Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemijski senzori i biosenzori
Šifra: 151261
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Steinberg
doc. dr. sc. Mirela Samardžić
izv. prof. dr. sc. Petar Kassal
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kemijski senzori i biosenzori: definicije, teorijske osnove, dijelovi senzorskog sustava. Pretvornički elementi: elektrokemijski, optički, termički i maseni pretvornici. Osjetilni elementi: mehanizmi kemijskog i biološkog prepoznavanja, biomimetički sustavi, kemijske i biološke aktivne tvari u senzorskim sustavima, tehnike imobilizacije kemijskih i bioloških reagensa, uloga materijala u senzorskim sustavima - polimeri. Mjere uspješnosti rada senzora: selektivnost, osjetljivost, preciznost, točnost, ponovljivost, reverzibilnost, vrijeme odziva. Elektrokemijski senzori i biosenzori: potenciometrijski i amperometrijski, ionskoselektivne elektrode (ISEs), modificirane elektrode, mikroelektrode, standardne izvedbe elektroda u senzorskim sustavima; konduktometrijski i FET (field effect transistor) senzori. Optički senzori i biosenzori: Tehnike optičke detekcije, vidljiva apsorpcijska spektroskopija, fluorescencijska spektroskopija, metode refleksije, tehnike raspršivanja svjetlosti, direktne metode, indikatorske metode, optički senzori bazirani na optičkim vlaknima.
Ishodi učenjana razini kolegija:
1. Odabrati pogodan enzim, metodu njegove imobilizacije te prijenosnik elektrona s enzima na mjernu elektrodu za ciljanu biosenzorsku analizu.
2. Odrediti radni režim rada biosenzora i to s obzirom na vrstu analita i prisutnih interferenata u mjernom uzorku.
3. Konstruirati biosenzor za jedan ili više analita.
4. Odabrati vrstu pretvornika (amperometrijski, potenciometrijski, optički, temperaturni i sl.) s obzirom na potrebne konačne značajke senzora.
5. Odabrati vlastite ili komercijalno dostupne senzore i biosenzore za primjenu u protočnim i neprotočnim analitičkim sustavima.
6. Dizajnirati vlastite protočne i neprotočne analitičke sustave na osnovi senzora i biosenzora.
Ishodi učenja na razini programa

1. Primjena stečenog znanja u rješavanju stručnih problema.

2. Stečene vještina i znanja upotrijebiti za interpretaciju znanstvenih rezultata u području kemije i inž. materijala.

3. Primjena stečenog znanja u procesu daljnjeg studiranje.

4. Stečena znanja i vještine mogu se dograđivati u procesu cijeloživotnog obrazovanja.


Opis metoda provođenja nastave:
Predavanja, pokazne i laboratorijske vježbe, konzultacije, rasprave.
Način polaganja ispita:
Studentima će biti zadan odgovarajući realni problem za koji trebaju predložiti izvedivo rješenje, koristeći se pri tome znanjima stečenim tijekom kolegija. Projekt će prezentirati usmeno i pismeno, u obliku kratkog predavanja i pismenog izvješća.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta: Studentska anketa
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Chemical Sensors and Biosensors, , B. R. Eggins,, John Wiley & Sons Ltd., New York,, 2002.
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti