Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Organska kemija
Šifra: 32064
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dragana Vuk
Izvođači: dr. sc. Ida Boček Pavlinac - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Milena Mlakić - Laboratorijske vježbe
Martina Piškor , mag.appl.chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Ivana Sokol - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Izložiti temeljna načela suvremene organske kemije i njezinu primjenu u industriji.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Tjedan
Uvod u ugljikove spojeve i kemijske veze, klase spojeva, funkcionalne skupine.
Uvod u organske reakcije: kiseline i baze; podjela i nomenklatura organskih spojeva.
2. Tjedan
Alkani i cikloalkani: nomenklatura, konformacija.
Laboratorij - ulazni kolokvij za uvodne vježbe (prekristalizacija, destilacija, tankoslojna kromatografija, kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka)
3. Tjedan
Alkeni i alkini: svojstva i sinteze, reakcije adicije, stereokemija.
Laboratorij - Prekristalizacija tvari iz vode i određivanje točke tališta. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
4. Tjedan
Stereokemija: konstitucijski izomeri i stereoizomeri, optička aktivnost, enantiomeri i kiralne molekule, dijasteroizomeri, relativna i apsolutna konfiguracija ((R) - (S) sustav), biološka važnost kiralnosti.
Laboratorij - Prekristalizacija tvari iz etanola i određivanje točke tališta. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
5. Tjedan
1. pismena provjera znanja putem kolokvija
6. Tjedan
Alkil-halogenidi: ionske reakcije: nukleofilna supstitucija (SN2 i SN1) i reakcije eliminacije (E2 i E1), stereokemija reakcija.
Laboratorij - Određivanje nepoznate tvari tankoslojnom kromatografijom. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
7. Tjedan
Alkoholi i eteri: struktura, nomenklatura, svojstva, sinteza i reakcije oksidacije i redukcije, organometalni spojevi.
Laboratorij - Kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
8. Tjedan
Aldehidi i ketoni: nukleofilna adicija na C=O, reakcije redukcije, reakcije a-vodika.
Laboratorij - Kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
9. Tjedan
Aromatski spojevi: aromatičnost, svojstva, reakcije elektrofilne aromatske supstitucije, induktivni i rezonancijski efekti.
Laboratorij - ulazni kolokvij za preparativne vježbe (Reakcije nukleofilne supstitucije SN2 i SN1: sinteza i izolacija spojeva; Reakcija tranesterifikacije: sinteza i izolacija biodizela)
10. Tjedan
2. Pismena provjera znanja putem kolokvija
11. Tjedan
Karboksilne kiseline i njihovi derivati (esteri, anhidridi, amidi): nomenklatura, sinteza i reakcije.
Laboratorij - Reakcija nukleofilne supstitucije SN2: sinteza i izolacija n-butil-bromida. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
12. Tjedan
Amini: nomenklatura, svojstva i reakcije.
Laboratorij - Reakcija nukleofilne supstitucije SN1: sinteza i izolacija tert-butil-klorida. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
13. Tjedan
Ugljikohidrati: nomenklatura, svojstva i reakcije.
Radikalske reakcije; polimeri.
Laboratorij - Reakcija tranesterifikacije: sinteza biodizela. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
14. Tjedan
Uvod u određivanje struktura organskih spojeva: infracrvena spektroskopija (IR), nuklearna magnetska rezonancija (NMR) i masena spektrometrija (MS).
Laboratorij - završni kolokvij
15. Tjedan
3. pismena provjera znanja putem kolokvija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Opće kompetencije:
Primijeniti temeljna načela moderne organske kemije i literaturnih ili vlastitih eksperimentalnih podataka pri rješavanju kemijsko-inženjerskih problema.
Posebne kompetencije:
Primijeniti osnovne reakcije sinteze i reakcije u kojima sudjeluju alkani, alkeni, alkini, alkoholi, aromatski spojevi, karbonilni spojevi, karboksilne kiseline i njihovi derivati i koristiti instrumentaciju koja se rabi u preparativne svrhe.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
studenti su obavezni nazočiti predavanjima
studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe
studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe)

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen završni kolokvij iz laboratorijskih
vježbi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
ulazni kolokviji iz laboratorijskih vježbi
završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3 obvezne pismene provjere znanja tijekom semestra
pismeni ispit
usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
2. potpis iz opće kemije

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. prepoznati funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva.
2. primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje organskih spojeva
3. analizirati građu spojeva s ugljikom, vezivanje u organskim molekulama i strukture molekula u prostoru
4. definirati osnovne vrste organskih reakcija i objasniti osnovne reakcijske mehanizme uz prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija,
5. definirati osnovne reakcije sinteze i reakcije u kojima sudjeluju alkani, alkeni, alkini, alkoholi, aromatski spojevi, karbonilni spojevi, karboksilne kiseline i njihovi derivati
6. razlikovati reaktivnost organskih spojeva s obzirom na strukturu i povezati s odgovarajućim reakcijskim mehanizmima
7. primijeniti temeljna načela moderne organske kemije i literaturnih ili vlastitih eksperimentalnih podataka pri rješavanju kemijsko-inženjerskih problema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz podrucja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. modelirati procese koji se odvijaju u okolišu ili u interakciji s okolišem koristeci odgovarajuce racunalne baze podataka i programe
3. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku


NASTAVNE CJELINE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna cjelina
1. Ugljikovi spojevi i kemijske veze; Klase spojeva - funkcionalne skupine
Ishodi učenja:
- analizirati građu spojeva s ugljikom, vezivanje u organskim molekulama i strukture molekula u prostoru
- prepoznati funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva
- primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje organskih spojeva
2. Alkani i cikloalkani
- objasniti konformacije alkana i cikloalkana
3. Stereokemija
- definirati i imenovati izomere
- objasniti pravila CIP
4. Ionske reakcije
- razlikovati reakcije nukleofilne supstitucije s obzirom na kinetiku, mehanizam i stereokemiju reakcije
- definirati kada su navedene reakcije odvijaju u kompeticiji s reakcijama eliminacije
5. Alkeni i alkini, aromatski spojevi, aldehidi i ketoni, karboksilne kiseline i njihovi derivati, amini, alkoholi, eteri i ugljikohidrati
- definirati osnovne vrste organskih reakcija
- objasniti osnovne reakcijske mehanizme i prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija
- definirati aromatske i nearomatske spojeve
- razlikovati reaktivnost organskih spojeva s obzirom na strukturu i povezati s odgovarajućim reakcijskim mehanizmima
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Organska kemija, prijevod 7. engleskog izdanja, 1. hrvatsko izdanje, Školska knjiga 2017., L. G. Wade, ml., prevoditelji O. Kronja, V. Rapić, I. Bregovec, , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća i anorganska kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Opća i anorganska kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:

Grupa 1

Preuzimanje stolova: 6.10.2014. u 13 h

Asistenti:      dr. sc. I. Sović (isovic@fkit.hr)

                        dr. sc. I. Šagud (isagud@fkit.hr)

Termini vježbi:       13.10.2014. (13-18h)

                                   15.10.2014. (14-19h)

                                   20.10.2014. (13-18h)

                                   22.10.2014. (14-19h)

                                   27.10.2014. (13-18h)

                                   29.10.2014. (14-19h)

Popis studenata 1. grupe:

 1. Bajrović, Aleksandar
 2. Bandov, Marta
 3. Barišić, Ivan
 4. Biloš, Gabrijela
 5. Blagus, Ema
 6. Blaževac, Nikolina
 7. Borošak, Anđelina
 8. Čutura, Iva
 9. Ćevid, Ivana
 10. Esih, Dina
 11. Fa, Dionizije
 12. Fišer, Matea
 13. Galgoci, Nives
 14. Gašparini, Ariana
 15. Glaser, Tara
 16. Gobin, Bartol
 17. Golubić, Ivana
 18. Ilić, Karla
 19. Jaklinović, Mirna
 20. Juric, Karlo
 21. Vučić, Vedran
Autor: Tatjana Gazivoda Kraljević
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja