Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemija prirodnih i sintetskih polimera
Šifra: 37946
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
prof. dr. sc. Marijana Hranjec
Izvođači: dr. sc. Ida Boček Pavlinac - Laboratorijske vježbe
Martina Piškor , mag.appl.chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Ivana Sokol - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Razumijevanje i usvajanje teorijskih i praktičnih znanja u području kemije, sinteze i karakterizacije prirodnih i sintetskih polimera i njihovih osnovnih građevnih jedinica.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. TJEDAN
Uvod: definicija i struktura prirodnih makromolekula - od monomera do polimera.

2. TJEDAN
Stereokemija i svojstva a-aminokiselina i peptida. Nomenklatura peptida. Sinteza i reakcije aminokiselina i peptida. Merrifieldova sinteza na čvrstoj fazi. Biosinteza proteina.

3. TJEDAN
Struktura proteina - primarna, sekundarna, tercijarna i kvaterna struktura. Određivanje primarne strukture. Polipeptidi u prirodi - struktura mioglobina i hemoglobina. Podjela, nomenklatura i struktura enzima. Enzimi kao biološki katalizatori.

4. TJEDAN
Pirimidinski i purinski nukleozidi i nukleotidi. Kemija nukleozida.

5. TJEDAN
Polinukleotidi - deksiribonukleinske (DNA) i ribonukleinske (RNA) kiseline. Kovalentna struktura i nomenklatura DNA - Watsonova i Crickova dvostruka uzvojnica DNA. Genetička šifra.

6. TJEDAN
Utjecaj organske molekule na DNA. Stvaranje DNA kompleksa. Identifikacija kompleksa. Modifikacija DNA i kemijska karcinogeneza. Interkalatori.

7. TJEDAN
Ugljikohidrati - definicija. Klasifikacija ugljikohidrata. Fotosinteza i metabolizam. Monosaharidi - strukturne formule. Mutarotacija. Stvaranje glikozida i ostale reakcije monosaharida. Fischerov dokaz konfiguracije (+)-D-glukoze.

8. TJEDAN
Disaharidi. Sinteza i struktura. Primjena - prirodna sladila. Polisaharidi. Škrob, celuloza i derivati.

9. TJEDAN
Ostali biološki važni šećeri; glikolipidi. Važnije ostale makromolekule - makromolekule koje uključuju polisaharidnu strukturu. Makrociklički antibiotici, porfirini, fulereni.

10. TJEDAN
Struktura i svojstva sintetskih polimernih materijala; konfiguracija, konformacija, raspodjela molnih masa. Linearni, granati i umreženi polimeri. Nomenklatura. Primjena polimernih materijala. Vrste reakcija polimerizacije; stupnjevite, lančane: radikalske, ionske, otvaranjem prstena, koordinativne. Polimerizacijski procesi: homogeni i heterogeni; u masi, otopini, suspenziji, emulziji, plinovitoj fazi. Optimizacija procesa. / Stupnjevite polimerizacije. Ravnoteža reakcije i stupanj polimerizacije. Brzina reakcije. Raspodjela molnih masa. Višefunkcionalne stupnjevite polimerizacije. Stupnjevite kopolimerizacije.

11. TJEDAN
Polimeri stupnjevitih polimerizacija. Poliesteri, nezasićeni, zasićeni. Polikarbonati. Poliamidi. Poliuretani. Epoksidni polimeri. Formaldehidni polimeri. / Radikalske polimerizacije. Inicijacija i inicijatori. Reakcija rasta ili propagacija lančane reakcije. Reakcija zaustavljanja rasta makromolekula ili terminacija. Reakcije prijenosa lančane reakcije. Kinetička duljina lanca. Brzina reakcije polimerizacije. Inhibicija i inhibitori. Utjecaj temperature na reakciju polimerizacije; brzina i stupanj polimerizacije. Reakcije polimerizacije do visokih konverzija.

12. TJEDAN
Radikalske kopolimerizacije. Brzina reakcije kopolimerizacije. Struktura monomera i kopolimerizacijske reaktivnosti. Metode određivanja kopolimerizacijskih reaktivnosti. Vrste reakcija kopolimerizacije. Reakcije kopolimerizcije do visokih konverzija. Struktura i sastav kopolimera. Višekomponentne kopolimerizacije. Cijepljeni i blok kopolimeri. / Polimeri radikalskih polimerizacija. Polietilen. Polifluoretileni. Poli(vinil-klorid). Polistiren. Kopolimeri stirena i butadiena. Akrilatni polimeri. Polimeri vinil-acetata.

13. TJEDAN
Anionske polimerizacije i polimeri. Inicijatori i inicijacija. Reakcija propagacije. Reakcija terminacije - anionske živuće polimerizacije. Anionske kopolimerizacije. Kopolimeri butadiena i stirena. Polisiloksani. Kationske polimerizacije i polimeri. Inicijatori i inicijacija. Reakcija propagacije. Reakcija terminacije. Kationske kopolimerizacije. Polioksimetilen. Poliizobuten. Poli(vinil-eteri). Koordinativne polimerizacije i polimeri. Mehanizam i kinetika stereospecifičnih polimerizacija uz Ziegler-Natta i metalocenske katalizatore.

14. TJEDAN
Polipropilen. Polietilen. Kopolimeri etilena i propilena. Poliizopren. Polibutadien. Reakcije funkcionalizacije poliolefina. Novi polimerizacijski procesi. Živuće slobodno-radikalske polimerizacije; polimerizacija iniferterima, polimerizacija posredstvom nitroksida (NMP) - stabilne slobodno-radikalske polimerizacije, polimerizacija prijenosom atoma (ATRP), polimerizacija povrativim prijenosom lančane reakcije (RAFT). Slobodno-radikalske polimerizacije višefunkcionalnim radikalskim inicijatorima.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Povezivanje i primjena općih principa kemije makromolekula u kemiji života.
Upoznavanje studenata s kemijom osnovnih građevnih jedinica prirodnih i sintetskih polimera, te međusobnom uvjetovanosti trodimenzijske građe biomolekula i njihove biološke funkcije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
70% tna nazočnost na predavanjima.
Završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokviji iz laboratorijskih vježbi.
3 Obavezne pismene provjere znanja tijekom semestra (60% bodova na svakoj od provjera znanja donosi oslobađanje od usmenog ispita).
Pismeni ispit (potrebno 50% bodova za prolaz).
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti iz Opće i anorganske kemija, Analitičke kemije I i II, Organske kemije I i II i Fizikalne kemije I i II.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Definirati strukturu polipeptida i nukleinskih kiselina.
2. Primijeniti reakcije i sinteze polipeptida, nukleinskih kiselina i njihovih građevnih jedinica: aminokiselina, odnosno nukleozida.
3. Definirati osnovne grupe ugljikohidrata kao i strukturne karakteristike monosaharida, disaharida i polisaharida.
4. Upoznati se sa specifičnim reakcijama pojedinih grupa ugljikohidrata i njihovom primjenom.
5. Definirati važne makromolekule koje u svojoj strukturi sadrže ugljikohidratni dio.
6. Primijeniti mehanizme organskih kemijskih reakcija i načela stehiometrije na polimerizacijske reakcije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) strucnom auditoriju
4. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
5. pretraživati informacije dostupne na Internetu
6. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
7. pokazati sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad


NASTAVNE CJELINA S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna cjelina

1. Kemija prirodnih polimera - proteina i nukleinskih kiselina, te njihovih građevnih jedinica.

Ishodi učenja:
- definirati strukturu polipeptida i nukleinskih kiselina
- poznavati reakcije i sinteze polipeptida, nukleinskih kiselina i njihovih građevnih jedinica: aminokiselina, odnosno nukleozida
- poznavati biološki značajne prirodne polimere koji su po svojoj strukturi proteini ili sadrže nukleotidni dio

Kriteriji vrednovanja:
- razlikovati primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvaternarnu strukturu proteina, odnosno primarnu, sekundarnu i tercijarnu strukturu nukleinskih kiselina
- usporediti odgovarajuće metode za određivanje primarne strukture polipeptida
- primijeniti (nacrtati) odgovarajuće sintetske putove za pripravu ciljanih polipeptida (aminokiselina) i oligonukleotida (nukleozida, nukleotida) uz primjenu odgovarajućih zaštitnih skupina
- definirati metode za određivanje slijeda nukleotida
- definirati strukturne karakteristike biološki važnih prirodnih polimera i njihovu primjenu

2. Klasifikacija, strukturne karakteristike i specifične reakcije monosaharida, disaharida i polisaharida; primjena ugljikohidrata. Važne makromolekule koje u svojoj strukturi sadrže ugljikohidratni dio.

Ishodi učenja:
- definirati osnovne skupine ugljikohidrata
- definirati strukturne karakteristike i specifične reakcije osnovnih skupina ugljikohidrata
- upoznati se s primjenom ugljikohidrata
- definirati neke skupine makromolekula s ugljikohidratnim dijelom u svojoj strukturi

Kriteriji vrednovanja:
- poznavati osnovne skupine ugljikohidrata
- razlikovati osnovne skupine ugljikohidrata na temelju njihovih strukturnih karakteristika
- poznavati neke specifične reakcije pojedinih grupa ugljikohidrata
- znati neke primjere primjene ugljikohidrata (sladila)

3. Kemija, sinteza i karakterizacija sintetskih polimera.

Ishodi učenja:
- primjena mehanizama organskih kemijskih reakcija i načela stehiometrije na polimerizacijske reakcije
- poznavanje i razumijevanje mehanizama polimerizacije sintetskih polimera
- razlikovati i procijeniti najvažnija kemijska i strukturna svojstva sintetskih polimera

Kriteriji vrednovanja:
- za zadanu reakciju polimerizacije odrediti reaktante, produkte i mehanizam reakcije
- kemijskim jednadžbama detaljno (po stupnjevima) prikazati polimerizacijske mehanizme odabranih monomera i definirati njihova najvažnija kinetička i termodinamička svojstva
- izvesti omjere kopolimerizacijskih reaktivnosti i izračunati prosjeke molnih masa zadanih sustava
Ishodi učenja:
 1. 1. Definirati strukturu polipeptida i nukleinskih kiselina
 2. 2. Primijeniti reakcije i sinteze polipeptida, nukleinskih kiselina i njihovih građevnih jedinica: aminokiselina, odnosno nukleozida
 3. 3. Definirati osnovne grupe ugljikohidrata kao i strukturne
  karakteristike monosaharida, disaharida i polisaharida
 4. 4. Upoznati se sa specifičnim reakcijama pojedinih grupa
  ugljikohidrata i njihovom primjenom
 5. 5. Definirati važne makromolekule koje u svojoj strukturi sadrže ugljikohidratni dio
 6. 6. Primijeniti mehanizme organskih kemijskih reakcija i načela stehiometrije na polimerizacijske reakcije
Literatura:
 1. Organic Chemistry: Structure and Function, 5th edition, T. W. Graham Solomons, C. B. Fryhle, Organic Chemistry, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2004., K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, W. H. Freeman and Company, New York., 2007.
 2. Organska kemija, 7. izdanje (englesko), 1. izdanje (hrvatsko), prijevod: O. Kronja, V. Rapić, I. Bregovec, M. Waring, Sequence-Specific DNA binding Agents, RSC Publishing; Thomas Graham House Science, Cambridge, 2006., L. Wade ml., Školska knjiga;, 2017.
 3. Polimerizacije i polimeri, G. Odian, Principles of polymerization, 4th Edition, Wiley-Interscience, New York, 2004., Z. Janović, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb;, 1997.
 4. , N. Raos, S. Raić-Malić i M. Mintas, Lijekovi u prostoru: farmakofori i receptori, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  K. Davis, K. Matyjaszewski, Statistical, gradient, block and graft copolymers by controlled / living radical polymerizations, Advances in Polymer Science, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2002.
  P. Munk, Introduction to macromolecular science, Wiley-Interscience, New York, 1989.
  S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Organska kemija I
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Fizikalna kemija II
Odslušan : Organska kemija II

Polaganje predmeta :
Položen : Organska kemija II
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

JMBAG:bodovi (maks. 30) / 0125172493:22, 0125172654:24, 0125163744:29, 0125172628:21, 0125172607:20, 0125174921:21, 0125169909:17, 0125172467:18, 0125172563:18, 0125174690:25, 0125175250:26, 0125172404:23, 0125172649:23, 0125175133:25, 0125172558:24, 0035233802:21, 0125174916:30, 0125175411:24, 0125172168:24, 0125174893:25, 0125175037:23, 0125172194:18, 0125175107:27, 0125172516:23, 0125174963:21, 0125172334:24, 0125172238:17, 0125172430:26, 0125170072:18, 0125172425:26, 0125174888:20.

Napomena: uvid u test se može dobiti u ponedjeljak 29.1.2024. od 11 - 12 h, u dekanatu.

Poštovani studenti, mjesto za predaju referata nalazi se u Zagrepčanki, II. kat kod ureda asistenata.

Rokovi za predaju referata su kako slijedi:

1. Studentima A grupe rok za predaju referata je 18. siječnja

2. Studentima B grupe rok za predaju je 25. siječnja

3. Studenti koji će nadoknađivati 1. vježbu 22. siječnja, rok za predaju referata je 25. siječnja

Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

E-mail adrese asistenata:

mgotovusa@fkit.unizg.hr

aspoljari@fkit.unizg.hr

ranelic@fkit.unizg.hr

Poštovane kolege, u repozitoriju kolegija je dan raspored uz upute za nadoknadu prvoga termina trećega dijela laboratorijskih vježbi (kemija sintetskih polimera).

Srdačan pozdrav, A. Jukić

Poštovane kolege, u repozitoriju kolegija je dan raspored ostalih vježbi, kao i dodatne upute za način i mjesto izvođenja (kolokvij, HVU laboratorij...).

Za bilo kakva pitanja vezana uz vježbe, slobodno se obratite asistentima koji vode vježbe.

Srdačan pozdrav, A. Jukić

Poštovane kolege, upute za izvođenje laboratorijskih vježbi iz trećega dijela - kemija sintetskih polimera su u repozitoriju kolegija.

Srdačan pozdrav, A. Jukić

Na pismenom ispitu održanom 6. travnja 2024. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125172500 - nedovoljan (1)

2. 0125172285 - nedovoljan (1)

Na ispitnom roku održanom 13.2.2024. svi su studenti ostvarili pozitivne ocjene, a ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125172493 - 28.8. bodova (ukupna ocjena 4)

2. 0125172628 - 22.2. bodova (ukupna ocjena 3)

3. 0125172194 - 24.0 bodova (ukupna ocjena 3)

4. 0125175107 - 26.7 bodova (ukupna ocjena 4)

Na ispitnom roku održanom 31.1.2024. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 125169909 - 20 bodova, ukupna ocjena 3

2. 125172446 - 24 boda, ukupna ocjena 4

3. 53220963 - 23 boda, ukupna ocjena 3

4. 125172238 - 28 bodova, ukupna ocjena 5

5. 125170072 - 21.6 bodova, ukupna ocjena 3

Studenti A.  Antolić,  B. Ciganović i P. Glagolić trebaju izaći na popravak prvog kolokvija budući da nisu ostvarili 60% koliko je potrebno za prolaz. Zabunom nam je to promaknulo prilikom kreiranja konačnih ocjena. Molim da se navedeni studenti jave prof. Raić Malić vezano uz termin popravka kolokvija.

U repozitoriju Kriteriji za polaganje ispita, dan je prijedlog konačnih ocjena.

Popravni kolokviji će se održati na prva dva zimska ispitna roka, potrebno je prijavi ispit ali se i javiti predmetnom nastavniku  iz čijeg dijela se kolokvij ponavlja, mailom.

Ocjene za studente koji su se oslobodili polaganja ispita preko kolokvija vrijede cijelu akademsku godinu, do 30. rujna 2024. 

Prvo predavanje prof. dr. sc. A. Jukića održat će se u petak 15. prosinca 2023. u terminu od 11 do 14 h u predavaonici MKM-20.

Drugo predavanje bit će prema rasporedu, u srijedu 20.  prosinca 2023. od 9 do 12 h u Klubu nastavnika.

Treće, četvrto i peto predavanje bit će utorkom od 14 do 17 h u Klubu nastavnika dana 9. siječnja, 16. siječnja i 23. siječnja 2024. 

Na ispitnom roku održanom 10.4.2021. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125167028 - nedovoljan (1)

2. 0125158812 - nedovoljan (nije pristupila)

U Repozitoriju Nastavni materijali dana je konačna verzija Prijedloga konačnih ocjena.

OBAVIJEST

Rezultati popravnog kolokvija iz prvog dijela su sljedeći:

1. 0125167278, 94%

2. 0125164624, 82%

Uvid u rezultate je moguć u petak u 12h, 5. veljače 2021 na Zavodu za organsku kemiju (prizemlje).

Porf.  dr. sc. Silvana Raić-Malić

U repozitoriju Nastavni materijali dan je Prijedlog konačnih ocjena. U slučaju kakvih nejasnoća ili pitanja, molim Vas da mail pišete na sva tri predmetna nastavnika. 

Obavijest

Popravni kolokviji održat će se u terminu prvog ispitnog roka 3. veljače 2021.  u 11.30 h u predavaonici MKV-20, prema epidemiološkim mjerama.

U repozitoriju Rezultati kolokvija dani su rezultati 2. kolokvija. 

Kolokvij 2 održat će se uživo u četvrtak 10.12.2020. s početkom u 9.00 h u predavaonici MKV-20.

Predavanje koje će biti 3.12.2020. započet će u 9.00 h (NE u 9.15 h) online preko sljedećeg ZOOM linka:

Marijana Hranjec is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96362016393?pwd=elZxUU9KRmZjQXdRdUdvZGo3cFJPZz09

Meeting ID: 963 6201 6393

Passcode: 4ZzkmL

Laboratorijske vježbe će se održati uživo (kontaktnim načinom) prema ranije danom rasporedu počevši od srijede 2.12.2010. u 12 h.

U Repozitoriju Nastavni materijali pod Laboratorijske vježbe dan je Raspored održavanja laboratorijskih vježbi. Vježbe su obavezne, nema nadoknada, a jedino u slučaju da je netko u samoizolaciji ili izolaciji moguća je nadokada vježbi uz predočivanje liječničke potvrde. Ako bude takvih slučajeva, obavezno se treba javiti isključivo predmetnom nastavniku na čiji dio se odnose propušteni termini prije održavanja vježbi, jer naknadna opravdanja neće biti uzeta u obzir. 

U Repozitoriju kolegija uploadan je Prijedlog konačnih ocjena. U slučaju nekih nejasnoća ili pitanja, javljate se isključivo mailom na mhranjec@fkit.hr ili mailom na sva tri predmetna nastavnika. 

U repozitoriju su objavljeni Rezultati 3. kolokvija.

A. Jukić

U repozitoriju su objavljeni Rezultati 2. kolokvija.

U repozitoriju Nastavni materijali pod Laboratorijske vježbe uploadan je Predložak za referate kojeg trebate isprintati i donijeti u više primjeraka na vježbe. 

2 kolokvij će se održati 10. prosinca od 12 do 14 h u dvorani MKV-20

Na ispitnom roku održanom 9.7.2019. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125157131 - dobar (3, 3, 4)

2. 0125160048 - vrlo dobar (4, 4, 3)

3. 0119026365 -  vrlo dobar (5, 3, 3)

4. 0117224742 - vrlo dobar (3, 4, 5)

5. 0125159921 - vrlo dobar (5, 3, 4)

Ukoliko netko ne prihvaća ocjenu, molim da se javi na mail mhranjec@fkit.hr tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana. 

Na ispitnom roku održanom 21. lipnja 2019. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125160074 - dobar (4, 2, 3)

2. 0125157131 - nedovoljan (1, 1, 1)

3. 0125160048 - nedovoljan (1, 4, 4/5)

4. 0117224742 - nedovoljan (1, 1, 4)

5. 0125159921 - nedovoljan (1, 2, 4)

Na ispitnom roku održanom 10. lipnja 2019. svi studenti dobili su ocjenu nedovoljan (1).

Na ispitnom roku održanom 6. travnja 2019. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0119026365 - nedovoljan (1)

Na ispitnom roku održanom 13. veljače 2019. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 1003112689 - vrlo dobar (popravni 1. kolokvij); ukupna ocjena dobar (68 bodova)

2. 0125159979 - vrlo dobar (popravni 2. kolokvij); ukupna ocjena vrlo dobar (81,5 bodova)

Molim da tijekom dana na mail mhranjec@fkit.hr javite da li prihvaćate konačnu ocjenu.

Rezultati popravnog kolokvija su:

1. 1003112689, 84%, vrlo dobar (4)

1

0125158095

T-92 % / Z-88 %

2

0125157173

T-91 % / Z-93 %

Studentica 0125162292 ostvarila je na 2. popravnom kolokviju 27 bodova (90%) te je ukupna predložena ocjena iz kolegija dobar (3, 74 boda). Molim studenticu da mi javi mailom da li prihvaća konačnu ocjenu.

U repozitorij pod Nastavni materijali je uploadan Prijedlog konačnih ocjena. U slučaju nekakvih nedoumica i nejasnoća možete se javiti prof. dr. sc. M. Hranjec u utorak 29. siječnja od 9.30 do 11 h i u srijedu 30. siječnja od 9.30 do 11 h.

Poštovane kolege, rezultati 3. kolokvija su u repozitoriju.

Kolokviji se mogu pogledati u ponedjeljak, od 11 - 12 h, u dekanatu.

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Laboratorijske vježbe za 2. grupu iz dijela prof. dr. s. M. Hranjec održat će se u srijedu 19. prosinca 2018. od 9 do 12 h a ne kako je naknadno dogovoreno u četvrtak 20. prosinca 2018. od 9 do 12 h.

Obavijest

Vježbe iz Kemije prirodnih i sintetskih polimera II. dio (prof. dr. sc. Silvana Rauć-Malić) održat će se prema sljedećim terminima:

I. grupa, 8. 01. 2019., 8h-10h

II. grupa, 8. 01. 2019. 10h-12h

I. grupa, 9. 01. 2019., 8h-10h

II. grupa, 9. 01. 2019., 10h-12h.

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Objavljeni su rezultati 2. kolokvija. Uvid u rezultate kolokvija bit će sutra, 6. 12. 2018. od 12.45 do 13.15 h.

Laboratorijske vježbe započet će u petak 7. prosinca 2018. u Praktikumu za organsku kemiju (podrum, Marulićev trg 20) prema rasporedu koji je objavljen u repozitoriju Laboratorijske vježbe. Zaduživanje 1. grupe studenata bit će 7. prosinca 2018. u 13 h a zaduživanje 2. grupe 13. prosinca 2018. u 9 h.

Na ispitnom roku održanom roku 10. srpnja 2018. ostvareni su sljedeći rezultati:

0125159916 - nedovoljan (3/4, 5, 1)

0125151869 - dobar (2, 3, 3)

0125160186 - vrlo dobar (4, 5, 4)

Upis ocjenja bit će u četvrtak 12. srpnja 2018. od 13.30 do 16 h.

Na ispitnom roku održanom 26. lipnja 2018. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0119020949 - vrlo dobar (3, 5, 4/5)

2. 0125157537 - vrlo dobar (3/4, 3, 4/5)

Upis ocjena bit će tijekom današnjeg dana ili sutra od 9.30 do 12 h kod prof. dr. sc. M. Hranjec.

Na ispitnom roku održanom 11. lipnja ostvareni su sljedeći rezultati:

0125159916 - nedovoljan (4, 1, 2)

0125160186 - nedovoljan (2, 4/5, 1)

0125157537 - nedovoljan (1, 1, 1)

Ukoliko netko želi prijaviti ovaj prvi ispitni rok 11. lipnja 2018. može mi se javiti na mail danas do 12 h i ISVU administrator će mu omogućiti naknadnu prijavu. Ispitnio rok nije bilo moguće prijaviti zbog greške.

Na ispitnom roku održanom 14. travnja 2018. ostvareni su sljedeći rezultati:

Marija Švegovec - dobar (3/4, 3, 3)

Upis ocjene bit će u utorak od 13 do 16 h ili srijedu od 9.30 do 12 h u Zavodu za organsku kemiju, 3. kat (prof. dr. sc. Marijana Hranjec).

Na ispitnom roku održanom 14. 2. 2108. ostvareni su sljedeći rezultati:

Iva Andrić (popravni 2. kolokvij) - 4/5 (88%); konačna ocjena vrlo dobar (4)

Martin Šumanovac - dobar (3, 2, 3)

Upis ocjena bit će u srijedu 14.2. od 14 do 15.30 h  i u četvrtak 15.2. od 14.30 do 16 h u Zavodu za organsku kemiju kod izv. prof. dr. sc. Marijane Hranjec. Ukoliko netko nije u mogućnosti doći osobno na upis ocjenam indeks može poslati po kolegama.

Upis ocjena iz kolegija KPSP bit će u četvrtak 1. veljače od 9.30 do 11.30 h i od 14 do 16 h kod izv. prof. dr. sc. Marijane Hranjec. Ukoliko netko ne može doći na upis ocjene, može poslati indeks po kolegama.

Kao što je više puta bilo ponovljeno na predavanjima, popravni kolokviji se odnose isključivo samo na one studente koji su na jednom od tri kolokvija dobili ocjenu nedovoljan (1) te ostvarili barem 20%. Popravni se kolokviji mogu pisati na prvom ili drugom ispitnom roku a budući da je prijava za ispitni rok koji će se održati 31. siječnja bila moguća danas do 12 h, molim one studente koji će pisati popravni kolokvij na prvom ispitnom roku  u srijedu da se jave tijekom sutrašnjeg dana e-mailom. Također, ocjene iz kolokvija vrijede cijelu akademsku godinu a uvid u prijedlog konačnih ocjena bit će sutra od 10 do 12 h u Zavodu za organsku kemiju, treći kat.

Posjet Plivi u četvrtak 15.12.2016. započinje razgledavanjem Istraživačkog instituta Plive na Črnomercu u 9 h te Vas molim da dođete pred Institut (velika staklena zgrada na početku ulice Prilaza baruna Filipovića, adresa Prilaz Baruna Filipovića 29) barem 5 minuta ranije kako bi Vas mogli podijeliti u dvije grupe i iznijeti konačni plan posjeta.

Poštovane kolege,

Na molbu izv. prof. dr. sc. E. Vidović, NMR Spinworks - upute za rad dodane su u repozitorij kolegija.

Nastavnik: prof. dr. sc. A. Jukić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja