Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Modern Analytical Methods for Water and Air Quality Monitoring
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Modern Analytical Methods for Water and Air Quality Monitoring
Šifra: 204424
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ante Prkić
prof. dr. sc. Marina Trgo
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Stjecanje osnovnih znanja o fizikalnim metodama anlize koje se zasnivaju na optičkim i elektrokemijskim pojavama. Osposobiti studente da razumiju i primijene stečena znanja u praksi kod analize uzoraka vode i zraka

Opis sadržaja predmeta:
1. Tjedan: Analitički sustav. Pogreške u analizi.
2. Tjedan: Uzorkovanje iz okoliša. Obrada realnog uzorka za analizu.
3. Tjedan: Metode izolacije analita iz matrice: ekstrakcija čvrstom fazom, mikrovalna ekstrakcija, mikrovalna digestija.
4. Tjedan: UV/Vis/IR spektrofotometrija.
5. Tjedan: Primjena UV/Vis/IR spektrofotometrija u analizi okoliša
6. Tjedan: Rendgenske tehnike. Elektronska mikroskopija.
7. Tjedan: Atomska apsorpcijska spektroskopija (plamena, apsorpcijska, fluorescentna).
8. Tjedan: I kolokvij
9. Tjedan: Kromatografske metode: plinska, tekućinska, ionska, tankoslojna kromatografija.
10. Tjedan: Ionska kromatografija. Detekcijske metode u ionskoj kromatografiji.
11. Tjedan: Primjena ionske kromatografije u analizi okoliša
12. Tjedan: Metode analize u protoku (FIA, SIA)
13. Tjedan: Primjena metoda analiza u protoku u analizi okoliša
14. Tjedan: Elektroanalitičke metode - potenciometrija i potenciometrijski senzori, Primjena potenciometrijskih senzora u analizi okoliša
15. Tjedan: II kolokvij

Vježbe:
1. Mikrovalna digestija krutog/kapljevitog uzorka
2. Termalna digestija krutog/kapljevitog uzorka
2. Određivanje količine metala atomskom apsorpcijskom spektroskopijom
3. Određivanje količine ionskom kromatografijom
4. Određivanje količine potenciometrijski
5. Određivanje količine dušika po Kjeldahlu

Vrste izvođenja nastave:
predavanja, vježbe, laboratorij

Obveze studenata:
Praćenje rada studenata:
Pohađanje nastave, Kolokvij, Seminarski rad, Usmeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Planirati eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju za sintezu novih proizvoda, kreiranje održivih procesa te rješavanje problema onečišćenja vode, zraka i tla.
- Primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u kreativnom rješavanju inženjerskih problema nudeći održiva tehnološka rješenja.
- Optimirati cjelovite i održive tehnološke procese analizom i modeliranjem s ciljem postizanja minimalne količine otpadnih tvari, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa.
- Planirati, provoditi i pratiti aktivnosti razvoja održivih složenih tehnoloških sustava i procesa.
- Identificirati i analizirati složenije probleme u tehnološkim procesima kemijske i srodnih industrija.
- Primijeniti alate, metode i norme za praćenje i procjenjivanje kvalitete procesa i proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš, te utvrditi potencijalne rizike u tehnološkim procesima i pri razvoju proizvoda.
- Identificirati i diskutirati prednosti, nedostatke i ograničenja pojedinih metoda pripreme, sinteze, analize i obrade uzoraka u skladu s održivim razvojem i životnim ciklusom proizvoda i procesa.
- Samostalno organizirati vremenski plan rada i primijeniti opću metodologiju projektnog planiranja i upravljanja u poslovnom okruženju.
- Vrednovati tehnološke procese i proizvode sa stajališta visoke funkcionalnosti u različitim uvjetima rada i u industrijskom okruženju te utjecaja na okoliš
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.
- Prezentirati rezultate samostalnog i timskog rada u usmenom i pisanom obliku nestručnjacima i stručnjacima na jasan i razumljiv način
- Komunicirati sa znanstvenom i stručnom zajednicom te društvom u cjelini u nacionalnom i međunarodnom okružju.
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanju novih znanja i vještina
prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja):
1. Objasniti principe i mogućnosti primjene spektroskopskih tehnika u svrhu analize uzoraka vode i zraka
2. Objasniti i primijeniti metode priprave uzorka vode i zraka za kemijsku analizu
3. Primijeniti spektrometrijske metode analize u analizi uzoraka vode i zraka.
4. Primijeniti separacijske metode analize u analizi uzoraka vode i zraka.
5. Primijeniti načela validacije analitičkog postupka za analizu uzoraka vode i zraka.
Ishodi učenja:
  1. Objasniti principe i mogućnosti primjene spektroskopskih tehnika u svrhu analize uzoraka vode i zraka
  2. Objasniti i primijeniti metode priprave uzorka vode i zraka za kemijsku analizu
  3. Primijeniti spektrometrijske metode analize u analizi uzoraka vode i zraka.
  4. Primijeniti separacijske metode analize u analizi uzoraka vode i zraka
  5. Primijeniti načela validacije analitičkog postupka za analizu uzoraka vode i zraka.
Literatura:
  1. Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th edition, , A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Brooks&Cole, SAD, 2014.
  2. Quantitative Chemical Analysis, 8th Edition, , D.C.Harris, W.H.Freeman and Company, New York, 2010.
  3. Principles of Instrumental Analysis, 6th edition, , F. J. Holler, A. Skoog, S. R. Crouch, Cengage, SAD, 2007.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
Obavijesti