Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Master thesis
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Master thesis
Šifra: 217172
ECTS: 30.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Matija Cvetnić - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Katančić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Stanislav Kurajica - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Zoran Mandić - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Mario Nikola Mužek - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Ivona Nuić - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Ante Prkić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Šime Ukić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Student izradom diplomskog rada koji je sveobuhvatni zadatak, kroz samostalan rad pokazuje sposobnost analize i rješavanja zadanog problema s teorijskog i praktičnog gledišta. Student samostalno izrađuje eksperimentalni dio rada u laboratoriju te uz pomoć relevantne znanstvene literature i sugestija mentora prikazuje rješenje zadanog problema u pisanom obliku, a sve primjenom znanja stečenih iz predmeta koje je položio tijekom diplomskog studija. Student na kraju prezentira svoj rad u pisanom i usmenom obliku. Temu diplomskog rada predlažu mentori, nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima, te se studentu na Fakultetskom vijeću imenuje mentor.

Opis sadržaja predmeta
1. Tjedan: Izrada diplomskog rada
2. Tjedan: Izrada diplomskog rada
3. Tjedan: Izrada diplomskog rada
4. Tjedan: Izrada diplomskog rada
5. Tjedan: Izrada diplomskog rada
6. Tjedan: Izrada diplomskog rada
7. Tjedan: Izrada diplomskog rada
8. Tjedan: Izrada diplomskog rada
9. Tjedan: Izrada diplomskog rada
10. Tjedan: Izrada diplomskog rada
11. Tjedan: Izrada diplomskog rada
12. Tjedan: Izrada diplomskog rada
13. Tjedan: Izrada diplomskog rada
14. Tjedan: Izrada diplomskog rada
15. Tjedan: Izrada diplomskog rada


Vrste izvođenja nastave:
vježbe
samostalni zadaci
laboratorij
mentorski rad

Obveze studenata
Ispuniti sve definirane zadatke diplomskog rada.
Student čiji je diplomski rad pozitivno ocijenjen od strane mentora brani svoj rad pred Povjerenstvom za obranu diplomskog rada.

Praćenje rada studenata
Eksperimentalni rad
Istraživanje
Praktični rad
Usmeni ispit
Izrada diplomskog rada
Javna obrana diplomskog rada


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Planirati i samostalno provoditi eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju za sintezu novih proizvoda, kreiranje održivih procesa, kao i rješavanje problema onečišćenja vode, zraka i tla.
- Primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u kreativnom rješavanju inženjerskih problema nudeći održiva tehnološka rješenja.
- Optimirati cjelovite i održive tehnološke procese analizom i modeliranjem s ciljem postizanja minimalne količine otpadnih tvari, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa.
- Identificirati i analizirati složenije probleme u tehnološkim procesima kemijske i srodnih industrija.
- Primijeniti alate, metode i norme za praćenje i procjenjivanje kvalitete procesa i proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš te utvrditi potencijalne rizike u radu tehnoloških procesa i razvoja proizvoda.
- Identificirati i diskutirati prednosti, nedostatke i ograničenja pojedinih metoda pripreme, sinteze, analize i obrade uzoraka u skladu s održivim razvojem i životnim ciklusom proizvoda i procesa.
- Samostalno organizirati vremenski plan rada i primijeniti opću metodologiju projektnog planiranja i upravljanja u poslovnom okruženju
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
- Prezentirati rezultate samostalnog i timskog rada u usmenom i pisanom obliku nestručnjacima i stručnjacima na jasan i razumljiv način
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanjem novih znanja i vještina prema normama inženjerske prakse


Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
1. Povezati znanje i vještine stečene tijekom studija, te razviti sposobnost za dodatno učenje iz relevantne literature uz savjetovanje mentora
2. Samostalno provoditi eksperimente te dobivene rezultate analizirati i interpretirati
3. Izabrati, argumentirati i opravdati predloženo rješenje
4. Formulirati i napisati diplomski rad sukladno uputama te izvesti zaključke, na jezično i etički ispravan način
5. Javno prezentirati dobivene rezultate pomoću prezentacije pripremljene na računalu uz dvadesetminutno usmeno izlaganje
Ishodi učenja:
  1. Povezati znanje i vještine stečene tijekom studija, te razviti sposobnost za dodatno učenje iz relevantne literature uz savjetovanje mentora
  2. Samostalno provoditi eksperimente te dobivene rezultate analizirati i interpretirati
  3. Izabrati, argumentirati i opravdati predloženo rješenje
  4. Formulirati i napisati diplomski rad sukladno uputama te izvesti zaključke, na jezično i etički ispravan način
  5. Javno prezentirati dobivene rezultate pomoću prezentacije pripremljene na računalu uz dvadesetminutno usmeno izlaganje
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna:

    Srijedom od 8 do 10 uz prethodnu najavu na e-mail.

    Lokacija:
Obavijesti