Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kompostiranje otpada
Šifra: 21278
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac
izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznavanje s vrstama biorazgradivog čvrstog otpada koji se može kompostirati. Kemijska, fizikalna i mikrobiološka svojstva supstrata i produkta (komposta). Izbor procesa i sustava za kompostiranje u cilju stabiliziranja čvrstog otpada i dobivanja korisnih produkata.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

Predavanja
1. tjedan: Upoznavanje s nazivljem, podjelama i osnovnim podacima o otpadu
2. tjedan: Hijerarhija gospodarenja otpadom (slijed prioriteta u skupini najboljih opcija za okoliš u okviru okolišnog zakonodavstva)
3. tjedan: Procesi obrade otpada (fizikalno-kemijski,biološki, termički)
4. tjedan: Tehnologije obrade otpada (MBO, BMO, TO)
5. tjedan: Obrada i zbrinjavanje ostataka (čvrsti, tekući plinoviti)
6. tjedan: Održivo gospodarenje otpadom (planovi, zadatci i aktivnosti na nacionalnoj razini)
7. tjedan: I. kolokvij
8. tjedan: Definicija i ciljevi kompostiranja
9. tjedan: Sustavi za kompostiranje
10. tjedan: Temelji mikrobioloških procesa, kinetika rasta mikroorganizama tijekom kompostiranja i kinetika inaktiviranja mikroorganizma nastalom toplinom
11. tjedan: Termodinamika kompostiranja (mehanizmi prijenosa topline, toplinska svojstva komposta)
12. tjedan: Faze procesa kompostiranja i čimbenici koji utječu na tijek kompostiranja
13. tjedan: Potrebe za kisikom i mehanizmi prozračivanja
14. tjedan: Kinetička analiza procesa kompostiranja i izbor kinetičkih modela
15. tjedan: II. kolokvij

Laboratorijske vježbe
Metode uzorkovanja, fizikalno-kemijske i mikrobiološke analize odabranog i/ili odabranih supstrata, provedba kompostiranja u zatvorenom reaktorskom sustavu, analiza rezultata i obrada podataka.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Razumijevanje važnosti prijenosa tvari i energije te bioloških fenomena kod sustava za kompostiranje kao i međusobne ovisnosti tih fenomena. Stečeno znanje omogućit će studentu rješavanje problema u inženjerstvu kompostiranja, te će student steći sposobnost kontrole i vođenja procesa kompostiranja u otvorenim ili zatvorenim sustavima.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Redovito pohađanje predavanja. Tijekom semestra pišu dva kolokvija. Laboratorijske vježbe i terenska nastava, ukoliko se organizira, su obvezne i ne mogu se nadoknađivati. Rezultate vježbi unose u bilježnice i svi zadatci moraju biti pozitivno riješeni.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Odrađene sve laboratorijske vježbe i terenska nastava. Redovito pohađanje predavanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, laboratorijske vježbe, terenska nastava.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Dva kolokvija (nakon određene cjeline gradiva) koji se priznaju kao položeni ispit ukoliko su oba pozitivno ocjenjena, te pismeni ispit u predviđenim ispitnim rokovima.

METODIČKI PREDUVJETI
Ne postoje


ISHODI UČENJA

Ishodi učenja kolegija:

1. utvrditi temeljna znanja iz područja gospodarenja otpadom
2. argumentirati hijerarhiju upravljanja otpadom u skladu s načelima održivog razvoja
3. preispitati postojeće i kritički prosuđivati novije tehnologije u obradi otpada prema modelu kružnog gospodarstva
4. predložiti način provedbe procesa kompostiranja (otvoreni/zatvoreni tip) i procesnu opremu
5. postaviti bilance tvari i energije za zadane sustave
6. skicirati sheme procesa kompostiranja
7. predložiti ulazni sastav materijala za kompostiranje i uvjete provođenja procesa
8. predvidjeti tijek procesa kompostiranja
9. argumentirati dobivene rezultate kompostiranja otpada
10. opravdati odabrani sustav za provođenje procesa kompostiranja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

1. povezati stručna znanja iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
2. prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u području zaštite okoliša
3. riješiti inženjerske probleme razumijevanjem inženjerskih procesa i njihovog projektiranja
4. planirati pokuse i provedbu eksperimenata radi potvrđivanja postavljene hipoteze

Nastavna jedinica
1. Upoznavanje s osnovnim podacima o otpadu
Ishodi učenja
- definirati vrste otpada
- definirati posebne kategorije otpada
- ukazati na postupke oporabe i / ili zbrinjavanja otpada
- integrirati zakonske propise i plansku dokumentaciju vezanu za problematiku gospodarenja otpadom
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati otpad prema mjestu nastanka i svojstvima
- poznavati propise vezane za posebne kategorije otpada
- razlikovati materijalnu i energetsku oporabu otpada i poznavati mogućnosti odlaganja otpada
- poznavati zakonodavstvo iz područja gospodarenja otpadom

Nastavna jedinica
2. Postupci obrade otpada
Ishodi učenja
- objasniti mehaničko - biološku obradu otpada (MBO)
- objasniti termičku obradu otpada
- ukazati na mogućnosti naprednijih postupaka obrade otpada
- integrirati zakonske propise i dokumentaciju vezanu za postupke obrade otpada
Kriteriji vrednovanja
- navesti osnovne načine obrade otpada
- razlikovati fizikalno-kemijske i biološke postupke obrade otpada
- objasniti kriterije za primjenu naprednijih postupaka obrade otpada
- poznavati zakonodavstvo iz područja gospodarenja otpadom

Nastavna jedinica
3. Svrha i ciljevi kompostiranja, svojstva i izbor supstrata, klasifikacija sustava za kompostiranje
Ishodi učenja
- opisati svrhu i navesti ciljeve kompostiranja
-definirati potencijalne supstrate za kompostiranje
- odabrati sustave za kompostiranje oglednih primjera
- nabrojati produkte koji nastaju kompostiranjem te objasniti njihovu primjenu i utjecaj na okoliš
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati aerobne i anae-robne procese obrade čvrstog otpada i objasniti značaj i primjenu pojedinog procesa.
- navesti bitna kemijska i fizička svojstva kompostnog materijala te za zadane primjere supstrata navesti mogućnost stabilizacije
- navesti i opisati vrste reak-torskih i nereaktorskih susta-va te prednosti i nedostatke pojedinog sustava
- navesti produkte koji imaju negativan utjecaj na okoliš i dati primjere njihovog zbrinjavanja

Nastavna jedinica
4. Čimbenici uspješnog kompostiranja, mikrobiologija, potrebe za kisikom i mehanizmi prozračivanja
Ishodi učenja
-navesti čimbenike koji utječu na proces
- identificirati vrste mikroorganizama bitnih za kompostiranje
- analizirati mehanizme i objasniti važnost optimiranja prozračivanja
Kriteriji vrednovanja
- objasniti međuzavisnost čimbenika te navesti raspone njihovih optimalnih vrijednosti
- razlikovati značaj mezofil-nih i termofilnih mikroorga- nizama te opisati važnost i ulogu aktinomiceta kod procesa kompostiranja
- objasniti utjecaj protoka zraka na proces te skicirati prolaz zraka kroz kompostnu masu i prijenos kisika u višefaznom sustavu.

Nastavna jedinica
5. Termodinamika, bilanca tvari i energije procesa kompostiranja, kinetički modeli
Ishodi učenja
- objasniti mehanizme prijenosa topline i toplin-ska svojstva komposta
- postavljati bilance tvari i energije za odabrane supstrate i sustave
- prikazati kinetike rasta i inaktiviranja mikroorgani-zama nastalom toplinom
- analizirati empirijske kinetičke modele
Kriteriji vrednovanja
opisati mehanizme prijenosa topline tijekom procesa i navesti matematičke izraze koji ih opisuju
- razlikovati i dati primjer reaktorskog modela procesa
- razlikovati mehanističke i empirijske kinetičke modele
- objasniti empirijske kinetičke modele za zadane primjere

Nastavna jedinica
6. Izbor procesne opreme i vođenje procesa kompostiranja
Ishodi učenja
- opisati tijek planiranja i projektiranja sustava za kompostiranje
- primijeniti stečena znanja pri izboru procesne opreme
- objasniti upravljanje i vođenje procesa kod reaktorskih i nereaktorskih sustava
Kriteriji vrednovanja
- definirati namjenu, svrhu i ekonomsku isplativost postrojenja za kompostiranje
- prepoznati odgovarajuću opremu i energetsku učinkovitost pojedine procesne jedinice
- primijeniti matematički model u svrhu veće učinkovitosti procesa kompostiranja

Literatura:
1. R.T. Haug, Compost Engineering, Lewis Publishers, Boca Raton,1993.
2. D.A. Mitchell, N. Krieger, M. Berovič, Solid-State Fermentation Bioreactors - Fundamentals of Design and Operation, Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 2006
3. J.B. Snape, I.J. Dunn, J. Ingham, J.E. Prenosil, Dynamic of Environmental Bioprocesses - modeling and simulation, VCH, Weinheim,1995.
4. Williams, P.T., Waste Treatment and Disposal, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2005
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1.R.T. Haug, Compost Engineering, Lewis Publishers, Boca Raton,1993.
  2.D.A. Mitchell, N. Krieger, M. Berovič, Solid-State Fermentation Bioreactors - Fundamentals of Design and Operation, Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 2006, , , .
 2. , 1.Predavanja na web stranici FKIT-a
  2.J.B. Snape, I.J. Dunn, J. Ingham, J.E. Prenosil, Dynamic of Environmental Bioprocesses - modeling and simulation, VCH, Weinheim,1995.
  3.J.A. Salvato, et al: Environmental Engineering, 2003, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, , , .
3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić:

  Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na dkucic@fkit.unizg.hr.

  Lokacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja