Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Organska kemija
Šifra: 32064
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dragana Vuk
Izvođači: dr. sc. Ida Boček Pavlinac - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Milena Mlakić - Laboratorijske vježbe
Martina Piškor , mag.appl.chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Ivana Sokol - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Izložiti temeljna načela suvremene organske kemije i njezinu primjenu u industriji.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Tjedan
Uvod u ugljikove spojeve i kemijske veze, klase spojeva, funkcionalne skupine.
Uvod u organske reakcije: kiseline i baze; podjela i nomenklatura organskih spojeva.
2. Tjedan
Alkani i cikloalkani: nomenklatura, konformacija.
Laboratorij - ulazni kolokvij za uvodne vježbe (prekristalizacija, destilacija, tankoslojna kromatografija, kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka)
3. Tjedan
Alkeni i alkini: svojstva i sinteze, reakcije adicije, stereokemija.
Laboratorij - Prekristalizacija tvari iz vode i određivanje točke tališta. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
4. Tjedan
Stereokemija: konstitucijski izomeri i stereoizomeri, optička aktivnost, enantiomeri i kiralne molekule, dijasteroizomeri, relativna i apsolutna konfiguracija ((R) - (S) sustav), biološka važnost kiralnosti.
Laboratorij - Prekristalizacija tvari iz etanola i određivanje točke tališta. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
5. Tjedan
1. pismena provjera znanja putem kolokvija
6. Tjedan
Alkil-halogenidi: ionske reakcije: nukleofilna supstitucija (SN2 i SN1) i reakcije eliminacije (E2 i E1), stereokemija reakcija.
Laboratorij - Određivanje nepoznate tvari tankoslojnom kromatografijom. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
7. Tjedan
Alkoholi i eteri: struktura, nomenklatura, svojstva, sinteza i reakcije oksidacije i redukcije, organometalni spojevi.
Laboratorij - Kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
8. Tjedan
Aldehidi i ketoni: nukleofilna adicija na C=O, reakcije redukcije, reakcije a-vodika.
Laboratorij - Kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
9. Tjedan
Aromatski spojevi: aromatičnost, svojstva, reakcije elektrofilne aromatske supstitucije, induktivni i rezonancijski efekti.
Laboratorij - ulazni kolokvij za preparativne vježbe (Reakcije nukleofilne supstitucije SN2 i SN1: sinteza i izolacija spojeva; Reakcija tranesterifikacije: sinteza i izolacija biodizela)
10. Tjedan
2. Pismena provjera znanja putem kolokvija
11. Tjedan
Karboksilne kiseline i njihovi derivati (esteri, anhidridi, amidi): nomenklatura, sinteza i reakcije.
Laboratorij - Reakcija nukleofilne supstitucije SN2: sinteza i izolacija n-butil-bromida. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
12. Tjedan
Amini: nomenklatura, svojstva i reakcije.
Laboratorij - Reakcija nukleofilne supstitucije SN1: sinteza i izolacija tert-butil-klorida. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
13. Tjedan
Ugljikohidrati: nomenklatura, svojstva i reakcije.
Radikalske reakcije; polimeri.
Laboratorij - Reakcija tranesterifikacije: sinteza biodizela. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
14. Tjedan
Uvod u određivanje struktura organskih spojeva: infracrvena spektroskopija (IR), nuklearna magnetska rezonancija (NMR) i masena spektrometrija (MS).
Laboratorij - završni kolokvij
15. Tjedan
3. pismena provjera znanja putem kolokvija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Opće kompetencije:
Primijeniti temeljna načela moderne organske kemije i literaturnih ili vlastitih eksperimentalnih podataka pri rješavanju kemijsko-inženjerskih problema.
Posebne kompetencije:
Primijeniti osnovne reakcije sinteze i reakcije u kojima sudjeluju alkani, alkeni, alkini, alkoholi, aromatski spojevi, karbonilni spojevi, karboksilne kiseline i njihovi derivati i koristiti instrumentaciju koja se rabi u preparativne svrhe.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
studenti su obavezni nazočiti predavanjima
studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe
studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe)

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen završni kolokvij iz laboratorijskih
vježbi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
ulazni kolokviji iz laboratorijskih vježbi
završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3 obvezne pismene provjere znanja tijekom semestra
pismeni ispit
usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
2. potpis iz opće kemije

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. prepoznati funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva.
2. primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje organskih spojeva
3. analizirati građu spojeva s ugljikom, vezivanje u organskim molekulama i strukture molekula u prostoru
4. definirati osnovne vrste organskih reakcija i objasniti osnovne reakcijske mehanizme uz prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija,
5. definirati osnovne reakcije sinteze i reakcije u kojima sudjeluju alkani, alkeni, alkini, alkoholi, aromatski spojevi, karbonilni spojevi, karboksilne kiseline i njihovi derivati
6. razlikovati reaktivnost organskih spojeva s obzirom na strukturu i povezati s odgovarajućim reakcijskim mehanizmima
7. primijeniti temeljna načela moderne organske kemije i literaturnih ili vlastitih eksperimentalnih podataka pri rješavanju kemijsko-inženjerskih problema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz podrucja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. modelirati procese koji se odvijaju u okolišu ili u interakciji s okolišem koristeci odgovarajuce racunalne baze podataka i programe
3. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku


NASTAVNE CJELINE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna cjelina
1. Ugljikovi spojevi i kemijske veze; Klase spojeva - funkcionalne skupine
Ishodi učenja:
- analizirati građu spojeva s ugljikom, vezivanje u organskim molekulama i strukture molekula u prostoru
- prepoznati funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva
- primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje organskih spojeva
2. Alkani i cikloalkani
- objasniti konformacije alkana i cikloalkana
3. Stereokemija
- definirati i imenovati izomere
- objasniti pravila CIP
4. Ionske reakcije
- razlikovati reakcije nukleofilne supstitucije s obzirom na kinetiku, mehanizam i stereokemiju reakcije
- definirati kada su navedene reakcije odvijaju u kompeticiji s reakcijama eliminacije
5. Alkeni i alkini, aromatski spojevi, aldehidi i ketoni, karboksilne kiseline i njihovi derivati, amini, alkoholi, eteri i ugljikohidrati
- definirati osnovne vrste organskih reakcija
- objasniti osnovne reakcijske mehanizme i prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija
- definirati aromatske i nearomatske spojeve
- razlikovati reaktivnost organskih spojeva s obzirom na strukturu i povezati s odgovarajućim reakcijskim mehanizmima
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Organska kemija, prijevod 7. engleskog izdanja, 1. hrvatsko izdanje, Školska knjiga 2017., L. G. Wade, ml., prevoditelji O. Kronja, V. Rapić, I. Bregovec, , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća i anorganska kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Opća i anorganska kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

0125172612 - 2% nedovoljan (1)

0125174638 - 62% dovoljan (2), usmeni dio ispita će se održati u petak 14. lipnja u 11h.

Usmeni dio ispita održati će se u petak 14. lipnja prema rasporedu:

9,30h: 0125177549, 0125177923, 0125174505

11,00h: 0125177619, 0125174867

Nitko na pismenom dijelu ispita nije zadovoljio za pozitivnu ocjenu. Na uvid se može doći sutra 9. travnja u 10h.

0125174846 - 61 % dovoljan (2)

0125174589 - 33 % nedovoljan (1)

0062087763 - 56 % dovoljan (2)

0125174638 - 11 % nedovoljan (1)

0066284548 - 41 % nedovoljan (1)

Na uvid se može doći u ponedjeljak 5. veljače od 9 do 10 h.

Usmeni dio ispita održati će se u srijedu 31. siječnja u 13,30 h.

U materijalima se nalaze rezultati 3. kolokvija, na uvid se može doći u ponedjeljak 29. siječnja od 10h do 12h.

Studenti koji žele pisati jedan od popravnih kolokvija neka mi se jave mailom do kraja ponedjeljka. Kako je rečeno na predavanju, popravni kolokvij se piše u terminu ispitnog roka 31.1.2024. od 11,30h do 13,00h, predavaonica MKV-20.

Zamolila bih da mi se do 22. siječnja jave mailom studenti, koji žele pisati 3. kolokvij. Kolokvij se piše, kako je dogovoreno, u terminu predavanja.

U srijedu 17. siječnja od 13 do 14 h rezervirana je predavaonica P2KM-19, tako da mogu doći studenti koji žele vježbati za 3. kolokvij.

U materijalima se nalaze rezultati 2. kolokvija, jedan je kolokvij nepotpisan. Uvid će biti u srijedu 10. siječnja tijekom pauze predavanja.

Poštovani studenti, uslijed neodgodivih obveza, 2. kolokvij će se ipak održati 20.12. u terminu predavanja od 11,00 do 12,30 h.

Sukladno tome, rezervirana je predavaonica S-P 13.12. od 13,00 do 14,00 h tako da mogu doći studenti, koji se žele pripremiti za kolokvij.

Također, zamolila bih Vas da mi se javite mailom do 15.12. ukoliko želite pristupiti pisanju kolokvija.

 

Poštovani studenti, predavanje će se održavati prema rasporedu u predavaonici MKM-19.

U materijalima se nalaze rezultati 1. kolokvija, na uvid se može doći sutra 29.11. u 10h.

Moli se kolegica Ivana Šarkanj da se javi asistenticama iz laboratorijskih vježbi, može i putem e-maila.

1. kolokvij održati će 15. studenog od 16,00 h do 17,30 h (dvorana MKV-20), kako je dogovoreno na predavanju.

Poštovani studenti, predavanje počinje prema rasporedu u srijedu 4. listopada.

Laboratorijske vježbe će početi u petak 6. listopada, o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Usmeni dio ispita održati će se u ponedjeljak 18. rujna prema sljedećem rasporedu:

12,30 h: 0125171961, 0125166788

13,30 h: 0125172035, 0125171865, 0125173828

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te uvid mogu doći 18. rujna u 9,45 h.

Usmeni dio ispita održati će se u petak 8. rujna prema sljedećem rasporedu:

10,00 h: 0066297387, 0125171844

11,00 h: 0125168067, 0125174573, 0125173170

0066297387 - 84%, vrlo dobar (4)

0125171844 - 77%, dobar (3)

0125168067 - 64%, dovoljan (2)

0125174573 - 57%, dovoljan (2)

0125173170 - 51%, dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći u petak 8. rujna u 13,30 h.

Usmeni dio ispita za studenticu s brojem 0125174531 održati će se u petak 7. srpnja u 10 h.

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći 7. srpnja u 9,30 h.

Usmeni dio ispita održati će se u srijedu 28. lipnja u 14 h za studente pod brojem 0119037953 (59%) i 0125172110 65%).

Ostali studenti nisu zadovoljili pismeni dio za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći sutra u srijedu u 13,00 h.

Usmeni dio ispita održati će se u petak 21. travnja prema sljedećem rasporedu:

9,00 h: 0125171956, 0125174510, 0125171753

10,00 h: 0125168350, 0125171022

Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak 16. veljače prema sljedećem rasporedu:

9,00 h - 0125173209, 0125171732, 0125172061

10,30 h - 0125171909, 0125171823 (pismeni dio dovoljan (2))

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći sutra u 10 h.

0125173209 - vrlo dobar (4)
0125171732 - dovoljan (2)
0125174622 - vrlo dobar (4)
0125174505 - dovoljan (2)
0125174729 - dobar (3)
0125174510 - dobar (3)
0125171909 - dovoljan (2)
0178126330 - dobar (3)
125171022 - dobar (3)

Na uvid se može doći u ponedjeljak 6. veljače u 14 h.

Usmeni dio ispita održati će se u ponedjeljak 6. veljače u 12,30 h za sljedeće studente:

0125173191, 0125174547

Ostali studenti nisu zadovolji za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći sutra 3. veljače od 9 do 10 h.

Poštovani studenti, u materijalima se nalaze rezultati 3. kolokvija. Na uvid se može doći sutra u petak od 9 do 11 h. Zamolila bih studente koji žele izaći na popravni kolokvij da mi se jave e-mailom do ponedjeljka 30.1. do 8h. Kolokvij se piše 1.2. u terminu prvog ispitnog roka.

Poštovani studenti, molim vas da mi se do nedjelje 22.1. do kraja dana javite mailom ukoliko želite pristupiti 3. kolokviju. Kolokvij će se pisati u srijedu 25.1. od 11,15 do 12,45h, predavaonica MKM-20.

Poštovani studenti, u materijalima se nalaze ocjene iz 2. kolokvija i laboratorijskih vježbi. Na uvid se može doći sutra od 10 do 11 h.

Kako je dogovoreno na predavanju, kolokvij sutra počinje u 14,00 h i traje do 15,30 h.

Poštovani studenti, molim vas da mi se do utorka 13.12. do kraja dana javite mailom ukoliko želite pristupiti 2. kolokviju, kako bih imala uvid u broj studenata.

2. kolokvij održati će se u petak 16. prosinca od 14,15 do 15,45 h u predavaonici MKM-20.

Rezultati 1. kolokvija nalaze se u nastavnim materijalima. Na uvid se može doći sutra 23.11. od 10 do 11 sati.

Poštovani studenti, grupa B će početi s laboratorijskim vježbama 30.11., umjesto 25.11. kako je prethodno navedeno, a završava 9.12.

1. kolokvij održati će se u petak 11. studenog od 13,15 do 14,45 h u predavaonici S-0.

Poštovani studenti, predavanje počinje prema rasporedu u srijedu 5. listopada.

Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak 15. rujna u 9 h za sljedeće studente:

0125171795 (pismeni dio 2), 0125173235.

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu.

Ispiti pred povjerenstvom održati će se prema prethodno objavljenom rasporedu.

Ispit pred povjerenstvom održati će se na Zavodu za organsku kemiju (3. kat) prema sljedećem rasporedu:

0125165616 - 13.9.2022. u 14 h

0113144641 - 14.9.2022. u 8,30 h

Usmeni dio ispita održati će se u utorak 6. lipnja prema sljedećem rasporedu:

- 12,30 h: 0125169379 (pismeni dio 2), 0160142018 (pismeni dio 2)

- 13,30 h: 0125163312 (pismeni dio 4), 0125169059 (pismeni dio 4)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći 6. lipnja u 14,30 h.

Usmeni dio ispita za studente koji su se oslobodili putem kolokvija održati će se u četvrtak 1. rujna u 14 h:

0125173240, 0125172105, 0125171886

Usmeni dio ispita održati će se u ponedjeljak 11. srpnja prema sljedećem rasporedu:

9,00 h: 0125165593 (pismeni 81%), 0125165749 (pismeni 76%)

10,45 h: 0125169428 (pismeni 87%), 0125168142 (pismeni 71%)

Usmeni dio ispita održati će se u ponedjeljak 4. 7. u 10,15 h za sljedeće studente:

0125165338 - pismeni dio 50% dovoljan (2)

0125167096 - pismeni dio 65% dovoljan (2)

0125171870 - oslobođena pismenog

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći 4. 7. u 11,15 h.

Poštovani studenti, rezultati pismenog dijela ispita, koji će se održati 28. lipnja biti će objavljeni 2. ili 3. srpnja, a eventualni usmeni će se održati u ponedjeljak 4. srpnja.

0117230437 - dovoljan (2), usmeni dio ispita održati će se u srijedu 15. lipnja u 12 h.

0125165338 - nedovoljan (1), 19%

Usmeni dio ispita održati će se sutra 6. travnja u 9 h za studente koji su prošli pismeni dio:

0125168938, 0125165247, 0125169225.

0125165247 - 92%, izvrstan (5)

0125169225 - 62%, dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te mogu doći danas od 11 do 12 h na uvid.

Usmeni dio ispita održati će se u petak 18.02. prema sljedećem rasporedu:

8,45 h: 0125169267, 0125169358, 0125171774

14,00 h: 0125165593, 0125169225, 0125165247

0125167096 - nedovoljan (1)

0125165593 - dovoljan (2)

0125169225 - dovoljan (2)

0125165247 - dovoljan (2)

Rezultati ispitnog roka, kao i raspored usmenih ispita, biti će objavljeni u četvrtak 17.2.

Usmeni dio ispita održati će se prema sljedećem rasporedu:

- ponedjeljak 7.2., 9h: 0125172014, 125169090

- utorak 8.2., 9h: 119046265, 125167283

125169267 - dobar (3)

0125172110 - dovoljan (2)

0125171774 - dobar (3)

0125173191 - dobar (3)

0119046265 - dobar (3)

0125167283 - dobar (3)

0125169090 - vrlo dobar (4)

0125172105 - dovoljan (2)

0125172014 - vrlo dobar (4)

Na uvid se može doći u ponedjeljak 7.2. od 10 do 11h.

0178107352 - vrlo dobar (4)

0125172105 - izvrstan (5)

0125172082 - vrlo dobar (4)

0125172077 - dobar (3)

0125171914 - dobar (3)

0125172110 - vrlo dobar (4)

U materijalima se nalaze rezultati 3. kolokvija. Na uvid se može doću sutra u srijedu od 9 do 10 h. Ujedno bi zamolila studente, koji žele izaći na popravni kolokvij, da mi jave do petka 28.2. putem e-maila. Popravni kolokvij će se pisati na prvom ispitnom roku te ga nije potrebno prijaviti.

Poštovani studenti, zamolila bih vas da me najkasnije do četvrtka 20.01. do 12h obavijestite putem maila ukoliko želite pristupiti 3. kolokviju.

U materijalima su priloženi rezultati 2. kolokvija. Na uvid se može doći sutra 23.12. od 9 do 10 h, ili prema dogovoru u siječnju.

Poštovani studenti, molim vas da me najkasnije do četvrtka 16.12. do 12h obavijestite putem maila ukoliko želite pristupiti 2. kolokviju.

Nadoknada 1. kolokija pisati će se u laboratoriju na 3. katu Zavoda za organsku kemiju prema sljedećem rasporedu:

15.12., 10h - Ana Boltek, Matea Beketić, Maria Kraus

16.12., 11,30h - Vjeran Hrvatin, Katarina Šulek

U materijalima se nalaze rezultati 1. kolokvija. Na uvid se može doći sutra u srijedu od 10 do 11 h, ili prema dogovoru.

Vježbe iz Organske kemije odvijati će se prema navedenom rasporedu. Zaduživanje stolova biti će u okviru prvog termina vježbi. Taj dan će se pisati i uvodni kolokvij te je potrebno naučiti gradivo iz skripte do 33. stranice.

Poštovani studenti, u materijalima se nalazi ažurirani raspored po grupama. Molim vas da ga pogledati te mi eventualne korekcije javite do petka 12.11. do 20h. Naknadne izmjene se neće uvažavati.

Poštovani studenti, prvo predavanja iz Organske kemije iznimno će se održati u srijedu 06.10. od 11 do 13 h, MKM-19, radi zamjene s Fizikalnom kemijom. Nakon toga se predavanja nastavljaju prema rasporedu.

0125166697 - 62 %, dovoljan (2)

0125166431 - 58 %, dovoljan (2)

0125162981 - 39 %, nedovoljan (1)

Usmeni dio ispita (0125166697, 0125166431) održati će se u utorak 13.04. u 9,30 h, putem Teamsa. U predviđeno vrijeme pozvati ću vas videopozivom.

Studenti, koji nemaju pozitivnu ocjenu, mogu se danas tijekom dana javiti za uvid, također putem Teamsa.

Pismeni dio ispita održati će se kontaktno prema rasporedu. Usmeni dio ispita održati će se online putem Teamsa, raspored će biti objavljen nakon položenog pismenog dijela.

Usmeni dio ispita održati će se u utorak 16.02. putem Teamsa te ću Vas u predviđeno vrijeme pozvati videopozivom:

9,00 h: 0125166559, 0125169293, 0125166244

10,15 h: 0125169272, 0125166655 (pismeni 64 %)

Poštovani studenti, ispit iz Organske kemije piše se kontaktno u predavaonici MKV-20 od 11,30 - 13,30 h, prema objavljenom rasporedu.

Nadoknada laboratorijskih vježbi za studente koji nisu završili vježbe (Hećimović, Mumelaš, Ćorluka) održati će se u četvrtak 17.12. u 8 sati. Studentima koji ne dođu odraditi vježbe, neće se omogućiti dodatna nadoknada. U četvrtak 17.12. u 12 sati pisati će se i završni kolokvij. Završni kolokvij pišu: Hećimović, Mumelaš, Ćorluka, Hartmann i Mikulan. Ukoliko je netko od tih studenata u samoizolaciji, ili je pozitivan na COVID-19, obavezno mi mora ranije poslati potvrdu te će mu se izostanak opravdati.

Završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi za drugu i treću grupu, održati će se kontaktnim putem u studentskom praktikumu prema dogovorenom rasporedu:

2. grupa - 1.12. u 9 sati

3. grupa - 10.12. u 9 sati

Sve upite vezane uz održavanje završnog kolokvija možete slati asistenticama ibocek@fkit.hr i mdragojev@fkit.hr

Poštovani studenti, termin laboratorijskih vježbi se iznimno prebacuje s ponedjeljka 30. studenog na subotu 28. studenog od 8-13h. Molim studente da uvaže ovu neočekivanu promjenu termina te dođu u subotu u 8 sati odraditi vježbe i razdužiti stolove. U protivnom, možda nećemo biti u mogućnosti omogućiti vam dodatnu nadoknadu. Termin za završni kolokvij i način održavanja dogovoriti ćete s asistenticama. Ukoliko imate dodatnih pitanja, stojim na raspolaganju (putem maila ili Teamsa). Predavanja će se sutra u petak redovno održati kontaktnim putem.

Rezultati 1. kolokvija su stavljeni u materijale, dva su nepotpisana kolokvija. Uvid će biti tijekom pauza između predavanja.

Prvi kolokvij održati će se 13. studenog od 8,15h do 9,45h u terminu predavanja.

Poštovani studenti, laboratorijske vježbe počinju u ponedjeljak 19. listopada prema rasporedu i uputama danim u repozitoriju.

Poštovani studenti, predavanje će se sutra održati kontaktnim putem, u skladu s prethodnim dogovorom. S obzirom da izrazito mali broj studenata (2 studenta) neće biti u mogućnosti prisutvovati predavanju, sutra neće biti mogućnosti praćenja nastave online putem. Ukoliko dođe do nepovoljne epidemiološke situacije i povećanom broju studenata, koji neće moći prisutvovati kontaktnoj nastavi, prijeći ćemo na online praćenje nastave, o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni. Za sada bih vas zamolila da mi se svakako javite ukoliko Vam je izrečena mjera samoizolacije, kako bih imala točan uvid u situaciju.

Predavanja će početi u petak 9. listopada prema rasporedu u 8,15 h. Predavanja će se održavati kontaktnim putem uz poštivanje epidemioloških mjera (održavanje razmaka, nošenje zaštitnih maski), a studenti sa povišenom temperaturom i ostalim simpomima gripe i prehlade neka ne dolaze na predavanje.

0125166265 - nedovoljan (1), 25%

0125166398 - dovoljan (2), 63%, usmeni dio ispita održati će se 22.09. u 9 h putem Teamsa, kada ću Vas pozvati videopozivom.

Ispitni rok će se održati kontaktnim putem, a rezultati i eventualni termin usmenog dijela ispita će biti objavljen u ponedjeljak 21. rujna.

Usmeni dio ispita održati će se sutra 2. rujna u 9 sati. Pismeni dio su prošle sve studentice koje su pristupile ispitu te će uvid u broj bodova dobiti sutra. Ispit će se također održati online, kada ću vas u predviđeno vrijeme pozvati videopozivom.

Obaviještavaju se studenti da će se ispitni rok 31.08. održati online, putem Teams aplikacije, od 11,00 do 12,00 sati. Kako bi pristupili polaganju ispita, studenti se trebaju prijaviti u Teams putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55b4dd45a1174b5386d65f1009eb959c%40thread.tacv2/conversations?groupId=936bbf39-1ce4-4315-a74e-048a8654d44b&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

s vašom Microsoft šifrom i kodom 87i7ug3. Ukoliko ste zaboravili lozinku, molim da se obratite informatičaru Igoru Horačeku. Veliki dio studenata se s tom lozinkom prijavljivao u tim Kemija okoliša. Kada prijavite ispit preko studomata, možete se odmah prijaviti i u Teams. Također, potrebno je za vrijeme ispita imati uključenu kameru, jer ću vas u predviđeno vrijeme pozvati putem videopoziva i poslati vam ispit. Ukoliko nemate kameru na računalu, možete upotrijebiti kameru mobitela. O usmenom dijelu ispita biti ćete naknadno obaviješteni.

2.7., 11,30 - 0125160529 (pismeni 73 %), 0066277380 (78 %), 0035191855 (75 %)

2.7., 13,00 - 0011161029 (77 %), 0058211772, 0125163989 (77 %)

3.7., 10,00 - 0125166634 (52 %), 0125161206, 0246070698 (75 %)

Usmeni dio ispita također će se održati putem Teamsa te ću Vas u predviđeno vrijeme pozvati videopozivom.

Obaviještavaju se studenti da će se ispitni rok 1. srpnja održati online, putem Teams aplikacije, od 10,30 do 12,00 sati. Kako bi pristupili polaganju ispita, studenti se trebaju prijaviti u Teams putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeaefa4cbcd124287a93f1e9b0d11794f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a0485fe-e0ad-4202-b847-a8e3da4ee45b&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

s vašom Microsoft šifrom i kodom lsabw0l. Ukoliko ste zaboravili lozinku, molim da se obratite informatičaru Igoru Horačeku. Veliki dio studenata se s tom lozinkom prijavljivao u tim Kemija okoliša. Kada prijavite ispit preko studomata, možete se odmah prijaviti i u Teams. Također, potrebno je za vrijeme ispita imati uključenu kameru, jer ću vas u predviđeno vrijeme pozvati putem videopoziva i poslati vam ispit. Ukoliko nemate kameru na računalu, možete upotrijebiti kameru mobitela. O usmenom dijelu ispita biti ćete naknadno obaviješteni.

19. lipnja, 11,00 h: 0125164122 (59 %), 0125164164 (62 %)

19. lipnja, 12,30 h: 0015234597 (74 %), 0125164281 (71 %), 0125162934 (80 %)

Usmeni ispit održati će se on line putem Teams aplikacije, pozvati ću vas videopozivom kao i u slučaju pismenog dijela ispita.

Obaviještavaju se studenti, koji su oslobođeni pismenog dijela ispita (Antonija Lazinica, Filip Mikuličić, Katarina Muzica), da će se usmeni dio ispita održati online, putem Teams aplikacije 17. lipnja u 11 sati. Kako bi pristupili polaganju ispita, studenti se trebaju prijaviti u Teams putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a534962717bf74f10977d86973008ea59%40thread.tacv2/conversations?groupId=09ae654b-f280-4ec5-be6a-159b52536c4c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

s vašom Microsoft šifrom i kodom uvp23fb. Ukoliko ste zaboravili lozinku, molim da se obratite informatičaru Igoru Horačeku. Veliki dio studenata se s tom lozinkom prijavljivao u tim Kemija okoliša. Kada prijavite ispit preko studomata, možete se odmah prijaviti i u Teams. Također, potrebno je za vrijeme ispita imati uključenu kameru, jer ću vas u predviđeno vrijeme pozvati putem videopoziva. Ukoliko nemate kameru na računalu, možete upotrijebiti kameru mobitela.

Obaviještavaju se studenti da će se ispitni rok 17. lipnja održati online, putem Teams aplikacije, od 9,00 do 10,30 sati. Kako bi pristupili polaganju ispita, studenti se trebaju prijaviti u Teams putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a534962717bf74f10977d86973008ea59%40thread.tacv2/conversations?groupId=09ae654b-f280-4ec5-be6a-159b52536c4c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

s vašom Microsoft šifrom i kodom uvp23fb. Ukoliko ste zaboravili lozinku, molim da se obratite informatičaru Igoru Horačeku. Veliki dio studenata se s tom lozinkom prijavljivao u tim Kemija okoliša. Kada prijavite ispit preko studomata, možete se odmah prijaviti i u Teams. Također, potrebno je za vrijeme ispita imati uključenu kameru, jer ću vas u predviđeno vrijeme pozvati putem videopoziva i poslati vam ispit. Ukoliko nemate kameru na računalu, možete upotrijebiti kameru mobitela. O usmenom dijelu ispita biti ćete naknadno obaviješteni.

Obaviještavaju se studenti da će se ispitni rok 8. lipnja održati online, putem Teams aplikacije, u redovnom terminu od 11,00 do 12,30 sati. Kako bi pristupili polaganju ispita, studenti se trebaju prijaviti u Teams putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a71c45d17bad2458fa4c4cf251d919608%40thread.tacv2/conversations?groupId=43ba95cf-faf9-4864-acef-4910fd51bf8f&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

s vašom Microsoft šifrom i kodom s6ki7e5. Ukoliko ste zaboravili lozinku, molim da se obratite informatičaru Igoru Horačeku. Veliki dio studenata se s tom lozinkom prijavljivao u tim Kemija okoliša. Kada prijavite ispit preko studomata, možete se odmah prijaviti i u Teams. Također, potrebno je za vrijeme ispita imati uključenu kameru, jer ću vas u predviđeno vrijeme pozvati putem videopoziva i poslati vam ispit. Ukoliko nemate kameru na računalu, možete upotrijebiti kameru mobitela.

Usmeni ispit održati će se u četvrtak 13. veljače prema sljedećem rasporedu:

9 h - 0125160672, 0125166202, 0125164281

10 h - 0066277380, 0125164164, 0125163989

0125164281 - dobar (3)

0125164164 - dovoljan (2)

0066277380 - dovoljan (2)

0125163989 - dovoljan (2)

Ostale ocjene nisu pozitivne. Na uvid se može doći sutra 12. veljače u 9 sati.

0125164281 - nedovoljan (1)

0125166382 - dobar (3)

0125166202 - vrlo dobar (4)

0125161206 - vrlo dobar (4)

0125160118 - dovoljan (2)

0058211772 - izvrstan (5)

0125162934 - nedovoljan (1)

Na uvid se može doći u ponedjeljak 3. veljače u 10 sati.

Uvid u kolokvij odgađa se za sutra u 9 sati.

 0125166202 - izvrstan (5)

0068221826 - vrlo dobar (4)

0125160672 - dobar (3)

0125161206 - dovoljan (2)

0125160118 - dovoljan (2)

0125166382 - dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu. Na uvid se može doći u ponedjeljak u 14,30 sati. Studenti koji žele pisati popravni kolokvij neka me obavijeste putem e-maila, najkasnije do utorka 28.1. do 8 sati.

Mole se studenti da me obavijeste putem e-maila, do srijede 22. siječnja, ukoliko žele izaći na 3. kolokvij iz Organske kemije, koji će se održati u petak 24. siječnja u terminu predavanja.

Rezultati 2. kolokvija dani su u repozitoriju. Na uvid se može doći sutra 18.12. u 9 sati, na 3. kat Zavoda za organsku kemiju.

Rezultati 1. kolokvija dani su u repozitoriju. Na uvid se može doći sutra 10.12. u 11 sati, na 3. kat Zavoda za organsku kemiju.

Vježbe iz Organske kemije se sutra 6. studenog neće održati.

Prvi kolokvij iz Organske kemije održati će se  u petak 22. studenog od 9,00 do 11,00 sati.

Nadoknada predavanja održati će se u petak 15. studenog od 14 - 16 sati, MKM-20.

U skladu s dogovorom sa studentima, zaduživanje stolova i dogovor oko ulaznog kolokvija za grupu B održati će se u srijedu 30. listopada u 13,00 h u studentskom praktikumu Zavoda (podrum). Vježbe se održavaju prema objavljenom rasporedu.

Zaduživanje stolova i dogovor oko uvodnog kolokvija održati će se u petak 4. listopada u 13,15 h u studentskom praktikumu Zavoda za organsku kemiju za grupu A. Raspored po grupama i termini laboratorijskih vježbi dani su u repozitoriju.

Za sva pitanja oko rasporeda molim studente da se jave doc. dr. sc. Dragani Vuk, najkasnije do predavanja u petak.

Predavanja iz Organske kemije početi će u petak 04. listopada prema rasporedu. Materijali za predavanja nalaze se u repozitoriju.

Ispit pred povjerenstvom za studenta s JMBAGom 0125161206 održati će se sutra 17. rujna u 9 sati na 3. katu Zavoda.

Usmeni dio ispita za studenticu s JMBAGom 0125161136 održati će se sutra 17. rujna u 10,45 sati na 3. katu Zavoda.

Nitko na ispitnom roku nije zadovoljio za pozitivnu ocjenu. Na uvid se može doći sutra 17. rujna u 8,30 sati.

Usmeni dio ispita održati će se 05. rujna u 14 sati na 3. katu Zavoda za studente: 0125164213 i 0125164260.

 

0125164213 - dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći 06. rujna u 9 sati.

Usmeni ispit održati će se na 3. katu Zavoda u četvrtak 11. srpnja prema sljedećem rasporedu:

9 sati - 0035191855, 0125160828, 0117226929

10 sati - 0125164117 (pismeni 4), 0035188821 (pismeni 2), 0125163952 (pismeni 4), 0125163973 (pismeni 3)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu te na uvid mogu doći sutra 10. srpnja u 10 sati.

Nitko nije zadovoljio za pozitivnu ocjenu. Na uvid se može doći sutra 27. lipnja u 9 sati.

2223085754 - izvrstan (5)

0125163926 - vrlo dobar (4)

0125163994 - dovoljan (2)

Usmeni dio ispita održati će se sutra 11. lipnja u 13 sati na 3. katu Zavoda.

Usmeni ispit održati će se prema sljedećem rasporedu:

10.04. u 14 h - 0125163994 (62 %)

11.04. u 10,30 sati - 0125164276 (50 %)

                                    125156587 (pismeni dio preko kolokvija)

                                    0125163926 (52 %)

Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak 18. veljače prema sljedećem rasporedu:

13 h - 125161482, 125161339, 0125161211

14 h - 125161797, 0125161984, 0125161510

0125161797 - dobar (3)

0125163968 - dovoljan (2)

0125161339 - dovoljan (2)

0125164068 - dovoljan (2)

0125156587 - dovoljan (2)

0125161482 - vrlo dobar (4)

0125161136 - izvrstan (5)

0125160828 - vrlo dobar (4)

0125164260 - dobar (3)

0117226929 - dobar (3)

0068221826 - dobar (3)

Na uvid u kolokvij može se doći danas 4. veljače od 14 do 15 sati.

Popravni kolokvij iz Organske kemije pisati će se 30. siječnja u terminu ispitnog roka te ga nije potrebno prijaviti.

0125161211 - izvrstan (5)

0035191855 - dovoljan (2)

0125164068 - dobar (3)

0125156587 - dobar (3)

0125163968 - dovoljan (2)

0125161339 - dobar (3)

0125161984 - dobar (3)

0125161482 - vrlo dobar (4)

0125161797 - dobar (3)

0036496459 - dovoljan (2)

Ostali studenti nisu zadovoljili za pozitivnu ocjenu. Na uvid u kolokvij može se doći  danas od 11,00 do 11,45 h.

Rezultati 2. kolokvija dani su u repozitoriju. Studenti mogu doći na uvid u kolokvij sutra 16. siječnja od 13 do 15 sati na 3. kat Zavoda.

Termin nadoknade predavanja je promijenjen, u dogovoru sa studentima, s 13. prosinca na utorak 11. prosinca od 16,30 do 18 sati, predavaonica MKV-20.

2. nadoknada predavanja održati će se u četvrtak 13.12. od 16 do 18 sati u predavaonici MKM-19.

Rezultati 1. kolokvija dani su urepozitoriju. Studenti mogu doći na uvid u kolokvij u ponedjeljak 10. prosinca od 10 do 11 sati na 3. kat Zavoda.

S obzirom da se predavanje u petak 30. studenog neće održati, termin za nadoknadu je ponedjeljak 03. prosinca od 15 do 17 sati, MKV-20.

Prvi kolokvij iz Organske kemije održati će se u petak 23. studenog u terminu predavanja, od 9 - 11 h.

Zaduživanje stolova i dogovor oko ulaznog kolokvija za grupu B održati će se u srijedu 31. listopada u 11,15 h u studentskom praktikumu Zavoda (podrum). Vježbe se održavaju prema prethodnom objavljenom rasporedu.

U repozitorij su stavljene korigirane etikete za laboratorijske vježbe te se mole studenti da ih isprintaju i koriste umjesto etiketa iz skripte.

Zaduživanje stolova i dogovor oko uvodnog kolokvija održati će se u petak 5. listopada u 13,15 h u studentskom praktikumu Zavoda za organsku kemiju za grupu A. Raspored po grupama i termini laboratorijskih vježbi dani su u repozitoriju.

Za sva pitanja oko rasporeda molim studente da se jave doc. dr. sc. Dragani Vuk, najkasnije do predavanja u petak.

Predavanja iz Organske kemije početi će u petak 05. listopada prema rasporedu. Materijali za predavanja nalaze se u repozitoriju.

Usmeni dio ispita za studente koji su oslobođeni pismenog dijela održati će se u četvrtak 6. rujna u 14,30 h.

Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak 30. kolovoza prema sljedećem rasporedu:

13,00 h - 0125161526, 0125156844

14,00 h - 0125156886, 0125161734 (pismeni dio: dobar (3))

0125161461 - izvrstan (5)

0125158011 - dovoljan (2)

0125161760 - dobar (3)

0125161734 - nedovoljan (1)

Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni dio ispita održati će se sutra 13. srpnja u 11 sati.

- ponedjeljak 02. srpanj, 8,45 h: 012515706, 0125159365, 0125157675

- ponedjeljak 02. srpanj, 10 h: 119007228, 125154668, 0125159498

0119007228 - dovoljan (2)

0125154668 - dovoljan (2)

0125154668 - nedovoljan (1)

Na uvid se može doći sutra 12. lipnja u 10 sati.

Usmeni ispit iz Organske kemije za studentice koje su se oslobodile pismenog dijela ispita održati će se u utorak 17. travnja u 10,30h.

Za studente koji su se oslobodili pismenog dijela ispita, usmeni ispit održati će se prema sljedećem rasporedu.

14.02.2018. u 12,30 h - Andrea Matejaš, Eva Pančić, Domagoj Prlić

14.02.2018. u 14,00 h - Laura Šoić, Lucia Župan

Lucija Anzulović - dobar (3)

Sandra Ružman - dobar (3)

Katarina Belošević - nedovoljan (1)

Valentina Jakopović - nedovoljan (1)

Andrea Opačak - dovoljan (2)

Tea Duić - nedovoljan (1)

Ivana Špiljak - vrlo dobar (4)

Tena Murk - dovoljan (2)

Matea Vučetić - dobar (3)

Monika Suknaić - dovoljan (2)

Nikolina Kesovija - nedovoljan (1)

Lucia Župan - izvrstan (5)

Amadea Badurina Petričević - vrlo dobar (4)

Na uvid u kolokvij može se doći u petak 02. veljače od 9 do 10 sati.

Rezultati 3. kolokvija nalaze se u repozitoriju. Studenti mogu doći na uvid u kolokvij sutra u utorak od 9 do 10 sati.

3. kolokvij pisati će se u petak u MKV-20 od 9 do 11 sati, dok će se ispravak kolokvija pisati u istoj dvorani u utorak 30. siječnja od 13 do 15 sati.

Rezultati 2. kolokvija nalaze se u repozitoriju. Studenti mogu doći na uvid danas 21. prosinca između 12 i 14 sati, ili u srijedu 10. siječnja između 11 i 14 sati.

Rezultati 1. kolokvija nalaze se u repozitoriju. Studenti mogu doći na uvid u kolokvij sutra 5. prosinca između 12,00 i 14,30 h na 3. kat Zavoda za organsku kemiju.

U dogovoru sa studentima, 1. kolokvij je odgođen te će održati u petak 17. studenog od 15,30 do 17,30 h u MKV-19.

Obavijest o početku vježbi i upute za uvodni kolokvij za drugu grupu nalaze se u nastavnom materijalu za vježbe.

Obavijest o održavanju vježbi iz Organske kemije nalazi se u repozitoriju.

Doc. dr. sc. Dragana Vuk

Predavanja iz Organske kemije početi će u petak 06. listopada prema rasporedu. Materijali za predavanja nalaze se u repozitoriju.

Predavanja iz Organske kemije počinju 7. listopada 2016. prema rasporedu. Materijali za predavanje nalaze se u repozitoriju.

Doc. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Predavanja iz Organske kemije počinju 2. listopada 2015. prema rasporedu.

Doc. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Obavještavaju se studenti da će se predavanje iz Organske kemije (EI) 17.10.2014. održati prema rasporedu od 9:15-11h.

Predmetni nastavnik

Doc. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

 

Studenti koji nisu položili ispit iz Organske kemije, a odslušali su predavanja u akad.god. 2013./2014. dužni su putem e-učenja predati 2 zadaće kako bi ostvarili pravo na prijepis potpisa i izlazak na kolokvije.

Predmetni nastavnik,

Doc. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Predavanja iz Organske kemije, smjer Ekoinženjerstvo u akad. god. 2014./2015. počinju prema rasporedu 3.10.2014. u 9:15h u MKV-20.

 

Vježbe iz Organske kemije samo za prvu grupu počinju 6.10.2014. u 13h u praktikumu Zavoda za organsku kemiju u podrumu prema niže navedenom popisu studenata.

 

Predmetni nastavnik

Doc. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Grupa 1

Preuzimanje stolova: 6.10.2014. u 13 h

Asistenti:      dr. sc. I. Sović (isovic@fkit.hr)

                        dr. sc. I. Šagud (isagud@fkit.hr)

Termini vježbi:       13.10.2014. (13-18h)

                                   15.10.2014. (14-19h)

                                   20.10.2014. (13-18h)

                                   22.10.2014. (14-19h)

                                   27.10.2014. (13-18h)

                                   29.10.2014. (14-19h)

Popis studenata 1. grupe:

 1. Bajrović, Aleksandar
 2. Bandov, Marta
 3. Barišić, Ivan
 4. Biloš, Gabrijela
 5. Blagus, Ema
 6. Blaževac, Nikolina
 7. Borošak, Anđelina
 8. Čutura, Iva
 9. Ćevid, Ivana
 10. Esih, Dina
 11. Fa, Dionizije
 12. Fišer, Matea
 13. Galgoci, Nives
 14. Gašparini, Ariana
 15. Glaser, Tara
 16. Gobin, Bartol
 17. Golubić, Ivana
 18. Ilić, Karla
 19. Jaklinović, Mirna
 20. Juric, Karlo
 21. Vučić, Vedran

 Grupa 2

 

Preuzimanje stolova: 3.11.2014. u 13 h

Asistenti:      dr. sc. M. Aleksić (maleksic@fkit.hr)

                        dr. sc. N. Perin (nperin@fkit.hr)

Termini vježbi:       3.11.2014. (13-18h)

                                   5.11.2014. (14-19h)

                                   10.11.2014. (13-18h)

                                   12.11.2014. (14-19h)

17.11.2014. (13-18h)

                                   19.11.2014. (14-19h)

Popis studenata 2. grupe:

 1. Kalebić, Barbara
 2. Katalenić, Adriana
 3. Kezerić, Kristina
 4. Kit, Anamarija
 5. Klepić, Mariana
 6. Knapić, Dominik
 7. Komorčec, Gabrijela
 8. Kos, Maja
 9. Kovačević, Martin
 10. Kovačević, Viktor
 11. Kovačević, Sandra
 12. Leko, Josip
 13. Majcenović, Martina
 14. Marčinko, Dora
 15. Markus Marinić, Matea
 16. Mihalak, Ivan Antonio
 17. Mijač, Jagoda
 18. Mikolčić, Matea
 19. Milčić, Nevena
 20. Milek, Alen

Grupa 3

 

Preuzimanje stolova: 24.11.2014. u 13 h

Asistenti:      dr. sc. A. Meščić (amescic@fkit.hr)

                        dipl. inž. M. Stipković Babić  (mstipkov@fkit.hr)

Termini vježbi:       24.11.2014. (13-18h)

                                   26.11.2014. (14-19h)

                                   1.12.2014. (13-18h)

                                   3.12.2014. (14-19h)

8.12.2014. (13-18h)

                                   10.12.2014. (14-19h)

Popis studenata 3. grupe:

 1. Milićević, Ivona
 2. Miloloža, Martina
 3. Mitrović, Mislav
 4. Morović, Silvia
 5. Nemčić, Ivona
 6. Osrečak, Magdalena
 7. Pavičić, Iva
 8. Perović, Klara
 9. Plavšić, Antonella
 10. Pranić, Marko
 11. Puač, Maja
 12. Punčec, Marina
 13. Radulović, Anja
 14. Stojanović, Antonija
 15. Šimunović, Katarina
 16. Štern-Vukotić, Dora
 17. Tomić, Dario
 18. Travančić, Petra
 19.  Tunjić, Ljubica
 20. Udovčić, Natalija

Na pismenom dijelu ispita iz Organske kemije zadovoljile su studentice Gloria Lopin i Romana Zovko. Usmeni dio ispita je 15.9.2014. u 10h.

Predmetni nastavnik

Doc.dr.sc. T. Gazivoda Kraljević 

Na pismenom dijelu ispita iz Organske kemije zadovoljili su:

Ivan Grgurev

Dorotea Marčec

Daniel Podvezanec

 

Usmeni dio ispita održat će se 5.9.2014. u 10:00.

Predmetni nastavnik

Doc. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Na pismenom dijelu ispita iz Organske kemije zadovoljili su:

Dorotea Marčec

Željka Požar

Marija Ždrakić

Usmeni dio ispita održat će se 8.7.2014. u 10:30.

Predmetni nastavnik

Doc. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Na pismenom dijelu ispita iz Organske kemije zadovoljile su studentice Petra Orehovački  i Marija Ždrakić

i pozivaju se da usmenom dijelu ispita pristupe u ponedjeljak 30.06.2014. u 10 h.

Predmetni nastavnik

Doc. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja