Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Organska kemija
Šifra: 37786
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Hranjec
Izvođači: dr. sc. Ida Boček Pavlinac - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Milena Mlakić - Laboratorijske vježbe
Martina Piškor , mag.appl.chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Ivana Sokol - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Izložiti temeljna načela suvremene organske kemije i njezinu primjenu u industriji.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. TJEDAN
Ugljikovi spojevi i kemijske veze, klase spojeva, podjela reakcija u organskoj kemiji.

2. TJEDAN
Alkani i cikloalkani; Konformacijska i geometrijska izomerija.
Laboratorij - ulazni kolokvij za uvodne vježbe (prekristalizacija, destilacija, tankoslojna kromatografija, kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka).
1. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavne cjeline obrađene u prva 2 tjedna predaju se putem e-učenja.

3. TJEDAN
Alkeni, dieni, polieni, alkini: svojstva, sinteza, reakcije adicije.
Laboratorij - Prekristalizacija tvari iz vode i određivanje točke tališta. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
2. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavnu cjelinu obrađenu u 3. tjednU predaju se putem e-učenja.

4. TJEDAN
Stereokemija: optička izomerija, konstitucijski izomeri i stereoizomeri, enantiomeri i kiralne molekule, (R) - (S) sustav, dijastereomeri.
Laboratorij - Prekristalizacija tvari iz etanola i određivanje točke tališta. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
3. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavnu cjelinu obrađenu u 4. tjednu predaju se putem e-učenja.

5. TJEDAN
1. Pismena provjera znanja putem kolokvija.

6. TJEDAN
Aromatski spojevi: svojstva i reakcije, policiklički aromatski spojevi.
Laboratorij - Određivanje nepoznate tvari tankoslojnom kromatografijom. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.

7. TJEDAN
Alkil-halogenidi - ionske reakcije: nukleofilna supstitucija (SN2 i SN1) i reakcije eliminacije (E2 i E1), stereokemija reakcija.
Laboratorij - Kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
4. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavne cjeline obrađene u 6. i 7. tjednu predaju se putem e-učenja.

8. TJEDAN
Alkoholi, fenoli, aril-halogenidi, eteri, tioli, svojstva i reakcije.
Laboratorij - ulazni kolokvij za preparativne vježbe (Reakcije nukleofilne supstitucije SN2 i SN1: sinteza i izolacija spojeva).

9. TJEDAN
Aldehidi i ketoni: nukleofilne adicije na karbonilnu skupinu.
Laboratorij - Reakcija nukleofilne supstitucije SN1: sinteza i izolacija tert-butil-klorida. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
5. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavne cjeline obrađene u 8. i 9. tjednu predaju se putem e-učenja.

10. TJEDAN
2. Pismena provjera znanja putem kolokvija.

11. TJEDAN
Karboksilne kiseline i derivati.
Laboratorij - Reakcija esterifikacije: sinteza i izolacija etil-acetata. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.

12. TJEDAN
Amini i srodni spojevi s dušikom. Heterociklički spojevi.
Laboratorij - Cannizzarova reakcija: sinteza i izolacija benzilnog alkohola i benzojeve kiseline. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
6. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavne cjeline obrađene u 11. i 12. tjednu predaju se putem e-učenja.

13. TJEDAN
Sintetski polimeri. Ugljikohidrati i lipidi. Aminokiseline i proteini, biokemijski procesi.
Laboratorij - Diazotacija i kopuliranje: sinteza i izolacija b-naftoloranža. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.

14. TJEDAN
Određivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim metodama.
Laboratorij - završni kolokvij.

15. TJEDAN
3. Pismena provjera znanja putem kolokvija.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Opće kompetencije:
Primijeniti temeljna načela moderne organske kemije i literaturnih ili vlastitih eksperimentalnih podataka pri rješavanju kemijsko-inženjerskih problema.

Posebne kompetencije:
Primijeniti osnovne reakcije sinteze i reakcije u kojima sudjeluju alkani, alkeni, alkini, alkoholi, aromatski spojevi, karbonilni spojevi, karboksilne kiseline i njihovi derivati i koristiti instrumentaciju koja se rabi u preparativne svrhe.
Prepoznavanje i korištenje rječnika organske kemije.Crtanje ispravnih strukturnih prikaza organskih molekula. Pisanje prihvatljivih transformacija i mehanizama za alkane, alkene, alkine, alkil-halogenide, alkohole, aromatske, karbonilne i heterocikličke spojeve.
Korištenje znanja iz stereokemije pri analiziranju mehanizama u organskoj kemiji.
Rad u Praktikumu organske kemije: za izolaciju, pročišćavanje i identifikacije organskih produkata.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni predati zadaće putem e-učenja.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
70% tna nazočnost na predavanjima.
Završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
Predane zadaće putem e-učenja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Predavanje putem e-učenja.
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Ulazni kolokviji iz laboratorijskih vježbi.
Završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
3 Obavezne pismene provjere znanja tijekom semestra (60% bodova na svakoj od provjera znanja donosi oslobađanje od pismenog ispita).
Pismeni ispit (potrebno 55% bodova za prolaz).
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispit iz Opće i anorganske kemije.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Analizirati i crtati ispravno strukturu spojeva s ugljikom, vezivanje u organskim molekulama i strukture molekula u prostoru.
2. Koristiti znanja iz stereokemije pri analiziranju mehanizama u organskoj kemiji.
3. Definirati i prepoznati osnovne vrste organskih reakcija i objasniti osnovne reakcijske mehanizme uz prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija.
4. Prepoznati funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva te primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje organskih spojeva.
5. Provesti standardne preparativne postupke koji se koriste za dobivanje jednostavnih organskih spojeva.
6. Predložiti i osmisliti najvjerojatniji reakcijski put za nove molekule koje nisu date kao primjeri na nastavi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. opisati fenomene u području kemijskog inženjerstva rječnikom i instrumentarijem temeljnih znanosti - matematike, fizike i kemije
2. definirati kemijsko-inženjerske probleme, što uključuje njihovo raščlanjivanje i formuliranje radi rješavanja primjenom osnovnih načela
3. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
4. protumačiti rezultate samostalno planiranih eksperimenata, uz nadzor iskusnoga kemijskog inženjera
5. primijeniti načela stručne i etičke odgovornosti
6. pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem

NASTAVNE CJELINE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna cjelina

1. Ugljikovi spojevi i kemijske veze, klase spojeva, podjela reakcija u organskoj kemiji. Alkani i cikloalkani. Konformacijska i geometrijska izomerija. Alkeni, dieni, polieni, alkini: reakcije adicije.

Ishodi učenja:
- prepoznati klase spojeva, kemijske veze i hibridizacije
- crtati ispravne strukturne prikaze alkana i cikloalkana, alkena, diena, poliena, alkina
- koristiti znanja iz konformacijske i geometrijske izomerije za definiranje stereokemije molekula
- pisati prihvatljive mehanizme reakcija za alkane, alkene, alkine
- predložiti najstabilnije konformere alkana Newmanovim projekcijama
- usporediti stabilnost različito supstituiranih cikloheksanskih prstenova

Kriteriji vrednovanja:
- znati zadane spojeve klasificirati prema grupama organskih spojeva
- moći odrediti najstabilnije konformacije alkana i cikloalkana
- primijeniti znanje o stabilnosti karbokationa u reakcijama adicije na dvostruku vezu alkena i diena

2. Stereokemija: optička izomerija, konstitucijski izomeri i stereoizomeri, enantiomeri i kiralne molekule, (R)/(S) sustav, dijastereomeri. Aromatski spojevi. Alkil-halogenidi. Alkoholi, fenoli, aril-halogenidi, eteri, tioli.

Ishodi učenja:
- koristiti (R)/(S) sustav za određivanje apsolutne konfiguracije akiralnog ugljika
- crtati ispravno enantiomerne prikaze asimetričnih organskih molekula
- koristiti znanja iz stereokemije za razlikovanje raznih vrsta stereoizomera
- pisati prihvatljive mehanizme reakcija elektrofilne aromatske supstitucije
- usporediti reaktivnosti alkil-halogenida u reakcijama nukleofilne supstitucije i u eliminacijskim reakcijama
- diskutirati o razlici u reaktivnosti alkohola, fenola i srodnih spojeva

Kriteriji vrednovanja:
- primijeniti pravila određivanja apsolutne konfiguracije na novim primjerima spojeva s akiralnim ugljikovim atomom
- za zadani monosupstituirani aromatki spoj odrediti u kojem smjeru je dirigiran ulazak drugog supstituenta ovisno o prirodi vezane skupine
- odrediti smjer reakcija i mehanizam zadanog alkil halogenida ovisno o strukturi supstrata i jakosti nukleofila

3. Aldehidi i ketoni; nukleofilne adicije na karbonilnu skupinu. Karboksilne kiseline i derivati. Amini i srodni spojevi s dušikom. Heterociklički spojevi.

Ishodi učenja:
- koristiti rječnik organske kemije za karbonilne spojeve, heterocikle i dušikove spojeve
- crtati ispravne prostorne prikaze organskih molekula koji sadrže karbonilnu ili amino skupinu
- pisati prihvatljive transformacije u reakcijama nukleofilne adicije na karbonilnu skupinu aldehida, ketona, karboksilnih kiselina i derivata
- usporediti reaktivnosti amina ovisno o strukturi
- predložiti najvjerojatniji reakcijski put u reakcijama elektrofilne adicije na razne heterocikličke jezgre

Kriteriji vrednovanja:
- prosuditi o reakcijskom putu elektrofilne adicije zadanog heterocikličkog spoja
- zaključiti o mogućnosti međusobnog prevođenja derivata karboksilnih kiselina jednih u druge
- preporučiti dobivanje različito supstituiranih aromatskih spojeva preko diazonijevih soli a iz odgovarajućeg amina
- odrediti bazičnost pojedinih heterocikličkih jezgri ovisno o heteroatomu koji posjeduju

4. Sintetski polimeri. Aminokiseline, proteini i nukleinske kiseline. Ugljikohidrati. Određivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim metodama.,CILJ KOLEGIJA:

Izložiti temeljna načela suvremene organske kemije i njezinu primjenu u industriji.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. TJEDAN
Ugljikovi spojevi i kemijske veze, klase spojeva, podjela reakcija u organskoj kemiji.

2. TJEDAN
Alkani i cikloalkani; Konformacijska i geometrijska izomerija.
Laboratorij - ulazni kolokvij za uvodne vježbe (prekristalizacija, destilacija, tankoslojna kromatografija, kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka).
1. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavne cjeline obrađene u prva 2 tjedna predaju se putem e-učenja.

3. TJEDAN
Alkeni, dieni, polieni, alkini: svojstva, sinteza, reakcije adicije.
Laboratorij - Prekristalizacija tvari iz vode i određivanje točke tališta. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
2. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavnu cjelinu obrađenu u 3. tjednU predaju se putem e-učenja.

4. TJEDAN
Stereokemija: optička izomerija, konstitucijski izomeri i stereoizomeri, enantiomeri i kiralne molekule, (R) - (S) sustav, dijastereomeri.
Laboratorij - Prekristalizacija tvari iz etanola i određivanje točke tališta. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
3. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavnu cjelinu obrađenu u 4. tjednu predaju se putem e-učenja.

5. TJEDAN
1. Pismena provjera znanja putem kolokvija.

6. TJEDAN
Aromatski spojevi: svojstva i reakcije, policiklički aromatski spojevi.
Laboratorij - Određivanje nepoznate tvari tankoslojnom kromatografijom. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.

7. TJEDAN
Alkil-halogenidi - ionske reakcije: nukleofilna supstitucija (SN2 i SN1) i reakcije eliminacije (E2 i E1), stereokemija reakcija.
Laboratorij - Kvalitativna elementarna analiza nepoznatog uzorka. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
4. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavne cjeline obrađene u 6. i 7. tjednu predaju se putem e-učenja.

8. TJEDAN
Alkoholi, fenoli, aril-halogenidi, eteri, tioli, svojstva i reakcije.
Laboratorij - ulazni kolokvij za preparativne vježbe (Reakcije nukleofilne supstitucije SN2 i SN1: sinteza i izolacija spojeva).

9. TJEDAN
Aldehidi i ketoni: nukleofilne adicije na karbonilnu skupinu.
Laboratorij - Reakcija nukleofilne supstitucije SN1: sinteza i izolacija tert-butil-klorida. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
5. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavne cjeline obrađene u 8. i 9. tjednu predaju se putem e-učenja.

10. TJEDAN
2. Pismena provjera znanja putem kolokvija.

11. TJEDAN
Karboksilne kiseline i derivati.
Laboratorij - Reakcija esterifikacije: sinteza i izolacija etil-acetata. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.

12. TJEDAN
Amini i srodni spojevi s dušikom. Heterociklički spojevi.
Laboratorij - Cannizzarova reakcija: sinteza i izolacija benzilnog alkohola i benzojeve kiseline. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.
6. Zadaća - riješeni zadaci vezani uz nastavne cjeline obrađene u 11. i 12. tjednu predaju se putem e-učenja.

13. TJEDAN
Sintetski polimeri. Ugljikohidrati i lipidi. Aminokiseline i proteini, biokemijski procesi.
Laboratorij - Diazotacija i kopuliranje: sinteza i izolacija b-naftoloranža. Obrada rezultata laboratorijskih vježbi i izrada referata.

14. TJEDAN
Određivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim metodama.
Laboratorij - završni kolokvij.

15. TJEDAN
3. Pismena provjera znanja putem kolokvija.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Opće kompetencije:
Primijeniti temeljna načela moderne organske kemije i literaturnih ili vlastitih eksperimentalnih podataka pri rješavanju kemijsko-inženjerskih problema.

Posebne kompetencije:
Primijeniti osnovne reakcije sinteze i reakcije u kojima sudjeluju alkani, alkeni, alkini, alkoholi, aromatski spojevi, karbonilni spojevi, karboksilne kiseline i njihovi derivati i koristiti instrumentaciju koja se rabi u preparativne svrhe.
Prepoznavanje i korištenje rječnika organske kemije.Crtanje ispravnih strukturnih prikaza organskih molekula. Pisanje prihvatljivih transformacija i mehanizama za alkane, alkene, alkine, alkil-halogenide, alkohole, aromatske, karbonilne i heterocikličke spojeve.
Korištenje znanja iz stereokemije pri analiziranju mehanizama u organskoj kemiji.
Rad u Praktikumu organske kemije: za izolaciju, pročišćavanje i identifikacije organskih produkata.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni predati zadaće putem e-učenja.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
70% tna nazočnost na predavanjima.
Završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
Predane zadaće putem e-učenja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Predavanje putem e-učenja.
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Ulazni kolokviji iz laboratorijskih vježbi.
Završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
3 Obavezne pismene provjere znanja tijekom semestra (60% bodova na svakoj od provjera znanja donosi oslobađanje od pismenog ispita).
Pismeni ispit (potrebno 55% bodova za prolaz).
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispit iz Opće i anorganske kemije.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Analizirati i crtati ispravno strukturu spojeva s ugljikom, vezivanje u organskim molekulama i strukture molekula u prostoru.
2. Koristiti znanja iz stereokemije pri analiziranju mehanizama u organskoj kemiji.
3. Definirati i prepoznati osnovne vrste organskih reakcija i objasniti osnovne reakcijske mehanizme uz prepoznavanje reaktivnih međuprodukata reakcija.
4. Prepoznati funkcionalne skupine u molekulama i definirati klase spojeva te primijeniti IUPAC-ova pravila za imenovanje organskih spojeva.
5. Provesti standardne preparativne postupke koji se koriste za dobivanje jednostavnih organskih spojeva.
6. Predložiti i osmisliti najvjerojatniji reakcijski put za nove molekule koje nisu date kao primjeri na nastavi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. opisati fenomene u području kemijskog inženjerstva rječnikom i instrumentarijem temeljnih znanosti - matematike, fizike i kemije
2. definirati kemijsko-inženjerske probleme, što uključuje njihovo raščlanjivanje i formuliranje radi rješavanja primjenom osnovnih načela
3.
primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
4. protumačiti rezultate samostalno planiranih eksperimenata, uz nadzor iskusnoga kemijskog inženjera
5. primijeniti načela stručne i etičke odgovornosti
6. pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem


NASTAVNE CJELINE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna cjelina

1. Ugljikovi spojevi i kemijske veze, klase spojeva, podjela reakcija u organskoj kemiji. Alkani i cikloalkani. Konformacijska i geometrijska izomerija. Alkeni, dieni, polieni, alkini: reakcije adicije.

Ishodi učenja:
- prepoznati klase spojeva, kemijske veze i hibridizacije
- crtati ispravne strukturne prikaze alkana i cikloalkana, alkena, diena, poliena, alkina
- koristiti znanja iz konformacijske i geometrijske izomerije za definiranje stereokemije molekula
- pisati prihvatljive mehanizme reakcija za alkane, alkene, alkine
- predložiti najstabilnije konformere alkana Newmanovim projekcijama
- usporediti stabilnost različito supstituiranih cikloheksanskih prstenova

Kriteriji vrednovanja:
- znati zadane spojeve klasificirati prema grupama organskih spojeva
- moći odrediti najstabilnije konformacije alkana i cikloalkana
- primijeniti znanje o stabilnosti karbokationa u reakcijama adicije na dvostruku vezu alkena i diena

2. Stereokemija: optička izomerija, konstitucijski izomeri i stereoizomeri, enantiomeri i kiralne molekule, (R)/(S) sustav, dijastereomeri. Aromatski spojevi. Alkil-halogenidi. Alkoholi, fenoli, aril-halogenidi, eteri, tioli.

Ishodi učenja:
- koristiti (R)/(S) sustav za određivanje apsolutne konfiguracije akiralnog ugljika
- crtati ispravno enantiomerne prikaze asimetričnih organskih molekula
- koristiti znanja iz stereokemije za razlikovanje raznih vrsta stereoizomera
- pisati prihvatljive mehanizme reakcija elektrofilne aromatske supstitucije
- usporediti reaktivnosti alkil-halogenida u reakcijama nukleofilne supstitucije i u eliminacijskim reakcijama
- diskutirati o razlici u reaktivnosti alkohola, fenola i srodnih spojeva

Kriteriji vrednovanja:
- primijeniti pravila određivanja apsolutne konfiguracije na novim primjerima spojeva s akiralnim ugljikovim atomom
- za zadani monosupstituirani aromatki spoj odrediti u kojem smjeru je dirigiran ulazak drugog supstituenta ovisno o prirodi vezane skupine
- odrediti smjer reakcija i mehanizam zadanog alkil halogenida ovisno o strukturi supstrata i jakosti nukleofila

3. Aldehidi i ketoni; nukleofilne adicije na karbonilnu skupinu. Karboksilne kiseline i derivati. Amini i srodni spojevi s dušikom. Heterociklički spojevi.

Ishodi učenja:
- koristiti rječnik organske kemije za karbonilne spojeve, heterocikle i dušikove spojeve
- crtati ispravne prostorne prikaze organskih molekula koji sadrže karbonilnu ili amino skupinu
- pisati prihvatljive transformacije u reakcijama nukleofilne adicije na karbonilnu skupinu aldehida, ketona, karboksilnih kiselina i derivata
- usporediti reaktivnosti amina ovisno o strukturi
- predložiti najvjerojatniji reakcijski put u reakcijama elektrofilne adicije na razne heterocikličke jezgre

Kriteriji vrednovanja:
- prosuditi o reakcijskom putu elektrofilne adicije zadanog heterocikličkog spoja
- zaključiti o mogućnosti međusobnog prevođenja derivata karboksilnih kiselina jednih u druge
- preporučiti dobivanje različito supstituiranih aromatskih spojeva preko diazonijevih soli a iz odgovarajućeg amina
- odrediti bazičnost pojedinih heterocikličkih jezgri ovisno o heteroatomu koji posjeduju

4. Sintetski polimeri. Aminokiseline, proteini i nukleinske kiseline. Ugljikohidrati. Određivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim metodama.

Ishodi učenja:
- koristiti znanja o tipovima polimerizacije na konkretnim primjerima dobivanja sintetskih polimera
- poznavati osnovne strukturne značajke esencijalnih aminokiselina, proteina i nukleinskih kiselina
- upoznati se i prepoznati strukturu najvažnijih ugljikohidrata
- upoznati se i diskutirati o najvažnijim metodama za određivanje strukture organskih spojeva
- usporediti najvažnije metode za određivanje strukture organskih spojeva

Kriteriji vrednovanja:
- na osnovu stečenog znanja predložiti načine modifikacije strukture sintetskog polimera u cilju poboljšanja svojstava
- primijeniti i povezati znanje o strukturi esencijalnih aminokiselina sa strukturom protein
- znati strukturu nukleinskih kiselina
- znati strukturu osnovnih i najvažnijih ugljikohidrata
- zaključiti i usporediti primjenu pojedinih metoda za određivanje strukture organskih spojeva
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , J. McMurry, "Osnove organske kemije", Zrinski d.d. Čakovec, 2016.
  H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, Ch. M. Hadad, "Organic Chemistry-a short course", Twelfth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, USA, 2007., , , .
 2. Organska kemija, 7. izdanje (englesko), 1. izdanje (hrvatsko), prijevod: O. Kronja, V. Rapić, I. Bregovec, S. H. Pine, "Organska kemija" (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994.;
  V. Rapić, "Nomenklatura organskih spojeva", Školska knjiga, III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje, Zagreb, 2004., L. Wade ml., Školska knjiga;, 2017.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Svim studentima koji su odradili laboratorijske vježbe na nekom drugom studiju, bit će priznate i NE TREBAJU ih ponovno raditi. Ukoliko netko nije na popisu, a nije odradio vježbe na nekom drugom studiju neka mi se javi na mhranjec@fkit.unizg.hr. 

Laboratorijske vježbe započet će za prvu grupu studenata u četvrtak, 5. listopada 2023. s početkom u 8.oo h u Praktikumu za organsku kemiju (Marulićev trg 20, podrum) prema  rasporedu za održavanje laboratorijskih vježbi koji će biti objavljen u ponedjeljak, 2. listopada 2023. u repozitoriju Laboratorijske vježbe.

Laboratorijske vježbe odvijaju se na način da prvo vježbe odrađuje prva grupa ponedjeljkom i četvrtkom, potom druga grupa, te na kraju treća grupa po danim terminima.

Prije početka laboratorijskih vježbi, svaka grupa u prvom terminu ima ulazni kolokvij za koji je potrebno naučiti stranice od 1 do 33 u danoj skripti Praktikum organske kemije. Dakle, 1. grupa studenata u četvrtak 5.10.2023. najprije ima ulazni kolokvij pa potom laboratorijske vježbe za one koji su položili ulazni kolokvij.

Sve ostale informacije vezano uz eventualni izostanak i nadoknade, te sve ostalo vezano uz laboratorijske vježbe, dobit ćete na prvom predavanju. Nije moguća zamjena po grupama, osim u slučaju ukoliko netko ima zaista opravdan razlog pri čemu se javlja isključivo predmetnom nastavniku (mhranjec@fkit.unizg.hr) u ponedjeljak 2.10. 2023. ili utorak 3.10.2023. te mora pronaći sam studenta/studenticu s kojim će se zamijeniti.

Prvo predavanje iz Organske kemije održat će se sukladno rasporedu, u srijedu 4. listopada 2023. od 16 do 19 h u predavaonici MKV-20. Predavanja započinju na puni sat,  dakle u 16.00 h. 

Predavanje koje se trebalo održati danas u 14.00 h se odgađa zbog bolesti predmetnog nastavnika. Prvo predavanje će tako biti u četvrtak 13. listopada 2022. u 14.00 h. 

Laboratorijske vježbe započet će za prvu grupu studenata u petak, 7. listopada 2022. s početkom u 13.oo h u Praktikumu za organsku kemiju (Marulićev trg 20, podrum) prema danom rasporedu za održavanje laboratorijskih vježbi (repozitorij Laboratorijske vježbe). Laboratorijske vježbe odvijaju se na način da prvo vježbe odrađuje prva grupa ponedjeljkom i petkom, potom druga grupa te na kraju treća grupa po danim terminima. Prije početka laboratorijskih vježbi, svaka grupa u prvom terminu ima ulazni kolokvij za koji je potrebno naučiti stranice od 1 do 33 u danoj skripti Praktikum organske kemije. Dakle, 1. grupa studenata u petak 7.10.2022. najprije ima ulazni kolokvij pa potom laboratorijske vježbe. Sve ostale informacije vezano uz eventualni izostanak i nadoknade, te sve ostalo vezano uz laboratorijske vježbe, dobit ćete na prvom predavanju. Nije moguća zamjena po grupama, osim u slučaju ukoliko netko ima zaista opravdan razlog pri čemu se javlja isključivo predmetnom nastavniku (mhranjec@fkit.hr) u ponedjeljak 3.10. 2022. ili utorak 4.10.2022. te mora pronaći sam studenta/studenticu s kojim će se zamijeniti.

Prvo predavanje iz Organske kemije održat će se sukladno rasporedu, u četvrtak 6. listopada 2022. od 14 do 17 h u predavaonici MKV-20. Predavanja započinju na puni sat,  dakle u 14.00 h. 

S obzirom na upite koje dobivam, ponovno naglašavam da su SVI studenti koji rade vježbe, dakle i 1. i 2. grupa, obavezni doći u srijedu u 10.00 h u Praktikum organske kemije. Dobit ćete upute o načinu održavanja vježbi, ulaznog i ostalih kolokvija, a nakon toga ostaje 1. grupa na zaduživanju. U laboratoriju je obavezno nošenje zaštitnih maski te dezinfekcija na ulazu. 

Laboratorijske vježbe započet će u ponedjeljak 11. listopada 2021. prema rasporedu u 8 h i prema objavljenim grupama. Svi studenti koji su na popisu za odrađivanje vježbi su obavezni doći u srijedu 6. listopada 2021. u 10 h u Praktikum Zavoda za organsku kemiju (podrum, Marulićev trga 20) na zaduživanje stolova (1. grupa) te će dobiti upute o polaganju ulaznog kolokvija za laboratorijske vježbe. Skripta za Laboratorijske vježbe kao i raspored po grupama uploadani su u repozitoriju pod Laboratorijske vježbe. Ukoliko netko izostane s Uvodnog sastanka u srijedu, mora donijeti ispričnicu.

Predavanja iz Organske kemije započet će u srijedu 13. listopada u 13.00 h (ne u 13.15 h sukladno uputama) u dvorani MKV-20, a Održat će se isključivo kontaknim načinom. Molim Vas da prilikom ulaska u dvoranu poštujete sve propisane mjere i isključivo sjednete na mjesta označena brojevima. 

Predavanja iz Organske kemije održat će se isključivo kontaknim načinom budući da u dvoranu MKV-20 stane 70 studenata. Molim Vas da prilikom ulaska u dvoranu poštujete sve propisane mjere i isključivo sjednete na mjesta označena brojevima. U klupe stane 60 studenata te 10 na stolice koje će biti postavljene. 

Prvo predavanje iz kolegija Organska kemija održat će se prema rasporedu u srijedu 7. listopada u 13.15 h u predavaonici MKV-20. Ukoliko bude potrebe s obzirom na ograničen broj mjesta u učionici, dio studenata slušat će predavanja online te ćete dobiti ZOOM link i popis tudenata. O tome ću Vas obavijestiti u ponedjeljak ili utorak. 

Laboratorijske vježbe neće početi prvi tjedan semestra, o početku  vježbi bit ćete naknadno obavješteni.

Laboratorijske vježbe započinju u srijedu 9. listopada 2019. u 10 h u Praktikumu za laboratorijske vježbe Zavoda za organsku kemiju, podrum, Marulićev trg 20. Svi studenti koji  nisu odradili vježbe bit će u jednoj grupi.

Prva grupa vježbi

Zaduživanje: 03.10.2019. u 13.15 h

Termini:

09.10.2019.; 14.10.2019.; 16.10.2019.; 21.10.2019.; 23.10.2019.; 28.10.2019.

Asistentice: Ida Boček, mag. appl. chem., Ana Grgičević, mag. appl. chem., dr. sc. Silvija Maračić, Ivana Sokol, mag. appl. chem.

Svim studentima koji su prošle godine upisali kolegij i odradili laboratorijske vježbe te položili završni kolokvij, priznat će se laboratorijske vježbe te ne trebaju dolaziti u četvrtak na zaduživanje stolova. 

Svi studenti koji su odradili laboratorijske vježbe na studiju EI, ne trebaju ove godine doći na zaduživanje niti raditi laboratorijske vježbe. Svi ostali studenti trebaju zajedno doći na zaduživanje u četvrtak 3. 10. 2019. u 13.15 h u Praktikum za laboratorijske vježbe, podrum, Marulićev trg 20.

Raspored za laboratorijske vježbe bit će objavljen naknadno.

Prvo predavanje iz kolegija Organska kemija održat će se u petak 4. listopada 2019. od 9.15 do 12 h u predavaonici MKM-20 kada ćete dobiti i sve informacije o početku Laboratorijskih vježbi koje započinju u srijedu 9. listopada 2019. Raspored po grupama za Laboratorijske vježbe bit će objavljen naknadno a na zaduživanje laboratorijskih stolova te dobivanje informacija o izvođenju vježbi kao i načinu provođenja ulaznih kolokvija, moraju obavezno doći SVI studenti u četvrtak, 3. listopada 2019. u 13.15 h u Praktikum Zavoda za organsku kemiju, podrum, Marulićev trg 20. U repozitoriju se nalazi Skripta za laboratorijske vježbe.

Studenti će Laboratorijske vježbe raditi u dvije grupe prema danom rasporedu. Na zaduživanje u petak 5. listopada 2018. u 14.15 h u Praktikum Zavoda za organsku kemiju (podrum, Marulićev trg 20) moraju doći ipak samo studenti koji će raditi Laboratorijske vježbe u prvoj grupi dok će ostali iz druge grupe imati zaduživanje u srijedu 31. listopada u 10 h.

Prva grupa vježbi

Zaduživanje: 5. 10. 2018. u 14.15 h

Termini:

10.10.2018.; 15.10.2018.

17.10.2018.; 22.10.2018.

24.10.2018.; 29.10.2018.

Asistentice:

dr. sc. Maja Cindrić

dr. sc. Nataša Perin

Popis studenata

1. 0125161087

2. 0125160716

3. 0177047639

4. 0125160672

5. 0125160987

6. 0125160529

7. 0119034701

8. 0125161232

9. 0125160144

10. 0125160875

11. 0125160513

12. 0119034402

13. 0125158389

14. 0125160630

15. 0125160807

16. 0125158508

17 0125160625

18. 0125160555

19. 0125157766

 

Druga grupa vježbi

Zaduživanje: 31. 10. 2017. u 10 h

Termini:

5.11.2018.; 7.11.2018.;

12.11.2018.; 14.11.2018.;

19.11.2018.; 21.11.2018.

Popis studenata

1. 0125158310

2. 0125160971

3. 0125158485

4. 0125161269

5. 0125160779

6. 0125160604

7. 0125160534

8. 0125160693

9. 0125160581

10. 0125161227

11. 0125160560

12. 0125160737

13. 0125160924

14. 0125161019

15. 0125160667

16. 0068223771

17. 0125160485

18. 0125160763

 

Prof. dr. sc. Marijana Hranjec

Studenti čiji su JMBAG-ovi navedeni ispod ne trebaju doći na zaduživanje stolova budući su odradili Laboratorijske vježbe na drugom studiju te će im one biti priznate.

0125154012               

0036487159   

0125155959               

0125157035   

0125156090               

0125156230               

0125159568               

0125156267

0125157472   

0125153980   

0125157883   

0125157201               

0125156550   

0125156727   

0125157948   

0125159552

prof. dr. sc. Marijana Hranjec

Prvo predavanje iz kolegija Organska kemija održat će se u petak 5. listopada od 9.15 do 12 h u predavaonici MKM-20 kada ćete dobiti i sve informacije o početku Laboratorijskih vježbi koje započinju u srijedu 10. listopada 2018. Raspored po grupama za Laboratorijske vježbe bit će objavljen naknadno a na zaduživanje laboratorijskih stolova te dobivanje informacija o izvođenju vježbi kao i načinu provođenja ulaznih kolokvija, moraju doći SVI studenti u petak, 5. listopada 2018. u 14.15 h u Praktikum Zavoda za organsku kemiju, podrum, Marulićev trg 20.

Prvo predavanje iz kolegija Organska kemija održat će se u petak 6. listopada od 9.15 do 12 h u predavaonici MKM-20 kada ćete dobiti i sve informacije o početku Laboratorijskih vježbi koje započinju 16. listopada 2017.

Studenti koji su upisali kolegij Organska kemija a nisu odradili Laboratorijske vježbe, radit će ih prema sljedećem rasporedu:

PRVA GRUPA VJEŽBI

Zaduživanje: 05.10.2016. u 10.15 h

Termini: 10.10.2016.; 13.10.2016.; 17.10.2016.; 19.10.2016.; 25.10.2016.; 26.10.2016.

Asistentice: dr. sc. Nataša Perin; Štefica Kamenić, mag. ing. cheming.

Popis studenata:

1.Tatjana Baković

2.Tea Barbaro

3.Domagoj Bošnir

4.Gabriela Brnadić

5.Dora Crmarić

6.Emina Džanić

7.Luka Đuran

8.Mirna Filakovac

9.Josip Jazbec

10.Matej Kadić

11.Angela Kapitanović

12.Marija Komljen

13.Igor Kultan

14.Ivona Lacko

15. Igor Lukanović

16.Viktorija Prevarić

 

DRUGA GRUPA VJEŽBI

Zaduživanje: 04.11.2016. u 14.15 h

Termini: 07.11.2016.; 09.11.2016.; 14.11.2016.; 16.11.2016.; 21.11.2016.; 23.11.2016.

Popis studenata:

1.Juraj Petanjek

2.Mario Pipunić

3.Anna Poropat

4.Tina Posedi

5.Nikolina Nascimento Mrakovčić

6.Ivan Pucko

7.Lucija Rakitničan

8.Lucija Rebrović

9.Žarko Šaravanja

10.Helena Šimek

11.Marina Štokić

12.Ivona Tomljanović

13.Juraj Tonković

14.Ivan Vrban

U mapi Laboratorijske vježbe nalazi se Skripta za laboratorijske vježbe za akad. god. 2016./2017. koja će se koristiti kao literatura za polaganje ulaznih i završnog kolokvija te za izvođenje laboratorijskih vježbi.

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec

Mole se svi studenti koji su upisali kolegij Organska kemija, smjer Kemijsko inženjerstvo u akad. god. 2016./2017., da se OBAVEZNO jave asistenticama dr. sc. Nataši Perin i Štefici Kamenić, mag. app. chem., u Zavod za organsku kemiju u Studentski praktikum (Marulićev trg 20, podrum) radi dogovora o početku laboratorijskih vježbi, formiranja grupi i preuzimanja radnih stolova u srijedu 05.10.2016. u 10.15h. Vježbe će započeti u ponedjeljak 10.10.2016. prema rasporedu koji će biti objavljen naknadno.

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec
 

Prvo predavanje iz kolegija Organska kemija će se održati prema rasporedu, u petak 07.10.2016. u 9.15 h u predavaonici MKM-20.

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec

 

Prvo predavanje će se održati prema rasporedu, u petak 02.10.2015. u 9.15 h u predavaonici MKV-20.


 

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec
 

Studenti koji su upisali kolegij a nisu završili laboratorijske vježbe radit će ih prema sljedećem rasporedu u dvije grupe:

Prva grupa vježbi

Zaduživanje: 30.09.2015. u 10.30 h

Termini:

05.10.2015.; 07.10.2015.; 12.10.2015.; 14.10.2015.; 19.10.2015.; 21.10.2015.

Asistentice:

dr. sc. Maja Stipković Babić; Silvija Maračić, dipl. kem. inž.

 1. Robert Bedoić
 2. Ana Bobić
 3. Filip Brkić
 4. Karlo Cmrk
 5. Filip Crnković
 6. Anita Dergez
 7. Mia Dubravić
 8. Stjepan Džalto
 9. Antonija Glavač
 10. Mihaela Gluhak
 11. Tomislav Horvat
 12. Lucija Ivanjko
 13. Paula Kašner
 14. Andrijana Katavić
 15. Mateja Kolenić
 16. Hrvoje Kopić
 17. Martina Koren
 18. Ana Lekić
 19. Iva Lukić

Druga grupa vježbi 

Zaduživanje: 22.10.2015. u 14.00 h

Termini:

26.10.2015.; 28.10.2015.; 02.11.2015.; 04.11.2015.; 09.11.2015.; 11.11.2015.

Asistentice: 

dr. sc. Nataša Perin

dr. sc. Ivana Šagud

 1. Mateja Grgoić
 2. Željka Kašaj
 3. Miro Mabić
 4. Nikolina Malekinušić
 5. Anja Marković
 6. Emina Mehić
 7. Andrea Milićević
 8. Dominik Načinović
 9. Marijana Perković
 10. Aleksandra Putnik
 11. Vanja Rukavina
 12. Maja Samaržija
 13. Filip Taradi
 14. Valentina Travančić
 15. Sara Užar
 16. Katarina Varzić
 17. Josip Vinčić
 18. Dolores Židanić

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec
 

Mole se svi studenti koji su upisali kolegij Organska kemija, smjer Kemijsko inženjerstvo u akad. god. 2015./2016., da se OBAVEZNO jave asistenticama dr. sc. Maji Stipković Babić i Silviji Maračić, dipl. ing. u Zavod za organsku kemiju u Studentski praktikum (Marulićev trg 20, podrum) radi dogovora o početku laboratorijskih vježbi, formiranja grupi i preuzimanja radnih stolova u srijedu 30.10.2015. u 10.30h. Vježbe će započeti u ponedjeljak 05.10.2015. prema rasporedu koji će biti objavljen naknadno.


Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec
 

Kako je otkazan izlet zaposlenika FKITa, u petak 17. listopada održat će se nastava iz Organske kemije prema rasporedu.

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec
 

Studenti koji su upisali kolegij a nisu završili laboratorijske vježbe radit će ih prema sljedećem rasporedu u dvije grupe:

Prva grupa vježbi

Termini: 06.10.2014.; 13.10.2014.; 15.10.2014.; 20.10.2014.;

22.10.2014.; 29.10.2014.

Asistentice: dr. sc. Maja Aleksić i dr. sc. Nataša Perin

 1. Bruna Babić
 2. Viktoria Babić
 3. Kristian Bakić
 4. Petra Blazinić
 5. Filip Brleković
 6. Leo Cuculić
 7. Antonela Čović
 8. Ivona Dolčić
 9. Josipa Dželalija
 10. Ivona Filipović
 11. Iva Gavran
 12. Damjan Gracin
 13. Marta Hac
 14. Marija Jerolimov
 15. Dominik Kosir
 16. Marina Kostešić
 17. Nikolina Kovačev
 18. Maja Kovačić
 19. Anđela Krišto
 20. Tea Lovrinov
 21. Ivan Lukač
 22. Matej Lukač
 23. Mateja Marolt
 24. Doroteja Novosel


 

Druga grupa vježbi

Zaduživanje 31.10.2014. u 14.30h

Termini: 03.11.2014.; 05.11.2014.; 10.11.2014.; 12.11.2014.;

17.11.2014.; 19.11.2014.

Asistentice: dr. sc. Irena Sović i dr. sc. Ivana Šagud

 1. Toni Palčić
 2. Juraj Penić
 3. Maja Perčić
 4. Ivan Peretin
 5. Roko Perković
 6. Iva Petrić
 7. Marko Plazanić
 8. Predrag Prodanović
 9. Tin Rahelić
 10. Nikola Rimac
 11. Ana Sertić
 12. Dženita Šola
 13. Nicol Šorgo
 14. Mateja Štanfel
 15. Marija Talajić
 16. Aleksandar Tašić
 17. Ivana Tepeš
 18. Luka Tomičak
 19. Ana-Marija Tomić
 20. Antonija Tomić
 21. Antonija Višević
 22. Ivana Zorić
 23. Marko Zubak
 24. Andreja Žužić

Predmetna nastavnica:

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec 

Mole se svi studenti koji su upisali kolegij Organska kemija, smjer Kemijsko inženjerstvo, da se OBAVEZNO jave asistenticama dr. sc. Maji Aleksić i dr. sc. Nataši Perin u Zavod za organsku kemiju u Studentski praktikum (Marulićev trg 20, podrum) radi dogovora o početku laboratorijskih vježbi, formiranja grupi i preuzimanja radnih stolova u srijedu 01.10.2014. u 10.30h. Vježbe će započeti u ponedjeljak 06.10.2014. prema rasporedu.

 

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec

Rezultati pismenog ispita održanog 09.06.2014.

1. Ana Petračić - 87/100 bodova (vrlo dobar (4))

2. Jurica Bunjevca - 42/100 bodova (nedovoljan (1))

3. Frida Franić - 36/100 bodova (nedovoljan (1))

Usmeni ispit za kolegicu Anu Petračić održat će se u četvrtak 12.06.2014. u 15 h. Kolega Bunjevac i kolegica Franić mogu pogledati pismeni ispit u ponedjeljak 16.06.2014. iza 10h.

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec


 

Pismeni ispit položile su sljedeće studentice:

1. Petračić Ana - 78/100 bodova

2. Beloša Maja - 67/100 bodova

3. Matić Maja - 52/100 bodova

Molim navedene studentice da mi se jave tijekom sutrašnjeg dana od 9 do 16 h radi dogovora oko konačne ocjene i usmenog ispita.

 

Pismeni ispit nisu položili sljedeći studenti:

1. Bunjevac Jurica - 48/100 bodova

2. Franić Frida - 46.5/100 bodova

Pismeni ispit ukoliko želite možete pogledati tijekom sutrašnjeg dana od 9 do 16 h ili u srijedu od 9 do 13 h.


 

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec


 

1. Josipa Smolković - 53/80 bodova (66%) - dovoljan (2)

2. Jurica Žerjav - 60/80 bodova (75%) - dobar (3)

3. Ana Petračić - 25/100 bodova (25%) - nedovoljan (1)

4. Jurica Bunjevac - 35/100 bodova (35%) - nedovoljan (1)

5. Ivona Lovriša - 66/100 bodova (66%) - dovoljan (2)

6. Božana Čalaga - 67/100 bodova (67%) - dovoljan (2)

7. Nikola Milosavljević - 73/100 bopdova (73%) - dobar (3)

 

Molim Vas da mi se javite u utorak 18. 02. 2014. od 10 do 11.30h u vezi upisa ocjena ili dogovora za usmeni ispit.

 

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec

 


 

Drugi kolokvij će se održati u ponedjeljak 16.12.2013. u 15 h u predavaonici MKV-20.

 

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec

Obavještavaju se studenti 3. godine smjera Kemijsko inženjerstvo da će Laboratorijske vježbe (2. grupa) iz kolegija Organska kemija započeti u srijedu 30. listopada 2013. u 14h i 30min u praktikumu Zavoda za organsku kemiju, Marulićev trg 20, podrum. Mole se sljedeći studenti koji su upisali navedeni kolegij da u navedeno vrijeme dođu na dogovor oko načina održavanja Laboratorijskih vježbi kao i preuzimanja stolova.

 1. Maja Beloša
 2. Ana Habuš
 3. Tena Jurič
 4. Ivana Tomljanović
 5. Anela Udovčić
 6. Mirna Vujnović
 7. Lucija Vuković
 8. Jurica Žerjav
 9. Maja Žužić
 10. Tareq Al-Mufleh

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec

Laboratorijske vježbe započet će u srijedu, 09. listopada 2013. u 10h u Praktikumu Zavoda za organske kemiju koji se nalazi u podrumu na Marulićevom trgu 20. Mole se svi studenti da u navedeno vrijeme OBAVEZNO dođu na dogovor oko načina održavanja Laboratorijskih vježbi kao i zbog formiranja grupa.

 

Prvo predavanje iz kolegija Organska kemija na studiju Kemijsko inženjerstvo za studente III. godine biti će održano u petak 04.10.2013. u Maloj predavaonici na Marulićevom trgu 20/I.kat (MKM-20) s početkom u 9,15h.

 

Prof. dr. sc. Marijana Hranjec

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja