Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemijsko tehnološke vježbe
Šifra: 143535
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Irena Škorić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Putem eksperimentalnih vježbi student se upoznaje s radom i metodama rada na suvremenoj
instrumentaciji (u svim laboratorijima uključenim u studij Primijenjena kemija).

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (razraditi ih što preciznije prema nastavnim tjednima):
Vježbe se rade u bloku od 7 tjedana i to dva dana u tjednu (prosječno 5,36 sati po danu) u okviru
ukupno predviđene satnice od 75 sati. Studenti u skupinama obilaze sve Zavode uključene u kolegij i
rade vježbe koristeći postojeće instrumente prema sljedećem rasporedu:
ZOK (2 tjedna = 21 sat): Praćenje reakcija koristeći GC/MS,
UV/VIS, Fluorescenciju i HPLC;
ZAK (2 tjedna = 21 sat): Kromatografija (HPLC/MS, Ionska kromatografija),
Atomska apsorpcijska spektrometrija;
ZEK (2 tjedna = 21 sat): Voltametrija, EIS, Kvarc-kristalna nanovaga;
ZOAK (1 tjedan = 12 sati): ICP (Induktivno spregnuta plazma),
Integrirani analitički sustavi.
Na kraju svake odrađene vježbe, tj. rješavanja problema koristeći određenu tehniku, kolokvira se kod
nastavnika/asistenta i piše referat.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Studenti se kroz eksperimentalni rad upoznavaju s principom rada na modernim instrumentima i stiču praktične vještine,
prednosti i ograničenja pojedinih tehnika i metoda u različitim područjima njihove primjene.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni raditi na vježbama i na kraju vježbe kolokvirati i predati referat.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Rad na vježbama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Laboratorijske vježbe na instrumentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokviji i referati.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI: Upisan Završni rad.

Ishodi učenja kolegija:
1. moći objasniti osnovne principe rada pojedinih instrumentalnih metoda analize;
2. moći izabrati pogodnu analitičku metodu za određeni problem;
3. moći razumjeti prednosti, nedostatke i ograničenja svake metode;
4. dobiti potrebna iskustva i znanja za korištenje instrumenta;
5. moći analizirati dobivene podatke na određenim instrumentima;

ishodi učenja na razini programa:
1. interpretirati kemijske informacije i podatke
2. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) strucnom auditoriju
3. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih velicina, svojstava ili promjena
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo znacenje i povezanost s odgovarajucom teorijom
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka


Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja

Nastavna jedinica
ZAK
1. Analitički pristup kemijskoj analizi od pripreme uzorka do interpretacije rezultata - primjena na uzorke iz okoliša

Ishodi učenja
- upoznavanje i stjecanje znanja o principima rada na instrumentima za analizu uzoraka iz okoliša;
- određivanje anorganskog i organskog analita u uzorcima vode (pitka i otpadna) kromatografskim metodama (HPLC-DAD i IC) te metodom atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS).

Kriteriji vrednovanja
- razlikovati pristup analizi uzoraka spektrometrijskim i kromatografskim metodama;
- razlikovati princip pojedinih metoda;
- sposobnost samostalnog odabira i primjene odgovarajuće kalibracijske metode te izrada kalibracijskog pravca;
- pokazati samostalnost u radu;
- numerički izraziti i obraditi rezultate na temelju dobivenih mjerenja;
- voditi laboratorijski dnevnik.

Nastavna jedinica
ZOK
2. Upoznavanje s osnovnim principima rada na GC/MS-u, UV/Vis spektrofotometru, fluorimetru, HPLC/MS-u, te mikrovalnom reaktoru, posebno u analizu i sintezi organskih uzoraka

Ishodi učenja
- upoznati osnovne principe rada vezanog sustava plinski kromatograf / maseni spektrometar (GC / MS), UV/Vis spektrofotometra i fluorimetra, HPLC/MS sustava;
- upoznati primjenu organske sinteze potpomognute mikrovalovima;
- dobiti znanja za korištenje pojedinog instrumenta;
- znati kombinirati sve tehnike u analizi reakcijske smjese;

Kriteriji vrednovanja
- zaključiti o prednostima, nedostacima i ograničenjima rada na pojedinom instrumentu;
- diskutirati o dobivenim podacima određenom tehnikom;
- analizirati spektre organskih spojeva korištenih u raznim instrumentalnim tehnikama;
- prosuditi koja je instrumentalna metoda povoljnija ovisno o analiziranim strukturama;

Nastavna jedinica
ZEK
3. Istraživanje kemijskih sustava elektrokemijskim tehnikama (ciklička voltametrija, elektrokemijska kvarc kristalna nano-vaga, elektrokemijska impedancijska spektroskopija, hidrodinamička voltametrija).

Ishodi učenja
- upoznati osnovne principe elektrokemijskih tehnika
- interpretirati dobivene rezultate
- steći znanja i vještine neophodne za primjenu elektrokemijskih tehnika u kemijskoj analizi ali i sintezi.

Kriteriji vrednovanja
- pokazati sposobnost samostalnog rada i interpretacije elektrokemijskih rezultata;
- povezati rezultate dobivene elektrokemijskim tehnikama s mehanizmom odgovarajućih fizikalno-kemijskih procesa i reakcija;
- razlikovati principe rada elektrokemijskih tehnika

Nastavna jedinica
ZOAK
4. Primjena ICP-MS tehnika pri analizi elemenata.

Ishodi učenja
- upoznati osnovne principe rada i mogućnosti primjene ICP-MS tehnika pri analizi elemenata
- upoznati principe kvalitativne i kvantitativne analize elemenata i izotopnog sastava elemenata
- savladati osnovne principe kalibracije instrumenta
- savladati osnovne principe pripreme uzorka za analizu
- prepoznati moguće interferencije pri analizi elemenata.

Kriteriji vrednovanja
- razlikovati principe rada atomskih apsorpcijskih, emisijskih i masenih spektrometara
- rastumačiti principe rada ICP-MS tehnika
- razlikovati spektrometre male i visoke rezolucije
- rastumačiti principe uklanjanja interferencija primjenom dinamičke reakcijske komore
- pokazati sposobnost pripreme uzoraka za analizu te izračunavanja i interpretacije dobivenih rezultata.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. D. A. Skoog, J. J. Leary, Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publishing, Fort Worth, 1992.
  2. L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman, Organic Structures from Spectra, John Wiley & Sons, Inc., New York,
  USA, 2003.
  3. E. Pretsch, P. Buehlmann, C. Affolter, Structure Determination of Organic Compounds, Springer, Berlin, 2003.
  4. F. Scholz, Electroanalytical Methods: Guide to Experiments and Applications, Springer, Berlin, 2002.
  5. A.J. Bard i L.R. Faulkner, Electrochemical methods: Fundamentals and applications, John Wiley and Sons, New
  York, 1980, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja