Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Product Life Cycle Assessment
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Product Life Cycle Assessment
Šifra: 204426
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Matko Erceg
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Dati cjelovit uvid u metodu procjene životnog ciklusa (LCA) kao standardiziranog ekološkog alata za uspoređivanje različitih proizvoda i procesa s obzirom na njihov utjecaj na okoliš.

Opis sadržaja predmeta:
1. Tjedan: Okoliš: ekološki sustavi, izvori onečišćenja, antoprogeno onečišćenje, posljedice onečišćenja okoliša (ekološki ''bumerang'').
2. Tjedan: Održivi razvoj i ekološka politika.
3. Tjedan: Pravni sustav zaštite okoliša u svijetu i Republici Hrvatskoj.
4. Tjedan: Ekološki menadžment: pojam i misija. Sustavi upravljanja okolišem, ISO 14001.
5. Tjedan: Pristup ''Životni ciklus'': Razmišljanje o životnom ciklusu (Life Cycle Thinking (LCT); Life Cycle Initiative (LCI); Procjena životnog ciklusa - Life Cycle Assessment (LCA); Upravljanje životnim ciklusom - Life Cycle Management (LCM).
6. Tjedan: Standardizacija metode procjene životnog ciklusa: ISO 14040 i ISO 14044.
7. Tjedan: I kolokvij
8. Tjedan: Struktura LCA metode (1. dio).
9. Tjedan: Struktura LCA metode (2. dio).
10. Tjedan: Računalni programi (software) za LCA analizu - LCA analiza na odabranim primjerima (1. dio)
11. Tjedan: Računalni programi (software) za LCA analizu - LCA analiza na odabranim primjerima (2. dio).
12. Tjedan: Prednosti i nedostatci LCA pristupa. Odabrani primjeri.
13. Tjedan: Područja primjene LCA rezultata: dizajn za okoliš, poboljšanje proizvoda (tehnologije), strateško planiranje, marketing, snižavanje troškova.
14. Tjedan: Upravljanje znanjem u funkciji zaštite okoliša - misija obrazovnog sustava u zaštiti okoliša.
15. Tjedan: II kolokvij
SEMINAR: Seminar će se iskoristiti za dodatne analize i raspravu po obrađenim nastavnim jedinicama. Studenti će također dobiti individualne i grupne zadatke (projekte) koje će rješavati i prezentirati na seminaru.

Vrste izvođenja nastave: predavanja, samostalni zadaci, seminari i radionice

Obveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i seminarima u iznosu od 80 % ukupne satnice. Izrada samostalnih i zajedničkih zadataka (projekata) i njihova prezentacija. Aktivno sudjelovanje u nastavi.

Praćenje rada studenata Pohađanje nastave, Kolokvij, Projekt, ,Istraživanje, Referat, Seminarski rad, Pismeni ispit, Usmeni ispit, (Ostalo upisati)

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Planirati eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Optimirati cjelovite i održive tehnološke procese analizom i modeliranjem s ciljem postizanja minimalne količine otpadnih tvari, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa.
- Primijeniti alate, metode i norme za praćenje i procjenjivanje kvalitete procesa i proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš, te utvrditi potencijalne rizike u tehnološkim procesima i pri razvoju proizvoda.
- Identificirati i diskutirati prednosti, nedostatke i ograničenja pojedinih metoda pripreme, sinteze, analize i obrade uzoraka u skladu s održivim razvojem i životnim ciklusom proizvoda i procesa.
- Vrednovati tehnološke procese i proizvode sa stajališta visoke funkcionalnosti u različitim uvjetima rada i u industrijskom okruženju te utjecaja na okoliš
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Prezentirati rezultate samostalnog i timskog rada u usmenom i pisanom obliku nestručnjacima i stručnjacima na jasan i razumljiv način
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanju novih znanja i vještina prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja) :
1. Objasniti i povezivati pojmove održivog razvoja i ekološke politike
2. Definirati osnove zakonske regulative iz područja zaštite okoliša
3. Definirati više pristupa procjeni životnog ciklusa proizvoda
4. Izraditi i prezentirati jednostavni projekt zaštite okoliša
5. Primijeniti računalne aplikacije iz područja LCA metode
6. Primijeniti kreativno i kritičko razmišljanje pri evaluaciji rezultatat LCA metode.
Ishodi učenja:
  1. Objasniti i povezivati pojmove održivog razvoja i ekološke politike
  2. Definirati osnove zakonske regulative iz područja zaštite okoliša
  3. Definirati više pristupa procjeni životnog ciklusa proizvoda
  4. Izraditi i prezentirati jednostavni projekt zaštite okoliša
  5. Primijeniti računalne aplikacije iz područja LCA metode
  6. Primijeniti kreativno i kritičko razmišljanje pri evaluaciji rezultatat LCA metode.
Literatura:
  1. Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to ISO Standards, , J. Guinee, Kluwer Academic Publishers, New York, 2002., 2002.
  2. Environmental Assessment of Products, Volume 0,5, , H. Wenzel, M. Hauschild, L. Alting, Kluwer Academic Publishers, New York, 2002.
  3. Environmental management standards (The ISO 14000 family of standards), Quality management system standards (The ISO 9000 family of standards), scientific and technical papers of the subject area., , , , .
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
Obavijesti