Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Organska kemija I
Šifra: 143505
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
Izvođači: doc. dr. sc. Dragana Vuk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osnovni je cilj kolegija upoznati studente s temeljnim načelima suvremene organske kemije, razumijevanjem odnosa strukture i djelovanja organskih spojeva i primjenom metoda sinteze organskih spojeva u bioznanostima i industriji.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. UGLJIKOVI SPOJEVI I UVOD U STRUKTURNU TEORIJU ORGANSKE KEMIJE: uvod u strukturnu teoriju: empirijske i strukturne molekulske formule, izomeri, tetraedarska struktura metana; kemijske veze-pravilo okteta, ionski i kovalentni spojevi, Lewisove strukture, rezonancija; kvantna mehanika (Schrödingerova valna jednadžba), atomske i molekulske orbitale; struktura metana i etana: sp3-hibiridizacija; struktura etena: sp2-hibiridizacija, cis-trans izomerija; struktura etina: sp-hibridizacija.
Primjeri zadataka za određivanje struktura izomera, kovalentnih i ionskih veza u molekuli, Lewisovih struktura, rezonancijskih struktura.
2. UVOD U ORGANSKE REAKCIJE: KISELINE I BAZE: Vrste kemijskih reakcija i njihovi memanizmi; kiselo-bazne reakcije, Brönstedova, Lowryeva i Lewisova definicija kiselina i baza; heteroliza ugljikovih veza (karbokationi i karbanioni), jakost kiselina i baza, odnos strukture i djelovanja kiselina, kiselost karboksilnih kiselina, organski spojevi kao baze; uvod u mehanizme organskih reakcija.
Primjeri zadataka kiselo-baznih reakcija, prepoznavanja kiselina i baza u reakcijama i kiselosti zadanih spojeva.
3. RAZREDI UGLJIKOVIH SPOJEVA, FUNKCIONALNE SKUPINE: Ugljikovodici: alkani, alkeni, alkini i aromatski spojevi; polarne kovalentne veze, polarne i nepolarne molekule, funkcionalne skupine u organskim molekulama, alkil-halogenidi, alkoholi, eteri, amini, aldehidi i ketoni, karboksilne kiseline, esteri i amidi, nitrili. Odnos strukture i fizikalnih svojstava molekula (vodikove veze, van der Waalsove sile).
Primjeri zadataka za definiranje funkcionalnih skupina i pripadajućih razreda spojeva, imenovanje predstavnika razreda ugljikovih spojeva.
4. ALKANI - KONFORMACIJSKA ANALIZA I UVOD U SINTEZU: Konformacijska analiza alkana, relativna stabilnost cikloalkana-napetost prstenova, cis- i trans-izomerija cikloalkana, sinteza alkana i cikloalkana, planiranje organske sinteze- retrosintetska analiza (sintoni, strategija interkonverzije funkcionalnih skupina, stereokemijske i topološke strategije), primjeri sinteza biološki i farmakološki značajnih molekula na osnovu retrosintetske analize.
Primjeri zadataka za određivanje konformacije pojedinih alkana, cis- i trans-izomerije cikloalkana.
5. STEREOKEMIJA I KIRALNOST I: biološki značaj kiralnosti; izomerija: konstitucijski izomeri i stereoizomeri; kiralne molekule i enantiomeri, nomenklatura enantiomera (Cahn-Ingold-Prelogov sustav pravila R, S), relativna i apsolutna konfiguracija, optička aktivnost enantiomera, molekule s više središta kiralnosti, meso-spojevi, Fischerove projekcijske formule, stereoizomerija cikličkih spojeva.
Primjeri zadataka za određivanje relativne i apsolutne konfiguracije spojeva s jednim središtem kiralnosti.
6. STEREOKEMIJA I KIRALNOST II: Heteroatomi kao središta kiralnosti, aksijalna kiralnost (atropizomerija), heličnost (uzvojitost), homokiralnost u prirodi, pseudokiralnost, prokiralnost, dijastereoizomerija, priprava enantiomerno čistih spojeva (frakcijska kristalizacija racemata, kromatografsko odvajanje enantiomera na kiralnim stacionarnim fazama), kiralni lijekovi-međudjelovanje enantiomera lijeka i receptora.
Primjeri zadataka za određivanje relativne i apsolutne konfiguracije spojeva s više središta kiralnosti.
7. IONSKE REAKCIJE - NUKLEOFILNE SUPSTITUCIJSKE REAKCIJE ALKIL-HALOGENIDA : Nukleofilne supstitucijske reakcije: nukeofili, izlazne skupine; kinetika, mehanizam i stereokemija SN2 i SN1 reakcija (karbokationi); primjeri organskih sinteza transformacijom funkcionalnih skupina s pomoću reakcija SN2.
Primjeri zadataka za nukleofilne supstitucijske reakcije alkil-halogenida.
8. IONSKE REAKCIJE - ELIMINACIJSKE REAKCIJE ALKIL-HALOGENIDA: utjecaj nukleofila na kompetitivne reakciju eliminacije i supstitucije; mehanizam reakcija E1 i E2, stereoselektivnost i regioselektivnost reakcija E1, stereospecifičnost E2 reakcija supstituiranih cikloheksana, regioselektvnost u eliminacijskim reakcijama (Hoffmannovo i Zajcevljevo pravilo), karbanionski mehanizam reakcija eliminacije (E1cB).
Primjeri zadataka za eliminacijske reakcije alkil-halogenida.
9. ALKENI I ALKINI I: SVOJSTVA I SINTEZA: određivanje konfiguracije E- i Z-dijastereoizomera, relativna stabilnost alkena, cikloalkeni, sinteza alkena dehidrohalogeniranjem alkil-halogenida i dehidratacijom alkohola, stabilnost karbokationa i molekularna pregrađivanja, sinteza alkina eliminacijskim reakcijama, kiselost terminalnih alkina i zamjena kiselih vodikovih atoma terminalnih alkina.
Primjeri zadataka u sintezi alkena i alkina i određivanja E- i Z-konfiguracije.
10. ALKENI I ALKINI II: ADICIJSKE REAKCIJE: adicija halogenovodika na alkene (Markovnikovljevo pravilo), stereokemija ionskih reakcija adicije na alkene, oksimerkuriranje i demerkuriranje alkena (Markovnikovljeva adicija) sinteza alkohola hidroboriranjem i oksidacijom alkena (sin-hidratacija, anti-Markovnikovljevo pravilo), hidroboriranje alkena i sinteza alkil-borana, adicija halogena na alkene, stereokemija reakcija adicije halogena na alkene.
Primjeri zadataka za adicijske reakcije.
11. ODREĐIVANJE STRUKTURA ORGANSKIH SPOJEVA NUKLEARNOM MAGNETSKOM REZONANCIJOM I SPEKTROMETRIJOM MASA: uvod u spektroskopiju nuklearne magnetske rezonancije (NMR), spin jezgre, zasjenjenje i odsjenjenje protona, kemijski pomak, kemijski ekvivalentni i neekvivalentni protoni, cijepanje signala: spin-spin sprege, 1H i 13C jedno- i dvodimenzijska spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (1D i 2D-NMR), primjena nuklearne magnetske rezonancije u medicini; uvod u spektrometriju masa, ionizacija i fragmentacija molekularnog iona, određivanje molekularne formule i mase, primjena spektrometrije masa u biomedicini.
Primjeri zadataka u određivanju struktura pomoću spektara 1H NMR i masenih spektara spojeva.
12. RADIKALSKE REAKCIJE: energije homolitičkog cijepanja veze i relativna stabilnost radikala, selektivnost u radikalskim supstitucijskim reakcijama, kloriranje metana-energija aktivacije, halogeniranje viših alkana, geometrija alkil-radikala, radikalske adicije na alkene (anti-Markovnikovljeva adicija halogenovodika), radikalske polimerizacije alkena, radikali u biologiji, medicini i industriji.
Primjeri zadataka za radikalske reakcije.
13. ALKOHOLI: sinteza alkohola iz alkena, reakcije alkohola, alkoholi kao kiseline, pretvorba alkohola u alkil-halogenide, mehanizam reakcije alkohola i halogenovodične kisleine derivati alkohola s izlaznim skupinama: tosilati, mesilati i triflati, reakcije alkohola s aldehidima i ketonima-stvaranje poluacetala i acetala, sililni eteri-zaštitne skupine alkohola, šećerni alkoholi.
Primjeri zadataka za sintezu i reakcije alkohola.
14. ETERI: sinteza etera, sililne zaštitne skupine u eterima, reakcije etera (cijepanje etera jakim kiselinama), ciklički eteri (epoksidi): sinteza epoksidacijom alkena, Sharplessova asimetrična epoksidacija alkena; reakcije epoksida (kiselo katalizirano otvaranje prstena, karcinogenost epoksida biološkom oksidacijom, kruna-eteri: međufazni katalizatori, transport antibiotika i kruna-eteri.
Primjeri zadataka za sintezu i reakcije etera.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Osnovni je cilj edukacije studenata ovladati načelima organske kemije i metodama organske sinteze, i njihovom primjenom u sintezi novih spojeva.
Specifične kompetencije: savladavanje osnovnih tehnika rada u sintezi organskih spojeva i njihovoj identifikaciji.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Obavezno je sudjelovanje na predavanjima i vježbama. Provodit će se kontinuirana provjera znanja testovima tijekom predavanja o čijem će rezultatu ovisiti i oslobađanje od pismenog dijela ispita.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Uredno pohađanje nastave

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i vježbe

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Tri testa tijekom semestra, pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

KOJE KOLEGIJE STUDENTI MORAJU POLOŽITI DA BI MOGLI PRATITI GORE NAVEDENE NASTAVNE SADRŽAJE
Opća i anorganska kemija, analitička kemija

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. analizirati građu spojeva s ugljikom, definirati organske spojeve i prirodu kemijske veze u organskim molekulama na osnovu teorije molekulskih orbitala i hibridnih atomskih orbitala
2. definirati osnovne vrste organskih reakcija i objasniti osnovne reakcijske mehanizme uz prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija,
3. označiti funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva, primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje organskih spojeva
4. objasniti konformacije alkana i cikloalkana, definirati i imenovati izomere
7. definirati osnovne reakcije sinteze i reakcije u kojima sudjeluju alkani, alkeni, alkini, alkoholi, eteri, objasniti radikalske reakcije

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. rješavati kvalitativne kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) stručnom auditoriju
3. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
4. primijeniti standardne laboratorijske postupke i instrumentaciju u preparativne ili analitičke svrhe, za organske i anorganske sustave
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
6. pokazati sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:
Nastavna jedinica:
1. Ugljikovi spojevi i kemijske veza, strukurna teorija, atomske i molekulske orbitale - hibridizacija
Ishodi učenja:
- analizirati građu spojeva s ugljikom, vezivanje u organskim molekulama i strukture molekula u prostoru
- definirati rezonancijske stukture
- upoznati se s pojmom hibridizacije ugljikova atoma: sp3, sp2 i sp hibridizacija i vrsti veze između ugljikovih atoma
Kriteriji vrednovanja:
- nacrtati spojeve s ionskim i kovalentnim vezama, identificirati kut veze
- odrediti naboj molekule
- crtati Lewisove strukture zadanih spojeva
- nacrtati rezonancijske strukture

Nastavna jedinica:
2. Uvod u organske reakcije, kiselo-bazne reakcije, definicije kiselina i baza; heteroliza ugljikovih veza (karbokationi i karbanioni), uvod u mehanizme organskih reakcija
Ishodi učenja:
- definirati kiseline i baze, jakost kiselina i baza, odnos strukture i djelovanja kiselina
- prepoznati heterolitičko cijepanje veze i nastajanje odgovarajućih intermedijara u takvim reakcijama
Kriteriji vrednovanja:
- prepoznati organske spojeve kao kiseline i baze
- primijeniti teoriju kiselina i baza na konkretne organske spojeve
- razlikovati homolitičko i heterolitičko cijepanje veze i primijeniti takvo cijepanje na konkretnim primjerima

Nastavna jedinica:
3. Klase spojeva - funkcionalne skupine
Ishodi učenja:
- prepoznati funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva
- primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje organskih spojeva
Kriteriji vrednovanja:
- nacrtati strukturne formule organskih spojeva prema sustavnom imenu spoja i obrnuto
- na osnovu strukture prepoznati fizikalna svojstava molekula

Nastavna jedinica:
4. Alkani i cikloalkani
Ishodi učenja:
- objasniti konformacije alkana i cikloalkana
- definirati energetske promjene i stabilnost alkana
- razumijevanje relativne stabilnosti cikloalkana
Kriteriji vrednovanja:
- nacrtati konformacije alkana i cikloalkana
- odrediti enegetski povoljnije konformere
- crtati konformacijske izomere klinastom projekcijskom formulom, Newmanovom formulom

Nastavna jedinica:
5. Stereokemija i kiralnost
Ishodi učenja:
- definirati i imenovati konstitucijske izomere i stereoizomere
- razumijevanje biološkog značaja kiralnosti
- definirati relativnu i apsolutnu konfiguraciju (pravilo CIP)
- poznavati stereoizomere cikličkih spojeva
Kriteriji vrednovanja:
- ilustrirati primjerima izomere
- prepoznati kiralne molekule, odrediti stereogene centre i apsolutne konfiguracije molekula primjenom pravila CIP, meso-spojeve
- nacrtati stereoizomere s jednim ili više stereogenih centara Fischerovom projekcijskom formulom

Nastavna jedinica:
6. Ionske reakcije
Ishodi učenja:
- razlikovati reakcije nukleofilne supstitucije s obzirom na kinetiku, mehanizam i stereokemiju reakcije
- definirati kada su navedene reakcije odvijaju u kompeticiji s reakcijama eliminacije
Kriteriji vrednovanja:
- nacrtati strukture produkata u reakcijama supstitucije i eliminacije
- ilustrirati primjerom čimbenike koji utječu na reakcije supstitucije (SN1 i SN2) i eliminacije (E1 i E2)

Nastavna jedinica:
7. Alkeni i alkini
Ishodi učenja:
- objasniti strukturu alkena i alkina i navesti osnovne reakcije dobivanja iz alkil- halogenida ili alkohola
- razumijevanje reakcijskih mehanizama i prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija
- objasniti reakciju elektrofilne adicije u odnosu na strukturu
Kriteriji vrednovanja:
- razlikovati nukleofile, elektrofile i slobodne radikale, razlikovati reakcije nukleofilne supstitucije, eliminacije (Zaitsevljevo i Hofmannovo pravilo), adicije (Markovnikovljevo pravilo) i primijeniti navedene reakcije na konkretnim primjerima
- nacrtati strukturne formule produkata u reakcijama alikil-halogenida, alkohola i alkena uz definiranje stereokemije reakcija

Nastavna jedinica:
8. Nuklearna magnetska rezonancija (NMR) i spektrometrija masa
Ishodi učenja:
- objasniti princip nuklearne magnetske rezonancije (NMR)
- definirati osnovne pojmove (kemijski pomak, cijepanje signala, integriranje signala, zasjenjenost protona) u NMR spektroskopiji
- objasniti princip spektrometrije masa
- definirati metode ionizacije organskih spojeva
Kriteriji vrednovanja:
- nacrtati strukturu organskog spoja prema zadanom 1H NMR spektru,
- asignirati protone u 1H NMR spektru zadanog spoja
- navesti fragmentiranje signala u masenom spektru za zadane spojeve

Nastavna jedinica:
9. Radikalske reakcije
Ishodi učenja:
- definirati radikalske reakcije i relativnu stabilnost nastalih radikala
- objasniti višestruku supstituciju u odnosu na selektivne radikalske reakcije
- objasniti selektivnost u radikalskim supstitucijskim reakcijama
- definirati radikalsku polimerizaciju
Kriteriji vrednovanja:
- navesti primjere radikalskih reakcija uz objašnjenje mehanizma tih reakcija
- razlikovati stabilnost strukturno različitih radikala
- ilustrirati primjerom stereokemiju radikalskih reakcija
- ilustrirati primjerom radikalsku polimerizaciju

Nastavna jedinica:
10. Alkoholi i eteri
Ishodi učenja:
- objasniti fizikalna svojstva alkohola i etera
- poznavanje sinteze alkohola iz alkena i karbonilnih spojeva
- poznavanje najvažnijih reakcija dobivanja etera
- razumijevanje strategije primjene zaštitnih skupina
- poznavanje reakcija alkohola i eter
Kriteriji vrednovanja:
- ilustrirati primjerima sinteze alkohola iz alkena, oksido-redukcijskom reakcijom, primjenom organometalnih spojeva
- primijeniti odgovarajuće reagense u sintezi alkohola i etera i njihovim reakcijama
- primijeniti odgovarajuće zaštitne skupine alkohola
- navesti metode dobivanja etera (Williamsonovom sintezom i dr.)
- navesti reakcije cijepanja etera, otvaranja epoksidnog prstena uz definiranje mehanizma i stereokemije reakcije
Ishodi učenja:
 1. 1. analizirati građu spojeva s ugljikom, definirati organske spojeve i prirodu kemijske veze u organskim molekulama na osnovu teorije molekulskih orbitala i hibridnih atomskih orbitala
 2. 2. definirati osnovne vrste organskih reakcija i objasniti osnovne reakcijske mehanizme uz prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija
 3. 3. označiti funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva, primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje
  organskih spojeva
 4. 4. objasniti i usporediti konformacije alkana i cikloalkana i
  izomere
 5. 5. primijeniti osnovne reakcije sinteze i reakcije u kojima
  sudjeluju alkani, alkeni, alkini, alkoholi, eteri, objasniti
  radikalske reakcije
Literatura:
 1. , T. W. G. Solomons, C. B. Fryhle, Organic Chemistry, J. Wiley, New
  York, 2003., , , .
 2. , S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994., , , .
 3. , L. G. Wade, Organic Chemistry, Pearson Education Ltd., London, 2006., , , .
 4. , V. Rapić, Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga, III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje, Zagreb, 2004., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
Odslušan : Analitička kemija I
Odslušan : Anorganska kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Opća kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovani studenti, seminar u ponedjeljak 27. studenog se neće održati. Nadoknada će biti u četvrtak 30. studenog u 12,00 h, dvorana MKM-20.

Poštovani studenti, seminar u ponedjeljak 30. listopada se neće održati. Nadoknada će biti u četvrtak 2. studenog u 12,00 h, dvorana MKM-20.

Poštovani studenti, seminar iz Organske kemije I početi će prema rasporedu u ponedjeljak 2. listopada u 13 h.

Poštovani studenti, usmeni ispiti i uvid u ispit za studente koji nisu položili, održati će se sutra na 3. katu Zavoda, ured doc. Vuk. Na usmenom ispitu ujedno ćete dobiti i rezultate pismenog dijela.

Usmeni dio ispita održati će se u petak 30. lipnja prema sljedećem rasporedu:

8,50 h - 0125172285, 0125172430

12,30 h - 0125175292, 0125175084, 0125175133

13,30 h - 0035233802, 0125174893, 0125174958

14,30 h - 0125175107, 0125172238

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći 30. lipnja u 10,10 h.

Poštovani studenti, alternativni termin nadoknade seminara je 2.11. od 14 do 15 h, dvorana Vijećnica 2, 2. kat Zagrepčanka. Možete doći na bilo koji od dva predložena termina.

Poštovani studenti, kako je dogovoreno, nadoknada seminara održati će se u četvrtak 3.11. od 15 do 16 h, dvorana Vijećnica 1, 2. kat zgrade Zagepčanka. Predstavnici studenata koji nisu u mogućnosti doći (parcijale), neka se jave osobno za dogovor o drugom terminu. Seminar 31.10. se neće održati.

Poštovani studenti, seminar će početi prema rasporedu u ponedjeljak 3. listopada.

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita su sljedeći:

1. 0125164923, 90%

2. 0125161050, 26%

3. 0125165684, 60%

4. 0035203124, 87%

Pozivaju se studenti na usmeni ispit koji će se održati u Zavodu za organsku kemiju (uživo), u ponedjeljak, 6. rujna 2021. prema sljedećem rasporedu:

- u 11h:

1. Anica Ćužić

2. Mihaela Vujnović

3. Tibor Borna Kesić

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pisemnog ispita su sljedeći:

1. 0125166912, 26 %, dovoljan (2)

2. 0125163669, 9%, nedovoljan (1)

Pozivaju se: Karlo Grgurević i Livia Grgurić na usmeni ispit koji će se održati u srijedu, 16. lipnja, u 12h.

Studenti se mole da se pridruže se mole da se pridruže timu 10 min prije zakazanog termina pomoću koda 4u0c24f.

Usmeni dio ispita održati će se u srijedu 17.02. putem Teamsa te ću Vas u predviđeno vrijeme pozvati videopozivom:

9,30 h: 0125165780, 0125166148, 0125164757

11,00 h: 0125166132, 0125165796, 0125165850

13,30 h: 0125165642, 0125165679, 0125167150

OBAVIJEST

1. 0125164923, 0%

2. 0125164757, 59%

3. 0125165850, 57%

4. 0125163695, 27%

5. 0125167150, 57%

6. 0125167075, 74%

Uvid u ispit moguć je 16. veljače 2021. u 12h u Zavodu za organsku kemiju (prizemlje).

Obavijest

Pismeni ispit će se održati u danom terminu, u ponedjeljak  15. veljače 2021. u predavaonici MKV-20.

Rezultati popravnih kolokvija i ispita na ispitnom roku 3. veljače 2021.

1. 0125165983, 3. popravni kolokvij, 69%,

2. 0125166949, 2. popravni kolkvij, 73%

3. 0125163627, 3. popravni kolokvij, 75%

4. 0125167103, 3. popravni kolokvij, 39%

5. 0125166912, ispit, 6%

Uvid u rezultate moguć je u 14h, 8. veljače 2021. na Zavodu za organsku kemiju (prizemlje).

Usmeni ispiti održat će se putem aplikacije Teams putem linka:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac7c7e9949f8348d390c19a624458c946%40thread.tacv2/conversations?groupId=22b86412-822b-4493-ac68-e26ddfbe4a40&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345 prema sljedećem rasporedu:

- ponedjeljak, 8. veljače 2021., 12h

1. Zoran Malbaša

2. Ivan Marković

3. Ivana Labaš

4. Ivana Bošnjak

5. Tea Horvat

Obavijest

Popravni kolokviji održat će se u terminu prvog ispitnog roka 3. veljače 2021.  u 11.30 h u predavaonici MKV-20,  prema epidemiološkim mjerama.

Rezultati 1. kolokvija nalaze se u nastavnim materijalima. Uvid u kolokvij biti će u petak 4. prosinca od 10,30 do 12,30h putem Teamsa. Molim studente koji žele uvid u kolokvij da mi se prethodno jave, kako bi im poslala točno vrijeme u koje će biti pozvani videopozivom.

OBAVIJEST

Zbog pogoršane epidemiološke situacije predavanja i seminari iz kolegija Organska kemija 1 održavat će se od 30. studenoga u definiranim terminima on-line za oba studija.

 

Poštovani studenti, zamolila bih Vas da redovito pratite obavijesti na Teamsu, kako bi na vrijeme dobili sve informacije vezano uz seminar i pisanje kolokvija.

Obavijest

Molim studente koji od 2. listopada imaju predavanje on-line da se nadalje pridružuju predavanjima prema rasporedu putem koda: pfl9qnw.

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Poštovani studenti, zamolila bih Vas da se za predavanje prijavljujete s kodom, prijava putem linka nije potrebna.

Predavanje će se održati prema izmijenjenom rasporedu 11-14 h, kontaktnim putem za studente KIM-a, a on-line putem Teamsa za studente PK. Studenti se prije predavanja trebaju prijaviti u tim pomoću linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe88ce69f01745c0a46ef64b07bb5a23%40thread.tacv2/conversations?groupId=574c5f97-d391-41ab-9ba7-32c4663ae072&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

s kodom cpo1ygw.

Seminar iz kolegija Organska kemija I u ponedjeljak 5. listopada se neće održati. Sljedeći termin je ponedjeljak 19. listopada prema rasporedu od 13 do 15 h. Seminari će se održavati kontaktnim putem u tjednu kada se održavaju i predavanja za studente Primjenjene kemije, svaka dva tjedna od 13 do 15 h.

Doc. dr. sc. Dragana Vuk

 

 

OBAVIJEST

Usmeni ispiti održat će se putem Teams aplikacije u sljedećem terminu:

- utorak, 22. rujna 2020., 15h

1. 0125163931, pismeni ispit - 59 %, dovoljan

Kako bi pristupili polaganju ispita, uključite se u Teams direktno putem šifre: jikvl0i

0178110617 - pismeni 79%

0125164421 - pismeni 80%

Usmeni dio ispita održati će se u petak 11.09. u 11 h.

Ispit će se održati online, putem Teams aplikacije. Kako bi pristupili polaganju ispita, studenti se trebaju prijaviti u Teams putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a232d3101945b45738a658b992bd4a611%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f0a5297-c679-4719-8546-d6bde489d81c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

s vašom Microsoft šifrom i kodom xhqwibw. Ukoliko ste zaboravili lozinku, molim da se obratite informatičaru Igoru Horačeku. Veliki dio studenata se s tom lozinkom prijavljivao u tim Organska kemija 2. Također, potrebno je za vrijeme ispita imati uključenu kameru, jer ću vas u predviđeno vrijeme pozvati putem videopoziva. Ukoliko nemate kameru na računalu, možete upotrijebiti kameru mobitela.

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita i obavijest o održavanju usmenih ispita dani su pod nastavnim materijalima/ostalo.

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Obaviještavaju se studenti da će se usmeni dio održati prema sljedećem rasporedu:

18. lipanj, 10,00 h: 0125164736,  0125162219, 0125167262

18. lipanj, 12,30 h: 0125167353, 0125167012, 0125161253

19. lipanj, 9,00 h: 0125163882, 0125163450 , 0125163765

 

Ispit će se održati online, putem Teams aplikacije. Kako bi pristupili polaganju ispita, studenti se trebaju prijaviti u Teams putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a534962717bf74f10977d86973008ea59%40thread.tacv2/conversations?groupId=09ae654b-f280-4ec5-be6a-159b52536c4c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

s vašom Microsoft šifrom i kodom uvp23fb. Ukoliko ste zaboravili lozinku, molim da se obratite informatičaru Igoru Horačeku. Veliki dio studenata se s tom lozinkom prijavljivao u tim Organska kemija 2. Također, potrebno je za vrijeme ispita imati uključenu kameru, jer ću vas u predviđeno vrijeme pozvati putem videopoziva. Ukoliko nemate kameru na računalu, možete upotrijebiti kameru mobitela.

Obavijest

U repozitorij su stavljeni rezultati pismenog ispita i obavijest o usmenom ispitu za sutra.

Doc. dr. sc. Draga Vuk dat će obavijest za usmene ispite koje će također održati.

Obavijest

Pozivaju se studenti:

Martina Omazić, Josipa Šajnović, Antonija Mamić i Martina Vuković

na usmeni ispit koji će se održati 17. lipnja 2020. u 10h, u uredu (prizemlje). Molim studente da kod kuće izmjere temperaturu i u slučaju povišene temperature to svakako jave. Na usmenom ispitu studenti moraju staviti maske na lice i biti na udaljenosti od 1,5 m.

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Obavijest

Rezultati pismenog ispita su:

0125163648, 61%

0125164778, 80%

0125167145, 14%

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Obavijest

Pozivaju se studenti:

 

Ivana Bandić

Jan Bartolec

Antonija Bikić

Antonija Karakaš

 

na usmeni ispit koji će se održati 9. lipnja 2020. u 14h, u uredu (prizemlje) u skladu s epidemiološkim uputama, na udaljenosti od 1.5 m i s maskama koje ćete dobiti na porti. Dođite 15 min ranije, prije ulaska u zgradu provodi se mjerenje temperature.

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Na redovitom ljetnom ispitnom roku (8. i 17. lipnja i 1. srpnja) ispit iz Organske kemije I održat će se u predviđenom vremenu kontaktnim načinom tj. uživo prema danom rasporedu izvođenja ispita. Predviđeni termin je 11-13 h u predavaonici MKV-20 uz poštivanje svih mjera prema danim uputama koje možete naći na mrežnoj stranici Fakulteta. Studenti na ispitu moraju sjesti na isključivo označena mjesta papirićem ili trakom zbog poštivanja međusobne udaljenosti.

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pismenih ispita su:

0125163648, 34%

0125160646, 31%

0125163786, 57%

0125163599, 52%

0125163882, 30%

0125163450, 42%

0125163765, 36%

0178110617, 44%

0125164799, 44%

Uvid u rezultate ispita moguć je 12. veljače u 14h.  

Usmeni ispit će se održati 12. veljače 2020. u 13h za sljedeće studente:

Antonijo Čosić, Petra Krajnik i Dora Nestić

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Obavijest

Usmeni ispiti iz Organske kemije I održat će se prema sljedećem rasporedu u prizemlju Zavoda za organsku kemiju u ponedjeljak, 10. veljače 2020.:

- 12h:

1. Doria Curiš,

2. Nika Depope,

3. Lucija Detić,

- 13h:

4. Elizabeta Forjan

5. Patricia Mijić

6. Željka Boček

u utorak, 11. veljače 2020.

- 13h:

7. Karlo Borović,

8. Vanessa Delač,

9. Vanesa Mihajlović,

10. Margareta Postonjski,

-14h:

11. Leon Sačer,

12. Mihaela Trček,

13. Iva Žuvić,

14. Davor Gašparić

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Rezultati 1. kolokvija nalaze se u nastavnim materijalima. Na uvid u kolokvij može se doći u utorak 26. 11. u 12 sati (3. kat Zavoda za organsku kemiju).

1. kolokvij održati će se prema redovnom rasporedu sutra 6. studenog od 8,15 do 9,15 h.

S obzirom da je Sindikat znanosti i visokog obrazovanja za danas najavio štrajk, seminar neće biti obavezan, ali će se održati za studente koji dođu, radi pripreme za 1. kolokvij.

Obavijest

Obaviještavam studente da se sutra neće održati predavanje iz Organske kemije 1.

Prof.dr.sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita:

Organska kemija I (143505) (PKP2013)

1.0125162112, 69 %

Organska kemija I (32166) (KIMP2013)

1. 0125161552, 47%

2. 0125160102, 22 %

4. 0125161344, 24 %

5. 0125161846, 11 %

6. 0125161643, 49 %

OBAVIJEST

Usmeni ispiti pred povjerenstvom održat će se: 

16. rujna 2019., u ponedjeljak, 10h

Organska kemija I (32166) (KIMP2013)

1. Franjo Glibo

2. Paula Priselec

Organska kemija I (143505) (PKP2013)

3. Martina Čičak

4. Melita Magdić.

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

PODSJETNIK

Obavijest o usmenim ispitima stavljena je u četvrtak u 11h u kategoriji ostalo kao i rezultati pismenog ispita.

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Usmeni ispiti će se održati prema sljedećem rasporedu u četvrtak:

-13.30h:

1. Jakša Devčić

2. Marta Puhar

3. Tea LončarićKlobuk

4. Andrej Terzin

-15h:

1. Valentino Golub

2. Mark Ružić

3. Bukal Matea

-10h, petak, 12. srpnja:

1. Ivana Kučinić

2. Emela Demirović

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita održanog 9. srpnja 2019. su sljedeći:

1. 0125162112, 27%, nedovoljan

2. 0125162341, 39%, nedovoljan

3. 0125158812, 39%, nedovoljan

4. 0125158971, 13%, nedovoljan

5. 0125162474, 39%, nedovoljan

6. 0125162266, 70%, dobar

Uvid u ispit je moguć u četvrtak, 11. srpnja, u 13h.

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Radi obveze nastavnika uvid u pismeni dio ispita za studente koji ga nisu položili odgađa se za 3.7. u 9 sati.

Usmeni ispit prema sljedećem rasporedu održati će se kod doc. dr. sc. D. Vuk na 3. katu Zavoda za organsku kemiju.

28. 06. u 12,30 h: 0125164437 (pismeni 4), 0125162523, 0125158812 (pismeni 2)

28.06. u 14 h: 0125162180, 0125162245, 0006038630 (pismeni 2)

01.07. u 9 h: 0125162149 (pismeni 4), 0125162224 (pismeni 3), 0125162656

01.07. u 10 h: 0125162635, 0125162677, 0125159019 (pismeni 2)

01.07. u 11 h: 0125164666 (pismeni 4), 0125164528 (pismeni 4), 0125162453

02.07. u 9 h: 0125164416, 0125162570 (pismeni 2), 0125164507

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid u ispit mogu doći 02.07. u 14 h.

 

OBAVIJEST

Pozivaju se sljedeći studenti na usmeni ispit koji će se održati u 10h, 11. lipnja 2019.

1. Sofija Kresić

2. Darija Oštrić

3. Danijela Ivandić.

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita koji je održan 6. travnja 2019. su sljedeći:

0125163424, 78%

0125159206, 45%

0036493137, 7%

0125160992, 72%

0125164437, 54%

OBAVIJEST

Pozivaju se studenti na usmeni ispit koji će se održati prema sljedećem rasporedu:

- 8. travnja 2019., ponedjeljak, 9h

1. Tena Krnić, 45%

- 8. travnja 2019., ponedjeljak, 10h

2. Katarina Marija Drmić

3. Sarunović Šejla

4. Inga Geršak, 78%

5. Jakov-Stjepan Pavelić, 72%

- ponedjeljak, 11h

6. Šejla Šarunović

7. Helena Bach-Rojecky, 54%

Usmeni ispit kod doc. dr. sc. D. Vuk (na 3. katu) održati će se u ponedjeljak 18. veljače u 10 h za studente:

Marko Bogomolec

Goran Filipović

Karlo Sklepić

 

Obavijest

Usmeni ispiti iz Organske kemije I održat će se prema sljedećem rasporedu u petak, 15. veljače 2019.:

- 9h:

1. Katarina Duić,

2. Petra Kovačec,

3. Ida Kveder,

4. Maja Ratajec,

-10h:

5. Jospia Romić,

6. Katarina Stipković,

7. Lorena Valek,

8. Dajana Balaić,

-11h:

9. Mirna Dragić,

10. Inga Geršak,

11. Jakov-Stjepan Pavelić,

12. Iva Šadura,

-13h:

13. Mirela Župan,

14. Lucija Rajič,

15. Ivana Pjevač,

16. Matea Bačan Peškir,

17. Nora Čobanov.

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Obavijest

Rezultati pismenog ispita/popravnog kolokvija su:

1. 0125152775, 26%

2. 0125158992, 53%.

Pozivaju se studenti: Nora Čobanov i Karlo Sklepić na usmeni ispit koji će se održati u petak, 1. veljače u 14h.

OBAVIJEST

 

Kako su mi se nekoliko studenata javilo da na nastavničkom portalu imaju pogrešne brojeve JMBAG objavljujem rezultate II. kolokvija s imenima studenata kojima je pridružen i njihov JMBAG.

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić 

Uvid u 1. kolokvij održati će se u utorak 4.12. i srijedu 5.12. od 13 do 15 sati.

Radi iznenadnih obaveza nastavnika, uvid u kolokvij se odgađa. Novi termin će biti objavjen sutra.

Rezultati 1. kolokvija nalaze se u repozitoriju. Na uvid u kolokvij može se doći sutra 27. studenog od 12 do 13 sati na 3. kat Zavoda, ili prema dogovoru s nastavnikom.

Prva parcijalna provjera znanja održati će se u srijedu 07. studenog od 9 do 11 sati.

OBAVIJEST

Rezultati ispita

1. 0125157131, 50%

2. 0125160401, nije pristupila

3. 0125160074, 77%

4. 0291001645, 45%

5. 0125160235, 50%

6. 0125159921, 66%

7. 0125157724, 50%

8. 0125159211, 70%

9. 0119012240, 47%

10. 0125157040, 56%

11. 0058204269, 79%

12. 0125159206, 41%

13. 0117220673, 55%

14. 0125154369, 46%

Pozivaju se studenti na usmeni ispit koji će se održati u ponedjeljak, 10. rujna 2018.,

- u 13h:

1. Petra Grčić

2. Sara Bačić

3. Paula Patrčević

4. Blanka Gabrić

- u 14h:

5. Lucija Marić

6. Iva Mihaljević

7. Karlo Belak

OBAVIJEST

Usmeni ispiti pred Povjerenstvom za ipritni rok od 6. rujna održat će se prema sljedećem terminu:

1. Matija Stojanović (Organska kemija I, 32166), petak, 7. rujna, 2018. u 12h;

2. Josipa Kahlina (Organska kemija I, 143505), petak, 7. rujna, 2018. u 12.45h i

3. Anto Vrbat (Organska kemija I, 32166), petak, 7. rujna, 2018. u 13.30h.

 

Rezultati ispita

 

1. 0125157131, 28%

2. 0125160048, 67%

3. 0125160074, 43%

4. 0291001645, 2%

5. 0125160235, 9%

6. 0125159921, 24%

7. 0125152775, 17%

8. 0125155051, 58%

9. 0125157516, 75%

10. 0125157724, 30%

 

11. 0125159211, 31%

12. 0119012240, 19%

13. 0125157040, 6%

14. 0058204269, 9%

15. 0117220673, nije pristupila

16. 0125159339, 51%

17. 0125154369, 11%

 

Pozivaju se studenti na usmeni ispit koji će se održati:

- u četvrtak, 30. srpnja 2018., u 13h

1. Lucija Burazer

2. Ines Štrkalj

3. Teo Tomić

4. Klara Murgić

 

- u petak, 31. srpnja 2018., u 10h

5. Ivana Pjevač, ispit pred Povjerenstvom

Rezultati ispita

1. 0119026365, 61%

2. 0125160074 18%

3. 1003112689, 62%

4. 0125152775, 16%

5. 0125155051, 34%

6. 0125157516, 9%

 

7. 0125158966, 58%

8. 0125157607, 74%

9. 1003076560, 68%

10. 0125159206, 20%

11. 0125153382, 69%

12. 0125159339, 38%

13. 0125158950, 55%

14. 0125159227, 75%

15. 0125154369, 12%

 

Pozivaju se studenti na usmeni ispit koji će se održati:

- u srijedu, 11. srpnja 2018., u 14h

1. Ivan Bašurić

2. Dora Čalo

3. Nina Kamberovski

4. Martina Barić

5. Lana Brkić

 

- u četvrtak, 12. srpnja 2018., u 10h

6. Iva Gudan

7. Dorotea Marčec

8. Teodora Prebeg

9. Katarina Sokač

Rezultati pismenog ispita

1. 0119026365, 32%,

2. 0119027822, 65%,

3. 1003112689, 18%,

4. 0125162292, 51%

5. 0125159979, 72%

6. 0125152775, 9%

7. 0125159893, 50%

8. 0125162591, 86%

9. 0125157724, 22%,

10. 0125158966, 21%

11. 0119022985, 51%

12. 0125157607, 34%

13. 1003076560, 41%

14. 0125159183, 58%

15. 0125153382, 46%

16. 0125158950, 37%

17. 0125159274, 72%

18. 0125159227, 44%

19. 0125159295, 74%

20. 0125157563, 60%

 

Pozivaju se studenti na usmeni ispit koji će se održati u srijedu, 4. srpnja 2018. prema sljedećem rasporedu:

-u 9h

1. Sara Prenc

2. Elza Štefanović

3. Mia Prpić

4. Ana Penava

-u 10h

5. Lana Topalović

-u 10.30h

6. Marina Galić

7. Ana-Marija Križanac

8. Monika Belec

9. Ivana Matančević

10. Ina Polić

OBAVIJEST

Pozivaju se studenti na usmeni ispit koji će se održati prema sljedećem rasporedu u utorak, 3. srpnja 2018.

- u 13h:

Jasmin Gorski

Katarina Lenac

Helena Mijić

Elizabeta Rajić

Anja Ravlić

-u 14h:

Lucija Ružaj

Leonarda Vugrin

Ena Pezić

Lucija Tarle

OBAVIJEST

Pozivaju se sljedeći studenti na usmeni ispit koji će se održati u 10h, utorak, 12. lipnja 2018.:

 1. Relja Ivan Dular
 2. Kocijan Sara
 3. Mia Božiković

Rezultati pismenog ispita:

 1. 0117224742, 87 %, vrlo dobar
 2. 0119022985, 17 %, nedovoljan
 3. 0125158896, 57%, dovoljan
 4. 1003076560, 5 %, nedovoljan
 5. 0119021694, 67 %, dobar

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita:

Sara Kocijan, 51%, položila pismeni ispit

Sara Prenc, 47%

Relja Ivan Dular, 46%

Ina Polić, 28%

Marina Galić, 22%

Dora Čalo, 16%

Ivana Pjevač, 7%

Tena Krnić, nije pristupila

 

Pozivaju se sljedeći studenti na usmeni ispit koji će se održati u petak, 20. travnja 2018.

-u 13h

Sara Kocijan

Ema Podravski

David Bakula

Marijan-Pere Marković

-u 14h

Helena Pintarić

Ema Pollak

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita održanog 14. veljače 2018:

Ivna Vukić, 86%

Lorena Kostelac,, 80%

Tea Grbešić, 78%

Ivana Abramović, 72%

Marija Šiprak, 71%

Jurica Derviš, 65%

Dorotea Marčec, 37%

Ana Penava, 33%

Ina Polić, 29%

Matija Stojanović, 0

OBAVIJEST

Pozivaju se studenti na usmeni ispit u ponedjeljak 19. veljače 2018. u 13h:

1. Ivna Vukić,

2. Lorena Kostelac,

3. Tea Grbešić,

4. Marija Šiprak,

5. Jurica Derviš

- u 14h:

6. Ivana Abramović,

7. Dorotea Marčec.

 

Prof. dr. Silvana Raić-Malić 

Rezultati 1. kolokvija nalaze se u repozitoriju. Studenti koji su ostvarili više od 50 % bodova, prošli su kolokvij. Na uvid u kolokvij može se doći sutra 28. 11. između 10 i 14 h na 3. kat Zavoda kod doc. dr. sc. Dragane Vuk.

Kolokvij iz Organske kemije 1 će se održati u srijedu 15. studenog od 8,30 do 10,30 h, dok seminara neće biti.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja