Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Matematika II
Šifra: 21207
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Miroslav Jerković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznavanje s osnovnim pojmovima integralnog računa, realnih funkcija dviju ili više varijabla, običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžba, i vezom s inženjerskim problemima

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Neodređeni integral i metode računanja
2. Primjena neodređenog integrala u inženjerstvu - neke važne diferencijalne jednadžbe
3. Problem površine - određeni integral. Leibnitz-Newtonova formula
4. Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral
5. Primjena određenog integrala u geometriji
6. Primjena određenog integrala u prirodnim znanostima
7. Pojam funkcije dviju varijabla, grafa i parcijalnih derivacija
8. Linearna i kvadratna aproksimacija funkcije više varijabla
9. Lokalni ekstremi funkcije više varijabla
10. Višestruki integrali - uzastopno integriranje
11. Primjena višestrukog integrala
12. Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
13. Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda
14. Pojam parcijalne diferencijalne jednadžbe, rješenja i početnih i rubnih uvjeta (izborni sadržaj)
15. Primjena parcijalnih diferencijalnih jednadžba (izborni sadržaj)

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
Odslušan predmet Matematika 1

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Položen predmet Matematika 1

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Usvajanje osnovnih tehnika integriranja funkcija jedne varijable, deriviranja funkcija više varijabla, višestrukog integrala, rješavanja
običnih diferencijalnih jednadžba, te fizikalnog i inženjerskog interpretiranja rješenja

OBVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Dolazak na nastavu i njeno praćenje, usvajanje obrađenog gradiva i rješavanje ponuđenih problema

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Klasično predavanje, demonstracija, prezentacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Dva kolokvija tijekom nastave (sa sadržajima iz predavanja i iz seminara), pismeni ispiti (sa sadržajima iz predavanja i iz seminara), provjera znanja iz programskog jezika MatLab ili GNU Octave (neobvezno), eventualne kratke provjere znanja tijekom semestra

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa
Ishodi učenja:
 1. Primijeniti neodređeni integral u problemima inverznim problemu derivacije
 2. Pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem
 3. Uporabiti određeni integral za rješavanje problema površine i primijeniti ga u inženjerskim problemima
 4. Usvojiti pojam funkcije više varijabla, njenih derivacija i integrala u analogiji prema funkciji jedne varijable, primijeniti ga na proučavanje veza među više zavisnih veličina
 5. Primijeniti diferencijalne jednadžbe prvog i drugog reda pri rješavanju matematičkih i fizikalnih problema
 6. Aktivno uporabiti pripadne temeljne procedure u programskom jeziku Matlab ili GNU Octave
 7. Opisati fenomene u području kemijskog inženjerstva rječnikom i instrumentarijem temeljnih znanosti - matematike, fizike i kemije
 8. Izabrati prikladne metode analize, modeliranja, simulacije i optimiranja
 9. Primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijskoinženjerskim problemima
 10. Primijeniti tehnike i metode uz svijest o njihovim ograničenjima
Literatura:
 1. Lekcije iz Matematike 2, http://matematika.fkit.hr, I. Gusić, , .
 2. Matematika 2, vježbe, http://matematika.fkit.hr, I. Baranović, M. Jerković, , .
 3. Primjeri kolokvija i pismenih ispita, http://matematika.fkit.hr, Zavod za matematiku, , .
 4. Matematika 2, http://lavica.fesb.hr/mat2/predavanja, I. Slapničar, , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematika I

Polaganje predmeta :
Položen : Matematika I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja