područja kemije, fizike, matematike i kemijskog inženjerstva
2. definirati jednostavne probleme u području kemije i inženjerstva materijala radi njihovog rješavanja
3. riješiti računske probleme ispravnom uporabom jedinica i termodinamičkih tablica
4. teorijski protumačiti rezultate eksperimentalnog rada
5. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica

1. Plinovi

Ishodi učenja
-Opisati plinske zakone i prikazati ih u p-V-T dijagramu
-Izvesti jednadžbu stanja idealnog plina na temelju termodinamičkog i kinetičko-molekularnog pristupa
-Izvesti Van der Waalsovu jednadžbu stanja realnih plinova
-Pripremiti i napraviti laboratorijski pokus: Određivanje molekulne mase metodom V.Meyera
- Analizirati i interpretirati rezultate pokusa te pripremiti laboratorijsko izvješće

Kriteriji vrednovanja
- Analizirati i interpretirati p-V-T dijagrame idealnih i realnih plinova
- Pokazati vještinu matematičkog računanja parametara u jednadžbi stanja
- Eksperimentalno odrediti molekulnu masu nepoznate lako hlapljive kapljevine
- Razumjeti i interpretirati matematičke izvode jednadžbi stanja

Nastavna jedinica
2. Termodinamika

Ishodi učenja
-Opisati 1., 2. i 3. zakon termodinamike kao i termokemijske zakone (Hessov stavak, Kirchoffov zakon)
-Opisati spontanost i povrativost procesa
-Razlikovati i definirati toplinske kapacitete pri konstantnom tlaku i konstantnom volumenu
-Razlikovati i definirati veličine stanja (unutarnja energija, entalpija, entropija Gibbsova energija)
-Izvesti ovisnost Gibbsove energije o tlaku i temperaturi
-Pripremiti i napraviti laboratorijski pokus: Kalorimetrija: Određivanje topline reakcije
- Analizirati i interpretirati rezultate pokusa te pripremiti laboratorijsko izvješće

Kriteriji vrednovanja
-Razumjeti značenje osnovnih termodinamičkih pojmova i principa
- Pokazati vještinu primjene zakona i raspoloživih termodinamičkih podataka pri izračunavanju promjena veličina stanja
- Eksperimentalno odrediti reakcijsku entalpiju
- Razumjeti i interpretirati matematički izvod ovisnosti Gibbsove energije o tlaku i temperaturi

Nastavna jedinica
3.Fazne ravnoteže

Ishodi učenja
-Opisati fazne ravnoteže u jednokomponentnim, dvokomponentnim i trokomponentnim sustavima putem faznih dijagrama i jednadžbi
-Izvesti Clapeyronovu i Clausius Clapeyronovu jendžbu, Rauoltov zakon; Henryev zakon, Nernstov zakon razdjeljenja i Van't Hoffovu jednadžbu za osmotski tlak
-Pripremiti i napraviti laboratorijski pokuse: Krioskopija; Dijagram vrenja;Nernstov zakon razdjeljenja
- Analizirati i interpretirati rezultate pokusa te pripremiti laboratorijska izvješća

Kriteriji vrednovanja
-Analizirati i interpretirati fazni dijagram za jednostavne, jednokomponentne sustave
-Pokazati vještinu računanja i primjene Clapeyronove i Clausius- Clapeyronove jednažbe
-Analizirati i interpretirati ravnotežu kapljevina-para i postupak destilacije dvokomponentnog sustava putem dijagrama: tlak pare/sastav ili vrelište/sastav
-Eksperimentalno odrediti sniženje ledišta i dijagram vrenja zadanih sustava
-Definirati uvjet ravnoteže, razumjeti i interpretirati matematički izvod Clapeyronove i Clausius Clapeyronove jendžbe, Rauoltovog zakona; Henryevog zakona, Nernstovog zakona razdjeljenja i Van't Hoffove jednadžbe za osmotski tlak
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , P. Atkins, J. de Paula, Atkin's Physical Chemistry, 8th edition, Oxford University Press, Oxford 2006.
  R. Brdička, Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1969., , , .
 2. , W. J. Moore, Physical Chemistry, Longman group Ltd, London 1974, , , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Jelena Macan:

  Za studente dostupna prema dogovoru (e-pošta). Ako ne koristite @fkit.hr adresu e-pošte, moji odgovori mogu završiti u Vašem spamu/junku, provjerite! Odgovaram u pravilu unutar 24 h, moguće dulje preko vikenda.

  Izrada diplomskog/završnog rada:

  Molim da se za dogovor oko izrade diplomskog/završnog rada ne javljate prije rujna.

  Teme diplomskih i završnih radova su iz sljedećih područja:

  Sol-gel priprava funkcionalne keramike i prevlaka (ZrO2, CaMnO3...)

  Moguća je i izrada diplomskog/završnog rada na Institutu "Ruđer Bošković" pod neposrednim mentorstvom dr. sc. Maje Dutour Sikirić.

  Lokacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja