Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Predavanja
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Korozija i okoliš
Šifra: 156828
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s opasnostima koje nedostatak ili loša izvedba zaštite od korozije predstavlja za čovjeka i njegov okoliš. Produbiti znanja o tome kako svojstva okoliša utječu na korozijsku stabilnost materijala.
Stjecanje znanja o mogućem ugrožavanju okoliša prilikom primjene pojedinih metoda zaštite od korozije. Nakon odslušanog kolegija studenti će moći procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš.
Znati će odrediti korozivnost pojedinog okoliša kao i koji od predloženih materijala ima bolja korozijska svojstva u ispitivanom okolišu.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA :
1. Korozija metala: uzroci, teorijske osnove i vrste korozijskih procesa.
2. Metode određivanja brzine korozije i analizu korozijskih procesa. Korozijski monitoring. Uzroci i oblici onečišćenja okoliša. Kontrola onečišćenja
3. Korozija uzrokovana živim organizmima. Mikrobiološki potaknuta korozija
4. Ugrožavanje ljudskih života zbog pojave korozijskih oštećenja. Analiza nesreća uzrokovanih korozijom.
5. Važnost kontroliranja vrste i brzine korozije u pojedinim uvjetima: kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, naftovodi, plinovodi, procesi pridobivanja nafte i zemnog plina, sustavi vodoopskrbe.
6. Korozija u nuklearnim postrojenjima i odlagalištima nuklearnog otpada. Korozija u ljudskom tijelu. Nehrđajući čelik - utjecaj okoliša na korozijsku stabilnost
7. Povećana korozija u zagađenom okolišu i uslijed klimatskih promjena. Korozija kulturne baštine.
8. Metode zaštite od korozije i utjecaj na okoliš. Elektrokemijska zaštita-katodna zaštita (problem topivih anoda).
9. Metode zaštite koje mogu štetno djelovati na ekosustav: zamjena toksičnih inhibitora ekološki prihvatljivim; dizajniranje i ispitivanje netoksičnih inhibitora korozije.
10. Zaštitne prevlake: problemi pripreme površine, postupci dobivanja metalnih prevlaka (toksične kupelji za elektroplatiranje);
11. Organske prevlake (toksične komponente: pigmenti koji sadrže teške metale, organska otapala). Analiza mogućnosti zamjene toksičnih sredstava zaštite od korozije novim, za okoliš neškodljivim metodama i sredstvima zaštite.
12. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
13. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
14. Izlaganje seminarskih radova. Diskusija o obrađenoj tematici
15. Kolokvij

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razumijevanje rizika po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije;
Prepoznavanje da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš;
Sposobnost analize koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav;
Analiza utjecaja svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje nastave, vježbi i terenske nastave. Izrada seminarskog rada

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito pohađanje nastave, vježbi. Završene laboratorijske vježbe. Predan i prezentiran seminarski rad

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i laboratorijske vježbe. Seminari, terenska nastava

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij. Pismeni ispit, ukoliko student ne zadovolji ocjenom na kolokvijim, izlaganje seminarskog rada. Student pristupa usmenom ispitu ukoliko želi dobiti višu ocjenu.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Ocijeniti rizike po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije;
2. Procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš;
3. Zaključiti koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav;
4. Argumentirati utjecaj svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala
5. Vrednovati uzroke pojave korozije na odabranim korozijskim primjerima prikazanima u stručnoj i znanstvenoj literaturi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u području zaštite okoliša
2. planirati pokuse i provedbu eksperimenata radi potvrđivanja postavljene hipoteze
3. primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u rješavanju inženjerskih problema
4. pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu

Nastavna jedinica
1. Onečišćenje okoliša

Ishodi učenja
- identifikacija najčešćih oblika onečišćenja okoliša
- klasifikacija temeljnih pristupa smanjenju onečišćenja koja uzrokuju industrijska postrojenja

Kriterij vrednovanja
-identificirati osnovne oblike onečišćenja okoliša
-objasniti što podrazumijeva pojam održivog razvoja

Nastavna jedinica
2. Korozijski procesi

Ishodi učenja
- ocjena uzroka i pojavnih oblika korozije
- eksperimentalno odrediti korozijsku stabilnost odabranog metala u korozivnom mediju

Kriterij vrednovanja
-argumentirati uzroke korozije i vjerojatni oblik korozijskog oštećenja u pojedinom korozijskom okolišu

Nastavna jedinica
3. Štetne tvari koje nastaju korozijom ili procesima zaštite od korozije

Ishodi učenja
- identificirati tvari opasne po čovjeka i njegov okoliš koje mogu nastati korozijskim procesima i procesima zaštite od korozije

Kriterij vrednovanja
-identificirati koje tvari nastale korozijom ili u procesima zaštite od korozije imaju štetan utjecaj na okoliš

Nastavna jedinica
4. Korozijska oštećenja

Ishodi učenja
- razumijevanje zašto je zašto je zaštita od korozije važna za siguran rad industrijskih postrojenja i stabilnost metalnih konstrukcija
- prepoznavanje kritičnih točaka na pojedinim objektima ili tehnološkim procesima gdje loše vođena zaštita od korozije može uzrokovati ozbiljne posljedice.
- procjena koji materijal je najpogodniji za određeni korozijski medij

Kriterij vrednovanja
- objasniti moguće opasnosti uslijed neadekvatne korozijske zaštite u pojedinom području primjene metalnih materijala
- eksperimentalno i računski odrediti brzinu korozije metalnih materijala koji se koriste u medicini kao implantati, na temelju dobivenih rezultata izabrati materijal boljih primjenskih svojstava


Nastavna jedinica
5. Utjecaj parametara okoliša na brzinu korozije

Ishodi učenja
-razumjeti kako se promjenom pojedinih parametara okoliša mijenja korozijska otpornost materijala
-izračunati brzinu korozije materijala na temelju provedenog elektrokemijskog pokusa

Kriterij vrednovanja
-odrediti brzinu korozije nekog metala u različitim korozivnim sredinama

Nastavna jedinica
6. Postupci zaštite od korozije

Ishodi učenja
-ocijeniti detaljnije različite metode zaštite od korozije te potencijalne opasnosti po okoliš
-preporučiti koje su promjene nužne u postupcima zaštite od korozije kako bi se uskladile sa najnovijim propisima o zaštiti okoliša

Kriterij vrednovanja
-argumentirati na koji je način moguće smanjiti onečišćenje okoliša u pojedinom procesu zaštite od korozije
Ishodi učenja:
  1. Ocijeniti rizike po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija te neadekvatna zaštita od korozije
  2. Procijeniti da li neka metoda zaštite od korozije ili tehnološki proces mogu ugroziti ljudsko zdravlje ili onečistiti okoliš
  3. Zaključiti koja je metoda zaštite od korozije najprikladnija za neki korozijski sustav
  4. Argumentirati utjecaj svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala
  5. Vrednovati uzroke pojave korozije na odabranim korozijskim primjerima prikazanima u stručnoj i znanstvenoj literaturi
Literatura:
  1. Predavanja iz kolegija Korozija i okoliš, Interni materijali dostupni na web stranici kolegija, Helena Otmačić Ćurković, , .
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad002c10c1dd848a2880d1cc4a616be71%40thread.tacv2/1614680939474?context=%7b%22Tid%22%3a%22db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345%22%2c%22Oid%22%3a%224c1baba6-5718-4ef2-b83e-fb89e3b3fcd3%22%7d

 

Predavanja iz kolegija započet će 4.3. 2021. prema rasporedu.

Nastava će se odvijati preko platforme Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad002c10c1dd848a2880d1cc4a616be71%40thread.tacv2/conversations?groupId=14f0ebc6-f419-40b6-ac85-ccb8191cf03d&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345