Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Osnove elektrotehnike
Šifra: 31910
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Bolf
mr. sc. Marinko Markić , v. pred.
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija
Upoznati studente s osnovama programiranja, programskim paketom Matlab, primjenom numeričkih metoda na računalima te korištenjem baza podataka za istraživačku i akademsku zajednicu
Izvedbeni program kolegija
1. Uvod. Programski paket- Matlab: Osnove korištenja, varijable, osnovne funkcije, nizovi, , matice, i osnovne operacije.
2. Programski paket- Matlab: osnove programiranja, algoritmi, programske petlje, grananja
3. Programski paket- Matlab:pregled funkcija, izrada vlastitih funkcija, primjeri rješavanja logičkih zadataka i grafičke funkcije. Dijagram toka.
4. Osnovni izvori pogrešaka kod numeričkog računanja na računalu.
5. Numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom: Metoda ITERACIJA. NEWTON-RAPHSONOVA metoda (metoda tangente), metoda UZASTOPNOG RASPOLAVLJANJA, metoda SEKANTE (tetiva) i metoda REGULA FALSI.
6. Metode numeričkog integriranja:TRAPEZNA metoda.
7. Metode numeričkog integriranja: SIMPSONOVA i ROMBERGOVA metoda.
8. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi: TAYLOROVA metoda, sustav od dvije i tri diferencijalne jednadžbe, diferencijalne jednadžbe drugog i trećeg reda.
9. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi: EULEROVA metoda rješavanja diferencijalnih jednadžbi, sustav od dvije i tri diferencijalne jednadžbe, diferencijalne jednadžbe drugog i trećeg reda. Metoda RUNGE-KUTTA II reda
10. Metoda RUNGE-KUTTA IV reda, sustav od dvije i tri diferencijalne jednadžbe, diferencijalne jednadžbe drugog i trećeg reda. Pregled i usporedba ostalih metoda numeričkog rješavanja diferencijalnih jednadžbi.
11. Regresijska analiza. Linearna regresijska jednadžba. Metoda najmanjih kvadrata. Rezidualna odstupanja, varijancu, standardno odstupanje, koeficijent varijacije. Primjeri primjene u kemiji.
13. Osnove modeliranja i simulacije dinamičkih sustava u SIMULINK-u.
14. Osnove baza podataka i njihovo pretraživanje na Internetu.
15. Znanstveni i tehnički resursi na Internetu.
Preduvjeti za upis predmeta -
Preduvjeti za polaganje predmeta -
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Stjecanje temeljnih znanja o programiranju, te o mogućnosti primjene numeričkih metoda za rješavanje inženjerskih problema. Upoznati se mogućnosti pristupa i korištenju baza podataka za znanstvenu i akademsku zajednicu
Posebne kompetencije:
Korištenje programa Matlab. Numeričke metode za rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi i numeričkom rješavanje Primjena regresijske analize nad skupom podataka. Primjena SIMULINKA za rješavanje jednostavnijih simulacija procesa.
Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Način izvođenja nastave predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (samostalni praktični rad uz nadzor asistenta i demonstratora)
konzultacije prema potrebi
Način provjere znanja i polaganja ispita Usmeni kolokviji iz laboratorijskih vježbi
Pismeni izvještaji o zadacima izrađenim na laboratorijskim vježbama
2 pismena kolokvija (60% na svakom kolokviju)
pismeni ispit
Ukupna ocjena sastoji se od: 65% ocjene s pismenih kolokvija ili pismenog ispita, 25% ocjene s laboratorijskih vježbi i 10% prisutnosti na predavanjima i izrada domaćih zadaća
Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija
Studentska anketa
Ishodi učenja kolegija
1. studenti će znati upotrijebiti program Matlab u rješavanju problema - praktičnih zadataka
2. studenti će znati algoritamski riješiti jednostavnije probleme primjenom programiranja na proceduralan način
3. studenti će se upoznati i razlikovati metode za: numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
4. studenti će znati primijeniti odgovarajuću metodu za: numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
5. studenti će se upoznati s mogućnostima korištenja znanstvenih resursa na Internetu
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. pretraživati informacije dostupne na Internetu
2. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih velicina, svojstava ili promjena
3. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo znacenje i povezanost s odgovarajucom teorijom
4. koristiti informacijsku tehnologiju
5. organizirati samostalni rad
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Osnove elektrotehnike, I i II dio, , V. Pinter, Tehnička knjiga, 1989.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja