Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kromatografske metode u analizi okoliša
Šifra: 151226
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sandra Babić
prof. dr. sc. Mira Petrović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Teorijske postavke kromatografskog procesa. Zadržavanje. Širenje kromatografske zone. Razlučivost. Detekcija signala i dobivanje korisne informacije. Kvalitativna i kvantitativna analiza. Razvoj i optimizacija kromatografskih metoda. Priprava uzorka za kromatografsku analizu.
Plinska kromatografija (GC): pokretne faze, nepokretne faze, detektori.
Tekućinska kromatografija (LC): pokretne faze, nepokretne faze, detektori. Kromatografija normalnih i obrnutih faza. Moderne kromatografske tehnike: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC), tekućinska kromatografija ultravisoke djelotvornosti (UHPLC), tekućinska kromatografija pri visokim temperaturama (HTLC), tekućinska kromatografija hidrofilnih interakcija (HILIC).
Višedimenzijska kromatografija (GCxGC, LCxGC, LCxLC). Vezani sustavi kromatografija (GC, LC) - spektrometrija masa (MS, MSn, IT, TOF, Orbitrap).
Primjena kromatografskih metoda u analizi okoliša. Analiza organskih zagađivala (postojana organska zagađivala (POP), pesticidi, farmaceutski aktivne tvari i sredstva za osobnu higijenu (PPCP), droge, površinski aktivne tvari, omekšivala (plastifikatori), perfluorirani spojevi) u uzorcima iz okoliša (voda, tlo, sediment, mulj, biološki uzorci). Analiza tragova i ultratragova. Sudbina i ponašanje organskih zagađivala u okolišu (pokretljivost, razgradnja), predviđanje putova razgradnje. Analiza organometalnih spojeva.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i konzultacije.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada i usmeno izlaganje samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih kromatografskih tehnika i metoda detekcije s obzirom na svojstva analiziranog uzorka.
2. Analizirati prednosti i nedostatke vezanih sustava kromatografija-spektrometrija masa (načini ionizacije, analizatori masa) s obzirom na svojstva analiziranog uzorka.
3. Vrjednovati publicirane kromatografske metode s ciljem eventualne prilagodbe vlastitim istraživanjima.
4. Kreirati optimalnu kromatografsku metodu (separacija i detekcija) za analizu uzoraka iz okoliša.
4. Kritički vrjednovati rezultate kromatografske analize.

LITERATURA
1. Analysis, Removal, Effects and Risk of Pharmaceuticals in the Water Cycle: Occurrence and Transformation in the Environment, ed. M. Petrovic, S. Perez and D. Barcelo, vol. 62, Elsevier (Comprehensive Analytical Chemistry series), Amsterdam 2013.
2. Emerging Contaminants in River Ecosystems: Occurrence and Effects Under Multiple Stress Conditions, ed. M. Petrovic, S. Sabater, A. Elosegi and D. Barcelo, Springer, Switzerland, 2016.
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti