Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Molekulska spektroskopija
Šifra: 47005
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Irena Škorić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s fizikalnim osnovama molekulskih spektroskopija te s primjenom pojedinačno svake metode u kemiji pogotovo pri interpretaciji spektara u određivanju struktura organskih spojeva

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (razraditi ih što preciznije prema nastavnim tjednima):
1. IR spektroskopija - primjena u određivanju struktura organskih spojeva
2. UV/Vis spektroskopija i fluorescencija: instrumentacija, prezentacija spektara, otapala, kromofori, efekt konjugacije
3. NMR spektroskopija: osnovni pristupi, nuklearni magnetski moment. 1H NMR spektri: kemijski pomak i zaklanjanje, integrali, kemijska okolina i kemijski pomak, magnetska anizotropija, konstanta sprege
4. NMR spektroskopija. 13C NMR spektri: kemijski pomaci ugljika-13, integriranje u 13C NMR spektru, NOE efekt, heteronuklearno sprezanje ugljika s deuterijem, fluorom-19 i fosforom-31
5. NMR spektroskopija. Spin-spin sprezanje: mehanizam sprezanja, konstante sprege spektra prvog i drugog reda, sprege dalekog dosega
6. NMR spektroskopija. Dodatna poglavlja u jednodimenzionalnom NMR-u: izmjena protona u vodi i D2O, tautomerija, protoni na dušikovom atomu, utjecaj otapala na kemijski pomak; Napredne NMR tehnike: DEPT eksperiment, dvodimenzijske spektroskopske metode, COSY, HETCOR
7. Masena spektrometrija: maseni spektrometar, GC/MS, maseni spektar, određivanje molekulske mase i formule, utjecaj izotopa
8. Masena spektrometrija: fragmentacija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Studenta se osposobljava da, kombinirajući spektroskopske metode s kojima se upoznaje na kolegiju,
bude sposoban analizirati dobivene rezultate i primijeniti ih u određivanju strukture organskih spojeva.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni prisustvovati nastavi i samostalno rješavati zadatke.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito pohađanje nastave

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i seminarski zadaci. Zadatke studenti moraju naučiti samostalno rješavati

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Ispit se može položiti preko kolokvija koji se održavaju nakon obje veće metodske cjeline. Studenti koji ne polože kolokvije polažu pismeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISKHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. moći objasniti fizikalne osnove pojedinih molekulskih spektroskopija;
2. znati odabrati odgovarajuću spektroskopksu metodu;
3. ekstrahirati relevantne podatke iz datih spektara;
3. definirati strukturne jedinice na temelju odabrane spektroskopske metode;
4. znati korelirati dobivene podatke;
5. kombinirati pojedine spektroskopske metode;
6. razviti logički pristup rješavanju uz predlaganje prihvatljive strukture za zadane spektroskopske podatke;

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. primijeniti spektroskopske metode u analizi zadanog supstrata;
2. koristiti spektroskopske metode u praćenju reakcijskog procesa;
3. primijeniti stečeno znanje u istraživačkim projektima;
4. sposobnost selekcije prikladnih spektroskopskih metoda pri praćenju uporabe raznih materijala te pri kritičkoj analizi rezultata;

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

1. Fizikalne osnove molekulskih spektroskopija

Ishodi učenja
-odrediti vrstu interakcije elektromagnetskog zračenja i materije za svaku pojedinu spektroskopsku metodu
- objasniti način detekcije signala

Kriteriji vrednovanja
- odrediti odgovarajuću spektroskopsku metodu
- odrediti broj očekivanih spektroskopskih vrpci, njihov oblik, poluširinu i intenzitet

2. Razne spektroskopske metode (IR, UV/VIS, MS, NMR)

Ishodi učenja
- definirati valno područje;
- prepoznati funkcionalne skupine i kromofore iz IR odn. UV/VIS spektara;
- odrediti molekularni ion i pronaći karakteristične fragmente u MS spektru;
- pripisati signale u 1H i 13C spektrima odgovarajućim strukturnim jedinicama;
- moći predložiti strukturu spoja na temelju spektralnih podataka;

Kriteriji vrednovanja
- prepoznati i interpretirati spektre jednostavnih molekula;
- odrediti strukturu spoja na temelju zadanih spektara;
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1. C. N. Banwell, E. M. McCash: "Fundamentals of Molecular Spectroscopy", McGraw-Hill College; 1995.
    2. D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz: "Introduction to Spectroscopy", Third Edition, Brooks/Cole Thomson Learning, Australia, 2001.
    3. E. Pretsch, P. Buehlmann, C. Affolter: "Structure Determination of Organic Compounds, Tablesof Spectral data", Third Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000., , , .
  2. , 1. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle: "Spectrometric Identification of Organic Compounds", Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 2005., , , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:

Nastava iz kolegija Molekulska spektroskopija počinje u srijedu 2. 10. 2019. u 12,15 sati prema rasporedu.

Autor: Irena Škorić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja