Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Polymers and polymerization processes
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polymers and polymerization processes
Šifra: 187943
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Katančić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Cilj kolegija je upoznati studente s područjem znanosti o polimerima i polimernim materijalima. Kolegij obrađuje procese polimerizacije: polimerizacije u masi, u otopini, emulzijska i suspenzijska polimerizacija; polimerizacijske reakcije s obzirom na mehanizam polimerizacije: radikalske i stupnjevite polimerizacije; ionske polimerizacije: anionske i kationske; polimerizacije otvaranjem prstena; reakcije umrežavanja; degradacija polimera.
Kolegij daje i znanja o polimernim materijalima (plastični i elastomerni materijali, biopolimeri), svojstvima i primjeni pojedinih polimernih materijala te o postupcima zbrinjavanja polimernog otpada s ciljem smanjenja njegovog udjela.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Predavanja
Uvod - polimeri. Podjela polimera i polimerizacijskih reakcija. Nomenklatura polimera.
Radikalska polimerizacija.
Stupnjevite polimerizacije. Ionske polimerizacije: anionske i kationske polimerizacije. Živući polimeri.
Kopolimerizacijske reakcije. Lewis-Mayova jednadžba. Dijagrami kopolimerizacije.
Polimerizacija u masi. Polimerizacija u otopini. Suspenzijska polimerizacija. Emulzijska polimerizacija.
Polimerizacija otvaranjem prstena. Reakcije umrežavanja. Degradacija polimera.
Prvi parcijalni ispit
Uvod u polimere, podjela: prirodni polimeri, biopolimeri
Sintetski polimeri, podjela: termoplasti, termoseti (duromeri), elastomeri, homopolimeri, kopolimeri.
Polietilen, polipropilen, poli(etilen-tereftalat), polistiren, poli(vinil-klorid), poliamidi, poliuretani.
Sintetske gume: EPDM, SBS, nitrilne i silikonske gume.
Osnovni pojmovi iz zbrinjavanja polimernog otpada, zaštita okoliša, negativan utjecaj na okoliš.
Drugi parcijalni ispit

Laboratorijske vježbe:
Suspenzijska polimerizacija
Graft-polimerizacija
Emulzijska polimerizacija
Bubrenje umreženih polimera
Određivanje viskoznosti - molekulskih masa

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA

Opće kompetencije:
1. razumijevanje polimernih sustava tijekom sinteze,
2. razumijevanje i analiza procesa proizvodnje polimera
3. prihvaćanje osnovnih znanja o prirodnim i sintetičkim polimerima, specifičnih primjena polimera, kemikalija, strukture i svojstava te kompetencija za identificiranje i rješavanje problema na području otpadne plastike.

Specifične kompetencije:
1. stjecanje znanja o sintezi polimernih materijala,
2. razumijevanje mehanizama procesa polimerizacije,
3. razumijevanje osnovnih elemenata kemije i inženjerskih materijala koji se odnose na kemijski sastav, strukturu, proizvodnju, svojstva i primjenu
4. stjecanje znanja o osnovnim načelima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom polimera
5. stjecanje sposobnosti za samostalno izvođenje laboratorijske vježbe i predstavljanje rezultata u pisanom i usmenom obliku.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje svim oblicima je obvezno (barem 75%).
Izostanak s laboratorijskih vježbi treba nadoknaditi
Za pozitivnu ocjenu, potrebno je ostvariti minimalno 60% bodova.
Usmeni je ispit moguć samo na osobni zahtjev i u posebnim prigodama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja (ex cathedra)
Laboratorijske vježbe:

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Predavanja: završni ispit (pisani)
Laboratorijske vježne: pisano izvješće o svakoj laboratorijskoj vježbi

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. klasificirati reakcije polimerizacije s obzirom na mehanizam
2. definirati i opisati procese sinteze polimera
3. analizirati i definirati prednosti i nedostatke procesa sinteze polimera
4. analizirati i opisati vrste polimernih materijala (plastični i elastomerni materijali, biopolimeri)
5. povezati svojstva i primjenu pojedinih polimernih materijala
6. objasniti i ocijeniti pojedine postupke za zbrinjavanje polimernog otpada

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. identificirati probleme u području kemije i inženjerstva materijala
3. koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
4. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
5. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima

OBVEZNA LITERATURA
1. H. Mark, N. Bikales, C. Overberger, G. Menges, Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, John Wiley & Sons, New York, Vol. 1-17, 1985.
2. J. R. Fried, Polymer Science and Technology, Prentice Hall Professional, USA, 2003.
3. L. A. Utracki: Polymer Alloys and Blends, Hanser Publishers, New York, 1989.
4. A. L. Andrady, Plastics and the Environment, J. Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.
5. A. Azapagic, A. Emsley, I. Hamerton, Polymers, the Environmental and Sustainable Development, J. Wiley & Sons, N.Y. 2003.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti