Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polimerni nanokompoziti
Šifra: 156826
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznati studente s pristupom dizajniranja polimernih nankompozitnih materijala s namjerom postizanja specifičnih svojstava. Cilj se može postići integracijom znanja iz područja polimernih materijala, anorganskih materijala, te znanjima o modeliranju međupovršine polimer/punilo.


IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
(1) Polimerni materijali. Značaj i primjena polimernih materijala. Podjela polimernih materijala: prema podrijetlu, prema primjenskim svojstvima, prema vrsti ponavljajućih jedinica, prema oblicima makromolekula. Mehanizmi polimerizacije: stupnjeviti, lančani; Homogeni i heterogeni procesi polimerizacije. Struktura polimera: konfiguracija i konformacija makromolekula. Nadmolekulna struktura. Fizička svojstva polimera. Dodatci polimernima materijalima. Punila kao modifikatori svojstava.
(2) Razlike između mikro i nanokompozita. Polimerni kompoziti. Međupovršina polimer punilo: mehanizmi adhezije, primjena adsorpcijske teorije. Termodinamika međupovršine: slobodna energija međupovšine, koeficijent razlijevanja, termodinamički rad adhezije. Kemisorpcijska teorija. Razlike između nanokompozita i mikrokompozita: veličina čestica punila, veličina međupovršine, morfologija, udio matrice u međufaznom sloju.
(3) Vrste nanopunila. Ugljikove nanocjevčice: molekulna i supramolekulna struktura, svojstva (mehanička svojstva, električna svojstva. Procesi priprave nanocjevčica: laserska ablacija, pražnjenje elektičnog luka, kemijska depozicija para. Sastav i pročišćavanje reakcijskih produkata. Modifikacija površine (kovalentna i nekovalentna)
(4) Pločasta nanopunila: vrste, struktura, organska modifikacija slojevitih nanopunila. Istoosna nanopunila: vrste, dobivanje, modifikacija površine.
(5) Kvantne točke: vrste, struktura, kvantni efekti, svojstva. Modifikacija površine kvantnih točaka: amfiličnim polimerima, multidentatnim polimernim ligandima, polimerima funkcionaliziranim na krajevima lanca, dendrimerima ekapsulirane kvantne točke.
(6) 1. kolokvij
(7) Priprava polimernih nanokompozita. Raspodijeljenost i dispergiranost punila u polimernoj matrici. Procesi priprava kompozita s ugljikovim nanocjevčicama: priprava iz otopine, miješanje u masi polimera, miješanje u talini, in situ polimerizacija.
(8) Priprava nanokompozita sa slojevitim nanopunilima: interkalirana i eksfolirana morfologija, instrumentalne tehnike karakterizacije morfologije. Metodologija i termodinamika pojedinih procesa: interkalacija polimera ili prepolimera, in situ interkalacijska polimerizacija, interkalacija taline. Utjecaj čimbenika na morfologiju u procesu interkalacije taline. Degradacija sustava tijekom priprave interkalacijom taline.
(9) Priprava polimernih nanokompozita s istoosnim nanopunilima. Proces priprave iz taline i otopine, in situ polimerizacija polimera, in situ polimerizacija anorganske faze i polimerne faze.
Priprava nanokompozitnih sustava kvantne točke / polimer. Kvantne točke u polimernim koloidima - metodologija priprave različitim metodama, prednosti i nedostatci pojedinih metoda priprave. Sustavi sloj-po sloj kvantne točke / polimer. Kontrolirano vezivanje slojeva polimera i kvantnih točaka. Kvantne točke u masi polimera i tankim polimernim filmovima.
(10) Svojstva i primjena polimernih nanokompozita. Mehanička svojstva: utjecaj vrste nanopunila, veličine čestica punila i termodinamike međupovršine polimer / punilo na morfologiju, mehanizme popuštanja i značajke mehaničkog ponašanja (modul, prekidnu čvrstoću i istezanje, žilavost).
(11) Utjecaj nanopunila na propusnost plinova i kapljevina: koncept zavojitog puta. Dimenzijska stabilnost nanokompozita. Termička stabilnost nanokompozita. Utjecaj nanopunila na gorenje polimera. Električna svojstva. Optička i optoelektronička svojstva.
(12) 2. kolokvij
(13) Prezentacija seminarskih radova studenata
(14) Prezentacija seminarskih radova studenata
(15) Prezentacija seminarskih radova studenata


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
U okviru kolegija razvijaju se opće kompetencije studenata za sposobnost analize i sinteze znanstvenih spoznaja i prezentacija u usmenoj formi.
Razvijanje specifičnih kompetencija kolegija uključuju povezivanje znanja inženjerstva polimernih materijala i inženjerstva površina i međupovršina u višefaznim polimernim sustavima, proširivanje i produbljivanje znanja o strukturi, svojstvima, proizvodnji i primjeni polimernih nanokompozita kao naprednih materijala, te znanja o odabiru tehnika i metoda za karakterizaciju višefaznih sustava i kontrolu kvalitete produkta.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovati na predavanjima. Izraditi, usmeno i pismeno prezentirati seminarski rad.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Prisustvovanje predavanjima, seminarski rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminar

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirano praćenje znanja, pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Povezati znanja inženjerstva polimernih materijala i inženjerstva površina i međupovršina u višefaznim polimernim sustavima
2. Predvidjeti strukturu i svojstva nanokompozita ovisno o relevantnim parametrima
3. Predložiti moguću primjenu polimernih nanokompozita kao naprednih materijala
4. Odabrati tehnike i metode karakterizacije višefaznih sustava i kontrolu kvalitete produkta
5. Analizirati znanstvene spoznaje o strukturi, pripravi, svojstvima i uporabi polimernih nanokompozita na oglednom primjeru, te prezentirati u usmenoj formi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
Kemijsko inženjerstvo
1. interpretirati prednosti i nedostatke najnovijih dostignuća u području kemijskog inženjerstva
2. formulirati kompleksne probleme iz novih područja, odnosno područja koja se ubrzano razvijaju
3. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
4. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
5. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
6. metodički razvrstavati znanje iz različitih područja te iz njih sustavno izvlačiti zaključke


Kemija i inženjerstvo materijala
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. povezati stručna znanja kemije i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš
3. analizirati informacije iz različitih izvora
4. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
5. riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
6. koristiti različite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom zajednicom te društvom u cjelini

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA
Nastavna jedinica 1: Razlike između mikro i nanokompozita
Ishodi učenja
- primijeniti znanja inženjerstva površina i međupovršina u polimernim kompozitnim sustavima
- analizirati razlike u morfologiji i svojstvima između mikro i nanokompozita
Kriteriji vrednovanja
- objasniti teorije adhezije (adsorpcijsku i kemisorpcijsku) na međupovršini polimer / punilo
- objasniti i povezati utjecaj veličine čestica punila na međupovršinu, morfologiju i udio materice u međufaznom sloju

Nastavna jedinica 2: Nanopunila (ugljikove nanocjevčice, pločasta nanopunila, istoosna nanopunila, kvantne točke)
Ishodi učenja
- poznavati ulogu kemije i inženjerstva materijala u sintezi nanopunila
- odabrati nanopunilo za pojedinu namjenu ovisno i njegovoj strukturi
- razumjeti principe kemijske i fizikalne modifikacije površine nanobjekata
Kriteriji vrednovanja
- opisati procese sinteze pojedinih nanopunila
- objasniti vezu između strukture i svojstava nanopunila
- objasniti načine modifikacije površine pojedinh nanopunila, te definirati njihove prednosti i nedostatke

Nastavna jedinica 3: Priprava polimernih nanokompozita
Ishodi učenja
- Prepoznati optimalne parametre u procesu priprave polimernih nanokompozita
- primijeniti znanja termodinamike procesa u pripravi nanokompozita
- povezati znanja o polimernim materijalima i procesima priprave
Kriteriji vrednovanja
- objasniti metodologiju pojedinih procesa priprave i navesti njihove prednosti i nedostatke
- objasniti ulogu entropijskih i entalpijskih doprinosa u pojedinim procesima priprave nanokompozita
- definirati ključne čimbenike (struktura polimera i punila, parametri procesa) koji utječu na morfologiju i strukturu nanokompozita

Nastavna jedinica 4: Svojstva i primjena polimernih nanokompozita
Ishodi učenja
- analizirati čimbenike koji utječu na postizanje naprednog svojstava
- analizirati i primijeniti mehanizme djelovanja nanopunila u predviđanju svojstava polimernog nanokompozita
Kriteriji vrednovanja
- definirati utjecaj karakteristika punila i površinske modifikacije na pojedina svojstva polimernog nanokompozita
- objasniti mehanizme kojima dodatak punila utječe na svojstva nanokompozita (mehanička, toplinska, električna, optička, dimenzijsku stabilnost, propusnost plinova)

LITERATURA
1.S. Lučić Blagojević, Materijali za predavanja na mrežnim stranicama kolegija,
2.S. Kurajica, S. Lučić Blagojević, Uvod u nanotehnologiju, HDKI, 2017.
3.P. M. Ajayan, L. S. Schadler, P. V. Braun, Nanocomposite Science and Technology, Wiley -VCH, 2003.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

JMBAG: 0125157579

ispit 38/70

seminari 20/20

nastava9/10

ukupno 64/100 završna ocjena dobar (3)

Molim studenta da do 5. 9. 2019. do 12 h na mail slucic@fkit. hr javi da li prihvaća završnu ocjenu.

 

Lučić Blagojević  

JMBAG 0125154694; pismeni ispit 48/100; ukupno bodovi 78/100; završna ocjena vrlo dobar (4)

JMBAG 0125157579; nije pristupio 

 

Molim ukoliko ne prihvaćate završnu ocjenu javiti do četvrtka 11. 7. 2019. do 14h na mail slucic@fkit.hr

Lučić Blagojević

 

Rezultati ispitnog roka održanog 21. 6. 2019.:

JMBAG: 0125154946; pismeni ispit: 51/70: ukupno bodovi: 77/100; završna ocjena vrlo dobar (4)

JMBAG: 0178098809; pismeni ispit: 47/70: ukupno bodovi: 77/100; završna ocjena vrlo dobar (4)

 

Molim ukoliko ne prihvaćate završnu ocjenu javiti do srijede 26. 6. 2019. do 12h na mail slucic@fkit.hr

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka iz kolegija Polimerni nanokompoziti nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA

 

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka 4. 2. 2019.

Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom dužan se javiti predmetnom nastavniku do 8. 2. 2019 do 19 h.

Lučić Blagojević

0125155943

57

ispit

(max 70.)

20

sem

9

nastava

86/100

vrlo dobar (4)

Dokument u kojem su uneseni ukupni bodovi kolegija Inženjerstvo površina nalazi se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

Studenti koji ne prihvaćaju završnu ocjenu dužni su do 30. siječnja 2019. doći na Zavod kod predmetnog nastavnika uz prethodnu najavu mailom.

Lučić Blagojević

Svi studenti koji nisu popunili anketu mogu to učiniti do 25. siječnja. 2019.

Molimo studente da izdvoje vrijeme za popunjavanje ankete.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

rezultati ispravka kolokvija uneseni su u dokument koji se nalazi u repozitoriju REZULTATI KOLOVIJA I ISPITA.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti ,

molim da iz kolegija Polimerni nanokompoziti ispunite on-line anketu koja je otvorena od 14. - 25. siječnja 2019.

 

Unaprijed zahvaljujem

Poštovane kolege, 

u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita nalazi se dokument sa svim do sada ostvarenim bodovima i završnim ocjenama.

Studenti koji žele ispravljati jedan od kolokvija moraju se prijaviti do četvrtaka 17. 1. do 10h na mail slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij ispravljaju.

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege rezultati 2. kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

 

Svima Vama želim blagoslovljen Božić i sretnu novu 2019. godinu

 

Sanja Lučić Blagojević 

 

 

Seminar 2 za današnje izlaganje nalazi se u repozitoriju seminari

Poštovane kolege prezentacije za sem 3 i sem 4 koje će se održati u ponedjeljak 10. 12.  nalaze se u repozitoriju seminari.

 

Mole se kolege koji imaju seminar 2 Tin Takač i Domagoj Mitrović da pošalju svoje izlaganje.

Lučić Blagojević

prezentacija iz seminara 1 nalazi se u repozitoriju SEMINARI.

Molim sve studente da pregledaju prezentaciju i pripreme se za diskisiju nakon izlaganja.

Prisustvovanjima svim seminarima je obvezno.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

prema jučer dogovorenom rasporedu termini aktivnosti do kraja semestra su:

3. 12. 2018. - nema nastave

10. 12. 2018. - seminari 1-4

17.12. 2018. - 2. KOLOKVIJ

7.01. 2019. - seminari 5-7

14.1.2019. -seminari 7-10

 21.1. ispravak kolokvija

 

SEMINARSKE PREZENTACIJE POSLATI NAJKASNIJE DO ČETVRTKA U TJEDNU PRIJE IZLAGANJA SEMINARA.

SVI STUDENTI DUŽNI SU PRISUSTVOVATI SEMINARIMA.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

prema rasporedu izvođenjas nastave imamo još sljedeće aktivnosti

26. 11. 2018.- predavanje.

3. 12. 2018. - predviđeno kolokvij 2

10. 12. 2018. - seminari 1-4

17.12. 2018. - seminari 5-7

7.01. 2019. - seminari 7-10

14.01.2019. - ispravak kolokvija

21.1. nema nastave

Kako ste rekli na predavanju dijelu studenata 3.12. ne odgovara kolokvij.

 

MOLOM VAS DA DO SLJEDEĆEG PREDAVANJA U ZAJEDNIČKOM DOGOVORU UTVRDITE DATUM 2. KOLOVIJA I O TOME ME NA PREDAVANJU OBAVIJESTITE.

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolegice i kolege,

rezultati 1. kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Lučić Blagojević

Poštovane kolegice i kolege,

nastava iz kolegija Polimerni nanokompoziti započet će 15. listopada 2018, budući da je 8. listopada je državni blagdan.

Lučić Blagojević

 JMBG 0125153174 - ispit 43/70. Ukupno bodovi 71/100 dobar (3)

Upis ocjene u petak 31. 8. 2018. 10-11 h.

Lučić Blagojević

JMBAG: 0125153174 - nije pristupio

JMBAG: 0125155366 ispit: 43/70; završno bodovi 71/100 dobar (3)

JMBAG: 0125153174  ispit: 2/70 nedovoljan (1)

 

Upis ocjena 29. 6. 2018. u 9h kod Lučić Blagojević

Filip Taradi ispit 32/70 nedovoljan (1)

 

Lučić Blagojević

Upis ocjene za sve studente  je u četvrtak 8. veljače 2018.  9-11 h kod prof. Lučić Blagojević (Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala).

Svi do sada ostvareni bodovi iz kolegija kao i završne ocjene nalaze se u dokumentu ZAVRŠNE OCJENE u direktoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Studenti koji su zadovoljni ocjenom trebaju prijaviti ispit na prvom zimskom ispitnom roku preko ISVU sustava. Datum upisa ocjena u indeks biti će oglašen na Merlinu nakon 1. ispitnog roka.

Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom ili nisu položili preko kolokvija polažu cijeli ispit na ispitnom roku.

Anketa papir olovka za kolegij Polimerni nanokompoziti održat će se u redovitom terminu nastave 15. siječnja 2018. od 16,15h predavaonica S0-

 

Molinm sve studente da dođu na anketu.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

drugi termin seminara na kojem je predviđeno izlaganje  sljedećih studenata:

Dino Mujaković

Mario Petričević

Nikola Vugrinec

Matej Zlatar

održati će se prema rasporedu 11. 12. 2017. u 16,15 h.

Svi studenti trebaju predati seminarsko izlaganje do 7. 11. 2017 do 9h. na mail  zbuhin@fkit.hr

 

Studenti koji ne izvrše seminarsku obvezu nemaju pravo potpisa. 

 

Lučić Blagojević

Rezultati 2. kolokvija nalaze se u folderu REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA

Lučić Blagojević

Poštovane kolegice i kolege,

 

u mapi SEMINARI nalazi se popis studenata za seminarske teme kolegija "Polimerni nanokompoziti" ak. god. 2017/2018 kao i literaturne podloge za seminare.

 

dr. sc. Zrinka Buhin Šturlić

Rezultati 1 kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

dana 30. listopada je 1. kolokvij uterminu nastave od 16,15 h. Nakon kolokvija nemamo predavanje.

Poštovane kolege,

nastavaiz kolegija Polimerni nanokompoziti početi će 9. listopada u vrijeme i na mjestu kako je naznačeno u rasporedu. 

Lučić Blagojević 

Nastavni materijali iz kolegija Polimerni nanokompoziti nalaze se u repozitoriju NASTAVNI MATERIJALI.