Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Korozija i okoliš
Šifra: 156827
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s opasnostima koje nedostatak ili loša izvedba zaštite od korozije predstavlja za čovjeka i njegov okoliš. Produbiti znanja o tome kako svojstva okoliša utječu na korozijsku stabilnost materijala. Stjecanje znanja o mogućem ugrožavanju okoliša prilikom primjene pojedinih metoda zaštite od korozije. Nakon odslušanog kolegija studenti će moći procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš. Znati će odrediti korozivnost pojedinog okoliša kao i koji od predloženih materijala ima bolja korozijska svojstva u ispitivanom okolišu.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA :
1. Uzroci i oblici onečišćenja okoliša. Kontrola onečišćenja
2. Korozija metala: uzroci, teorijske osnove i vrste korozijskih procesa. Utjecaj korozijskih produkata i tvari koje dolaze iz procesa zaštite materijala na okoliš (vode, tlo).
3. Korozija uzrokovana živim organizmima. Mikrobiološki potaknuta korozija
4. Ugrožavanje ljudskih života zbog pojave korozijskih oštećenja. Analiza nesreća uzrokovanih korozijom
5. Važnost kontroliranja vrste i brzine korozije u pojedinim uvjetima: kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, naftovodi, plinovodi, procesi pridobivanja nafte i zemnog plina, sustavi vodoopskrbe.
6.Korozija u ljudskom tijelu. Korozija u nuklearnim postrojenjima i odlagalištima nuklearnog otpada. Nehrđajući čelik - utjecaj okoliša na korozijsku stabilnost
7. Povećana korozija u zagađenom okolišu i uslijed klimatskih promjena. Korozija kulturne baštine.
8. Metode zaštite od korozije i utjecaj na okoliš. Elektrokemijska zaštita-katodna zaštita (problem topivih anoda).
9. Metode zaštite koje mogu štetno djelovati na ekosustav: zamjena toksičnih inhibitora ekološki prihvatljivim; dizajniranje i ispitivanje netoksičnih inhibitora korozije.
10. Zaštitne prevlake: problemi pripreme površine, postupci dobivanja metalnih prevlaka (toksične kupelji za elektroplatiranje);
11. Organske prevlake (toksične komponente: pigmenti koji sadrže teške metale, organska otapala).
Ekološki problemi zbog korozije u vodoopskrbi, energetskim postrojenjima, naftnoj i prerađivačkoj industriji. Analiza mogućnosti zamjene toksičnih sredstava zaštite od korozije novim, za okoliš neškodljivim metodama i sredstvima zaštite.
12. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
13. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
14. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
15. Kolokvij

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Vrednovanje rizika po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije;
Vrednovanje da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš;
Sposobnost analize koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav;
Analiza utjecaja svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje nastave, vježbi i terenske nastave. Izrada seminarskog rada

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Završene laboratorijske vježbe. Predan i prezentiran seminarski rad

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i laboratorijske vježbe. Seminari, terenska nastava

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit i izlaganje seminarskog rada

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Ocijeniti rizike po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije;
2. Procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš;
3. Zaključiti koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav;
4. Argumentirati utjecaj svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala
5. Vrednovati uzroke pojave korozije na odabranim korozijskim primjerima prikazanima u stručnoj i znanstvenoj literaturi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. primijeniti široko i duboko znanje iz područja matematike, kemije, kemijskog inženjerstva i drugih znanosti za rješavanje znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema u području
svoje ekspertize
2. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
3. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
4. kritički ocijeniti podatke te iz njih izvlačiti zaključke
5. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju

Nastavna jedinica
1. Onečišćenje okoliša

Ishodi učenja
- identifikacija najčešćih oblika onečišćenja okoliša
-klasifikacija temeljnih pristupa smanjenju onečišćenja koja uzrokuju industrijska postrojenja

Kriterij vrednovanja
-identificirati osnovne oblike onečišćenja okoliša
-objasniti što podrazumijeva pojam održivog razvoja

Nastavna jedinica
2. Korozijski procesi

Ishodi učenja
- ocjena uzroka i pojavnih oblika korozije

Kriterij vrednovanja
-argumentirati uzroke korozije i vjerojatni oblik korozijskog oštećenja u pojedinom korozijskom okolišu

Nastavna jedinica
3. Štetne tvari koje nastaju korozijom ili procesima zaštite od korozije

Ishodi učenja
-identifikacija tvari opasnih po čovjeka i njegov okoliš koje mogu nastati korozijskim procesima i procesima zaštite od korozije

Kriterij vrednovanja
-identificirati koje tvari nastale korozijom ili u procesima zaštite od korozije imaju štetan utjecaj na okoliš

Nastavna jedinica
4. Korozijska oštećenja

Ishodi učenja
- razumijevanje zašto je zašto je zaštita od korozije važna za siguran rad industrijskih postrojenja i stabilnost metalnih konstrukcija
- ocjena kritičnih točaka na pojedinim objektima ili tehnološkim procesima gdje loše vođena zaštita od korozije može uzrokovati ozbiljne posljedice.
- procjena koji materijal je najpogodniji za određeni korozijski medij

Kriterij vrednovanja
- objasniti moguće opasnosti uslijed neadekvatne korozijske zaštite u pojedinom području primjene metalnih materijala
- eksperimentalno i računski odrediti brzinu korozije metalnih materijala koji se koriste u medicini kao implantati, na temelju dobivenih rezultata izabrati materijal boljih primjenskih svojstava


Nastavna jedinica
5. Utjecaj parametara okoliša na brzinu korozije

Ishodi učenja
-prikazati kako se promjenom pojedinih parametara okoliša mijenja korozijska otpornost materijala
-izračunati brzinu korozije materijala na temelju provedenog elektrokemijskog pokusa

Kriterij vrednovanja
-odrediti brzinu korozije nekog metala u različitim korozivnim sredinama

Nastavna jedinica
6. Postupci zaštite od korozije

Ishodi učenja
-ocijeniti detaljnije različite metode zaštite od korozije te potencijalne opasnosti po okoliš
-preporučiti koje su promjene nužne u postupcima zaštite od korozije kako bi se uskladile sa najnovijim propisima o zaštiti okoliša

Kriterij vrednovanja
-argumentirati na koji je način moguće smanjiti onečišćenje okoliša u pojedinom procesu zaštite od korozije
Ishodi učenja:
  1. Ocijeniti rizike po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije
  2. Procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš
  3. Zaključiti koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav
  4. Argumentirati utjecaj svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala
  5. Vrednovati uzroke pojave korozije na odabranim korozijskim primjerima prikazanima u stručnoj i znanstvenoj literaturi
Literatura:
  1. Predavanja iz kolegija Korozija i okoliš, Materijali dostupni na stranici kolegija, Helena Otmačić Ćurković, , .
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti