Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nanomaterijali i nanotehnologije
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Nanomaterijali i nanotehnologije
Šifra: 188288
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Usvajanje osnovnih pojmova nanomaterijala i nanotehnologija. Stjecanje znanja o svojstvima nanomaterijala. Upoznavanje s metodama priprave i karakterizacije nanomaterijala. Upoznavanje s najvažnijim vrstama i primjenama nanomaterijala. Pitanja odnosa nanotehnologije i društva.

IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
Pojmovi nanoznanosti i nanotehnologije. Povijest nanotehnologije, Društvena prihvatljivost nanomaterijala. Rizici nanotehnologije. Budućnost nanotehnologije.
Fenomeni na nano razini: kvantni efekti, omjer površine i volumena, dominacija elektromagnetskih sila.
Svojstva nanomaterijala: fizikalna, mehanička, kemijska, optička, električna, magnetska. Efekt tuneliranja, kvantno ograničenje, kvantne točke, nanostruktura, magični brojevi. Hall-Petch efekt, superparamagnetičnost, giganski magnetootpor, lotusov efekt.
Karakterizacija nanomaterijala. Pretražni elektronski mikroskop, transmisijski elektronski mikroskop, pretražni tunelirajući mikroskop, mikroskop atomske sile.
Nanoproizvodnja: princip odozgo prema dole: fotolitografija, meka litografija, mikrokontaktno tiskanje, nano-otiskujuća litografija, dip-pen nanolitografija, visokoenergetsko mljevenje, PVD, CVD.
Nanoproizvodnja: princip odozdo prema gore: precipitacija, kristalizacija, koloidi, stabilizacija koloidnih otopina, čvrste suspenzije, samoorganizacija, micele, tanki filmovi, samoorganizirani monoslojevi, dendrimeri, super-ćelije, sol-gel metoda. Nanomanipulacija, kontaktna i bezkontaktna nanomanipulacija. Sredstva za nanomanipulaciju.
Metalne i keramičke nanočestice, nanovlakna, nanoslojevi, aerogelovi, nanostrukturirani materijali.
Trendovi u nanotehnologiji: Nanomaterijali (nano-strukturirani materijali, pametni materijali, materijali koji ne stare), nanoproizvodi (elektronika, medicina, okoliš, industrijska tehnologija). Nanoroboti. Primjenski potencijal nanomaterijala.
Ugljikove nanostrukture; Fuleren - proces nastajanja, svojstva, reaktivnost, potencijalna primjena; Ugljikove nanocjevčice - molekulna i supramolekulna struktura, intrinzička svojstva, sinteza, pročišćavanje, modifikacija, primjena.
Nanobiotehnologija - Modifikacija nanoobjekata za primjenu u nanobiotehnologiji; Biosenzori; Testiranje i dostava lijekova
Nanoobjekti kao nosači lijekova; Primjena nanoobjekata za optičko obilježavanje i snimanje; Prednosti i nedostaci nanoobjekata za primjenu u in vivo
Elektronika na nanorazini i molekulska elektronika - Unaprjeđenja tranzistora baziranih na klasičnoj tehnologiji; Nanoelektroničke naprave; Molekulske elektroničke naprave; Kvantni stanični automat; Nanotehnologija u drugim područjima elektronike
Polimerni nanokompoziti: priprava, struktura, svojstva

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Sposobnost analize i sinteze dosadašnjih literaturnih spoznaja i njihova prezentacija. Poznavanje osnovnih pojmova nanoznanosti i nanotehnologije. Uočavanje različitosti svojstava nano-materijala i makro-materijala i razumijevanje razloga ovih različitosti. Poznavanje načina dobivanja nanomaterijala po principu ozdozgo prema dole i odozdo prema gore. Poznavanje osnovnih metoda karakterizacije nanomaterijala. Upoznavanje s trendovima u nanotehnologiji.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje predavanjima. Laboratorijske vježbe i pisani referati. Izrada seminarskog rada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, laboratorijske vježbe, seminari

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirana provjera znanja, pisani ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. argumentirati razloge promjene svojstava materijala do kojih dolazi na nano-skali.
2. kritički prosuđivati ideje, zamisli i tehnike u području nanotehnologije
3. argumentirati prednosti i nedostatke metoda priprave nanomaterijala odozgo prema dole i odozdo prema gore
4. integrirati znanja kemije i inženjerstva materijala u nanotehnologijama.
5. povezati strukturu i svojstava nanoobjekata i integriranih nanosustava
6. analizirati prednosti i nedostatke različitih metoda karakterizacije na nano-razini,
7. kritički prosuđivati o ograničenjima u razvoju nanomaterijala i etičkim dvojbama koje se javljaju na području nanotehnologije.
8. demonstrirati komunikacijske vještine, sposobnost kritičkog razmišljanja i spoznati potrebu daljnjeg učenja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
3. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
4. kreirati mišljenja na temelju nekompletnih ili ograničenih informacija
5. objektivno procijeniti rezultate rada da bi ih se sažeto prezentiralo
6. koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju u okviru kemijske sinteze i analize
7. odgovorno organizirati laboratorijski rad
8. procijeniti granice točnosti eksperimentalnih podataka i njihove upotrebe u planiranju budućeg rada
9. objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA


LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA
S. Kurajica, S. Lučić Blagojević, Uvod u nanotehnologiju, HDKI, 2017.
Ishodi učenja:
 1. argumentirati razloge promjene svojstava materijala do kojih dolazi na nano-skali.
 2. kritički prosuđivati ideje, zamisli i tehnike u području nanotehnologije
 3. argumentirati prednosti i nedostatke metoda priprave nanomaterijala odozgo prema dole i odozdo prema gore
 4. integrirati znanja kemije i inženjerstva materijala u nanotehnologijama.
 5. povezati strukturu i svojstava nanoobjekata i integriranih nanosustava
 6. analizirati prednosti i nedostatke različitih metoda karakterizacije na nano-razini,
 7. kritički prosuđivati o ograničenjima u razvoju nanomaterijala i etičkim dvojbama koje se javljaju na području nanotehnologije.
 8. demonstrirati komunikacijske vještine, sposobnost kritičkog razmišljanja i spoznati potrebu daljnjeg učenja.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemija okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Obavezni predmet - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Rezultati ispitnog roka održanog 4. srpnja 2024.

JMBAG: 0125169870; ispit 39/70; ukupno bodovi 66/100, završna ocjena dobar (3)

Molim studenticu da se na e-mail slucic@fkit.unizg.hr očituje prihvaća li završnu ocjenu.

Lučić Blagojević

 

 

JMBAG: 0011170126: ispit 42/70; ukupno bodovi 71,5/100; završna ocjena dobar (3).

Molim studenticu da potvrdi na mail slucic@fkit.unizg.hr prihvaća li završnu ocjenu.

Lučić Blagojević

Poštovani,

rezultati ispitnog roka održanog 13. lipnja 2024.

0125172633: ispit 17/70 nedovoljan (1)

Lučić Blagojević

0125163931 - ispit bodovi 50 /70; ukupno bodovi 71/100 završna ocjena dobar (3).

Molim studenta da javi na mail slucic@fkit.hr  prihvaća li završnu ocjenu.

Lučić Blagojević  

Poštovani studenti,

rezultati ispitnog roka održanog 14. 2. su:

0125169870 - pisani ispit 20/70 nedovoljan (1)

0011170126 – pisani ispit 13/70 nedovoljan(1)

0125169748 – pisani ispit 54/70; ukupno bodova 82/100 završna ocjena vrlo dobar (4)

 

Molim studenta koji je položio ispit da na e-mail slucic@fkit.unizg.hr javi prihvaća li završnu ocjenu

Sanja Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

rezultati i završna ocjena za studente koji su na to stekli pravo nalazi se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Svi studenti koji prihvaćaju završnu ocjenu trebaju se prijaviti na prvi ispitni rok.

Studenti koji ne prihvaćaju ocjenu molim javiti na e-mail: slucic@fkit.unizg.hr 

Još jednom molim popuniti studentske ankete

Lučić Blagojević

Poštovani studenti.

rezultati 2 kolokvija kao i svi do sada stečeni bodovi te završne ocjene za stud4ente koji su stekli uvjete nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

- Studenti koji su stekli pravo na završnu ocjenu i njome su zadovoljni moraju prijaviti ispit preko Studomata u prvom zimskom ispitnom roku.

- Studenti koji nisu zadovoljili uvjete za prolaz jednog od kolokvija ili žele popraviti rezultate jednog od kolokvija trebaju se prijaviti za ispravak kolokvija najkasnije do ponedjeljka 22. siječnja 2024. do 8 h na mail slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij žele ispravljati. Ispravak kolokvija pisat će se u utorak 23. siječnja 2024. u 12 - 13 h u dvorani MKM-19.

Studenti koji nisu ostvarili prolaz niti jednog kolokvija izlaze na ispite u redovitom ispitnom roku.

Ankete su sada dostupne i još jednom molim da popunite ankete.

Lučić Blagojević

Dragi studenti,

vježbe će se nastaviti održavati u ponedjeljak prema redovitom rasporedu u laboratoriju na 1. katu. Nabavljene su grijalice pa neće biti problema.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

JMBAG

Bodovi

0125172376

28

0125163606

18

0125169727

22

0125169818

13

0178110617

22

0125172719

30

0125169571

25

0125172243

25

0125163931

-

0125170067

21

0125169636

21

0125163877

10

0125170030

28

0035203124

-

0125165941

21

0125172633

27

0125169998

22

0125170051

30

0125169870

24

0125166111

27

0125169935

31

0125169823

30

0125169961

20

0125172217

34

0125172173

32

0125172329

20

0125172521

31

0125169795

34

0125169886

-

0125169977

7

0125170088

21

0125169519

-

0125170100

-

0125171748

21

0011170126

-

0291004145

18

0125169753

20

0125169769

-

0125169748

8

0125172488

32

0125169678

7

0125169839

28

0125172308

34

0125172537

21

0125169592

20

0125172290

24

0125172381

31

Maksimalni broj bodova je 35.

Za prolaz je potrebno više od 17 bodova.

S. Kurajica

 

 

Poštovani studenti,

laboratorijske vježbe iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije započet će idući tjedan u ponedjeljak 6.11.2023. prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Molimo vas da sa sobom obavezno ponesete laboratorijsku kutu. Ukoliko vam ne odgovara grupa u koju ste raspoređeni, pronađite zamjenu u željenoj grupi i javite na e-mail: kmuzina@fkit.unizg.hr.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina i Filip Brleković

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije započeti će u utorak, 10. listopada u 12 h  u predavaonici S0. Ispričavam se zbog odgode, ali 3.10. imam sam spriječen održati predavanje zbog ranije preuzete obaveze. 

Predmetni nastavnik

S. Kurajica

Rezultati pisanog ispita održanog 14. 9. 2023.

JMBAG: 0125167299; pisani ispit 43/70; ukupno bodovi 72/100; završna ocjena dobar (3)

 

Molim studenticu da na mail slucic@fkit.hr javi prihvaća li završnu ocjenu.

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

rezultati pisanog ispita održanog 5. 9. 2023. su:

0125162016; ispit 40/70; ukupno bodovi 67,5/100 ocjena dobar (3)

0125167299; ispit 10,5/70 ocjena nedovoljan (1)

Molim studenticu koja je položila ispit da javi do 8. 9. 2023. do 12 h prihvaća li završnu ocjenu na mail slucic@fkit.hr

 

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka održanog 6.  7. 2023. 

JMBAG: 0125162016: pisani ispit 34/80 nedovoljan (1)

JMBAG: 0125167166:

pisani ispit 43/80, seminar 7, vježbe 15, predavanja 3,5 - ukupno bodovi 68,5 - završana ocjena dobar (3)

 

Molim studenticu kojoj je navedena završna ocjena da ako nije zadovoljna ocjenom  pošalje mail na slucic@fkit.hr do 10. srpnja 2023 do 14 h.

 

Lučić Blagojević

 

Poštovani studenti

rezultati ispita održanog 27. 6. 2023. dani su u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I IISPITA.

 

Molim studente koji ne prihvaćaju ocjenu da se jave na mail slucic@fkit. hr do sutra 1. srpnja 2023. do 12h 

 

Lučić Blagojević

 

JMBAG: 0125166949

Ocjena: dovoljan 

Predmetni nastavnik: S. Kurajica

0125167299 ispit 2/70 nedovoljan (1)

0125167187 nije pristupila

0125162474* ispit 13/70 nedovoljan (1) - komisijski ispit

0125167075 ispit 35/70 ; ukupno bodovi 65/100 dobar (3)

0125166767 ispit 28/70 nedovoljan (1)

0125162016 ispit 2/70 nedovoljan (1)

 

Molim kolegicu koja ima komisijki ispit da se HITNO očituje želi li izaći na usmeni komisijki ispit dana 20. 2. 2023. u 12 h. na slucic@fkit.hr 

Molim studenta koji ima završnu ocjenu da se očituje prihvaća li ocjenu na mail slucic@fkit.hr 

Dragi studenti,

u petak, 10. veljače 2023. će se na našem Fakultetu održati Dan otvorenih vrata od 9 do 18 h. S obzirom da dolazi velik broj grupa iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske, trebali bismo Vašu pomoć. Treba nam oko 20 studenata koji bi dočekivali i usmjeravali grupe te dijelili promotivne materijale, a usput možda i podijelili svoje iskustvo studiranja na FKIT-u. Oni koji su zainteresirani, neka se jave na mail: kmuzina@fkit.hr. Dogovor u vezi Vaših obaveza tijekom Dana otvorenih vrata održat će se u četvrtak, 9. veljače 2023. u 9 h na Zavodu za analitičku kemiju.

Srdačan pozdrav,

Katarina i Filip

0125167103 ispit 36/70 ukupno bodovi 62/100 završna ocjena dovoljan (2)

Molim povratnu informaciju prihvaća li student završnu ocjenu na slucic@fkit.hr do pon. 6.2. do 12 h

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti.

rezultati ispravka kolokvija kao i svi do sada stečeni bodovi te završne ocjene nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

- Studenti koji su stekli pravo na završnu ocjenu i njome su zadovoljni moraju prijaviti ispit preko Studomata u prvom zimskom ispitnom roku.

- Studenti koji nisu zadovoljni završnom ocjenom i žele ići na ispit moraju se javiti na mail slucic@fkit.hr

 

Studenti koji nisu ostvarili prolaz niti jednog kolokvija izlaze na ispite u redovitom ispitnom roku.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti.

rezultati 2 kolokvija kao i svi do sada stečeni bodovi te završne ocjene nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

- Studenti koji su stekli pravo na završnu ocjenu i njome su zadovoljni moraju prijaviti ispit preko Studomata u prvom zimskom ispitnom roku.

- Studenti koji nisu zadovoljili uvjete za prolaz jednog od kolokvija ili žele popraviti rezultate jednog od kolokvija trebaju se prijaviti za ispravak kolokvija najkasnije do ponedjeljka 23. siječnja 2023. do 8 h na mail slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij žele ispravljati. Ispravak kolokvija pisat će se u utorak 24. siječnja 2023. u 12 - 13 h u dvorani S0.

Studenti koji nisu ostvarili prolaz niti jednog kolokvija izlaze na ispite u redovitom ispitnom roku.

Još jednom molim da popunite ankete.

Lučić Blagojević

 

Poštovani studenti,

kako je dogovoreno na nastavi,  dana 17. siječnja nastavne aktivnosti iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije odvijati će se prema rasporedu:

12 - 13 h 2. kolokvij

13,15 h izlaganje seminara 8

 

Lijep pozdrav

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

dana 11. siječnja 2023. aktivirana je Anketa za procjenu rada nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. koja se provodi on-line putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) na obrascu definiranom na razini Sveučilišta u Zagrebu (on-line anketa).  Anketa je anonimna.

Anketa će se provoditi i biti vam dostupna do 27. siječnja 2023. 

 

Molim Vas da ispunite anketu iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije. Ove ankete daju vrijedne povratne informacije koje mogu poslužiti za daljnje kontinuirano podizanje kvalitete nastave.

 

Unaprijed zahvaljujem na izdvojenom vremenu i trudu.

 

Lijep pozdrav

prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

 

 

PO

JMBAG

Rezultati 1. kol. (od 35)

0125166933

32

0125169545

21

0125166949

14

0125167299

11

0125167171

18

0125169503

23

0125166975

19

0125169620

0125166912

21

0119039227

25

0125169293

33

TH

21

0125169732

26

0125166996

21

0125163669

19

0125163695

32

0125167278

19

0125167257

14

0125167187

23

0125166837

16

0125166884

18

0125162474

7

0125167150

26

0125169774

33

0125167075

21

0125166858

18

0125167103

9

0125166767

9

0125166842

28

0125169288

26

0125169615

32

0125162016

0125167166

18

0125169683

32

0125169699

33

Kolokvij su prošli svi koji imaju najmanje 18 bodova. Ostali će imati još jednu mogućnost za ispravak.

Moram primijetiti da pojedini, iako je o tome bilo riječi,  još uvijek miješaju fonone i fotone.

Skrenuo bih vam i pozornost na činjenicu aparat s mikroprocesorom nije sam po sebi umjetna inteligencija.

Samo sustave koji pokazuju sposobnost snalaženja u novim situacijama, odnosno imaju sposobnost učenja, raspoznavanja, zaključivanja, planiranja, kreiranja itd. nazivamo umjetnom inteligencijom.

Želim vam sve najbolje za blagdane i srdačno vas pozdravljam.

S. Kurajica 

Poštovane kolegice i kolege

Ponovljeni 1. kolokvij održat će se u utorak, 20. 12. 2022. u 12 h u predavaonici S0.

Predviđeno trajanje kolokvija je 45 min.

S. Kurajica

Poštovani studenti,

kako smo vam već spomenuli, u ponedjeljak 31.10. neće biti laboratorijskih vježbi, međutim to je i dalje zadnji dan za predaju referata iz druge vježbe. Vidimo se 7.11. na trećoj vježbi. 

Srdačan pozdrav,

Katarina i Filip

Svima koji se nisu jevili dodijeljena je tema 8

Odabrane su teme:

1 (struktura) - Kuvek, Kelava, Lastovčić, Brzić

6 (elektronika) - Grgurević, Marković, Palavra, Petanjko, Lovrenčić

Odabrana je tema 5 (fulereni) - Bakšić, Borić, Hrlić, Horvat

 

Odabrane su teme:

7 (inženjerstvo tkiva) J.Vukovinski, Posavec, Maslač, P.Vukovinski

4 (21. stoljeće) Bramberger, Horvat, Knežević, Kovačević, Krmpotić

3 (svemir) Drkulec, Čemerika, Petko, Milički

2. tema (nanokataliza) je odabrana (Vitković, Peršić, Pavlinić, Damjanović).

 

Teme seminarskih radova

Datum seminara

Seminar

Seminarska grupa

15. 11. 22.

Promjene u strukturi i morfologiji kristala na nanorazini

(razlozi, primjeri, izračun, možda nekakva jednostavna simulacija ili animacija…) (4 studenta)

22. 11. 22.

Primjena nanočestica u katalizi

(principi djelovanja, materijali, procesi, konkretne primjene…) (4 studenta)

29. 11. 22.

Nanotehnologija u istraživanju svemira

(konkretne primjene, rakete, sateliti, svemirska vozila, teleskopi, odijela…) (4 studenta)

6. 12. 22.

Napredak nanotehnologije u 21. stoljeću

(nove znanstvene spoznaje, nove primjene, nove ideje…) (5 studenata)

13. 12. 22.

seminar  5 – Svojstva, modifikacija i primjena fulerena

(4 studenta)

20. 12. 22.

seminar  6 – Perspektiva u području molekulne elektronike

(5 studenta)

10. 1. 23.

seminar  7 – Nanotehnologija u inženjerstvu tkiva (4 studenta)

17. 1. 23.

seminar  8 – Primjena kvantnih točaka u polimernim materijalima

(4 studenta)

Upute

Obveze studenata:

 • Pronaći literaturnu podlogu za seminar
 • Pripremiti usmeno izlaganje seminara u trajanju 30 min + 10 min rasprava
 • Predati ppt. file nastavniku najkasnije do četvrtka u tjednu prije izlaganja seminara, seminari će potom biti postavljeni na web stranicu kolegija

Ocjenjuje se:

 • Primjerenost literaturne podloge
 • Seminari moraju sadržavati znanstvenu komponentu
 • Koncept izlaganja
 • Razumijevanje sadržaja
 • Način vođenja rasprave
 • Sudjelovanje u diskusiji seminara

Savjeti:

 • Korisno je unutar seminarske grupe izabrati voditelja seminara, koji će osim rada na seminaru koordinirati izradu seminara.
 • Koncept izlaganja

Uvod: stavite jasan okvir dijela ili dijelova nanotehnologije kojem doprinosi vaša tema; navedite povod istraživanjima ili doprinosu, navedite jasan cilj seminara

Ukoliko izlažete rezultate istraživanja – na slajdu navedite i zaključak koji proizlazi iz istraživanja

Na kraju prezentacije jasno i sažeto iznesite zaključke

Popis literature je obvezan.

 • Za raspravu se pripremite unaprijed.
 • Vodite računa o raspoloživom vremenu

Za sva pitanja, nedoumice, nejasnoće studenti se mogu obratiti nastavnicima

seminar 1 – seminar 4: prof. dr. sc. S. Kurajica

seminar 5 - seminar 8: prof. dr. sc. S. Lučić Blagojević

 

Poštovani studenti,

laboratorijske vježbe iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije započet će idući tjedan u ponedjeljak 17.10.2022. prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Molimo vas da sa sobom obavezno ponesete laboratorijsku kutu. Ukoliko vam ne odgovara grupa u koju ste raspoređeni, pronađite zamjenu u željenoj grupi i javite na e-mail: kmuzina@fkit.hr.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina i Filip Brleković

Poštovane kolegice i kolege

Predavanjima iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije počinju u utorak, 4. listopada u 12 h u predavaonici S-0.

Podsjećam da ni ove godine nema odgode za akademsku četvrt.

S poštovanjem

S. Kurajica

Rezultati ispitnog roka održanog 13. rujna 2022.1.

1. JMBAG:01251588125; pisani ispit 45/70; lab.vježbe 15/15; seminari 9/10; predavanja 3/5: UKUPNO 72/100;

ocjena DOBAR (3) 

 

2. JMBAG:0125164895; pisani ispit 52/70; lab.vježbe 15/15; seminari 8/10; predavanja 5/5: UKUPNO 80/100;

ocjena VRLO DOBAR (4) 

 

3. JMBAG:0125162474; pisani ispit 9/70; ocjena NEDOVOLJAN (1) 

 

4. JMBAG:0125162016; pisani ispit 30/70; ocjena NEDOVOLJAN (1) 

Molim studentice koje su položile ispit da mi na mail slucic@fkit.hr jave prihvaćaju li ocjenu.

 

Lučić Blagojević

 

 

 

1. 0125164895 - nije pristupila ispitu; nedovoljan (1)

2. 0125164645 - pisani ispit 62/70; lab. vježbe 15/15; seminari 8/10; predavanja 2,5/5; UKUPNO 87,5/100; završna ocjena vrlo dobar (4)

3. 0125159318 - pisani ispit 50/70; lab. vježbe 15/15; seminari 7/10; predavanja 3,5/5; UKUPNO 60,5/100; završna ocjena dovoljan (2)

 

Molim studentice koje su položile ispit da na mail slucic@fkit.hr jave da li prihvaćaju završnu ocjenu

 

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka održanog 7.7.2022 nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA

Molim studente koji su položili ispit da što prije na mail slucic@fkit.hr jave prihvaćaju li završnu ocjenu.

 

Lučić Blagojević

0125167145 ispit 39/70, vježbe 15/15; seminar 8/10; predavanja 3,5/5; UKUPNO 65,5/100 dobar (3)

0125159318 nije pristupila ispitu nedovoljan (1)

Molim studenta koji je položio ispit da što prije na mail slucic@fkit.hr javi prihvaća li završnu ocjenu.

 

Lučić Blagojević

0125159178 ispit 23/75 nedovoljan (1)

0125167145 nije pristupio ispitu nedovoljan (1)

Lučić Blagojević

JMBAG: 0125162474; ispit 11/70 nedovoljan (1)

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

Rezultati ispravka kolokvija i završne ocjene nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Svi koji su zadovoljni završnom ocjenom trebaju prijaviti ispit na prvom zimskom ispitnom roku.

Studenti koji imaju završnu ocjenu ali njome nisu zadovoljni, moraju se javiti na e-mail slucic@fkit.hr .  Ti studenti, kao i studenti koji do sada nisu ostvarili uvjete za završnu ocjenu, izlaze na ispit iz cjeloukupnog gradiva. 

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege

rezultati 2. kolokvija kao i svi do sada ostvareni bodovi nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

Ispravak kolokvija biti će 25. veljače 2022.  u 12 h. 

Ispravljati se može samo jedan od kolokvija.

Svi koji će ispravljati kolokvij trebaju poslati na  prof. Kurajici (stankok@fkit.hr) mail s

IMENOM I PREZIMENOM TE NAZNAKOM KOJI KOLOKVIJ ISPRAVLJAJU

 

Seminar 8 održat će se nakon ispravka kolokvija   od 13, 15 h

 

Poštovani studnti

seminarsli rad 6 Novi pristupi u nanosenzorima za detekciju plinova koji je na rasporedu izlaganja u utorak 21. 12. 2021.  postavljen je u repozitoriju seminari. 

Lučić Blagojević

Dragi studenti,

u Nastavnim materijalima nalaze se rezultati UV Vis mjerenja za vježbu 7. S obzirom da su samo grupe 1 i 4 imale uspješnu sintezu, grupe 1 i 2 analiziraju spektar grupe 1, a grupe 3 i 4 spektar grupe 4. Međutim, priložena je i slika koja prikazuje produkte sinteza svih grupa, pa i nju prokomentirajte u referatu. Grupa 2 je idealan prikaz agregacije nanočestica, dok je grupa 3 nažalost primjer neuspješne sinteze. Navedite što vi mislite da su razlozi zbog kojih je došlo do agregacije ili neuspješne sinteze. 

Što se tiče nadoknade vježbe 1 na kojoj vas je dosta falilo, održat će se u četvrtak (16.12.2021.) u 12 h u laboratoriju. Ako ste izostali s neke od ostalih vježbi javite se vašem asistentu.

Srdačan pozdrav,

Katarina i Filip

Poštovane kolegice i kolege

Ispričavam se što je malo duže trajalo.

JMBAG

Broj bodova (35)

0125164778

19

0125167033

22

0125159178

4

0125166954

24

0125167028

18

0125162341

23

0125161199

27

0125167145

20

0125164671

33

0125167054

31

0125164741

20

0125158812

5

0125164832

7

0125164400

31

0125166863

27

0125164736

25

0125164895

2

0125160102

25

0125164421

27

0125164458

25

0125162474

3

0125164603

34

0125164715

29

0125162219

29

0125164512

22

0125164645

-

0125167262

31

0125166980

29

0125164624

25

0125162016

7

0016115339

28

0125162453

-

0125166879

29

0125159318

10

0125167353

26

0125164762

23

0125167012

35

0125161958

19

0125164692

33

S poštovanjem

S. Kurajica

 

Poštovani studenti,

laboratorijske vježbe iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije započet će idući tjedan u petak 22.10.2021. prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Molimo vas da sa sobom obavezno ponesete laboratorijsku kutu. Ukoliko vam ne odgovara grupa u koju ste raspoređeni, pronađite zamjenu u željenoj grupi i javite na e-mail: kmuzina@fkit.hr.

Srdačan pozdrav,

Filip Brleković i Katarina Mužina

Poštovane kolegice i kolege

Predavanjima iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije počinju u utorak, 5. listopada u 12 h u predavaonici MKM-20.

Zbog epidemioloških mjera ove godine nema odgode za akademsku četvrt.

S poštovanjem

S. Kurajica