Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Organska bojila i zaštita okoliša
Šifra: 21282
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s osnovnim pojmovima o boji, te razumijevanje korelacije između kemijske strukture organskih spojeva i obojenosti. Stjecanje znanja o svojstvima, proizvodnji, primjeni, te ekološkim i toksikološkim aspektima različitih skupina organskih sintetskih bojila. Razumijevanje štetnog djelovanja bojila na zdravlje i okoliš i upoznavanje s mjerama zaštite.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Osnovni pojmovi o boji. Svjetlost i obojene tvari.
2. Apsorpcijski spektar obojenih tvari. Aditivno i supstraktivno
miješanje boja.
3. Kemijska struktura organskih spojeva i njihova obojenost.
Teorije obojenosti.
4. Funkcionalne skupine; kromofori, kromogeni, auksokromi.
5. Klasifikacija bojila i povijesni razvoj.
6. Prirodna bojila, proizvodnja i primjena; utjecaj na okoliš.
7. Sintetska organska bojila. Klasifikacija; kemijske i primjenske
skupine organskih sintetskih bojila. Colour Index.
8. Industrijska primjenjivost obojenih spojeva, intenzitet obojenja.
molarni ekstinkcijski koeficijent
9. Spektrofotometrijsko određivanje bojila, Lamber-Beerov zakon
10. Utjecaj proizvodnje i primjene bojila na okoliš. Obojene
otpadne vode; tehnologije obrade.
11. Organska bojila i REACH direktiva. Sigurnosno tehnički listovi.
Mjere zaštite. Utjecaj na zdravlje i kontrola obojenih materijala. Oeko-tex standard.
12. Toksikološka svojstva organskih bojila; akutna toksičnost, iritacije, preosjetljivost, mutagenost, karcenogenost.
Metabolizam azo bojila.
13. Postupci sinteze intermedijera i organskih bojila; nitriranje i
sulfoniranje i halogeniranje; ekološki aspekti.
14. Alkilacija, acilacija i fozgenizacija; ekološki aspekti.
15. Sinteza azo bojila; diazotacija i azo-kopulacija. Sinteza reaktivnih bojila. Ekološki aspekti.


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Znanja o organskim sintetskim bojilima, svojstvima i područjima primjene različitih skupina bojila, proizvodnji, te ekološkim i toksikološkim aspektima. Kompetencije u rješavanju problematike zaštite okoliša i zdravlja, koja proizlazi iz proizvodnje i upotrebe organskih bojila i pigmenata.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima. Izrada i prezentacija seminarskog rada.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima. Prezentiran i predan seminarski rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i seminari.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit. Mogućnost parcijalnog polaganja.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija. Ekoinženjerstvo.
ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Objasniti osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti
2. Znati područja primjene i klasifikaciju bojila, te prepoznati bojila iz različitih primjenskih skupina
3. Identificirati parametre emisije bojila u okoliš
4. Objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
5.Znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
6. Znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
7.Objasniti principe odgovorne brige bitne za održivi razvoj industrije organskih bojila i pigmenata
8.Poznavati zakonsku regulativu za bojila

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1.Temeljno profesionalno znanje iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem, te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
2.Temeljno profesionalno znanje iz gospodarenja vodama, tlom, zrakom i otpadom
3. Kritička analiza problema iz područja zaštite okoliša
4. Rješavanje problema iz područja zaštite okoliša

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica
1. Organska sintetska bojila
Ishodi učenja
- razumjeti osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti
- znati područja primjene i klasifikaciju bojila, te prepoznati bojila iz različitih primjenskih skupina
Kriterij vrednovanja
- definirati osnovne pojmove o bojama
-objasniti teorije obojenosti
- znati klasifikaciju bojila
- navesti kemijske i primjenske skupine bojila
- znati područja primjene organskih sintetskih bojila
Nastavna jedinica
2. Ekološki i toksikološki aspekti organskih sintetskih bojila
Ishodi učenja
- identificirati parametre emisije bojila u okoliš
- objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
- znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
- znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
- poznavati zakonsku regulativu za bojila

Kriterij vrednovanja
-znati izvore onečišćenja okoliša bojilima
-znati parametre koji utječu na emisiju bojila u okoliš
- objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
- znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
- znati o problemu pri profesionalnoj izloženosti bojilima
- navesti opće podatke koje sadrže sigurnosno tehničke liste za bojila
-znati zahtjeve za bojila za prehrambene proizvode
- znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
- navesti ključnu zakonsku regulativu za bojila

Nastavna jedinica
3.Principi odgovorne brige u industriji organskih bojila i pigmenata
Ishodi učenja
- prepoznati principe odgovorne brige bitne za održivi razvoj industrije organskih bojila i pigmenata
Kriterij vrednovanja
-objasniti principe odgovorne brige
-znati o djelovanju ETAD-a ,Ekološkog i toksikološkog udruženja proizvođača organskih bojila i pigmenata, u zaštiti zdravlja i okoliša pri proizvodnji i primjeni organskih bojila, te doprinosu održivom razvoju
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Nastavni materijali dostupni na stranicama kolegija, https://www.fkit.unizg.hr/predmet/obzo, A. Lončarić Božić, M. Kovačić, , .
 2. Color Chemistry,, , H. Zollinger, Wiley-VCH, Weinheim, 1987.
 3. Industrial Dyes, , K. Hunger, Wiley-VCH, Weinheim, 2002.
 4. Environmental Chemistry of Dyes and Pigments, , A. Reife, H.S. Freeman, John Wiley & Sons, Hoboken, 1996.
3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić:

  prema dogovoru putem e-maila

  Lokacija:
Obavijesti

 

JMBAG Bodovi (od 120 ukupno) Uspjeh
0058211772 116,0 odličan (5)
0125161206 82,0 dobar (3)
0125166697 115,6 odličan (5)

Za kolegij,

izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 14.06.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Obavještava se student/ica pod JMBAG-om 0125166655 da je na ispitu ostvario/la 45 od 50 mogućih bodova, odnosno ocjenu odličan (5).

Za kolegij,

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 20.04.2024. održati će se u dvorani P2KM-19 s početkom u 14 h. 

Obavještavaju se studenti o rezultatima ostvarenim na ispitnom roku 15. veljače iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša:

 • 0125166655 - 9,5/50, nedovoljan (1)
 • 0125166697 - 21,5/50, nedovoljan (1)

Za kolegij,

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 15.02.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h.

Ispitni rok 02.02.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Obavještavaju se studenti kako se ukupni rezultati ostvareni putem parcijalnog polaganja iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša nalaze u repozitoriju kolegija.

Studenti koji žele odbiti ocjenu ostvarenu putem parcijalnog polaganja ispita dužni su o tome obavijestiti nastavnike e-mailom kada prijave ispitni rok na Studomatu. U suprotnome, smatra se se kako ste prihvatili ocjenu.

Za kolegij,

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se druga parcijalna provjera znanja iz Organskih bojila i zaštite okoliša održati dana 23. siječnja u terminu predavanja prema rasporedu!

Za kolegij,

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se uvodni seminar iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša (OBiZO) održati dana 18. listopada s početkom u 14:00 u predavaonici Z-1 na adresi Marulićev trg 20. 

 

Obavještavaju se studenti kako će se uvodno predavanje iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša (OBiZO) održati dana 10. listopada s početkom u 8:00 u predavaonici ZG-V2 na adresi Savska cesta 41, odnosno u "Zagrepčanci".

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještava se student/ica pod JMBAG-om 0125152712 da je ostvario/la na ispitnom roku 9. srpnja 2021. uspjeh:

 • 84,5/120 bodova, dobar (3)

Student/ica može odbiti ocjenu i izaći na sljedeći ispitni rok.  Student/ica je dužan/dužna obavijestiti predmetne nastavnike o odluci putem e-maila najkasnije do utorka 13. srpnja u 14 h. Ukoliko nastavnici ne zaprime e-mail, smatrat će uspjeh ostvaren na ispitu prihvaćenim.

Za kolegij,

doc. dr.  sc. Marin Kovačić

Obavještava se student/ica pod JMBAG-om 0125153382 kako je ostvario/la riješenost ispita od 88,8%, što odgovara ocjeni odličan (5).

Za kolegij,

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještava se student/ica pod JMBAG-om 0125158011 kako je ostvarila 72,5% od ukupnog broja bodova na ispitu, što odgovara ocjeni dobar (3).

Za kolegij,

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Ispit iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša za rok 05. veljače održati će se u 9:00 h u predavaonici S-1 (Savska cesta 16, 1. kat).

Za kolegij: Stefani Tonković, mag. ing. oecoing.
                    Josipa Papac, mag. ing. oecoing.
 

Obavještavaju se studenti da se zbirni broj bodova i pripadajuće ocjene nalaze u repozitoriju kolegija Organska bojila i zaštita okoliša.

Mole se studenti koji su zadovoljni ocjenom na temelju ostvarenog uspjeha iz parcijalnih provjera znanja neka obavijeste predmetne nastavnike i asistente o prihvaćanju ocjene, zaključno s datumom 3. veljače do 12 h. Također, studenti koji su kolokvirali podsjećaju se kako su dužni prijaviti jedan od redovitih ispitni rok ako žele da im se uspjeh ostvaren putem parcijalnog polaganja upiše u Studomat.

Za kolegij,

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti, uz ispriku predmetnog nastavnika, kako se današnje predavanje (11. siječnja) neće održati zbog izvanrednih građevinskih zahvata u prostorijama Zavoda.

Mole se studenti da uz predavanje dostupno u repozitoriju kolegija prouče skriptu "Kemija i tehnologija industrijskih bojila", poglavlja 8. i 9. te literaturu dostupnu na sljedećim linkovima:

A. Gičević i sur., Toxicity of Azo Dyes in Pharmaceutical Industry

B. Lellis i sur., Effects of textile dyes on health and the environment and bioremediation potential of living organisms

Također, studenti se obavještavaju kako će se kolokvij iz kolegija održati dana 18. siječnja od 10:00-11:00, u predavaonicama S-P te P2KM-19.

Pitanja za ponavljanje gradiva bit će objavljena u repozitoriju kolegija tijekom današnjeg dana.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Poveznica na predavanje ponedjeljkom u terminu od 10:15-12:00.

Passcode: 537735

ID: 839 7330 3368

 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti koji slušaju kolegij Organska bojila i zaštita okoliša da će se drugi parcijalni ispit iz kolegija održati u ponedjeljak, 18.1.2021. 10-12 h, u predavaonicama S-P i P2KM19.

U srijedu, 13.1.. održati će se seminar u terminu 15-17 h on-line (Teams).

Mole se studenti koji se nisu potpisali na 1. kolokviju iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša da se jave asistenticama radi pravilne evidencije rezultata. 

Za kolegij: Josipa Papac, mag. ing. oecoing.
                   Stefani Tonković, mag. ing. oecoing. 

Obavještavaju se studenti koji slušaju kolegij Organska bojila i zaštita okoliša da će se prvi parcijalni ispit iz kolegija održati u srijedu, 25.11.2020. 15-16 h, u predavaonici S-1.

U ponedjeljak, 23.11.2020. održati će se seminar u predviđenom terminu predavanja on-line. 

 

Za kolegij:

Stefani Tonković, mag. ing. oecoing.

Josipa Papac, mag. ing. oecoing.

Obavještavaju se studenti da će seminari iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša započeti u srijedu 28.10.2020. prema rasporedu u predavaonici S-1. 

za kolegij:

 

Josipa Papac, mag.ing.oecoing.

Predavanje iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša održat će se putem Zoom-a 19.10.2020 s početkom u 10:15 h.

Na vaše e-adrese poslana je poruka s poveznicom, ID-jem i passcode-om.

Za kolegij

Ana Lončarić Božić

Obavještavaju se studenti da se početak predavanja iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša pomiče na tjedan od 19. do 23. listopada, uz eventualne izmjene rasporeda.

Točan termin predavanja i poveznica na virtualno predavanje bit će naknadno objavljeni.

 

Za kolegij,

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša započeti 12. listopada putem Zooma.

Poveznica na Zoom predavanje objavit će se naknadno.

Za kolegij,

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja