Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša
Šifra: 63640
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sandra Babić
prof. dr. sc. Tomislav Bolanča
prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznavanje studenata s koracima analitičkog postupka (uzorkovanje, separacija, mjerenje i procjena rezultata), modernim analitičkim tehnikama te njihovom primjenom u analizi složenih uzoraka iz okoliša.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1: Analitički sustav. Uzorkovanje iz okoliša.
Tjedan 2: Priprava uzorka za analizu.
Tjedan 3: Moderne metode izolacije analita iz matice: ekstrakcija čvrstom fazom, mikrovalna i ultrazvučna ekstrakcija.
Tjedan 4: Pregled metoda identifikacije i kvantifikacije organskih i anorganskih zagađivala iz okoliša (tlo, voda, sediment).
Tjedan 5: Uvod u spektroskopske metode. Molekularna spektroskopija.
Tjedan 6: Atomska apsorpcijska spektroskopija, masena spektroskopija.
Tjedan 7: Kromatografske metode: plinska, ionska, tankoslojna kromatografija.
Tjedan 8: Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti. Vezane tehnike
Tjedan 9: Validacija metode. Usporedba metoda. Izbor odgovarajuće metode.
Tjedan 10: Statistička obrada i procjena rezultata i dobivanje informacija o okolišu.
Tjedan 11: Industrijske otpadne vode. Tipovi onečišćenja.
Tjedan 12: Elementi karakterizacije industrijskih otpadnih voda. Ekološki pokazatelji, obojenje, mutnoća, sadržaj aromata.
Tjedan 13: Određivanje sadržaja ukupnog organskog ugljika.
Tjedan 14: Određivanje sadržaja adsorbiranih organskih halogenida.
Tjedan 15: Analiza opasnog tekućeg otpada. Metode određivanja toksičnosti.

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Odslušani predmeti: Opća i anorganska kemija, Analitička kemija

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
Prisustvovanje na predavanjima, uspješno odrađene laboratorijske vježbe, položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Usvajanje temeljnih znanja o principima i mogućnostima primjene modernih analitičkih tehnika u svrhu analize okoliša.

OBVEZE STUDENTA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVOĐENJA:
Redovito prisustvovanje nastavi (predavanja i laboratorijske vježbe).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja
Laboratorijske vježbe
Konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Kontinuirane provjere znanja (tri provjere), ovisno o postignutom uspjehu moguće je oslobađanje polaganja ispita
Pismeni ispit
Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Usporediti postupke uzorkovanja u svrhu praćenja izloženosti ljudi i okoliša onečišćenjima, procjene opasnosti i zaštite okoliša.
2. Usporediti i primijeniti metode priprave uzorka za kemijsku analizu.
3. Komentirati primijenu spektrometrijskih metode analize u ekoinženjerstvu.
4. Diskutirati primijenu separacijskih metoda analize u ekoinženjerstvu.
5. Komentirati načela validacije analitičkog postupka.
6. Identificirati tipove onečišćenja i karakteristike otpadnih voda kemijske i srodnih industrija.
7. Predložiti elemente karakterizacije za analizu industrijskih otpadnih voda i vodnog okoliša.
8. Predložiti moderne analitičke tehnike određivanja odabranihI ekoloških pokazatelja u zaštiti vodnog okoliša.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI
1. Objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz područja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. Upotrijebiti osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima
3. Prikupiti informacije iz različitih izvora potrebne za praćenje stanja i zaštitu okoliša te upravljanje vodama, zrakom, tlom, otpadom i energijom
4. Povezati stečena znanja u zaštiti, kontroli i praćenju stanja okoliša te unaprjeđenju i upravljanju okolišem
5. Organizirati učinkoviti rad u laboratoriju, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
6. Teorijski protumačiti rezultate eksperimentalnog rada

OBVEZNA LITERATURA:
1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
2. D. C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freedman and Co., New York, 2001.
3. M. Csuros: Environmental Sampling and Analysis, Lewis Publishers, New York 1997.
4. F. W. Fiefield, P. J. Haines, Environmental Analitical Chemistry, Blackie Academic and Professional, London, 1995.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
  D. C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freedman and Co., New York, 2001.
  M. Csuros: Environmental Sampling and Analysis, Lewis Publishers, New York 1997.
  F.W. Fiefield, P.J. Haines, Environmental Analitical Chemistry, Blackie Academic and Professional, London, 1995, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Analitička kemija
Odslušan : Opća i anorganska kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Hrvoje Kušić:

  Prema dogovoru, uz najavu e-mailom.

  Lokacija:
Obavijesti

Rezultati ispita održanog 4. srpnja 2024.  nalaze se pod rubrikom Nastavni materijali - Rezutati ispita i kolokvija.

Rezultati ispita održanog 24. lipnja 2024.  nalaze se pod rubrikom Nastavni materijali - Rezutati ispita i kolokvija.

Bodovi iz 1. i 2. testa te laboratorijskih vježbi nalaze se pod rubrikom Nastavni materijali - Rezutati ispita i kolokvija.

Obavještavaju se studenti II godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša“ da će se predavanje 23. svibnja 2024. održati s početkom od 9.00 h.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr.sc. Hrvoje Kušić

Rezultati 1. testa nalaze se pod rubrikom Nastavni materijali - Rezutati ispita i kolokvija.

Popis studenata po grupama za laboratorijske vježbe nalazi se u rubrici Nastavni materijali - Vježbe.

Predavanja iz kolegija Moderne ananliitčke tehike u analizi okoliša počinju u četvrtak, 29. veljače 2024. prema rasporedu.

Rezultati ispita održanog 1. veljače 2024.  nalaze se pod rubrikom Nastavni materijali - Rezutati ispita i kolokvija.

Dokument s ukupnim bodovima nalazi se pod rubrikom Nastavni materijali - Rezutati ispita i kolokvija. 

Dokument s ukupnim rezultatima sva tri testa nalazi se pod rubrikom Nastavni materijali - Rezutati ispita i kolokvija. 

Obavještavaju se studenti II godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša“ te imaju pravo izlaska na 3. kolokvij s obzirom na uspjeh na prva dva kolokvija, da će se 3. kolokvij održati 25. svibnja s početkom u 9.30 h u predavaonici MKM-20.

 

Za kolegij:

Josipa Papac Zjačić, mag.ing.oecoing.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša“ da se rezultati III. parcijalnog ispita iz kolegija nalaze u repozitoriju. 

Za kolegij: 
Josipa Papac, mag. ing. oecoing.
Stefani Tonković, mag. ing. oecoing.

Obavještavaju se studenti II godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša“ te imaju pravo izlaska na 3. kolokvij s obzirom na uspjeh na prva dva kolokvija, da će se 3. kolokvij održati 9. lipnja u 9.00 u MKM-20.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr.sc. Hrvoje Kušić

Obavještavaju se studenti II godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša“ da će se laboratorijske vježbe iz 3. dijela kolegija održati 2. lipnja 2022. prema rasporedu koji se nalazi u repozitoriju kolegija, dokument „Raspored-Studenata  MATAO vjezbe 2021-22“. Vježbe će se održati na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju, Savska cesta 16.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr.sc. Hrvoje Kušić

Obavještavaju se studenti II godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša“ da predavanja na 3. dijelu kolegija počinju 19. svibnja 2022. prema rasporedu s obzirom na satnicu i mjesto održavanja. Napominjem da će predavanje 19. svibnja početi u 9.00 sati u predavaonici MKM-20, Marulićev trg 20.

 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr.sc. Hrvoje Kušić

Obavještavaju se studenti se popis studenata za III. kolokvij nalazi u repozitoriju kolegija.

Josipa Papac, mag. ing. oecoing.

Obavještavaju se studenti da se novi popis studenata za laboratorijske vježbe nalazi u repozitoriju kolegija.

Josipa Papac, mag. ing. oecoing.

Pismeni ispit za rok 19. lipnja 2020. održat će se u predavaonici MKV-20 od 11-13 h.

 

Pismeni ispit za rok 10. lipnja 2020. održat će se u predavaonici MKV-20 od 11-13 h.

U ljetnim ispitnim rokovima ispiti (pisemini i usmeni) će se provodit kontaktno (na Fakultetu) prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici kolegija.

Molimo studente da se prilikom održavanja ispita pridržavaju svih uputa i preporuka objavljnih na meržnoj stranici Fakulteta.

Poštovani studenti 2. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša“,

Obavještavamo vas da ćemo u četvrtak (4.6.2020) od 9-10 h održati 3. Kolokvij iz navedenog kolegija.

Kolokvij će se pisati na lokaciji Marulićev trg 20, u dvoranama MKV-20 i MKM-20; raspored se nalazi u tablici u prilogu.

Molim dolazak pred zgradu Fakulteta na lokaciji Marulićev trg 20 do 8.40 gdje će vam prema uputama na mrežnim stranicama: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43033/UPUTE-FKIT-Nastava_COVID-19.pdf (molim da iste detaljno proučite ako već niste) biti izmjerena temperatura te ćete se uputiti u dvoranu za pisanje prema priloženom rasporedu gdje ćete biti razmješteni na točno određena mjesta za pisanje kolokvija.

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Poštovani studenti,

 

Predavanje 7.4.2022. održati će se s početkom u 9 sati.

 

Lijep pozdrav,

 

Tomislav Bolanča

Pismeni ispit za rok 3. srpnja 2020. održat će se u predavaonici MKV-20 od 11-13 h.

Obaviještavamo Vas da će se vježbe na Zavodu za analitičku kemiju održati na daljinu putem sustava Merlin

Pripremili smo materijale potrebne za pisanje referata. Rok za predaju referata je 29.04.2019.

Ukoliko nemate iskustva s Merlinom, do uputa možete doći putem poveznice

Za sva pitanja i nejasnoće javite se asistentima:

                                                     Alan Badrov, abadrov@fkit.hr - Grupe 1 i 2        

                                                     Matija Cvetnić, mcvetnic@fkit.hr - Grupe 3 i 4

Predavanja iz kolegija Moderne analitičke tehnike u analizi okoliša počinju u četvrtak, 27. veljače 2020. u 8:15 h.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja