Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Membranske tehnologije obrade voda
Šifra: 47116
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Košutić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Kolegij ''Membranske tehnologije obrade voda'' ima za cilj upoznati studente, buduće kemijske inženjere s teorijskim i praktičnim znanjima na kojima se temelje tercijarni postupci obrade voda, a kojima je ključna separacijska jedinica membrana.
Sljedeći i važniji cilj je upoznavanje s industrijskom primjenom membranskih tehnologija u obradi voda, kako u svijetu tako i u nas, s njihovim prednostima i nedostacima i trendovima koji te nedostatke nastoje ukloniti.
Cilj je ovog kolegija također prepoznati ekološku održivost membranskih tehnologija kao naprednih, ekonomski isplativih i konkurentnih tehnologija obrade voda.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Uvodno predavanje: sastav i vrste voda, rezerve, uzroci i posljedice nedostatka vode te mogućnosti rješavanja problematike,
2. tjedan: Sintetske membrane- podjela prema prirodi, morfologiji i separacijskim mehanizmima, karakterizacija
3. tjedan: Klasifikacija membranskih operacija prema pokretačkoj sili
4. tjedan: Vrste membranskih modula, prednosti i nedostaci, primjena
5. tjedan: Membranski sustavi-dizajn
6. tjedan: Prijenos tvari kroz membranu, modeli prijenosa
7. tjedan: Fenomen koncentracijske polarizacije i blokiranja membrana, uzroci i posljedice
8. tjedan: Tlačne membranske operacije: ultrafiltracija i mikrofiltracija- principi rada i primjena
9. tjedan: Nanofiltracija- princip rada i primjena
10. tjedan: Reverzna osmoza, princip rada, primjer desalinacije mora i bočate vode
Laboratorijska vježba: ispitivanje separacijskih i protočnih karakteristika UF/NF i RO membrana u laboratorijskom membranskom uređaju
11. tjedan: Električni membranski procesi: princip rada membranske elektrodijaliza
12. tjedan: Visoko učinkoviti reverzno osmotski procesi (HERO)
13. tjedan: Seminarska izlaganja
14. tjedan: Sseminarska izlaganja
15. tjedan : Stručni posjet desalinacijskom postrojenju


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Osim usvajanja temeljnih teorijskih znanja o principima naprednih membranskih tehnologija, studenti će razvijati kritički pristup prema određenim membranskim postupcima u smislu njihova odabira, prednosti, nedostataka i primjene.
Planiranje i provođenje složenih eksperimenata te analitičko i grafičko obrađivanje mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
Studenti su obavezni izraditi 1 laboratorijsku vježbu.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima te odrađene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe
Konzultacije

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Dodiplomski studij

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Razvrstati membranske operacije prema pokretačkoj sili
2. Opisati materijale od kojih se pripravljaju membrane, opisati metode priprave membrana i metode karakterizacije
3. Definirati separacijske mehanizme membrana
4. Opisati principe rada mikrofiltracije, ultrafiltracije, nanofiltracije, reverzne osmoze, elektrodijalize, HERO procesa
5. Selektirati membrane za specifične namjene te im ispitati separacijska i protočna svojstva
6. Pipremiti laboratorijska izvješća.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. povezati temeljne elemente fizikalnih, kemijskih i bioloških mehanizama bitnih za kvalitetu i održivost ekosustava
2. povezati stručna znanja iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
3. prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u području zaštite okoliša
4. riješiti inženjerske probleme razumijevanjem inženjerskih procesa i njihovog projektiranja
5. planirati pokuse i provedbu eksperimenata radi potvrđivanja postavljene hipoteze
6. primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u rješavanju inženjerskih problema
7. optimirati cjelovite tehnologije s minimalnom količinom otpadnih tvari, što uključuje njihovo analiziranje i modeliranje, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa
8. primijeniti račun vjerojatnosti i statistiku na prikupljene podatke i procjenu rizika
9. razviti vlastito mišljenje o globalnim procesima i razumjeti ih
10. koristiti različite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom zajednicom te društvom u cjelini
11. pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
12. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
13. razviti sposobnost u upravljanju procesima i njihovom planiranju te upravljanju vremenom i planiranju vremenskih tokova
14. iskazati potrebu za daljnjim usavršavanjem
15. razviti radnu etiku i odgovornost prema normama inženjerske prakse
Ishodi učenja:
 1. Razvrstati membranske operacije prema pokretačkoj sili
  Opisati materijale od kojih se pripravljaju membrane, opisati metode priprave membrana i metode karakterizacije
  Definirati separacijske mehanizme membrana
  Opisati principe rada mikrofiltracije, ultrafiltracije, nanofiltracije, reverzne osmoze, elektrodijalize ,HERO procesa
  Selektirati membrane za specifične namjene te im ispitati separacijska i protočna svojstva
  Pipremiti laboratorijska izvješća.
Literatura:
 1. Basic principles of membrane technology, , Mulder M., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1996.
 2. Reverse Osmosis- Membrane Technology, Water Chemistry, and Industrial Application, , Amjad Z. (ed), Van Nostrand Reinhold, New York, 1993.
 3. The Guidebook to Membrane Desalination Technology- Reverse osmosis, nanofiltration and hybrid systems process, applications and economics, , Wilf M., Balaban Desalination Publications, L'Aquila, Italy, 2007.
 4. Water treatment membrane processes, , J.Mallevialle, PE.Odendaal, M.R.Wiesner(edts.), McGraw-Hill, New York, , 1996.
2. semestar
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Usmeni ispit će se održati u srijedu, 19. 6. 2024. u 9:00 h!

prof.  K. Košutić

Obavještavaju se studenti da će nastava iz MTOV-a početi 8. ožujka 2024. zbog eventualno dodatnih upisa!

 

Nositelj kolegija:

prof. dr. sc. Krešimir Košutić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja