Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Osnove strojarstva
Šifra: 21225
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA OSNOVE STROJARSTVA KI:
1. Uvod u inženjersku grafiku; Osnovna pravila, dogovori i norme;
2. Grafički simboli u procesnim shemama i dijagramima; Osnovni koncepti kompjutorske grafike;
3. Temeljni principi tehničke mehanike;
4. Aktivne i reaktivne sile, uvjeti ravnoteže;
5. Unutrašnje sile i njihovo određivanje;
6. Pojam i vrste naprezanja, pomaci i deformacije;
7. Konstitutivne jednadžbe i elastične konstante materijala;
8. Posebni slučajevi opterećenja i naprezanja;
9. Osnovna svojstva tehničkih materijala; Mehanička svojstva i postupci ispitivanja;
10. Statička čvrstoća i izdržljivost, žilavost, dinamička čvrstoća, tvrdoća;
11. Vrste i uzroci grešaka u materijalu i načini ispitivanja;
12. Tehnološka svojstva i osnovni postupci obrade; Osnovne toplinske obrade;
13. Nerastavljivo i rastavljivo spajanje elemenata opreme;
14. Proračunsko, stvarno, dopušteno naprezanje, faktor sigurnosti;
15. Pregled i osnove dimenzioniranja jednostavnih elemenata procesne opreme.

a) Predmetni nastavnik:
predavanja: prof. dr. sc. Veljko Filipan
seminar: prof. dr. sc. Igor sutlović

b) Naziv kolegija:
Osnove strojarstva

c) Naziv studijskog programa:
Kemijsko inženjerstvo

d) Razina sveučilišnog obrazovanja:
Preddiplomski studij

e) Godina studija:
prva

f) Semestar:
drugi

g) Oblik nastave i Satnica:
Predavanja 2 sata tjedno (ukupno 30 sati)
Seminar 1 sat tjedno (ukupno 15 sati)

h) Cilj kolegija:
Predmet Osnove strojarstva pruža studentima osnovna strojarska i opća tehnička znanja kao i način pristupa problemima što će im biti korisno za ostale kemijsko inženjerske predmete na višim godinama studija kao i za kasniju primjenu u inženjerskoj praksi.

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. primijeniti osnovna pravila, dogovore i norme pri grafičkoj komunikaciji;
2. primijeniti načela inženjerske mehanike na jednostavne sustave;
3. definirati uzročno posljedičnu vezu između opterećenja, naprezanja i deformacija;
4. razlikovati osnovne načine opterećenja jednostavnih elemenata konstrukcija;
5. skicirati jednostavne modele mehaničkog proračuna dijelova opreme i postrojenja;
6. razumjeti osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala, kao i tehnološke postupke obrade i prerade.

j) ishodi učenja na razini programa:
1. primjenjivati temeljna znanja pri identificiranju i opisivanju jednostavnih inženjerskih problema;
2. primjenjivati matematičke metode, modele i tehnike u rješavanju oglednih primjera;
3. prikupljati informacije iz različitih izvora;
4. identificirati, definirati i rješavati jednostavne inženjerske probleme primjenom odgovarajuće metodologije;
5. primjenjivati osnovne informacijske i komunikacijske tehnologije.

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
1. osnove inženjerske grafike
Ishodi učenja
- primijeniti osnovna pravila i norme pri ortogonalnom i prostornom prikazivanju jednostavnijih elemenata
- primijeniti dogovorne grafičke simbole u procesnim shemama i dijagramima
Kriteriji vrednovanja
- skicirati nacrt tlocrt i bokocrt jednostavnog elementa opreme zadanog u prostornom prikazu
- za zadani element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije jednostavnog elementa na tehničkoj skici
2. osnove primijenjene mehanike
Ishodi učenja
- primijeniti temeljne principe inženjerske mehanike pri analizi opterećenja jednostavnih elemenata opreme i postavljanju uvjeta ravnoteže
- odrediti unutrašnje sile, naprezanja i deformacije
- prepoznati posebne slučajeve opterećenja, naprezanja i deformacija
- razlikovati proračunsko, stvarno i dopušteno naprezanje te kriterije dimenzioniranja
Kriteriji vrednovanja
- za jednostavan statički određeni sustav definirati aktivne i reaktivne sile te postaviti uvjete ravnoteže i odrediti nepoznate veličine
- za jednostavni nosač odrediti i skicirati dijagrame unutrašnjih sila
- dimenzionirati jednostavne elemente konstrukcija i opreme
3. Osnovna svojstva tehničkih materijala i postupci ispitivanja
Ishodi učenja
- prepoznati međuovisnost sastava, strukture i svojstava
- prikazati skicom najvažnija mehanička svojstva (statička čvrstoća, žilavost, dinamička čvrstoća, tvrdoća) i ovisnost o najznačajnijim utjecajnim parametrima
- prepoznati moguće greške u materijalu i načine ispitivanja
- prepoznati značaj pojedinog svojstva za konkretnu uporabu
Kriteriji vrednovanja
- skicirati dijagram statičke čvrstoće i objasniti značenje pojedinih područja
- skicirati dijagram dinamičke čvrstoće i odrediti dinamičku čvrstoću u ovisnosti o omjeru naprezanja
- očitati svojstva materijala u postupku dimenzioniranja prema raznim kriterijima
4. osnovni postupci obrade materijala; nerastavljivo spajanje elemenata opreme
Ishodi učenja
- definirati moguće osnovne postupke izrade i spajanja elemenata opreme
- razumjeti utjecaj postupka izrade na točnost oblika i dimenzija te svojstva
- razumjeti utjecaj toplinske obrade na promjenu strukture i svojstava
Kriteriji vrednovanja
- primijeniti tehnološki kriterij pri oblikovanju i izradi elemenata opreme
- primijeniti tehnološki kriterij pri nerastavljivom spajanju elemenata opreme
- izabrati adekvatan postupak za promjenu svojstava gotovih elemenata opreme

l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- kolokviji/parcijalni ispiti
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit

m) Kriterij ocjenjivanja

1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- kolokviji (2) 60
- usmeni ispit 40
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 50-59
dobar (3) 60-74
vrlo dobar (4) 75-89
izvrstan (5) 90-100

2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- rješavanje ravnoteže sustava s trenjem 20
- dijagrami sila jednostavno opterećenog nosača 20
- određivanje toplinskog naprezanja 20
- dimenzioniranje elemenata opterećenih na uvijanje ili savijanje 20
UKUPNO 80
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 40-49
dobar (3) 50-59
vrlo dobar (4) 60-69
izvrstan (5) 70-80

3. Usmeni ispit
Provjera cjelokupnosti usvojenih znanja odgovaranjem na 8 kraćih pitanja koja obuhvaćaju čitavo gradivo. Provjera sposobnosti primjene stečenih znanja pri analizi jednostavnih inženjerskih problema kroz razgovor sa studentom.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , I. Alfirević, Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.
    M. Franz, Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
    B. Kraut: Krautov strojarski priručnik, Axiom, Zagreb, 2009.
    Z. Herold: Uvod u inženjersku grafiku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2003., , , .
  2. , I. Alfirević i B. Modlic, Inženjerski priručnik - Temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
    L. Spiegel, G. F. Limbrunner: Applied Statics and Strength of Materials, Macmillan Publ., New York 1991., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Na usmeni dio ispita koji se održati odmah pozivaju se:

Karla Antolić

Dino Blažević

Nikolina Franceković

Stjepan Rašić.

prof.dr.sc.I.Sutlović

5.7.24.

Pismeni dio ispita održat će se sutra u petak 5. srpnja 2024. na Marulićevom trgu 19 u 11.30 sati u prema sljedećem rasporedu.

Studenti s početnim slovima prezimena:

A-P: dvorana MKV-19,

R-Ž: dvorana MKM-19, podrum lijevo.

Ispit se piše 90 minuta.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni istog dana u 14.30 ovdje na web-u. Pisanje teoretskog dijela odmah nakon toga u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno.

Ispiti se mogu vidjeti u 15.15 na istom mjestu.

Prof. dr.sc. I.Sutlović

4.7.24.

Konzultacije će se održati u četvrtak 4.7.2024. u 13.00 u dvorani P1KM19, Marulićev trg 19.

Prof. dr. sc. I.Sutlović

25.6.2024.

Molim kolegicu Perković da mi vrati ispitne zadatke.

Možete ih donesti u terminu konzultacija sljedeći tjedan.

Hvala!

prof. dr. sc. I. Sutlović

Na usmeni ispit pozivaju se:

Vilim Boroša

Zrinka Galović

Stella Glasnović

Eva Klarić

Prof. dr. sc. I. Sutlović

25.6.24.

Pismeni dio ispita održat će se sutra u utorak 25.6.2024. u 11.30 sati  prema sljedećem rasporedu.

Studenti s početnim slovima prezimena:

A-M: dvorana MKV-19, Marulićev trg 19,

P-Ž: dvorana MKM-19, Marulićev trg 19, podrum lijevo.

Ispit se piše 90 minuta.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni u 14.30 ovdje na web-u. Pisanje teoretskog dijela odmah nakon toga u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno.

Ispiti se mogu vidjeti u 15.15 na istom mjestu.

Prof. dr.sc. I.Sutlović

24.6.24.

Konzultacije u ponedjeljak 24.6.2024. održat će se u 13.00, umjesto u 12.00 kako je bilo u prethodnoj obavijesti.

Sve ostalo ostaje isto.

Prof. dr. sc.  I. Sutlović

22.6.2024.

Na pisanje teoretskog dijela ispita koji će se održati odmah u 14.30 u dvorani P1KM-19 pozivaju se:

Kristina Ćorluka

Ivana Holetić

Tina Katalinić

Julia Marušić

Gabriela Miškić

Sara Pavković

Antea Peles

Laura Šugić

Antea Valent

Ema Vinković

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14.6.2024.

Pismeni dio ispita održat će se sutra u petak 14.6.2024. u 11.30 sati u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19. Ispit se piše 90 minuta.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni u 14.30 ovdje na web-u. Pisanje teoretskog dijela odmah nakon toga u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno.

Ispiti se mogu vidjeti u isto vrijeme (14.30) na istom mjestu.

Prof. dr.sc. I.Sutlović

13.6.24.

Sljedeći petak (14.6.) neće biti konzultacija zbog održavanja ispita.

Konzultacije će se održati dan prije u četvrtak 13.6.2024. u 14.00 u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno.

U tjednu iza neće biti konzultacija.

Konzultacije će biti u ponedjeljak 24.6.2024. u 12.00 u dvorani P1KM-19.

Prof. dr.. sc. I. Sutlović

7.6.24.

2. kolokvij iz Osnova strojarstva održat će se sutra 29. svibnja 2024. u dvorani MKV-19 prema sljedećem rasporedu.

Studenti s početnim slovima prezimena:

A-Mar od 7.30 do 9,

Mat-Ž od 9.15 do 10.45.

Molim prvu grupu da dođe malo ranije (5-10 minuta). Drugu grupu molim da pričeka pred ulazom  i da ne ulazi

prije nego prva grupa izađe.

Za 2. kolokvij vrijede ista pravila kao i za 1. kolokvij (predaja kolokvija, zabranjeno korištenje mobitela itd.)

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 28.5.2024.

Ako se netko još nije prijavio za 2. kolokvij može to učiniti putem e maila do

petka 24. svibnja 2024. u 10 sati.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

22.5.2024.

Sutra za vrijeme nastave bit će prijave za 2. kolkvij koji će se održati sljedeću srijedu 29. svibnja 2024.

Vrijede ista pravila prijave kao i za 1. kolokvij.

prof. dr. sc. I. Sutlović

21.5.2024.

1. kolokvij iz Osnova strojarstva održat će se sutra u petak 12. travnja 2024. s početkom u 16 sati prema sljedećem rasporedu:

studenti s početnim slovima prezimena:

A-Kos: dvorana MKV-19, Marulićev trg 19,

Kov-Mil: dvorana MKM-19, Marulićev trg 19 (podrum lijevo),

P-Stip: dvorana MKM-20, Marulićev trg 20 (1. kat),

Str-Ž: dvorana MKV-20, Marulićev trg 20.

Dođite 5 do 10 minuta ranije. Piše se 90 minuta čistog vremena (nakon razmještanja). Nemojte sjedati na mjesta jer ćete biti prozvani.

Pridržavajte se uputa oko predaje kolokvija kako je bilo rečeno na predavanju (košuljica, uredno pisanje itd.). Upute su postavljene u nastavnim materijalima - rezultati kolokvija.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 11. travnja 2024.

Iznimno, ako niste u mogućnosti doći na nastavu srijedu 10.4. i nemate nikoga da vas prijavi, možete mi poslati mail s prijavom do zaključno četvrtka 13.4. u 8.00.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

5.4.2024.

Prijava za 1. kolokvij bit će u srijedu 10. travnja u terminu nastave. Smije vas prijaviti i netko drugi, a i vi smijete prijaviti nekog drugog.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

4.4.2024.

Kolokviji iz Osnova strojarstva održat će se u sljedećim terminima:

1. kolokvij: petak, 12. travnja 2024.  16-18 i

2. kolokvij: srijeda 29. svibnja u terminu nastave 7.30-11.

Točan raspored sjedenja bit će objavljen naknadno.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 6.3.2024.

Konzultacije iz Osnova strojarstva održavaju se petkom  u 14.00 u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

25.3.2024.

Poštovane kolegice i kolege!

S nastavom počinjemo u srijedu 6.3.2024. u 8.00 (bez akademske četvrti) u dvorani MKV-19,

Marulićev trg 19.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 1.3.2024.

Studenti koji su u prošloj akademskoj godini stekli pravo na potpis iz Osnova strojarstva ne moraju dolaziti na nastavu i imaju pravo pristupiti kolokviju.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

27.2.2024.

Poštovane kolegice i kolege!

Zbog moje spriječenosti ovaj tjedan neće biti nastave iz Osnova strojarstva. Najvjerojatnije ćemo početi u sljedećem tjednu, ali svakako pratite obavijest koja će biti objavljena ovdje na web-u  krajem ovog tjedna.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 26.2.2024.

Konzultacije su sutra u srijedu 14.2.2024.  u 14.15 sati u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno, mala dvorana.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

13.2.2024.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja