Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Određivanje struktura organskih spojeva
Šifra: 128945
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Izložiti načela osnovnih spektroskopskih metoda: ultraljubičaste i vidljive spektroskopije (UV/Vis), infracrvene spektroskopije (IR), jedno- i dvodimenzijske nuklearne magnetske rezonancije (1D i 2D 1H i 13C NMR) te masene spektrometrije i njihove primjene u određivanju struktura organskih spojeva.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Tjedan
Uvod u spektroskopske metode.
2. Ultraljubičasta - vidljiva spektroskopija (UV/VIS): elektronski prijelazi, osnovni fotofizikalni procesi, apsorpcija svjetlosti (Lambert-Beerov zakon), kromofori, primjeri UV/Vis spektara.
Seminar - Analiza i interpretacija UV/VIS spektara.
3. Tjedan
Infracrvena spektroskopija (IR): vibracije kovalentnih veza u molekulama (istezanje i savijanje), područje funkcionalnih skupina i područje otiska prsta, primjeri IR spektara.
Seminar - Analiza i interpretacija IR spektara.
4. Tjedan
Nuklearna magnetska rezonancija (1H i 13C NMR): fizikalna načela, spektralni parametri NMR (kemijski pomak d, konstanta sprege spin-spin, J, relativni intenzitet signala, širina linije); Čimbenici koji utječu na kemijski pomak, Nuclear Overhauser Effect (NOE).
Seminar - Analiza 1H i 13C NMR spektara pomoću spektralnih parametara.
5. Tjedan
1H NMR spektroskopija: Spinska sprezanja (1H -1H), multipleti (pravilo n+1), sheme cijepanja, spinski sustavi prvog i drugog reda.
Seminar - Analiza i interpretacija 1H NMR spektara.
6. Tjedan
1H NMR: Dvospinski sustavi(AX,AB, AM); trospinski sustavi (AX2,AB2 AMX, ABX ABC); četverospinski sustavi (AX3, AB3, A2X2, A2B2, AA'XX', AA'BB'); peterospinski sustavi A2X3 , A2B3,ABX3; primjeri spinskih sustava prvog i drugog reda.
Seminar - Analiza i interpretacija 1H NMR spektara pomoću spinskih sustava.
7. Tjedan
1. Pismena provjera znanja putem kolokvija
8. Tjedan
13C NMR spektroskopija: tehnike rasprezanja spinova; neraspregnuti i raspregnuti spektri, APT, DEPT
Seminar - Analiza i interpretacija 13C NMR spektara.
9. Tjedan
Dvodimenzijska (2D) NMR spektroskopija: Homonuklearne korelacijske metode 1H-1H (COSY, DQF-COSY, ECOSY) i 13C-13C (INADEQUATE);
Seminar - Analiza i interpretacija 2D NMR spektara.
10. Tjedan
Dvodimenzijska (2D) NMR spektroskopija: Heteronuklearne korelacijske metode 1H-13C (HETCOR, HSQC, HMQC, HMBC); Korelacijske metode kroz prostor 1H-1H (NOESY) i 13C-13C (ROESY).
Seminar - Analiza i interpretacija 2D NMR spektara.
11. Tjedan
Masena spektrometrija (MS): metode ionizacije, spektrometar masa visokog razlučivanja, osnovni procesi fragmentacije organskih spojeva
Seminar - Analiza i interpretacija masenih spektara.
12. Tjedan
Masena spektrometrija (MS): procesi fragmentacije organskih spojeva, sprega plinske kromatografije i spektrometrije masa (GC/MS), sprega tekućinske kromatografije i spektrometrije masa (LC/MS)
Seminar - Analiza i interpretacija masenih spektara.
13. Tjedan
Kirooptičke metode: optička aktivnost i zakretanje linearno polarizirane svjetlosti; Optička rotacijska disperzija (ORD) i cirkularni dikroizam (CD).
Seminar - Analiza i interpretacija ORD- i CD-spektara.
14. Tjedan
Izlaganje seminarskih radova
Seminar - Primjeri određivanja struktura organskih spojeva na osnovu komplementarnih informacija dobivenih primjenom različitih spektroskopskih metoda. Analiza i interpretacija spektara.
15. Tjedan
2. Pismena provjera znanja putem kolokvija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Opće kompetencije:
Primijeniti spektroskopske metode u određivanje struktura organskih spojeva na primjerima iz literature ili vlastitim eksperimentalnim podatcima pri rješavanju kemijsko-inženjerskih problema.
Posebne kompetencije:
Na osnovu komplementarnih informacija dobivenih primjenom različitih spektroskopskih metoda analizirati i interpretirati spektre, te odrediti strukture organskih spojeva.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
studenti su obavezni nazočiti predavanjima
studenti su obavezni nazočiti seminarima
studenti su obavezni predati zadaću putem e-učenja.
studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
70%-tna nazočnost na predavanjima
70%-tna nazočnost na seminarima


NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
seminari (ex cathedra)
konzultacije prema dogovoru sa studentima
e-učenje

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
2 obvezne pismene provjere znanja tijekom semestra (60% bodova na svakoj od provjera znanja
donosi oslobađanje od usmenog ispita)
pismeni ispit (potrebno 55% bodova za prolaz)
usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:-

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Analizirati i interpretirati spektre poznatih organskih spojeva spektroskopskim metodama UV/Vis, IR, 1H i 13C NMR, masenom spektrometrijom
2. Odrediti strukture novopripravljenih spojeva na temelju podataka dobivenih spektroskopskim metodama
3. Razumjeti čimbenike koji utječu na kemijski pomak u 1H i 13C NMR spektrima
4. Odrediti i interpretirati spinske sustave u 1H i 13C NMR spektrima

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. prepoznati, razumijeti i primijeniti složena kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena u preddiplomskom studiju.
2. kreativno razvijati i primjeniti ideje u okviru znanstveno-istraživačkog rada.
3. primjeniti stečena znanja na rješavanje kvalitativnih i kvantitativnih problema u novom kontekstu, uključujući izbor i provođenje prikladne metodologije.
4. samostalno i usmjereno usvajati nova znanja.
5. objektivno sažimati, procijeniti i prezentirati rezultata rada.

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
1. Ultraljubičasta - vidljiva spektroskopija (UV/VIS): elektronski prijelazi, osnovni fotofizikalni procesi, apsorpcija svjetlosti (Lambert-Beerov zakon), kromofori, primjeri UV/Vis spektara.
- prepoznati organske spojeve koji apsorbiraju UV/VIS zračenje
- definirati elektronske prijelaze u organskim molekulama
- analizirati i interpretirati UV/VIS spektre organskih spojeva na temelju apsorpcijskih vrpci odgovornih za strukturne skupine u molekuli
- odrediti kako pojedini čimbenici (otapalo, povećanje konjugacije) utječu na apsorpcijski spektar
2. Infracrvena spektroskopija (IR): vibracije kovalentnih veza u molekulama (istezanje i savijanje), područje funkcionalnih skupina i područje otiska prsta, primjeri IR spektara.
- prepoznati i identificirati vrstu molekulskih vibracija
- analizirati i interpretirati UV/VIS spektre organskih spojeva
3. - 8. Nuklearna magnetska rezonancija (1H i 13C NMR): Spinska sprezanja (1H -1H), multipleti, sheme cijepanja, spinski sustavi prvog i drugog reda. 1H NMR: Dvospinski, trospinski, četverospinski sustavi i peterospinski sustavi; primjeri spinskih sustava prvog i drugog reda.13C NMR spektroskopija: tehnike rasprezanja spinova; neraspregnuti i raspregnuti spektri, APT, DEPT. Dvodimenzijska (2D) NMR spektroskopija: Homonuklearne korelacijske metode 1H-1H i heteronuklearne korelacijske metode 1H-13C; Korelacijske metode kroz prostor 1H-1H .
- analizirati i interpretirati jednodimenzijske i dvodimenzijske 1H i 13C NMR spektre organskih spojeva
- analizirati kako pojedini čimbenici utječu na kemijski pomak u 1H i 13C NMR spektrima
- analizirati i interpretirati spinske sustave u 1H i 13C NMR spektrima.
- odrediti konfiguracije ili konformacije organskih spojeva primjenom 2D NMR tehnika
- primijeniti komplementarne informacija dobivene različitim spektroskopskim metodama u određivanju struktura organskih molekula.
9-11. Masena spektrometrija (MS): metode ionizacije, spektrometar masa visokog razlučivanja, osnovni procesi fragmentacije organskih spojeva; procesi fragmentacije organskih spojeva, sprega plinske kromatografije i spektrometrije masa (GC/MS), sprega tekućinske kromatografije i spektrometrije masa (LC/MS)
- primijeniti pravila za predviđanje fragmentacije
- analizirati i interpretirati masene spektre poznatih i novih spojeva.
- odrediti strukture organskih spojeva na temelju predviđenih masenih fragmenata sintetiziranih spojeva
12. Kirooptičke metode: optička aktivnost i zakretanje linearno polarizirane svjetlosti; Optička rotacijska disperzija (ORD) i cirkularni dikroizam (CD).
- analizirati i interpretirati ORD- i CD-spektre
- primjeniti kirooptičke metode u određivanju stereokemijskih svojstava organskih molekula (lijekova, prirodnih spojeva, biomolekula)
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , B. D. Smith, B. Boggess, J. Zajicek: Organic Structure Elucidation, University of
    Colorado, 1998.
    2. T. Gazivoda Kraljević, Određivanje struktura organskih spojeva, interna skripta, 2012., , , .
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Predavanja izOdređivanja struktura organskih spojeva počinju 2. ožujka 2021. prema rasporedu. Nastavni materijali i poveznica putem koje će se održavati nastava dostupni su na Merlinu.

Izv. prof. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Predavanja iz Određivanja struktura organskih spojeva počinju prema rasporedu 25. veljače 2020. Nastavni materijali mogu se preuzeti na Merlinu.

Izv. prof. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja