Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija II
Šifra: 32097
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Košutić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA

Razumijevanje temeljnih principa, zakona i teorija fizikalne kemije i njihova izravna primjena u praksi. Cilj kolegija je isto tako razvijanje sposobnosti logičkog rješavanja problema i izvođenja jednadžbi.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. Tjedan: Kemijska ravnoteža, Ovisnost kemijske ravnoteže o temperaturi
Seminar-zadaci iz kemijske ravnoteže
2. tjedan: Ovisnost kemijske ravnoteže o tlaku, Heterogene ravnoteže
Seminar-zadaci iz kemijske ravnoteže
Laboratorijske vježbe: Uvodni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3. tjedan: Površinski fenomeni- Površinska napetost
Laboratorijske vježbe: Određivanje površinske napetosti metodom stalagmometra i težine kapi
4. tjedan: Površinski fenomeni-Adsorpcija
Seminar-zadaci iz adsorpcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje Freundlichove adsorpcijske izoterme
5. tjedan: 1. međuispit
Provodnost elektrolita- slabi elektroliti;
Laboratorijske vježbe: Određivanje prijenosnog broja metodom Hittorfa
6. tjedan: Provodnost elektrolita- jaki elektroliti-Deby-Huckel teorija
Seminar-zadaci iz adsorpcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje množinske provodnosti slabog i jakog elektrolita
7. tjedan: Elektrodne ravnoteže
8. tjedan: Galvanski članci
Laboratorijske vježbe: Određivanje elektromotorne sile (EMS) galvanskog članak i elektrodnih potencijala
Seminar-zadaci, računanje elektrodnih potencijala, EMS i ostalih veličina
9. tjedan: Fizikalni procesi: Difuzija i viskoznost
10. tjedan: Kemijska kinetika-brzina reakcije, red reakcije; Molekularnost i mehanizam reakcije
Seminar- zadaci - računanje konstante brzine reakcije i određivanje reda reakcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje konstante brzine reakcije-Inverzija saharoze
11. tjedan: Složene reakcije: paralelne, povratne, slijedne
Laboratorijske vježbe: Određivanje konstante brzine reakcije-Raspad H2O2
12. tjedan: Lančane reakcije.
13. tjedan: Ovisnost brzine reakcije o temperaturi. Teorije brzina reakcija.
Seminar- zadaci ovisnost konstante brzine reakcije o temperaturi
14. tjedan: Brzina reakcija u kapljevinama i na površini. Kataliza, homogena kataliza, kiselinsko-bazna kataliza, usporavanje i inhibicija reakcija, heterogena kataliza.
15. tjedan: 2. međuispit


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA

Primjena temeljnih fizikalno kemijskih zakona kojima se opisuju fizikalno kemijske pojave u svijetu koji nas okružuje pri rješavanju problema u kemijsko inženjerskoj praksi: 1.kemijske ravnoteže, 2. karakterizacije i primjene površinskih pojava površinske napetosti i adsorpcije; 3. opisivanje homogenih i heterogenih ravnoteža u otopinama elektrolita, 4. razumijevanje kemijske kinetike. 5. razumijevanje katalize i uloga katalizatora
Planiranje i provođenje složenih eksperimenata te analitičko i grafičko obrađivanje mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA

Studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
Studenti su obavezni izraditi 7 laboratorijskih vježbi.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA

Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima te odrađene i kolokvirane laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe
Konzultacije

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA

Kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Dva međuispita (numerički zadaci za oslobađanje od računskog dijela ispita)
Pismeni ispit ( 3 numerička zadatka, potrebno 50 % bodova za prolaz, uz uvjet jednog potpuno ispravno riješenog zadatka)
Usmeni ispit: obavezan

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
Preduvjeti za upis predmeta su:
Opća kemija (31908); položeno
Fizikalna kemija I (143509); odslušano
Anorganska kemija (143504); odslušano
Matematika I (21215); položeno
Matematika II (31905); položeno

Položeni predmeti: MATEMATIKA I i II, OPĆA KEMIJA, ANORGANSKA KEMIJA, FIZIKALNA KEMIJA I

ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose kemijsku ravnotežu, površinske fenomene adsorpcije i površinske napetosti, elektrokemijske ravnoteže (homogene i heterogene) i kemijsku kinetiku te ih prepoznati i primijeniti pri opisivanju ponašanja fizikalno kemijskih sustava
2. Primijeniti osnovna znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe (koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5. Samostalno pripremiti laboratorijska izvješća

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) stručnom auditoriju
4. računalno analizirati kemijske podatke i informacije
5. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
6. upravljati informacijama u odnosu na primarne i sekundarne izvore informacija
7. pretraživati informacije dostupne na Internetu
8. primijeniti standardne laboratorijske postupke i instrumentaciju u preparativne ili analitičke svrhe, za organske i anorganske sustave
9. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
10. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
11. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
12. pokazati sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad
13. pokazati vještinu pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku
14. koristiti informacijsku tehnologiju
15. planirati upravljanje vremenom
16. organizirati samostalni rad
Ishodi učenja:
  1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose kemijsku ravnotežu, površinske fenomene adsorpcije i površinske napetosti, elektrokemijske ravnoteže (homogene i heterogene) i kemijsku kinetiku te ih prepoznati i primijeniti pri opisivanju ponašanja fizikalno kemijskih sustava
  2. Primijeniti osnovna znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe (koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
  3. Sakupiti, analizirati i interpretirati rezultate pokusa
  4. Samostalno pripremiti laboratorijska izvješća
Literatura:
  1. Atkin's Physical Chemistry, , P. Atkins, J. de Paula, Oxford University Press, Oxford, 2010.
  2. Osnove fizikalne kemije, , R. Brdička, Školska knjiga, Zagreb, 1969.
  3. Physical Chemistry, , W. J. Moore, Longman group Ltd, London, 1974.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Odslušan : Anorganska kemija
Odslušan : Fizikalna kemija I

Polaganje predmeta :
Položen : Fizikalna kemija I
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Rezultati pismenog ispita:

0125174477: 10/30 nedovoljan (1)

0125169909: 15/30 dovoljan (2!)

0125176952: 26/30 vrlo dobar (4)

0125175084: 13/30 nedovoljan (1)

0125168511: 20/30 dobar (3)

0125175112: 10/30 nedovoljan (1)

0125175016: 15/30 dovoljan (2)

0125174937: 18/30 dovoljan (2)

0125174958: 19/30 dobar (3)

0125172313: 12/30 nedovoljan (1)

0125175399: 18/30 dovoljan (2)

0125172285: 15/30 dovoljan (2!)

 

Usmeni ispit će se održati u srijedu, 10. 7. 2024. prema sljedećem rasporedu:

u 8:00 h: De Gravisi, Ivičinec, Kranjec, Marinčić

u 10:00 h: Olujić, Petričević i Štrlek

 

prof.  K. Košutić

Pismeni ispit će se održati od 11:30 do 13:30 u MKV20!

 

prof. K. Košutić

Usmeni ispit za studente oslobođene računskog dijela ispita održat će se u utorak 9. 7. 2024. prema sljedećem privremenom rasporedu:

u 8:00 h:  Vasić, Galović

u 10:00 h: Ivanišić, Šaravanja, Šprem

 

prof.  K. Košutić

Rezultati 2. međuispita nalaze se u repozitoriju kolegija.

Uvid u međuispit - u utorak 11.  lipnja 2024. od 9 do 11 h.

Položeni međuispiti znače oslobođenje od računskog ispita za ovu akademsku godinu!

prof. K. Košutić 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja