Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemija okoliša
Šifra: 32071
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petar Kassal
doc. dr. sc. Dragana Vuk
prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s kemijskim ravnotežama i mogućim interakcijama prirodnih sastojaka okoliša s zagađivalima u vodi, sedimentu, tlu i zraku. Multidisciplinaran pristup praćenju kvalitete okoliša.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (razraditi ih što preciznije prema nastavnim tjednima):
Predavanja:
1. Uvod u kemiju okoliša. Nastajanje koordinacijskih spojeva i organo-metalnih spojeva, vrste liganada, stabilnost koordinacijskih spojeva, koordinacijska veza, monodetantni i polidetantni ligandi.
2. Topljivost kompleksnih spojeva, hidroliza, kationske kiseline.
3. Određivanje stanja redoks sustava u prirodnim vodama, Pourbaixov dijagram, Latimerov dijagram, Frostov dijagram, pe-pH dijagram.
4. Primjena ionsko-selektivnih elektroda pri potenciometrijskom mjerenju koncentracije topljivih ionskih vrsta u vodi.
5. Međudjelovanje komponenata okoliša; Kružni tok osnovnih procesa u biosferi; Kružni tok vode; Kružni tok ugljika; Kružni tok dušika; Organska zagađivala tla; Organska zagađivala vode; Pesticidi.
6. Atmosferska kemija. Organska zagađivala atmosfere; Fotokemijski procesi u atmosferi; Fotodegradacija nekih organskih onečišćenja.
7. Fotokemijski smog i opasnost za globalnu atmosferu; Oštećenje ozonskog sloja.
8. Biokemija okoliša; Biokemijski mehanizmi toksičnosti.
9. Toksikologija. Prijetnje okolišu.
10. Pristup kemijskoj analizi okoliša. Klasične metode kemijske analize. Instrumentalne metode analize. Procesna in situ analiza. Analiza tragova zagađivala. Procjena i interpretacija podataka. Informacija za korisnika.
11. Zagađenje voda teškim metalima i ostalim anorganskim spojevima. Zagađenje voda organskim spojevima. Reakcije organskih spojeva s metalima u vodi. Najčešća organska zagađivala u vodi. Uzorkovanje, separacija i metode analize zagađivala u vodama.
12. Suspendirane koloidne čestice u vodi. Sediment. Ravnoteže na granici faza. Tragovi metala i organski spojevi u sedimentu i suspendiranim česticama.
13. Sastav atmosfere. Plinovi. Kiselo-bazne reakcije u atmosferi. Kisele kiše. Reakcije atmosferskog ozona. Primarna i sekundarna zagađivala atmosfere. Anorganska zagađivala. Lebdeće čestice.
14. Uzorkovanje i metode dokazivanja i određivanja zagađivala u atmosferi.
15. Tlo. Mineralni i organski sastojci tla. Zagađenje tla organskim i anorganskim zagađivalima. Mehanizmi vezanja i mobilnosti zagađivala u tlu. Analiza tla. Metode praćenja mobilnosti zagađivala u tlu. Informacija o kvaliteti okoliša na temelju kemijske analize.
Vježbe:
1. Određivanje koncentracije kalija i u suspenziji tla metodom direktne potenciometrije.
2. Određivanje koncentracije klorida i pH u suspenziji tla metodom direktne potenciometrije.
3. Određivanje kalcija nakon ekstrakcije tla metodom direktne i indirektne potenciometrije.
4. Određivanje amonijaka nakon ionske izmjene u suspenziji tla metodom direktne potenciometrije.
5. Sinteza u plinskoj fazi i kolonska kromatografija 5,10,15,20-tetrafenilporfirina.
6. Fotokemija u krutom stanju; Fotokemijska razgradnja metilenskog modrila foto-fenton reakcijom.
7. Priprava ferioksalatnog aktinometra za određivanje kvantnog iskorištenja.
8. Wittigova reakcija u vodenom mediju.
9. Analiza vode: uzorkovanje vode, određivanje temperature, određivanje isparnog ostatka, određivanje specifične provodnosti uzorka vode, određivanje pH, određivanje tvrdoće vode: ukupne, kalcijeve, magnezijeve i karbonatne tvrdoće, određivanje alkaliteta, određivanje sulfata i određivanje nitrata u vodama.
10. Analiza tla: određivanje kiselosti tla i određivanje udjela humusa u tlu.
11. Terenska nastava -Agronomski fakultet
12. Terenska nastava - IMI
vježbe 1-4 održavaju se na Zavodu za opću i anorgansku kemiju
vježbe 5-8 održavaju se na Zavodu za organsku kemiju
vježbe 9 i 10 održavaju se na Zavodu za analitičku kemiju

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (Doc. dr. sc. P. Kassal)
1. TJEDAN
Kruženje metalnih iona u okolišu-precipitacija metala i nastajanje kelatnih kompleksa
Numeričko rješavanje zadataka
Laboratorijska vježba: Određivanje koncentracije klorida i pH u suspenziji tla metodom direktne potenciometrije.
2. TJEDAN
Precipitacija i otapanje metalnih hidroksida, sulfida i karbonata
Numeričko rješavanje zadataka
Laboratorijska vježba: Određivanje koncentracije kalija u suspenziji tla metodom direktne potenciometrije.
3. TJEDAN
Elektrokemijska mjerenja koncentracije metalnih iona ionsko-selektivnim elektrodama
Numeričko rješavanje zadataka
Laboratorijska vježba: Određivanje kalcija nakon ekstrakcije tla metodom titracije
4. TJEDAN
Konstruiranje Purbeixova dijagrama za Fe- O2 -H2O sustav te njegova analiza
Numeričko rješavanje zadataka
Laboratorijska vježba: Određivanje amonijaka nakon ionske izmjene u suspenziji tla metodom direktne potenciometrije.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (doc. dr. sc. D. Vuk)
5. TJEDAN
Međudjelovanje komponenata okoliša. Kružni tok osnovnih procesa u biosferi. Kružni tok vode. Kružni tok ugljika. Kružni tok dušika. Organska zagađivala tla i vode. Pesticidi.
6. TJEDAN
Atmosferska kemija. Organska zagađivala atmosfere. Fotokemijski procesi u atmosferi. Fotodegradacija nekih organskih onečišćenja.
7. TJEDAN
Fotokemijski smog i opasnost za globalnu atmosferu; Oštećenje ozonskog sloja.
8. TJEDAN
Biokemija okoliša i biokemijski mehanizmi toksičnosti.
9. TJEDAN
Toksikologija. Prijetnje okolišu.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (prof. dr. sc. D. Mutavdžić Pavlović)
10. TJEDAN
Pristup kemijskoj analizi okoliša. Klasične metode kemijske analize. Instrumentalne metode analize. Procesna in situ analiza. Analiza tragova zagađivala. Procjena i interpretacija podataka. Informacija za korisnika.
11. TJEDAN
Zagađenje voda teškim metalima i ostalim anorganskim spojevima. Zagađenje voda organskim spojevima. Reakcije organskih spojeva s metalima u vodi. Najčešća organska zagađivala u vodi. Uzorkovanje, separacija i metode analize zagađivala u vodama.
12. TJEDAN
Suspendirane koloidne čestice u vodi. Sediment. Ravnoteže na granici faza. Tragovi metala i organski spojevi u sedimentu i suspendiranim česticama.
13. TJEDAN
Sastav atmosfere. Plinovi. Kiselo-bazne reakcije u atmosferi. Kisele kiše. Reakcije atmosferskog ozona. Primarna i sekundarna zagađivala atmosfere. Anorganska zagađivala. Lebdeće čestice.
14. TJEDAN
Uzorkovanje i metode dokazivanja i određivanja zagađivala u atmosferi.
15. TJEDAN
Tlo. Mineralni i organski sastojci tla. Zagađenje tla organskim i anorganskim zagađivalima. Mehanizmi vezanja i mobilnosti zagađivala u tlu. Analiza tla. Metode praćenja mobilnosti zagađivala u tlu. Informacija o kvaliteti okoliša na temelju kemijske analize.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Upoznavanje sa zagađivalima u okolišu i načinom njihova otkrivanja i određivanja.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisutnost na predavanjima, laboratorijske vježbe, 3 pismena međuispita.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito prisustvovanje predavanjima i završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja. Eksperimentalni rad u laboratoriju u malim skupinama.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit. Polažu se tri pismena međuispita i to: anorganski, analitički i organski. Ukupna ocjena je prosjek postignutog rezultata. Anorganski dio obuhvaća 10 zadataka (5 numeričkih zadataka i 5 teorijskih zadataka. Za prolaz je potrebno 60 % od ukupnog broja bodova na pismenom ispitu.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Odslušana predavanja i završene vježbe iz kolegija Opća kemija, Analitička kemija, Organska kemija.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
Na kraju odslušanog kolegija student će moći:
1.Objasniti nastajanje kelatnih spojeva metala s prirodnim liganadima (huminske i fulvinske kiseline) te umjetnim liganadima poput polifosfata, EDTA, NTA, citrata isl.
2. Moći izračunati koncentraciju metalnih iona u ravnoteži s kelatnim kompleksom pri raznim pH vrijednostima otopine.
3. Moći izračunati koncentraciju metalnih iona u otopini koja sadrži sulfidne i karbonatne ione pri raznim pH vrijednostima otopine poznavajući podatke o ukupnom sumporu odnosno ukupnom ugljiku.
4. Pomoću Purbeixova dijagrama za razne molekulske i ionske vrste predlagati metode njihova uklanjanja iz okoliša.
5. Objasniti načine mjerenja koncentracija metalnih iona ionsko-selektivnim elektrodama te voltametrijsku striping analizu
6. Objasniti osnovne procese u biosferi i međudjelovanje komponenata okoliša.
7. Primijeniti načela "zelene" kemije u osnovnim organskim reakcijama i modernoj organskoj sintezi.
8. Definirati pristup kemijskoj analizi okoliša
9. Prepoznati uzorak iz okoliša (voda, tlo, zrak) i znati odabrati metodu analize ovisno o ispitivanom zagađivalu
10. Razlikovati pristup analizi tragova zagađivala u okolišu (tlo, voda, zrak) od analize makro sastojaka

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz podrucja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. upotrijebiti osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima
3. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku


NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
(za anorganski dio)
1. Nastavna jedinica
Kruženje metalnih iona u okolišu - precipitacija metala i nastajanje kelatnih kompleksa
Nakon završenog predavanja student će moći:
-objasniti nastajanje kelatnih kompleksa i njihovu funkciju u kruženju metala u okolišu.
KRITERIJ VREDNOVANJA
Student će moći prepoznati funkcionalne skupine odgovorne za nastajanje kelata
studenti odgovaraju na pitanja iz teorijske osnove iznesenih koncepata
- studenti rješavaju problemske zadatke primjenjujući stečena znanja

2. Nastavna jedinica
Precipitacija i otapanje metalnih hidroksida, sulfida i karbonata
Nakon završenog predavanja student će moći:
-izračunati koncentracije metalni iona u ravnoteži s neotopljenim tvari ili u ravnoteži s kompleksom.

KRITERIJ VREDNOVANJA
Student će moći napisati jednadžbu ravnoteže te napisati izraz za konstantu ravnoteže, te je numerički riješiti
studenti odgovaraju na pitanja iz teorijske osnove iznesenih koncepata
studenti rješavaju problemske zadatke primjenjujući stečena znanja

3. Nastavna jedinica
Elektrokemijska mjerenja koncentracije metalni iona ionsko-selektivnim elektrodama
Nakon završenog predavanja student će moći:
-primijeniti Nernstovu jednadžbu za opis elektrokemijskog odziva ionsko-selektivnih elektroda.
KRITERIJ VREDNOVANJA
Student će moći napisati elektrokemijsku jednadžbu, napisati izraz za potencijal uporabom Nernstove jednadžbe, izračunati potencijal ISE ili izračunati EMS ISE i referentne elektrode
studenti odgovaraju na pitanja iz teorijske osnove iznesenih koncepata
- studenti rješavaju problemske zadatke primjenjujući stečena znanja

4. Nastavna jedinica
Konstruiranje Purbeixova dijagrama u Fe- O2 -H2O sustavu te njegova analiza
Nakon završenog predavanja student će moći:
-na temelju konstruiranog Purbeixova dijagrama predložiti metode taloženja raznih moleku- lskih ili ionskih vrsta prisutnih u okolišu.
KRITERIJ VREDNOVANJA
Student će moći prepoznati redoks ravnotežu ili kiselo baznu ravnotežu te utvrditi kako se mijenja ravnoteža ovisno o pH otopine
studenti odgovaraju na pitanja iz teorijske osnove iznesenih koncepata
- studenti rješavaju problemske zadatke primjenjujući stečena znanja

5. Laboratorijske vježbe
-Odrediti kapacitet izmjene kationa u uzorku tla.
- Izmjeriti pH, te c (Ca2+), c(Mg2+), c (K+), c ( Na+), c (NH4+) i c ( Cl-) u obrađenom mjernom uzorku tla.
-na osnovu stečenog znanja primijeniti pristup kemijskoj analizi okoliša
- primijeniti načela dobre laboratorijske prakse
- pravilno prikupiti i obraditi mjerne podatke
-napisati odgovarajući laboratorijski izvještaj
- provesti analizu određenog uzorka iz okoliša
- numerički izraziti i obraditi rezultate na temelju dobivenih mjerenja
- pokazati samostalnost u laboratorijskom radu
- voditi laboratorijski dnevnik

Organski dio
5. nastavna cjelina
Međudjelovanje komponenata okoliša; Kružni tok osnovnih procesa u biosferi; Kružni tok vode; Kružni tok ugljika; Kružni tok dušika; Organska onečišćivala tla; Organska onečišćivala vode; Pesticidi.
Nakon odslušanog predavanja student će moći:
- objasniti međudjelovanje komponenata okoliša i kružni tok procesa u biosferi
- klasificirati i prepoznati organska onečišćivala tla
6. nastavna cjelina
Organska zagađivala atmosfere; Fotokemijski procesi u atmosferi; Fotodegradacija nekih organskih onečišćenja; Fotokemijski smog i opasnost za globalnu atmosferu; Oštećenje ozonskog sloja.
Nakon odslušanog predavanja student će moći:
- prepoznati u koju skupinu onečišćenja spadaju organski spojevi prema strukturi
- objasniti fotokemijske procese u atmosferi i utjecaj fotokemijskog smoga na oštećenje ozonskog sloja.
7. nastavna cjelina
Biokemija okoliša. Biokemijski mehanizmi toksičnosti. Toksikologija. Prijetnje okolišu.
Nakon odslušanog predavanja student će moći:
- objasniti biokemijske mehanizme toksičnosti organskih spojeva.

Laboratorijske vježbe
Ishodi učenja:
- sintetizirati spojeve primjenom "zelenih" reakcija
- interpretirati dobivene laboratorijske rezultate
- sigurno rukovati kemijskim i otpadnim materijalima, zbrinjavati ih i ponovno upotrebljavati

Kriteriji vrednovanja:
-provesti sinteze zadanih organskih spojeva primjenom "zelenih" reakcija
- analizirati dobivene spojeve i interpretirati rezultate u pismenom obliku
- pokazati samostalnost u laboratorijskom radu

(za analitički dio)
Nastavna jedinica
8. Pristup kemijskoj analizi uzoraka iz okoliša

Ishodi učenja:
Nakon završenog predavanja student će moći:
Na osnovu prethodnog znanja definirati analitički proces,
Razlikovati primjenu klasičnih metoda kemijske analize od instrumentalnih metoda u analizi uzoraka okoliša,
Razlikovati metode uzorkovanja ovisno o mediju.

Kriteriji vrednovanja:
Prepoznati važnost svakog koraka analitičkog procesa,
Poznavati osnovni princip pojedinih metoda analize.

Nastavna jedinica
9. Uzorci iz okoliša (voda, tlo, zrak)

Ishodi učenja:
Nakon završenog predavanja student će moći:
Definirati pokazatelje kvalitete voda,
Objasniti zagađenje voda teškim metalima kao i ostalim anorganskim spojevima,
Objasniti reakcije metala s organskim spojevima,
Objasniti mehanizme mobilnosti i vezanja zagađivala u tlu,
Navesti pokazatelje onečišćenja zraka.

Kriteriji vrednovanja:
Razlikovati pristup kemijskoj analizi tla, vode ili zraka,
Sposobnost samostalnog pristupa kemijskoj analizi uzoraka okoliša,
Procijeniti, usporediti, odabrati, preporučiti i zaključiti koja je analitička metoda najbolja za određeni problem,
Numerički rješavati probleme na osnovu dobivenih mjernih parametara.

Nastavna jedinica
10. Laboratorijske vježbe

Ishodi učenja:
Na osnovu stečenog znanja primijeniti pristup kemijskoj analizi okoliša,
Primijeniti načela dobre laboratorijske prakse,
Pravilno prikupiti i obraditi mjerne podatke,
Napisati odgovarajući laboratorijski izvještaj.

Kriteriji vrednovanja:
Provesti analizu određenog uzorka iz okoliša,
Numerički izraziti i obraditi rezultate na temelju dobivenih mjerenja,
Pokazati samostalnost u laboratorijskom radu,
Voditi laboratorijski dnevnik.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, OSNOVE ANALITIČKE KEMIJE, Školska knjiga Zagreb, 1999.
  2. J. Martinović, TLOZNANSTVO U ZAŠTITI OKOLIŠA, Pokret prijatelja prirode Lijepa naša, Zagreb 1997.
  3. S.E. Manahan, ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, 8. ed., CRC Press, 2005.
  4. L. C. Eubanks et all., CHEMISTRY IN CONTEXT-Applying Chemistry to Society, Fifth Ed., Mc Graw Hill, Boston, 2006.
  5. K. M. Doxsee, J. E. Hutchinson, GREEN ORGANIC CHEMISTRY, Thomson-Brooks/Cole, United Kingdom, 2004
  6. skupina autora, ANALITIKA OKOLIŠA (ur. M. Kaštelan-Macan, M. Petrović), HINUS i FKIT, Zagreb 2013.
  7. RADNI MATERIJAL S PREDAVANJA
  8. RADNI MATERIJAL ZA VJEŽBE (INTERNA SKRIPTA), , , .
 2. , DOPUNSKA LITERATURA:
  1. F.W. Fifield, P.J. Haines, ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, Blackwell Science, 2000.
  2. R.P. Schwarzenbach, P.M. Gschwend, and D.M. Imboden, ENVIRONMENTAL ORGANIC CHEMISTRY, 2nd Ed. Wiley-Interscience, 2002.
  3. M. Kaštelan Macan, KEMIJSKA ANALIZA U SUSTAVU KVALITETE, Školska knjiga, Zagreb 2003., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Analitička kemija
Odslušan : Opća i anorganska kemija
Odslušan : Organska kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Pismeni ispit počinje u 8,45 u MKV 19.

Konačne ocjene za studente koji su se osobodili sva tri dijela kolegija Kemija okoliša (s pozitivnom ocjenom) su:

0125173165          dovoljan (2)

0125177923          vrlo dobar (4)

0125174729          dobar (3)

0125174638          dobar (3)

0125177619           vrlo dobar (4)

0125177965           dobar (3)

Navedeni studenti moraju se prijaviti na prvi ispitni rok kako bi im se ocjene upisale u e-indeks. Svi ostali koji se ne prijave na spomenuti ispitni rok, smatrat će se da su odustali od svoje ocjene te da žele pristupiti pismenom dijelu ispita.

Svi oni studenti koji su se oslobodili jednog ili dva dijela kolegija, mogu na nadolazeća prva dva ispitna roka u 6. mjesecu polagati dijelove koji im nedostaju. Na zadnjem ljetnom ispitnom roku (rok u 7. mjesecu) te na svim ostalim rokovima koji slijede nakon toga, ne vrijede položeni dijelovi niti jednog od tri dijela kolegija već se na ispitnim rokovima pišu sva tri dijela zajedno odnosno kolegij u cijelosti.

predmetni nastavnik:

Dragana Mutavdžić Pavlović

Mole se studenti/ce 0125174505 i 0125174685 da se obavezno pojave na Zavodu za analitičku kemiju (u kabinetu prof. dr. sc.  Dragane Mutavdžić Pavlović) u utorak 4. lipnja 2024. u 9:30.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti studija Ekoinženjerstvo da su rezultati iz završnog kolokvija iz laboratorijskih vježbi Kemija okoliša na Zavodu za analitičku kemiju objavljeni u nastavnim materijalima kolegija.

Oni studenti koji nisu položili spomenuti kolokvij, moraju pristupiti ponavljanju kolokvija koje će se održati u petak, 31. 5. 2024. u 8:00 h u predavaonici MKV-19. 

Dolazak na kolokvij je obavezan!

Ukoliko se navedeni studenti ne odazovu pozivu te ne polože završni kolokvij iz vježbi, smatrat će se da nisu završili vježbe iz 3. dijela kolegija Kemija okoliša te u skladu s tim neće steći pravo pristupa ispitu iz navedenog kolegija.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine prijediplomskog studija Ekoinženjerstvo da će predavanje 27. svibnja 2024. iznimno početi u 13 sati (umjesto u dosadašnjih 12 sati).

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

U materijalima se nalaze rezultati 2. kolokvija. Na uvid se može doći u srijedu 22. svibnja u 10h ili prema dogovoru.

Prvo predavanje iz 3. dijela kolegija Kemija okoliša (Zavod za analitičku kemiju) održat će se 06.05.2024. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Poštovani studenti, kako je dogovoreno na predavanju, kolokvij iz drugog dijela kolegija održati će se u ponedjeljak 29. travnja od 12 do 13,30 h u Klubu nastavnika.

Na poveznici su rezultati 1. testa, bodovi iz laboratorijskih vježbi i ukupna ocjena prvog dijela kolegija:

Rezultati

U slučaju da je potreban uvid u test ili referate iz vježbi,  isti je moguć kod dr. sc. Lidije Furač 12.4. u 9 sati ili najavom na lfurac@fkit.unizg.hr

Poštovani studenti, molim vas da mi se do sutra 22.4., najkasnije do kraja dana, jave studenti kojima se vježbe iz Kemije okoliša preklapaju sa seminarom iz Analize i modeliranja ekoprocesa. Možete se javiti na mail dvuk@fkit.unizg.hr.

Poštovani studenti, nastava iz drugog dijela Kemije okoliša početi će 25. ožujka u 14 h, nakon kolokvija. Vježbe će početi 2. travnja, a raspored i termini se nalaze u nastavnim materijalima.

Predavanja iz Kemije okoliša počinju u ponedjeljak 26.2.24. u 12 sati u Klubu nastavnika, prema rasporedu.

Vježbe iz Kemije okoliša (Anorganski dio) počinju u utorak 27.2.24. i  četvrtak 29.2.  u Zavodu za opću i anorgansku kemiju prema sljedećem rasporedu - link.

Na vježbe je potrebno ponijeti standardnu zaštitnu opremu, bilježnicu i pribor za pisanje, kao i uzorak zemlje/tla ~20 grama (ne humus!)

Ako netko nije na popisu za vježbe, a trebao bi ih raditi neka se javi na pkassal@fkit.hr.

Nitko na ispitnom roku nije zadovoljio za pozitivnu ocjenu. Na uvid se može doći u ponedjeljak 18. rujna u 9,00 h.

Ispit će se održati 15.9. u MKV-20 u 9 sati.

Nitko na ispitnom roku nije zadovoljio za pozitivnu ocjenu. Na uvid se može doći u petak 8. rujna u 14,00 h.

Ispit će se održati 6.9. u MKM-20 u 9 sati.

Svi prijavljeni pišu sva 3 dijela kolegija.

Ukupne ocjene iz kolegija ostvarene na ovom roku:

0125173165 - N.P.

0125174573 - dobar (4, 3, 3)

0125173828 - dovoljan (3, 2, 2)

0125168067 - N.P.

0125174830 - dobar (3, 2, 3)

0125168350 - dovoljan (3, 2, 2)

0125174830             dobar (3)

0125168350             dovoljan (2)

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Ispit će se održati u MKV-20 u 9 sati.

0125171956               vrlo dobar (4)

0125174573              dobar (3)

0125171961               dobar (3)

0125172035              dobar (3)

0125171753               dovoljan (2)

0125168350              nedovoljan (1)         

0125174830              nedovoljan (1)

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Ispit će se održati u MKV-20.

Konačne ocjene za studente koji su se osobodili sva tri dijela kolegija Kemija okoliša (s pozitivnom ocjenom) su:

0125173240          dobar (3)

0125174531           dovoljan (2)

0119037953          dovoljan (2)

0125174617          dovoljan (2)

0125174622          dobar (3)

0125174510          dovoljan (2)

0125174547          vrlo dobar (5)

0125174601          dobar (3)

0178126330          dobar (3)

0125174755           dobar (3)

0125174867           dovoljan (2)

0125171844           dobar (3)

0125169059          dovoljan (2)

0125171022           dobar (3)

Navedeni studenti moraju se prijaviti na prvi ispitni rok kako bi im se ocjene upisale u e-indeks. Svi ostali koji se ne prijave na spomenuti ispitni rok, smatrat će se da su odustali od svoje ocjene te da žele pristupiti pismenom dijelu ispita.

Svi oni studenti koji su se oslobodili jednog ili dva dijela kolegija, mogu na nadolazeća prva dva ispitna roka u 6. mjesecu polagati dijelove koji im nedostaju. Na zadnjem ljetnom ispitnom roku (rok u 7. mjesecu) te na svim ostalim rokovima koji slijede nakon toga, ne vrijede položeni dijelovi niti jednog od tri dijela kolegija već se na ispitnim rokovima pišu sva tri dijela zajedno odnosno kolegij u cijelosti.

predmetni nastavnik:

Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Vježbe na Zavodu za analitičku kemiju počinju u četvrtak 18.05.2023.

Popis studenata za vježbe se može vidjeti u nastavnim materijalima ZAK. 

Mole se studenti da na vježbe OBAVEZNO osim skripte, kute, bilježnice i pribora za pisanje donesu i svoje uzorke vode (2,5L) te tla (100 g) koje će na vježbama analizirati. Uzorci vode mogu biti iz rijeke, potoka, jezera, akvarija, bunara ili vodovoda, a uzorci tla iz vrta i slično (NE donositi humus!!). Uzorke tla pokušati osušiti kod kuće (raširite ih na novinski papir u što tanjem sloju) jer će vjerojatno zbog vremenskih prilika biti mokri/vlažni.

Na laboratorijske vježbe treba donijeti isprintan i potpisan laboratorijski red (dostupan za printanje u nastavnim materijalima).

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Poštovani studenti, rezultati 2. dijela Kemije okoliša nalaze se u nastavnim materijalima. Na uvid se može doći u petak 12.5. od 10 do 12h.

Prvo predavanje iz kolegija Kemija okoliša na Zavodu za analitičku kemiju održat će se 08.05.2023. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Kolegica Leonarda Bratušek neka se javi asistenticama Vilmi Lovrinčević ili Mileni Mlakić, kako bi se dogovorile za pisanje popravnog kolokvija iz laboratorijskih vježbi.

Ostale ocjene će biti objavljene s rezultatima završnog kolokvija.

Na poveznici su rezultati 1. testa, bodovi iz laboratorijskih vježbi i ukupna ocjena prvog dijela kolegija:

Rezultati

U slučaju da je potreban uvid u test ili referate iz vježbi,  poslati email na pkassal@fkit.hr

Poštovani studenti, predavanja iz 2. dijela Kemije okoliša početi će 27. ožujka u 13,00 h u Klubu nastavnika. U materijalima se nalazi i obavijest o terminima laboratorijskih vježbi, o čemu će biti više rečeno na predavanju.

1. kolokvij (anorganski dio), održat će se 27. 03. 2023.  od 11,00 sati u Klubu nastavnika.

Nakon kolokvija nasavlja se s predavanjima (organski dio).

 

Referate iz laboratorijskih vježbi treba predati Dori Matijašec idući tjedan, u redovitom terminu vježbi.

Predavanja iz kemije okoliša počinju u ponedjeljak 27.2.23. u 12 sati u Klubu nastavnika, prema rasporedu.

Vježbe iz Kemije okoliša (Anorganski dio) počinju u utorak 28.2.23.  u Zavodu za Analitičku kemiju prema sljedećem rasporedu - link.

Na vježbe je potrebno ponijeti standardnu zaštitnu opremu, bilježnicu i pribor za pisanje, kao i uzorak zemlje/tla ~20 grama (ne humus!)

Ako netko nije na popisu za vježbe, a trebao bi ih raditi neka se javi na pkassal@fkit.hr.

0125173240             dovoljan (2)

0125171956              nedovoljan (1)

0125168350             dovoljan (2)

0125173170              nije pristupila

0125163312              vrlo dobar (4)

0125171823              dovoljan (2)

0125169059             dovoljan (2)

Ispiti pred povjerenstvom održati će se prema objavljenom rasporedu, bez obzira na rezultate pismenog dijela ispita.

0125173240 - dovoljan (2)

0125163312 - dobar (3)

0125171823 - dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu.

Ispiti pred povjerenstvom održati će se prema objavljenom rasporedu, bez obzira na rezultate pismenog dijela ispita.

0125168350 - dovoljan (2), 61%

0125163312 - dovoljan (2), 53%

0125171823 - vrlo dobar (4), 88%

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu.

Ispiti pred povjerenstvom održati će se prema objavljenom rasporedu, bez obzira na rezultate pismenog dijela ispita.

Ispit pred povjerenstvom održati će prema sljedećem rasporedu:

 0125168350 - petak 17.02.2023. u 9:30 h

 0125163312 - petak 17.02.2023. u 10:00 h

 0125169059 - petak 17.02.2023. u 10:30 h

Svi ispiti održati će se na Zavodu za analitičku kemiju, u kabinetu prof. dr sc. Dragane Mutavdžić Pavlović

Ispit će se održati u MKV-20.

Nitko na ispitnom roku nije zadovoljio za pozitivnu ocjenu. na uvid se može doći  sutra 7. veljače od 9-11, ili prema dogovoru s nastavnikom.

Ispit će se održati u 11.30 u MKV-20.

0125171732: dovoljan (2) (2, 3, 2)

0125168350: nedovoljan (1) (1, 4, 1)

0125163312: nedovoljan (1) (3, 3, 1)

0125169059: nedovoljan (1) (1, 1, 1)

Pismeni ispit iz Kemije okoliša održat će se 14.9. u 11,30 u dvorani S-1.

0125167283 - konačna ocjena dovoljan (2) (2, 2, 2)

0125171732 - konačna ocjena nedovoljan (1) (3, 2, 1)

Ostali studenti nisu dobili niti jednu pozitivnu ocjenu.

Pismeni ispit iz Kemije okoliša održat će se 5.9. u 11,30 u dvorani S-1.

0125171802 - nedovoljan (1)

0119037953 - nije pristupio

0125173170 - nedovoljan (1)

0125163312 - nije pristupio

Pismeni ispit iz Kemije okoliša održat će se 8.7.  u 11.30 u MKM-20.

0125173170 - nedovoljan (1)

0119037953 - nedovoljan (1)

0125172077 - dovoljan (2)

0125171795 - 89%, izvrstan (5)

0125172110 - 82%, vrlo dobar (4)

0125171909 - 68%, dobar (3)

0125165434 - 67%, dobar (3)

0119037953 - 0%, nedovoljan (1)

Na uvid se može doći danas do 13 h, ili prema dogovoru e-mailom.

0113144641          vrlo dobar (4)

0125165434         dobar (3)

0125173170          nedovoljan (1)

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit održat će se 30.6.  u 11.30 u MKM-20.

0125168938 dobar (3)

0125167283 nedovoljan (1)

0125165434 nedovoljan (1)

0125171802 nedovoljan (1)

0125172077 dovoljan (2)

0125173240 nedovoljan (1)

0125173235 dovoljan (2)

0125169428 dovoljan (2)

0125169059 nedovoljan (1)

0125165593 - 50%, dovoljan (2)

0125171774 - 64%, dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu. Konačne ocjene će biti naknadno upisane.

0125173209                                     vrlo dobar

0125165338                                     dobar

0125173191                                     dobar

0125172077                                     nedovoljan

0125173240                                     nedovoljan

0066297387                                     dovoljan

0125172014                                     izvrstan

0125171802                                     nedovoljan

0160142018                                     dobar

Pismeni ispit iz Kemije okoliša održat će se 20.6. u 11.30 u MKM-20. 

Mole se studenti da ispune anonimnu anketu za procjenu rada nastavnika (za kolegij Kemija okoliša) u ISVU sustavu, do 10.6.

Obavještavaju se svi studenti II. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo da sutra 02.06.2022. u terminu (13 h odnosno 14 h ovisno o grupi) kada pišu kolokvij iz laboratorijskih vježbi kolegija Kemija okoliša - 3. dio obavezno ponesu kalkulator.

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Rezultati kolokvija i ocjene iz laboratorijskih vježbi, priloženi su u nastavnim materijalima. Na uvid se može doći sutra u srijedu od 8 do 10h.

Kolokvij iz drugog dijela kemije okoliša pisati će se prema dogovorenom terminu 13. svibnja od 15 do 17 h, dvorana MKM-20.

Predavanja iz trećeg dijela kolegija počinju prema rasporedu u ponedjeljak 02. 05. 2022.

Vježbe na Zavodu za analitičku kemiju počinju u utorak 03.05. 2022. za Grupu 1, odnosno u petak 06.05.2022. za Grupu 2.

Popis studenata za vježbe po grupama se može vidjeti u nastavnim materijalima ZAK. Ukoliko nekome od studenata ne odgovaraju predloženi termini vježbi (pogledati za sve predložene termine vježbi; posebice grupa 1 jer se termin vježbi malo mijenja), molila bih da si ti studenti nađu sami adekvatnu zamjenu iz druge grupe te da mi oba studenta (i onaj koji traži zamjenu i onaj s kojim se mijenja jave zajedno na mail) kako bi zamjena bila prihvaćena. Sve moguće zamjene mogu se obaviti do petka 29.04.2022. do 12 h. Nakon toga bit će objavljen konačan popis za laboratorijske vježbe koji se više ne može mijenjati.

Mole se studenti da na vježbe OBAVEZNO osim skripte, kute, bilježnice i pribora za pisanje donesu i svoje uzorke vode (2,5L) te tla (100 g) koje će na vježbama analizirati. Uzorci vode mogu biti iz rijeke, jezera, akvarija, bunara ili vodovoda, a uzorci tla iz vrta i slično (NE donositi humus!!). 

Na laboratorijske treba donijeti isprintan i potpisan laboratorijski red (dostupan za printanje u nastavnim materijalima).

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Kolokvij iz prvog dijela kolegija počinje 28.3. u 13,00 u MKM-20.

Potrebno je ponijeti papir, pribor za pisanje i kalkulator. 

S obzirom da se u ponedjeljak piše kolokvij iz prvog dijela kolegija, predavanje će se 28.03. održati od 15,00 do 15,45h.

Poštovani studenti, nastava iz drugog dijela kolegija počinje prema rasporedu 28.03. Vježbe na Zavodu za organsku kemiju počinju 1.04., a sve potrebne informacije dobiti ćete na predavanju. Raspored po grupama za laboratorijske vježbe i skripta nalaze se u nastavnim materijalima.

Predavanja iz kemije okoliša počinju u ponedjeljak 28.2.22. u 13 sati u MKM-20.

Vježbe iz Kemije okoliša počinju u utorak 1.3.22.  u Zavodu za opću i anorgansku kemiju prema sljedećem rasporedu - link.

Na vježbe je potrebno ponijeti standardnu zaštitnu opremu, bilježnicu i pribor za pisanje, kao i uzorak zemlje/tla ~20 grama (ne humus!)

0125168938           dobar (3)

0125169379            nije pristupila

 

 

0125168938            nedovoljan (1)

0125169379            nije pristupila

 

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

 

Pismeni ispit će se održati 4.2.2022. u 9 sati u MKV 19.

Nadoknada 1. kolokija pisati će se u laboratoriju na 3. katu Zavoda za organsku kemiju prema sljedećem rasporedu:

15.12., 10h - Ana Boltek, Matea Beketić, Maria Kraus

16.12., 11,30h - Vjeran Hrvatin, Katarina Šulek

 0125165338      nedovoljan (1)

0125165434       nedovoljan (1)

0125165616       vrlo dobar (4)

 

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125165616        dobar

0125165338           nedovoljan (1)

0125167096           dobar (3)

0125165434           nedovoljan (1)

 

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125169176        nedovoljan (1)

0036511942       vrlo dobar (4)

0125166697        dobar (3)

 

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Predavanja iz 3. kolegija Kemija okoliša na Zavodu za analitičku kemiju počet će se 06.05.2021. s početkom u 10:15 h.  Predavanja će se odvijati putem Zoom-aplikacije.
Meeting ID: 5016361912
Password: 1LPmZF

Prisutnost na on-line predavanju je obavezna!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Poštovani studenti, predavanje iz drugog dijela Kemije okoliša počinje u četvrtak 8. travnja u 10,15 sati (nakon predavanja iz kolegija Bilanca Tvari i energije), predavanje 1. travnja neće se održati. Predavanja će se odvijati putem Teamsa od 10 do 13 sati, kako bi stigli na vježbe, a možete se prijaviti s kodom 83hycpq. Sve obavijesti možete dalje pratiti putem Teamsa.

U četvrtak, 8. travnja, počinju i vježbe iz Kemije okoliša na Zavodu za organsku kemiju, a svi detalji, raspored i termini nalaze se u nastavnim materijalima. U materijalima se nalazi i skripta koju je potrebno isprintati i donijeti na vježbe.

0125160529       dovoljan (2)

 

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko od studenata koji su pristupili ispitu nije položio.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125163973          vrlo dobar (4)

0035191855          vrlo dobar (4)

 

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

0125163973 - nedovoljan (1)

0035191855 - vrlo dobar (4)

0125161206        dobar (3)

0035191855       nije pristupio

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko na ispitnom roku nije zadovoljio za pozitivnu ocjenu.

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Nitko na ispitnom roku nije zadovoljio za pozitivnu ocjenu.

0125166382    vrlo dobar (4)

0125164122    dobar (3)

0011161029    dovoljan (2)

0125161206    nedovoljan (1)

 

Prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125164122         nedovoljan (1)

 

Prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti kolegija Kemija okoliša da se njih 29 oslobodilo ispita iz  3. dijela Kemije okoliša.

Popis oslobođenih studenata (navedeni su samo JMBAG brojevi) s pripadajućim ocjenama može se vidjeti u nastavnim materijalima-ZAK.

 

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Zamolila bih studente, koji se još nisu prijavili u aplikaciju Teams, a žele pristupiti kolokviju, da se svakako najkasnije tijekom sutrašnjeg dana prijave s kodom, kako bi mogli uspostaviti komunikaciju i provesti probni sastanak.

Kao što je najavljeno, kolokvij ćete polagati pomoću aplikacije Teams. Kako bi uspostavili komunikaciju, zamolila bih Vas da pristupite aplikaciji preko poveznice

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f5a779b2d0348df993408fa603c3a8b%40thread.tacv2/conversations?groupId=093b1f92-259a-4a15-9bc6-47e446ca9142&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

te se priključite timu pomoću koda tctsm1n

Javite mi ukoliko budete imali problema s povezivanjem da Vas mogu ručno upisati.

Šifre za Microsoft su svima dodijeljenje. Studenti koji nisu dobili novu šifru, registrirani su prije. Ukoliko ste ju zaboravili, javite se informatičaru Igoru Horačeku na mail igor@fkit.unizg.hr kako bi Vam resetirao lozinku i dao novu.

Poštovani studenti, zamolila bih Vas da provjerite da li imate kameru na Vašem notebooku ili kompjuteru, jer će nam biti potrebna za provođenje kolokvija putem Teams aplikacije te mi javite ukoliko postoji problem s tim. Početkom idućeg tjedna ćete dobiti šifru za Microsoft, ukoliko ju još nemate, s kojom ćete se ulogirati u platformu Office 365. Nakon toga ćemo se dogovoriti za dalje te ćemo, prema dogovoru napraviti i probni kolokvij, da vidimo da sve funkcionira. Za sada mi samo javite ukoliko nemate kameru.

Još jednom potvrđujem da će se 2. kolokvij iz Kemije okoliša održati on-line u četvrtak 21. svibnja u 11 sati. Sve potrebne informacije ćete dobiti tijekom idućeg tjedna.

Kolokvij iz 2. dijela Kemije okoliša pisati će se on-line, putem Teams aplikacije, sve upute ćete dobiti na vrijeme. Predloženi termin kolokvija je četvrtak 21. svibanj u 11 sati. Molim Vas da mi javite tijekom sutrašnjeg dana putem e-maila ukoliko u predviđenom terminu imate drugih obveza, kao i potencijalno slobodne termine, kako bi se na vrijeme mogli uskladiti.

Prvo predavanje iz kolegija Kemija okoliša sa Zavoda za analitičku kemiju održat će se 04.05.2020. s početkom u 13 h. Predavanje će se održati on-line te će svaki student dobiti poziv za predavanje putem e-maila.

Sva predavanja kao i svi ostali popratni materijali vezani uz kolegij Kemija okoliša biti će dostupni na platformi Merlin.

Prisutnost na on-line predavanju je obavezna!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Hvala svima na poslanom 4. radnom zadatku, čime su predavanja iz organskog dijela Kemije okoliša završena. Vježbe će se odvijati još tijekom idućeg tjedna, prema dogovoru s asistenticama.

Kolokvij koji bi se prema rasporedu trebao pisati idući tjedan će se odgoditi. Termin kolokvija bi trebao biti u tjednu između 18. i 22. svibnja, a način izvođenja kolokvija ovisiti će o razvoju situacije, dobiti ćete obavijest. Za sada ponavljate pitanja koja ste rješavali kroz radne zadatke jer će ta pitanja doći u obzir za kolokvij. Ukoliko imate nejasnoća vezanih uz gradivo, slobodno se javite.

Radni zadatak 4 odnosi se na predavanje 5 te je stavljen u materijale. Rok za predaju je ponedjeljak 27. travnja.

Od ponedjeljka 20. travnja počinjemo s provođenjem online laboratorijskih vježbi. Podjela po grupama i sve upute nalaze se u materijalima. Sva pitanja vezana uz laboratorijske vježbe šaljete izravno asistentici koja je zadužena za odgovarajuću grupu. Također, ukoliko netko nije na popisu, a trebao bi odraditi vježbe, neka se javi jednoj od asistentica.

U materijale je stavljen radni zadatak 3, koji obuhvaća predavanje 4. Rok za predaju je ponedjeljak 20. travnja.

Hvala svima koji su mi poslali odgovore na pitanja, bili ste jako marljivi. Studentima koji su mi slali zadatke tijekom jučerašnjeg dana odgovoriti ću. Ukoliko imate dodatno pitanje ili komentar, slobodno se obradite putem e-maila. Danas je stavljen 2. radni zadatak, koje obuhvaća predavanje 2 i 3, a rok za slanje je utorak 14. travnja. Ukupno će biti 4 radna zadatka, koja ću registrirati kao prisutnost na nastavi te će jedan manji dio ulaziti u konačnu ocjenu. S vježbama, koje će se održavati putem videomaterijala i predavanja izvještaja asistenticama, početi ćemo poslije Uskrsa, te ćete biti na vrijeme obaviješteni.

Radni zadatak 1 se nalazi u materijalima, rok za predaju je 6. travanj. Možete pisati odgovore ispod pitanja, ili na papir pa slikati i također postati e-mailom. Molim Vas da obavezno pratite i sadržaj putem sučelja Merlin, gdje se nalazi dodatan interesantan videomaterijal, koji može moći u lakšem shvaćanju gradiva.

Poštovani studenti, 2. dio kolegija Kemija okoliša odnosi se na organski dio, a nastava na daljinu će se odvijati tijekom travnja putem mrežne stranice kolegija i sustava Merlin. Sva predavanja i knjiga Environmental Chemistry (koja će poslužiti kao dodatna literatura) su već stavljena. Također, svakog ponedjeljka će biti stavljena pitanja za ponavljnje, na koja će mi svatko od Vas slati odgovore na e-mail dvuk@fkit.hr.  Vaš zadatak će biti proučiti predavanje za odgovarajući tjedan i poglavlja u knjizi, koja će biti navedena uz pitanja, te mi poslati odgovore najkasnije do sljedećeg ponedjeljka, kada će biti stavljeni novi zadatci. Odgovor o primitku maila ćete odmah dobiti. Molim Vas da savjesno pristupite ovim zadatcima, koji će Vam ujedno poslužiti i kao priprema za ispit. Ukoliko imate pitanja ili nejasnoće slobodno se obradite putem e-maila. O održavanju vježbi ćete biti naknadno obaviješteni.

Predavanja i laboratorijskih vježbi neće biti do daljnjega.

0125161526 - izvrstan (5) dio. doc. Vuk

- ukupna ocjena: vrlo dobar (4)

Studentica može doći na uvid u ispit kod doc. Vuk danas u 14 sati.

0125156587 - dovoljan (2)

Na uvid se može doći danas do 15 sati, ili prema dogovoru s nastavnikom.

0125164101           nedovoljan (1)

 

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Ispit pred povjerenstvom održati će prema sljedećem rasporedu:

0035191855 - petak 14.06.2019. u 11,00 h

Ispit će se održati na Zavodu za analitičku kemiju kod prof. dr sc. Dragane Mutavdžić Pavlović.

0125156587 - nedovoljan (1)

Na uvid se može doći sutra 13. lipnja od 13 do 15 sati.

Ocjene iz kolokvija su dane u nastavnim materijalima. Na uvid se može doći sutra 8. svibnja od 10 do 11 sati.

Ocjene iz laboratorijskih vježbi su dane u nastavnim materijalima. Jedan je nepotpisani kolokvij te molim studenta da se javi asistenticama.

Obavještavaju se studenti II. godine studija Ekoinženjerstvo da će vježbe iz 3. dijela kolegija Kemija okoliša na Zavodu za analitičku kemiju početi u četvrtak 09.05.2019.  u 11:45 h.

Popis studenata za vježbe se može vidjeti u nastavnim materijalima ZAK.

Mole se studenti da na vježbe osim skripte donesu i svoje uzorke vode (2,5L)  koje će na vježbama analizirati. Uzorci vode mogu biti iz rijeke, jezera, akvarija, bunara, vodovoda.....

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Prvo predavanje iz kolegija Kemija okoliša na Zavodu za analitičku kemiju održat će se 06.05.2019. prema rasporedu u MKM-20 s početkom u 13:15 h.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Predavanja iz Kemije okoliša kod doc. dr. sc. Vuk se nastavljaju 25.03. prema rasporedu.

Na predavanje molim donjeti printano prvo predavanje koje je  u repozitoriju označeno s kemija okolisa/.11-pred. 

Na jednoj stranici optimalna su tri slajda.

0035191855 - nedovoljan (1)

0035191855 - dobar (3)

0035191855              vrlo dobar (4)

 

Prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović


 

0125156865      dobar (3)

Na upis konačne ocjene (vrlo dobar (4)) može se doći u utorak 4.rujna od 9 do 15h, ili prema dogovoru, kod doc. dr. sc Vuk.

0125156865      dobar (3)

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125161482 - vrlo dobar (4)

0125161755 - dobar (3)

Studenti mogu doći na upis konačne ocjene u srijedu 18. srpnja u 10 sati kod doc. dr. sc. Vuk.

0125161482          vrlo dobar (4)

0125158011          dobar (3)

Ostali studenti koji su pristupili ispitu nisu zadovoljili.

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Ispit pred povjerenstvom održati će prema sljedećem rasporedu:

0125159617 - četvrtak 05.07.2018. u 13,30 h

0119007228 - četvrtak 05.07.2018. u 14,30 h

Oba ispita održati će se na Zavodu za opću i anorgansku kemiju kod izv. prof. dr sc. Milardovića.

Na upis ocjene može se doći sutra 04. srpnja u 9 sati kod doc. dr. sc. Vuk na Zavod za organsku kemiju.

0125159617     vrlo dobar (4)

0125154668    dobar (3)

0125159690    dovoljan (2)

Ostali studenti koji su pristupili ispitu nisu zadovoljili.

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

0125161510 - vrlo dobar (4)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu.

Obavijest o upisu ocjene biti će naknadno objavljena.

O119007228     nedovoljan

0125157675        vrlo dobar (4)

0125161461         dobar (3)

Ostali koji su pristupili pismenom dijelu ispita nisu zadovoljili.

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125154668 - dovoljan (2)

0125161734 - vrlo dobar (4)

Na upis ocjene može se doći sutra 14. lipnja u 11 sati.

Prijedlog konačnih ocjena za studente koji su se oslobodili pismenog ispita dan je u repozitoriju. Studenti mogu doći na upis ocjene u četvrtak u 10 sati kod doc. dr. sc. Dragane Vuk.

Obaviještavaju se studenti kolegija Kemija okoliša da se njih 22 oslobodilo ispita iz  3. dijela Kemije okoliša.

Popis oslobođenih studenata (navedeni su samo JMBAG brojevi) s pripadajućim ocjenama može se vidjeti u nastavnim materijalima-ZAK.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti koji bi trebali imati laboratorijske vježbe iz Kemije okoliša sutra (u četvrtak) u terminu od 14:45 h (Grupa 2) da vježbe iznimno imaju u ponedjeljak 21.05.2018. u 8:00 h. 

Dolazak na vježbe je obavezan!

Hvala na razumijevanju!

 

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Ekoinženjerstvo da će vježbe iz 3. dijela kolegija Kemije okoliša na Zavodu za analitičku kemiju početi u četvrtak 10.05.2018. za obje grupe, i to u 11:45 h za Grupu 1, odnosno u 14:45 h za Grupu 2.

Popis studenata za vježbe po grupama se može vidjeti u nastavnim materijalima ZAK.

Mole se studenti da na vježbe osim skripte donesu i svoje uzorke vode (2,5L)  koje će na vježbama analizirati. Uzorci vode mogu biti iz rijeke, jezera, akvarija, bunara, vodovoda.....

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Prvo predavanje iz kolegija Kemija okoliša na Zavodu za analitičku kemiju održat će se 07.05.2018. prema rasporedu u MKM-20 s početkom u 13:15 h.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Ocjene iz kolokvija dane su u repozitoriju. Studenti mogu doći na uvid u četvrtak 3. svibnja od 10 do 12h.

Predavanja će početi u ponedjeljak 26. travnja prema rasporedu.

Hana Duhaček        dobar (3)

Vanda Pakšec          dovoljan (2)

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Vanda Pakšec - dobar (3)

Hana Duhaček - izvrstan (5)

Studentice mogu doći na uvid i upis ocjene nakon objavljenih rezultata sva tri dijela.

Iva Zokić                   dobar (3)

Hana Duhaček        nedovoljan (1)

Vanda Pakšec          nedovoljan (1)

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Iva Zokić - izvrstan (5)

Vanda Pakšec - vrlo dobar (4)

Hana Duhaček - dovoljan (2)

Studentice mogu doći na uvid sutra u srijedu u 11 sati, a na upis ocjene nakon objavljenih rezultata sva tri dijela.

1. Stella Hamilton          vrlo dobar (4)

2. Dorian Delić               dobar (3)

3. Ana Marija Đerek     dobar (3)

4. Eva Pančić                  dobar (3)

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Ana Marija Đerek - dobar (3)

Studentica može doći na uvid u utorak 5. 9. od 9 do 10,30 sati. Na upis ocjene studenti mogu doći nakon objavljenih rezultata iz analitičkog dijela.

Izabela Debogović            nedovoljan (1)

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Veronika Turkalj - dobar (3)

Marija Raič - vrlo dobar (4)

Izabela Debogović - nedovoljan (1)

Studenti mogu doći na uvid i upis ocjene u ponedjeljak 17. srpnja od 9 do 14 sati.

1. Wanda Plačko                  vrlo dobar (4)

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Andrea Drača - dobar (3)

Studenti na upis ocjene mogu doći u ponedjeljak 3. srpnja na Zavod za organsku kemiju kod doc. dr. sc. Dragane Vuk.

Mirela Kovačević - dovoljan (2)

Andrea Drača - nedovoljan (1)

Ocjene na ovom ispitnom roku upisuje prof. Milardović.

Obaviještavaju se studenti kolegija Kemija okoliša da se njih 31 oslobodio ispita iz  3. dijela Kemije okoliša.

Popis oslobođenih studenata s pripadajućim ocjenama može se vidjeti u nastavnim materijalima-ZAK.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Ekoinženjerstvo da će vježbe iz 3. dijela kolegija Kemije okoliša na Zavodu za analitičku kemiju početi u četvrtak 11.05.2017. u 14:45 h za Grupu 1, odnosno u ponedjeljak 15.05.2017. u 8:00 h za Grupu 2.

Popis studenata za vježbe po grupama se može vidjeti u nastavnim materijalima ZAK.

Mole se studenti da na vježbe osim skripte donesu i svoje uzorke vode (2,5L)  koje će na vježbama analizirati. Uzorci vode mogu biti iz rijeke, jezera, akvarija, bunara, vodovoda.....

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Prvo predavanje iz Kemije okoliša na Zavodu za analitičku kemiju održat će se 08.05.2017. prema rasporedu u MKM-20 s početkom u 13:15 h.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Ispit će se održati 31.03. 2017. u Velikoj predavaonici na Marulićevom trgu 19.

Obaviještavaju se studenti da će predavanje iz Kemije okoliša 27. 03. 2017. početi u 1415 h (umjesto u 1315 h) radi održavanja sjednice Fakultetskog vijeća.

                                                                                                                Doc. dr. sc. Dragana Vuk

Tareq Al-Mufleh - dobar (3)

Benjamin Križan        nedovoljan (1)

 

Ispit pred povjerenstvom za studenta Benjamina Križana održat će se u srijedu 21.09.2016. u 10 h na Zavodu za analitičku kemiju.

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Karlo Jambrošić - nedovoljan (1)

Student Tareq Al-Mufleh će rezultate dobiti na uvid na ispitu pred povjerenstvom.

 

Doc. dr. sc. Dragana Vuk

1. Marko Pranić            vrlo dobar (4)

2. Karlo Jambrošić       nedovoljan (1)

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Čorak Valerija - dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu.

Uvid u ispit je moguć sutra 15. srpnja od 9 - 13 sati.

 

Doc. dr. sc. Dragana Vuk

Tareq Al-Mufleh            dovoljan (2)

Benjamin Križan           nedovoljan (1)

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Luka Bera                       dobar (3)
Benjamin Križan           nedovoljan (1)

Tareq Al-Mufleh            nedovoljan (1)

Mia Anđelo                     nije pristupila

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Rimac Marija - dobar (3)

Mislav Mitrović - dobar (3)

Kukrika Kristina - dovoljan (2)

Al-Mufleh Tareq - nedovoljan (1), nije pristupio

Anđelo Mia - nedovoljan (1), nije pristupila

Studenti mogu doći na uvid u ispit sutra 1. srpnja od 9 - 14 h na Zavod za organsku kemiju.

 

Doc. dr. sc. Dragana Vuk

Bule Kristina - dovoljan (2)

Kukrika Kristina - nedovoljan (1)

Al-Mufleh Tareq - nedovoljan (1), nije pristupio

Rimac Marija - nedovoljan (1) - nije pristupio

Studenti mogu doći na uvid u ispit 16.6. do 15 h, ili 17.6. od 9h do 15h na Zavod za organsku kemiju.

 

Doc. dr. sc. Dragana Vuk

Moli se studentica II. godine studija Ekoinženjerstvo Mia Anđelo da se hitno javi tehničarki Zavoda za analitičku kemiju.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

1. Kristian Nikolić             vrlo dobar (4)

2. Antonijo Ćosić               dobar (3)

3. Doroteja Mutak             dobar (3)
4. Benjamin Križan           nedovoljan (1)

5. Tareq Al Mufleh             nije pristupio

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti kolegija Kemija okoliša da su svi osim studenta Marwina Van Dijcka stekli pravo dobivanja potpisa (bar što se 3.dijela Kemije okoliša tiče) te da se njih 31 oslobodio ispita iz spomenutog 3. dijela Kemije okoliša.

Popis oslobođenih studenata s pripadajućim ocjenama može se vidjeti u nastavnim materijalima-ZAK.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II.godine studija Ekoinženjerstvo Tareq Al-Mufleh,  Mia Anđelo i Mislav Mitrović da pristupe ponavljanju kolokvija iz laboratorijskih vježbi kolegija Kemija okoliša (analitički dio) u utorak 31.05.2016. u 10 h u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju.

Navedeni studenti su dobili ocjenu nedovoljan iz istoimenog kolokvija prošli tjedan, te ukoliko se ne pojave neće završiti spomenute vježbe. Ista napomena odnosi se i na studenta Marwina van Dijck koji uopće do sada nije pristupio kolokviju te nije predao referat iz laboratorijskih vježbi te je shodno tome dužan pojaviti se sutra u navedenom terminu.
 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Ekoinženjerstvo da će kolokvij iz laboratorijskih vježbi (Analitički dio) iz kolegija Kemija okoliša pisati u ponedjeljak 23.05.2016. u 9: 00 h  Grupa 1, odnosno u 10:00 h Grupa 2. Kolokvij će se pisati u prostorima Zavoda za analitičku kemiju.

 

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Ekoinženjerstvo da će vježbe iz 3. dijela kolegija Kemije okoliša na Zavodu za analitičku kemiju početi u četvrtak 05.05.2015. u 11: 15 h za Grupu 1, odnosno u 14:45 h za Grupu 2.

Popis studenata za vježbe po grupama se može vidjeti u nastavnim materijalima_ZAK.

Mole se studenti da na vježbe osim skripte donesu i svoje uzorke vode (2,5L) te tla (200 g) koje će na vježbama analizirati. Uzorci vode mogu biti iz rijeke, jezera, akvarija, bunara ili vodovoda, a uzorci tla iz vrta i slično.

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Prvo predavanje iz Kemije okoliša na Zavodu za analitičku kemiju održat će se 02.05.2016. u Velikoj predavaoni MKV-19 s početkom u 13:15 h.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti da će preuzimanje stolova i dogovor za vježbe iz Kemije okoliša na Zavodu za organsku kemiju biti u 9 h u studentskom praktikumu, podrum, i to:

 • ponedjeljak 21. ožujka 2016. za grupu A
 • ponedjeljak 4. travnja 2016. za grupu B

Raspored studenata po grupama se nalazi u nastavnim materijalima.

/_news/32893/grupe 16.pdf

Studenti koji senaknadno upišu, neka se priključe grupi 3.