Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Matematika I
Šifra: 21197
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Miroslav Jerković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznati studente s područjima brojeva, osnovnim pojmovima linearne algebre, elementarnim funkcijama, pojmom i značenjem derivacije, i njihovom vezom s inženjerskim problemima

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Realni i kompleksni brojevi
2. Dvodimenzionalni, trodimenzionalni i n-dimenzionalni realni vektorski prostor
3. Zapis nekih transformacija ravnine i prostora - pojam matrice i linearnog operatora
4. Algebra matrica. Inverzna matrica. Determinanta
5. Skalarni, vektorski i mješoviti umnožak vektora
6. Linearni sustav i njegovo rješavanje
7. Pojam i geometrijsko i fizikalno značenje svojstvene vrijednosti i svojstvenog vektora (izborni sadržaj)
8. Pojam funkcije, grafa i inverzne funkcije
9. Elementarne funkcije. Funkcije važne u primjenama
10. Pojam niza, limesa niza, reda i limesa funkcije
11. Pojam derivacije, geometrijsko i fizikalno značenje
12. Svojstva derivacija. Derivacije elementarnih funkcija
13. Linearna aproksimacija, kvadratna aproksimacija i Taylorov red
14. Pad, rast, lokalni ekstremi, konveksnost, konkavnost, točke infleksije i njihovo fizikalno značenje
15. Ispitivanje toka funkcija pomoću derivacija

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
Nema

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Nema

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Usvajanje tehnike rada s vektorima, matricama, determinanama, funkcijama jedne varijable, njihovim grafovima i derivacijama, te usvajanja vještine povezivanja tih tehnika s fizikalnim i inženjerskim problemima

OBVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Dolazak na nastavu i njeno praćenje, usvajanje obrađenog gradiva i rješavanje ponuđenih problema

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Klasično predavanje, demonstracija, prezentacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Dva kolokvija tijekom nastave (sa sadržajima iz predavanja i iz seminara), pismeni ispiti (sa sadržajima iz predavanja i iz seminara), provjera znanja iz programskog jezika MatLab ili GNU Octave (neobvezno), eventualne kratke provjere znanja tijekom semestra

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa
Ishodi učenja:
 1. Razlikovati i uporabiti vrste brojeva, njihove zapise i računske operacije s njima
 2. Pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem
 3. Primijeniti koordinatni sustav (u ravnini, prostoru i višim dimenzijama) i osnovne matematičke konstrukcije s njim: vektore, matrice, sustave linearnih jednadžba
 4. Uporabiti elementarne funkcije, razlikovati njihove grafove i interpretirati pripadnu vezu među zavisnim veličinama
 5. Vladati pojmom derivacije, njenom fizikalnom i geometrijskom interpretacijom, te je primijeniti pri rješavanju i modeliranju
  praktičnih problema
 6. Aktivno uporabiti pripadne temeljne procedure u programskom jeziku MatLab ili GNU Octave
 7. Opisati fenomene u području kemijskog inženjerstva rječnikom i instrumentarijem temeljnih znanosti - matematike, fizike i kemije
 8. Izabrati prikladne metode analize, modeliranja, simulacije i optimiranja
 9. Primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijskoinženjerskim problemima
 10. Primijeniti tehnike i metode uz svijest o njihovim ograničenjima
Literatura:
 1. Lekcije iz Matematike 1, http://matematika.fkit.hr, I. Gusić, , .
 2. Matematika 1, vježbe, http://matematika.fkit.hr, I. Baranović, M. Jerković, , .
 3. Primjeri kolokvija i pismenih ispita, http://matematika.fkit.hr, Zavod za matematiku, , .
 4. Matematika 1, http://lavica.fesb.hr/mat1/predavanja, I. Slapničar, , .
 5. Račun - diferencijalni i integralni, , Z. Šikić, L. Krnić, Školska knjiga, 1992.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja