Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polimerni nanokompoziti
Šifra: 156901
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznati studente s pristupom dizajniranja polimernih nankompozitnih materijala s namjerom postizanja specifičnih svojstava. Cilj se može postići integracijom znanja iz područja polimernih materijala, anorganskih materijala, te znanjima o modeliranju međupovršine polimer/punilo.


IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
(1) Polimerni materijali. Značaj i primjena polimernih materijala. Podjela polimernih materijala: prema podrijetlu, prema primjenskim svojstvima, prema vrsti ponavljajućih jedinica, prema oblicima makromolekula. Mehanizmi polimerizacije: stupnjeviti, lančani; Homogeni i heterogeni procesi polimerizacije. Struktura polimera: konfiguracija i konformacija makromolekula. Nadmolekulna struktura. Fizička svojstva polimera. Dodatci polimernima materijalima. Punila kao modifikatori svojstava.
(2) Razlike između mikro i nanokompozita. Polimerni kompoziti. Međupovršina polimer punilo: mehanizmi adhezije, primjena adsorpcijske teorije. Termodinamika međupovršine: slobodna energija međupovšine, koeficijent razlijevanja, termodinamički rad adhezije. Kemisorpcijska teorija. Razlike između nanokompozita i mikrokompozita: veličina čestica punila, veličina međupovršine, morfologija, udio matrice u međufaznom sloju.
(3) Vrste nanopunila. Ugljikove nanocjevčice: molekulna i supramolekulna struktura, svojstva (mehanička svojstva, električna svojstva. Procesi priprave nanocjevčica: laserska ablacija, pražnjenje elektičnog luka, kemijska depozicija para. Sastav i pročišćavanje reakcijskih produkata. Modifikacija površine (kovalentna i nekovalentna)
(4) Pločasta nanopunila: vrste, struktura, organska modifikacija slojevitih nanopunila. Istoosna nanopunila: vrste, dobivanje, modifikacija površine.
(5) Kvantne točke: vrste, struktura, kvantni efekti, svojstva. Modifikacija površine kvantnih točaka: amfiličnim polimerima, multidentatnim polimernim ligandima, polimerima funkcionaliziranim na krajevima lanca, dendrimerima ekapsulirane kvantne točke.
(6) 1. kolokvij
(7) Priprava polimernih nanokompozita. Raspodijeljenost i dispergiranost punila u polimernoj matrici. Procesi priprava kompozita s ugljikovim nanocjevčicama: priprava iz otopine, miješanje u masi polimera, miješanje u talini, in situ polimerizacija.
(8) Priprava nanokompozita sa slojevitim nanopunilima: interkalirana i eksfolirana morfologija, instrumentalne tehnike karakterizacije morfologije. Metodologija i termodinamika pojedinih procesa: interkalacija polimera ili prepolimera, in situ interkalacijska polimerizacija, interkalacija taline. Utjecaj čimbenika na morfologiju u procesu interkalacije taline. Degradacija sustava tijekom priprave interkalacijom taline.
(9) Priprava polimernih nanokompozita s istoosnim nanopunilima. Proces priprave iz taline i otopine, in situ polimerizacija polimera, in situ polimerizacija anorganske faze i polimerne faze.
Priprava nanokompozitnih sustava kvantne točke / polimer. Kvantne točke u polimernim koloidima - metodologija priprave različitim metodama, prednosti i nedostatci pojedinih metoda priprave. Sustavi sloj-po sloj kvantne točke / polimer. Kontrolirano vezivanje slojeva polimera i kvantnih točaka. Kvantne točke u masi polimera i tankim polimernim filmovima.
(10) Svojstva i primjena polimernih nanokompozita. Mehanička svojstva: utjecaj vrste nanopunila, veličine čestica punila i termodinamike međupovršine polimer / punilo na morfologiju, mehanizme popuštanja i značajke mehaničkog ponašanja (modul, prekidnu čvrstoću i istezanje, žilavost).
(11) Utjecaj nanopunila na propusnost plinova i kapljevina: koncept zavojitog puta. Dimenzijska stabilnost nanokompozita. Termička stabilnost nanokompozita. Utjecaj nanopunila na gorenje polimera. Električna svojstva. Optička i optoelektronička svojstva.
(12) 2. kolokvij
(13) Prezentacija seminarskih radova studenata
(14) Prezentacija seminarskih radova studenata
(15) Prezentacija seminarskih radova studenata


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
U okviru kolegija razvijaju se opće kompetencije studenata za sposobnost analize i sinteze znanstvenih spoznaja i prezentacija u usmenoj formi.
Razvijanje specifičnih kompetencija kolegija uključuju povezivanje znanja inženjerstva polimernih materijala i inženjerstva površina i međupovršina u višefaznim polimernim sustavima, proširivanje i produbljivanje znanja o strukturi, svojstvima, proizvodnji i primjeni polimernih nanokompozita kao naprednih materijala, te znanja o odabiru tehnika i metoda za karakterizaciju višefaznih sustava i kontrolu kvalitete produkta.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovati na predavanjima. Izraditi, usmeno i pismeno prezentirati seminarski rad.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Prisustvovanje predavanjima, seminarski rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminar

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirano praćenje znanja, pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Povezati znanja inženjerstva polimernih materijala i inženjerstva površina i međupovršina u višefaznim polimernim sustavima
2. Predvidjeti strukturu i svojstva nanokompozita ovisno o relevantnim parametrima
3. Predložiti moguću primjenu polimernih nanokompozita kao naprednih materijala
4. Odabrati tehnike i metode karakterizacije višefaznih sustava i kontrolu kvalitete produkta
5. Analizirati znanstvene spoznaje o strukturi, pripravi, svojstvima i uporabi polimernih nanokompozita na oglednom primjeru, te prezentirati u usmenoj formi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
Primijenjena kemija
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
3. objektivno procijeniti rezultate rada da bi ih se sažeto prezentiralo
4. objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno


NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA
Nastavna jedinica 1: Razlike između mikro i nanokompozita
Ishodi učenja
- primijeniti znanja inženjerstva površina i međupovršina u polimernim kompozitnim sustavima
- analizirati razlike u morfologiji i svojstvima između mikro i nanokompozita
Kriteriji vrednovanja
- objasniti teorije adhezije (adsorpcijsku i kemisorpcijsku) na međupovršini polimer / punilo
- objasniti i povezati utjecaj veličine čestica punila na međupovršinu, morfologiju i udio materice u međufaznom sloju

Nastavna jedinica 2: Nanopunila (ugljikove nanocjevčice, pločasta nanopunila, istoosna nanopunila, kvantne točke)
Ishodi učenja
- poznavati ulogu kemije i inženjerstva materijala u sintezi nanopunila
- odabrati nanopunilo za pojedinu namjenu ovisno i njegovoj strukturi
- razumjeti principe kemijske i fizikalne modifikacije površine nanobjekata
Kriteriji vrednovanja
- opisati procese sinteze pojedinih nanopunila
- objasniti vezu između strukture i svojstava nanopunila
- objasniti načine modifikacije površine pojedinh nanopunila, te definirati njihove prednosti i nedostatke

Nastavna jedinica 3: Priprava polimernih nanokompozita
Ishodi učenja
- Prepoznati optimalne parametre u procesu priprave polimernih nanokompozita
- primijeniti znanja termodinamike procesa u pripravi nanokompozita
- povezati znanja o polimernim materijalima i procesima priprave
Kriteriji vrednovanja
- objasniti metodologiju pojedinih procesa priprave i navesti njihove prednosti i nedostatke
- objasniti ulogu entropijskih i entalpijskih doprinosa u pojedinim procesima priprave nanokompozita
- definirati ključne čimbenike (struktura polimera i punila, parametri procesa) koji utječu na morfologiju i strukturu nanokompozita

Nastavna jedinica 4: Svojstva i primjena polimernih nanokompozita
Ishodi učenja
- analizirati čimbenike koji utječu na postizanje naprednog svojstava
- analizirati i primijeniti mehanizme djelovanja nanopunila u predviđanju svojstava polimernog nanokompozita
Kriteriji vrednovanja
- definirati utjecaj karakteristika punila i površinske modifikacije na pojedina svojstva polimernog nanokompozita
- objasniti mehanizme kojima dodatak punila utječe na svojstva nanokompozita (mehanička, toplinska, električna, optička, dimenzijsku stabilnost, propusnost plinova)
LITERATURA
1.S. Lučić Blagojević, Materijali za predavanja na mrežnim stranicama kolegija,
2.S. Kurajica, S. Lučić Blagojević, Uvod u nanotehnologiju, HDKI, 2017.
3.P. M. Ajayan, L. S. Schadler, P. V. Braun, Nanocomposite Science and Technology, Wiley -VCH, 2003.
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Rezultati ispitnog roka

0125162570: pisani ispit 44/70; seminari 18/20; nastava 9/10; ukupno 71/100 , završna ocjena dobar (3)

Molim studenta da na mail slucic@fkit.hr javi prihvaća li završnu ocjenu.

Lučić Blagojević

Komisijski ispit

Ime studenta: Jakov Tenžera

Kolegij: Polimerni Nanokompoziti (156901)

Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

Ispitni rok: 29.6.2022.

Termin komisijskog ispita: 4. srpnja 2022. u 8 h

Mjesto: Dekanat, zgrada Zagrepčanka, 2 kat

Lučić Blagojević

0125162570 pisani ispit - nije pristupio nedovoljan (1) 

Molim studenta da se što prije izjasni na mail slucic@fkit.hr  da li želi izaći na komisijski usmeni ispit, kako ne bih sazivala komisiju ukoliko ne želi izaći.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

zbog nedovoljnog broja studenata upisanih na izborni kolegij Polimerni nanokompoziti, ovaj kolegije neće se izvoditi u ljetnom semestru. Studentska referada poslat će Vam mail s pozivom da upišete neki drugi izborni kolegij.

 

Lijep pozdrav

Sanja Lučić Blagojević

0125162570 pisani ispit 31/70; seminari 18/20; nastava 9/10; ukupno 58/100 , završna ocjena dovoljan (2)

Molim studenta  da mi pošalje mail prihvaća li završnu ocjenu na mail (slucic@fkit.hr).

Lučić Blagojević

0125162570: ispit 0/75 nedovoljan (1)

0125162570: ispit 0/75 nedovoljam (1)

Rezultati ispitnog roka:

0125164437 - ispit 49/70; sem. 19/20; prisustvovanje nastavi 10/10-završna ocjena 78/100 vrlo dobar (4)

Molim studenticu da se što hitnije mailom na slucic@fkit.hr izjasni da li prihvaća završnu ocjenu.

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

rezultati ispravka kolokvija i završne ocjene nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

 

Molim studente koji nisu zadovoljni završnom ocjenom da me obavijeste na mail slucic@fkit.hr

Stuenti koji prihvaćaju završnu ocjenu trebaju prijaviti ispit na prvom ispitnom roku

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

rezultati 2 kolokvija i završne ocjene nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

1) Studenti koji nisu pisali ili žele ispraviti jedan od kolokvija mogu se prijaviti za ispravak koji će se održati 8. lipnja 2021. od 9h u dvorani S-P.  Studenti se moraju prijaviti za ispravak na mail slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij ispravljaju do ponedjeljka 7. lipnja 2021 do 10 h.

2) Studenti koji zadovoljni završnom ocjenom trebaju prijaviti prvi ispitni rok preko studomata.

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege

datum kolokvija je 1. 6. 2021. (utorak) a ne 2. 6. 2021. kako je navedeno u prethodnoj obavijesti.

Ispričavam se na pogrešci.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege 

do sada ostvareni bodovi nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita

Lučić Blagojević

 

poštovane kolege,

molim da ispunite on-line anketu iz kolegija Polimerni nanokompoziti.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege 

2. kolokvij će se održati 2. lipnja 2021. od 9 h u dvorani S-P (Savska podrum lijevo)

Molim da posštujete sve važeće epidemiološke mjere.

Lučić Blagojević

 

Poštovane kolege 

rezultatai 1 kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

1. kolokvij će se održati 13. travnja 2021. u dvorani S0 (Savska cesta 16) od 9h. Molim da poštujete sve epidemiološke mjere. 

Lijep pozdrav

Sanja Lučić Blagojević

Poštovane kolege 

predavanja započinju 16. ožujka. 2021. (utorak) u 9,15h po rasporedu preko TEAMS grupe koja će biti kreirana u ponedjeljak. Materijali za prvo predavanje nalaze se u repozitoriju Nastavni materijali.

 

Lijep pozdrav

Lučić Blagojević 

Poštovane kolege,

nastava iz kolegija Polimerni nanokompoiziti započet će u tjednu 15-19. 3. 2021. kada se sredi raspored i upišu svi potencijalni studenti.

Nastava će se odvijati on-line preko TEAMS-a.  Grupa će se kreirati sljedeći tjedan. O točnom terminu održavanja nastave biti ćete obavješteni.

Nastavni materijali biti će postavljeni na web stranici kolegija sljedeći tjedan.

 

Lijep pozdrav

Sanja Lučić Blagojević