Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavni materijali_vježbe i seminari_2020
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Petrokemija
Šifra: 143544
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Petrokemija

CILJ KOLEGIJA:

Upoznavanje s teorijskim postavkama pretvorbe ugljikovodika. Pojašnjavanje pojedinih vrsta kemijskih reakcija na kojima se temelje glavni industrijski procesi dobivanja primarnih organskih kemikalija.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Uvod.
2. / 3. Toplinska razgradnja ugljikovodika u procesima pirolize etana i primarnog benzina: reakcijski mehanizmi, kinetički i termodinamički pokazatelji.
4. Reakcije hidrogenacije.
5. Reakcije alkilacije i izomerizacije.
6. Dehidrogenacija.
7. Karbonilacija i hidroformilacija.
8. Reakcijski mehanizmi, kinetika i termodinamički pokazatelji oksidacije ugljikovodika.
9. Katalitička oksidacija u homogenoj kapljevitoj fazi u procesima dobivanja alkohola, aldehida i ketona, vinilacetata i tereftalne kiseline.
10. Heterogena katalitička oksidacija olefina i aromatskih ugljikovodika u procesima dobivanja etilen oksida, akrilne kiseline, anhidrida maleinske i ftalne kiseline.
11. Reakcije oksidacije uz hidroperoksidne međustupnjeve.
12. Amonoksidacija propena i butena.
13. / 14. Reakcijski mehanizmi i kinetika radikalskih, anionskih, kationskih i koordinativnih reakcija dimerizacije, oligomerizacije i polimerizacije olefina i vinilnih monomera.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje reakcijskih putova i tehnoloških shema temeljne organske kemijske industrije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ili usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. raščlaniti načine pretvorbe fosilnih sirovina u široku lepezu kemikalija i materijala primjenom različitih kemijskih reakcija
2. diferencirati tehnološka rješenja prisutna u petrokemijskoj industriji
3. povezati znanje iz temeljnih (organska, fizikalna kemija) i drugih kolegija, (termodinamika, procesi prijenosa) sa petrokemijskim procesima
4. prikazati jednostavne sheme glavnih petrokemijskih procesa
5. procijeniti dobrobiti i opasnosti vezane za uvođenje novih tehnologija

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. interpretirati kemijske informacije i podatke
2. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
3. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
Ishodi učenja:
  1. 1. raščlaniti načine pretvorbe fosilnih sirovina u široku lepezu kemikalija i materijala primjenom različitih kemijskih reakcija
  2. diferencirati tehnološka rješenja prisutna u petrokemijskoj industriji
  3. povezati znanje iz temeljnih (organska, fizikalna kemija) i drugih kolegija, (termodinamika, procesi prijenosa) sa petrokemijskim procesima
  4. prikazati jednostavne sheme glavnih petrokemijskih procesa
  5. procijeniti dobrobiti i opasnosti vezane za uvođenje novih tehnologija
Literatura:
  1. Petrokemija, predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr), LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:, Jukić, Ante; Vidović, Elvira, , .
  2. Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, odabrani dijelovi, Zvonimir Janović, Hrvatsko društvo za goriva i maziva, Zagreb, .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Engleski jezik 1
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Fizikalna kemija II
Odslušan : Organska kemija I
Odslušan : Organska kemija II
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Ponedjeljak, 8.7.2024. u 11,00 h (dekanat): J. Kaplan

Što je petrokemija.

Sastav i upotreba zemnog plina.

Obrada / čišćenje zemnog plina.

Proizvodi na temelju metana – dobivanje vodika i amonijaka.

Mehanizam i procesi proizvodnje olefina parnim krekiranjem.

Proizvodi C2=, C3= i C4= ugljikovodika.

Dobivanje aromatskih ugljikovodika.

Procesi proizvodnje stirena i fenola.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja