Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obrada industrijskih otpadnih voda
Šifra: 63395
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s izvorima nastajanja otpadnih voda, njihovim karakteristikama i prisutnim onečišćenjima s obzirom na moguće učinke i probleme pri obradi, zatim s različitim procesima obrade, konvencionalnim i naprednim, sa strategijama upravljanja otpadnim vodama te s izborom postupaka u ključnim industrijama.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
PREDAVANJA:
1. tjedan: Briga i očuvanje kakvoće vode. Definicija komunalnih i industrijskih otpadnih voda.
2. tjedan: Karakteristike otpadnih voda, fizikalne, kemijske. Izvori i učinci onečišćujućih tvari.
3. tjedan: Učinci onečišćujućih tvari na uređaje za obradu otpadnih voda.
4. tjedan: Industrijske otpadne vode, karakterizacija i smanjenje onečišćivala do mineralizacije. Ciljevi obrade otpadnih voda.
5. tjedan: Pregled fizikalno kemijskih procesa obrade otpadnih voda i procesne jedinice. Koagulacija/flokulacija.Taloženje. Filtracija.
6. tjedan: Kemijska obrada. Neutralizacija. Redukcija. Oksidacija. Procesi membranske separacije.
7. tjedan: Napredni oksidacijski procesi: fotoliza, TiO2 fotokataliza, ozonacija, oksidacija vodikovim peroksidom, perokson proces i Fenton i Fentonu slični procesi, visoko naponsko pulsno električno pražnjenje. Zbrinjavanje kemijskog mulja. Optimiranje fizikalno-kemijskih procesa obrade.
8. tjedan. I. kolokvij
9. tjedan: Pregled bioloških postupaka obrade otpadne vode, te ekološki i toksični učinci.
10. tjedan: Čimbenici mikrobnog rasta. Kinetika rasta mikroorganizama.
11. tjedan: Proces obrade s aktivnim muljem. Uklanjanje dušika (nitrifikacija, denitrifikacija). Biološko uklanjanje fosfora.
12. tjedan: Aerobni biofiltri: struktura filtra, opskrba kisikom i hidrauličko opterećenje. Rotirajući biodiskovi.
13. tjedan: Anaerobni procesi: mikroorganizmi i utjecaj okolišnih čimbenika na proces digestije. Plinovi nastali digestijom i potencijalna uporaba.
14. tjedan: Obrada i odlaganje aktivnog mulja. Optimiranje bioloških procesa obrade.
15. tjedan: II. kolokvij

Laboratorijske vježbe:
Metode uzorkovanja, fizikalno-kemijske i mikrobiološke analize i određivanje ekotoksičnosti otpadnih voda, fizikalno-kemijska i biološka obrada odabrane modelne otpadne vode u laboratorijskim uređajima, obrada podataka.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje znanja potrebnih za rješavanje problema pri obradi industrijskih otpadnih voda primjenom kemijsko inženjerske metodologije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje predavanja. Tijekom semestra pišu dva kolokvija. Laboratorijske vježbe i terenska nastava su obvezne i ne mogu se nadoknađivati. Rezultate vježbi unose u bilježnice i svi zadatci moraju biti pozitivno riješeni.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Odrađene sve laboratorijske vježbe i terenska nastava. Redovito pohađanje predavanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, laboratorijske vježbe, terenska nastava.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dva kolokvija (nakon određene cjeline gradiva) koji se priznaju kao položeni ispit ukoliko su oba pozitivno ocjenjena, te pismeni ispit u predviđenim ispitnim rokovima.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Ne postoje.

ISHODI UČENJA

Ishodi učenja kolegija:
1.utvrditi zahtjeve za odgovarajućom kakvoćom vode i procijeniti stanje određenih industrijskih otpadnih voda
2. izabrati procese i procesnu opremu, te ulazne i izlazne veličine pri procesu obrade otpadne vode za specifičnu industriju
3.preporučiti tijek procesa obrade otpadne vode
4. upravljati industrijskim otpadnim vodama

Ishodi učenja na razini programa:
1. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
2. razviti projektna rješenja za procese ili njihove dijelove, uključujući i procese iz novih ili rubnih područja u kemijskom inženjerstvu
3. metodički razvrstavati znanje iz različitih područja te iz njih sustavno izvlačiti zaključke
4. pokazati brzinu i sustavnost u pristupanju novim zadacima

Nastavne jedinice:
1. Karakterizacija industrijskih otpadnih voda, izvori i učinci onečišćujućih tvari, te njihov utjecaj na obradu otpadnih voda
Ishodi učenja
- definirati fizikalne, kemijske i biološke karakteristike otpadnih voda i njihov utjecaj na vodotoke
- odabrati osnovne pokazatelje fizikalnog i kemijskog onečišćenja u otpadnoj vodi
- klasificirati redoslijed stupnja obrade, procesa obrade i glavna onečišćenja otpadne vode
Kriteriji vrednovanja
- objasniti utjecaj suspendiranih i otopljenih organskih tvari u otpadnoj vodi na vodotoke, jezera i mora
- navesti značajke pokazatelja KPK i BPK5 pri analizi otpadne vode i izračunati odnos KPK/BPK5 za zadane vrijednosti
- definirati odgovarajući redoslijed stupnja i procesa obrade za zadanu onečišćujuću tvar u otpadnoj vodi

2. Fizikalno-kemijski i biološki procesi obrade otpadnih voda, procesna oprema i zbrinjavanje mulja
Ishodi učenja
- primijeniti fizikalno-kemijske i biološke procese obrade otpadne vode
- definirati procesnu opremu, te ulazne i izlazne veličine procesa
- skicirati sheme fizikalno-kemijskog i biološkog procesa uklanjanja onečišćenja iz otpadnih voda
- navesti procese zbrinjavanja mulja nastalog obradom otpadne vode
Kriteriji vrednovanja
- za zadanu industrijsku otpadnu vodu predložiti, skicirati i opisati odgovarajuću procesnu shemu
- postaviti bilance tvari zadanog procesa i predložiti procesnu opremu
- objasniti Monodovu jednadžbu za stacionarne i nestacionarne procese obrade otpadne vode
- za zadani primjer odabrati odgovarajući proces zbrinjavanja nastalog mulja

3. Strategija upravljanja otpadnim vodama
Ishodi učenja
- identificirati nacionalne i lokalne propise, uredbe i preporuke pri obradi otpadne vode i kakvoće izlaznog toka
Kriteriji vrednovanja
- dizajnirati napredni sustav za ispravno upravljanje otpadnim vodama u svrhu održivosti i ekonomske učinkovitosti

Literatura:
1. T.J.Casey, Unit Treatment Processes in Water and Wastewater Engineering, John Wiley & Sons, New York, 1997
2. W. Viessman,Jr, M. J. Hemmer, Water Supply and Pollution Control, Addison-Wesley, Amsterdam, 1998.
3. S. Bumble, Computer simulated plant design for waste minimization/pollution prevention, Lewis publishers, New York, 2000.
4. W. Bitton, Wastewater Microbiology, John Wiley & Sons, New York, 1996.
5. H.J. Rehm, G. Reed, A. Puhler, P. Stadler, Environmental Processes I, vol. 11a , Wiley-VCH. Weinheim, 1999.
6. M. Vuković Domanovac, Nastavni materijali II. dio za kolegij Obrada industrijskih otpadnih voda, e-kolegij na platformi Merlin.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1. T.J.Casey, Unit Treatment Processes in Water and Wastewater Engineering, John Wiley & Sons, New York, 1997
    2. W. Viessman,Jr, M. J. Hemmer, Water Supply and Pollution Control, Addison-Wesley, Amsterdam, 1998.
    3. S. Bumble, Computer simulated plant design for waste minimization/pollution prevention, Lewis publishers, New York, 2000.
    4. W.Bitton, Wastewater Microbiology, John Wiley & Sons, New York, 1996.
    5. H.J. Rehm, G. Reed, A. Puhler, P. Stadler, Environmental Processes I, vol. 11a , Wiley-VCH. Weinheim, 1999., , , .
  2. , 1. Materjali za predavanja na mrežnoj stranici FKIT-a, , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Termini konzultacija:
Obavijesti

Obavještavaju se studenti da će se vježbe na kolegiju Obrada industrijskih otpadnih voda (63395) održati 23. i 30. listopada te 06. studenog 2023. u terminu od 9 do 11 h u Laboratorij za tehnologije zaštite okoliša II / Laboratorij za analizu voda IX, na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (Savska cesta 16/II. kat lijevo).

 

Za kolegij:
Josipa Papac Zjačić, mag.ing.oecoing.
Elza Štefanović, mag.ing.cheming.

Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog studija Kemijsko inženjerstvo koji slušaju kolegij „Obrada industrijskih otpadnih voda“ da će se dana 11. listopada 2023. održati uvodno i prvo predavanje s početkom u 10.00 h u Z-1 (Marulićev trg 20)

Predmetni nastavnici:

Prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja