Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Suvremene strategije u organskoj kemiji
Šifra: 143542
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Hranjec
doc. dr. sc. Dragana Vuk
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s osnovnim principima jednostavne i višestupanjske sinteze u laboratoriju i industriji. Planiranje sinteze i retrosinteza ciljanih organskih molekula. Kritičko razmišljanje prilikom odabira najpogodnijih sintetskih puteva za provođenje organske sinteze u laboratoriju.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Tjedan
Uvod. Planiranje organske sinteze: sintetički plan, strategija i kontrola. Retrosinteza.

2. Tjedan
Kemoselektivnost. Regioselektivnost: kontrolirane aldolne reakcije.

3. Tjedan
Stereoselektivnost: stereoselektivne aldolne reakcije. Alternativna strategija za sintezu enona.

4. Tjedan
Stvaranje nove C-C veze koja vodi povećanju molekularne strukture. Ortho-strategija za aromatske spojeve. Kontrolirane Michaelove adicije.

5. Tjedan
Specifični enolni ekvivalenti. Enolati. Alil-anioni. Homoenolati. Acil-anionski ekvivalenti.

6. Tjedan
C-C dvostruka veza. Sinteza dvostrukih veza definirane stereokemije.

7. Tjedan
Vinil-anionski ekvivalenti. Elektrofilni napad na alkene.

8. Tjedan
Vinilni kationi. Paladijem katalizirane reakcije. Alilni alkoholi.

9. Tjedan
Stereokemija. Kontrola stereokemije i relativna kontrola stereokemije. Rezolucija.

10.Tjedan
Asimetrična sinteza s prirodnim produktima kao početnim reaktantima. Asimetrična kataliza: formiranje C-O i C-N veza.

11. Tjedan
Asimetrična kataliza: formiranje C-H i C-C veza. Asimetrična strategija bazirana na supstratima

12. Tjedan
Enzimi: biološke metode u asimetričnoj sintezi. Strategija asimetrične sinteze

13. Tjedan
Strategija funkcionalnih grupa..Funkcionalizacija piridina. Oksidacija aromatskih spojeva.

14. Tjedan
Funkcionalizacija pericikličkih reakcija: sinteza dušikovih heterocikla cikloadicijama i sigmatropnim pregrađivanjima

15. Tjedan
Sinteza i kemija azola i ostalih heterocikla s dva ili više heteroatoma.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Planiranje sinteze i retrosinteza ciljanih organskih molekula, kritičko razmišljanje prilikom odabira najpogodnijih sintetskih puteva za provođenje organske sinteze u laboratoriju

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni predati Radni zadatak.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
80% tna nazočnost na predavanjima.
Završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen kolokvij iz laboratorijskih
vježbi.
Predan Radni zadatak.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokviji iz laboratorijskih vježbi.
2 obvezne pismene provjere znanja tijekom semestra (60% bodova na svakoj od provjera znanja donosi oslobađanje od usmenog ispita).
Radni zadatak.
Pismeni ispit (potrebno 55% bodova za prolaz).
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti iz kolegija 1. nastavne godine te kolegiji Organska kemija I i Organska kemija II.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Definirati i prepoznati najvažnije principe i načela jednostavne i višestupanjske organske sinteze.
2. Razumjeti i analizirati retrosintetsku analizu ciljanih organskih molekula.
3. Planirati i prepoznati moguće sintetske puteve za sintezu ciljnih molekula.
4. Integrirati stečeno znanje za prepoznavanje i odabir najpogodnijeg sintetskog puta za sintezu ciljne molekule s obzirom na dostupne polazne kemikalije
5. Kritički razmišljati i prepoznati moguće probleme prilikom odabira pojedinog sintetskog puta s obzirom na postojeće laboratorijske uvjete sinteze ciljnih molekula
6. Sintetizirati odabrane ciljne molekule.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. interpretirati kemijske informacije i podatke
2. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) stručnom auditoriju
3. pretraživati informacije dostupne na Internetu
4. primijeniti standardne laboratorijske postupke i instrumentaciju u preparativne ili analitičke svrhe, za organske i anorganske sustave
5. pokazati sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad
6. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka

NASTAVNE CJELINE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna cjelina

1. Planiranje organske sinteze: sintetički plan, strategija i retrosinteza

Ishodi učenja
- definirati osnovne principe i važnost planiranja organske sinteze
- prepoznati pojmove sintetičkog plana i strategije organske sinteze
- definirati i interpretirati pojam retrosinteze
- abalizirati pojam sintona i njihovu važnost u planiranju organske sinteze

Kriteriji vrednovanja
- razumjeti važnost planiranja organske sinteze u sintezi novih ciljnih molekula
- primijeniti i prezentirati strategiju i sintetički plan u planiranju sinteze ciljne molekule
- primijeniti retrosintezu u planiranju sinteze ciljne molekule
- upotrijebiti adekvatne sintoni prilikom predlaganja sintetskih puteva ciljne molekule

2. Kemoselektivnost; regioselektivnost; stereoselektivnost

Ishodi učenja
- prepoznati kemoselektivnost i njezinu ulogu u planiranju organske sinteze
- prepoznatiregioselektivnost i njezinu ulogu u planiranju organske sinteze
- prepoznatistereoselektivnost i njezinu ulogu u planiranju organske sinteze
- prezentirati i interpretirati pojedinačnu ulogu navedenih selektivnosti pri sintezi ciljnih molekula

Kriteriji vrednovanja
- razumjeti pojmove kemoselektivnosti, regioselektivnosti i stereoselkektivnosti
- uočiti razliku između navedenih selektivnosti
- razumjeti ulogu navedenih selektivnosti i njihovu primjenu u sintezi ciljnih molekula
- primijeniti navedene selektivnosti pri sintezi ciljnih molekula

3. Stvaranje novih C-C i C=C veza koje vode povećanju molekularne strukture

Ishodi učenja
- analizirati osnovne načine sinteze C-C veza
- analizirati osnovne načine sinteze C=C veza
- prepoznati najpogodnije sintetske puteve s obzirom na željeno povećanje molekularne strukture
- prepoznati razliku između pojedinih sintetskih načina na primjeru sinteze nekih ciljnih molekula

Kriteriji vrednovanja
- poznavati uobičajene načine sinteze C-C veza
- poznavati uobičajene načine sinteze C=C veza
- znati kritički odabrati najpogodniji način sinteze C-C veza ili C=C veza s obzirom željeno povećanje molekularne strukture
- primijeniti navedene sintetske načine u sintezi ciljnih molekula

4. Asimetrična sinteza i kataliza u formiranju C-C, C-H, C-N i C-O veza

Ishodi učenja
- analizirati pojam asimetrične sinteze i asimetrične katalize
- prepoznati načine asimetrične sinteze C-C i C-H veza
- prepoznati načine asimetrične sinteze C-N i C-O veza (C-heteroatom veze)
- prezentirati i interpretirati najpogodnije sintetske puteve za formiranje odgovarajućih veza

Kriteriji vrednovanja
- razumjeti asimetričnu sintezu i katalizu i njihovu primjenu u planiranju organske sinteze
- poznavati načine asimetrične sinteze C-C i C-H veza
- poznavati načine asimetrične sinteze C-N i C-O veza
- primijeniti spomenute načine asimetrične sintezi u planiranju sinteze ciljnih molekula

5. Strategija funkcionalnih grupa, sinteza azola i heterocikla s dva ili više heteroatoma

Ishodi učenja
- interpretirati najvažnije funkcionalne grupe za planiranje organske sinteze
- prepoznati ulogu funkcionalnih grupa u organskoj sintezi
- analizirati načine sinteze azola i dušikovih heterocikla
- analizirati načine sinteze heterocikla s dva ili više heteroatoma

Kriteriji vrednovanja
- znati najvažnije funkcionalne skupine, naročito za sintezu heterocikla
- razumjeti načine sinteze azola i dušikovih heterocikla
- razumjeti načine sinteze heterocikla s dva ili više heteroatoma
- primijeniti spomenute načine sinteze heterocikla u planiranju sinteze ciljnih molekula
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , P. Wyatt, S. Warren, ORGANIC SYNTHESIS: STRATEGY AND CONTROL, John Willey and Sons, New York, 2007.
    T. W. G. Solomons, ORGANIC CHEMISTRY, 8th Ed, John Willey and Sons, New York, 2004., , , .
  2. , F. Serratosa, J. Xicart, ORGANIC CHEMISTRY IN ACTION, 2nd Ed, Elsevier, Amsterdam, 1996.
    S. H. Pine, ORGANSKA KEMIJA (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Engleski jezik 1
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Organska kemija I
Položen : Organska kemija II
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovani studenti, u materijalima se nalaze ocjene iz drugog dijela kolegija. Studenti koji su na granici, dobiti će ocjenu više, radi aktivnosti i redovitog dolaska na predavanja. Prijedlog konačnih ocjena iz kolegija biti će dan 10. lipnja.

Predavanja iz drugog dijela kolegija početi će prema rasporedu u utorak 23. travnja u 14h.

Predavanja će započeti prema rasporedu, u utorak 27. veljače u 14 h u predavaonici Z-1.

U repozitoriju Rezultati kolokvija, dan je prijedlog konačnih ocjena. Molim da se studentice kod kojih je naznačeno, obavezno jave doc. dr. sc. Dragani Vuk.

Drugi dio predavanja iz kolegija počinje 23. travnja prema rasporedu, 9,15 - 11,00 h. Predavanja će se održavati putem Teamsa, pri čemu se predavanju pridružujete pomoću koda 8fkap2c. Kamera neka bude na početku uključena.

Predavanje 12. ožujka 2021. odžat će se preko platforme Teams u 9.15 h pa Vas molim da se barem 5 minuta prije prijavite s kodom gi6bcvg.

Prvo predavanje održat će se u petak 5. ožujka 2021. u 9.30 h preko ZOOM linka:

Marijana Hranjec is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96430842951?pwd=clBBeVd4clYyNXhYU21WSXZoeGxJUT09

Meeting ID: 964 3084 2951

Passcode: nxmah1

Nakon ponovnog uvida u rezultate Vaših Zadaća, Radnih zadatka i kolokvija i dogovora, studenti kojima je prvotno predložena ocjena vrlo dobar, dobit će konačnu ocjenu izvrstan.

Prijedlog konačnih ocjena dan je u repozitoriju Rezultati kolokvija.

U repozitoriju Rezultati kolokvija dane su ocjene iz prvog dijela kolegija.

U materijale je stavljeno današnje predavanje. Od danas bi rješavanje zadataka, slanje i ostalu komunikaciju preusmjerila na Teams aplikaciju, preko koje će se održati i kolokvij iz ovog dijela kolegija.

Za sada je potrebno tražiti od našeg informatičara Igora Horačeka (igor@fkit.hr) šifru za Microsoft, ukoliko ju već nemate. S tom šifrom ćete se putem poveznice

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a718c0dd47bef47be93245821bd700b17%40thread.tacv2/General?groupId=7209026e-ce61-4861-8ad6-5f87da058aa9&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

prijaviti s kodom dfktuc0 u tim kolegija. Kada vas prihvatim, dogovarati ćemo se za ostalo.

Bilo bi dobro kada bi se uspjeli prijaviti do utorka, kako bi mogli što prije uspostaviti komunikaciju. Zadaću, koja je zadana danas ćete mi također poslati putem Teamsa, dobiti ćete upute kada se prijavite.

Hvala na poslanim zadaćama, tijekom dana ću svima odgovoriti. U materijalima se nalazi predavanje za ovaj tjedan i 1. radni zadatak s uputama.

Poštovani studenti,

od danas počinje nastava na daljinu drugog dijela kolegija Suvrene strategije u organskoj kemiji, koja će se održavati kroz predanja s komentarima te četiri domaće zadaće i četiri radna zadatka. O završnom radnom zadatku ćemo se dogovoriti naknadno, ovisno o razvoju situacije.

Vaš zadatak će biti svaki tjedan proučiti stavljeno predavanje s komentarima, te na temelju predavanja napraviti zadaću, ili radni zadatak, do zadanog roka. Prva domaća zadaća zadana je već za ovaj tjedan (detalji su opisani u predavanju). Ovaj tjedan nemate radnih zadataka.

Kao što je napomenuto u predavanju, sve mi šaljete na e-mail adresu dvuk@fkit.hr u obliku koji vama odgovara.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća također se možete obraditi putem e-maila.

Kako bih Vam mogla na vrijeme ispraviti i poslati Zadaću 4 i Radni zadatak 3 što vjerujem da Vam je u interesu zbog Završnog radnog zadatka, predlažem da rok za predaju Zadaće 4 bude utorak 7. travnja do 11 h, a rok za predaju Radnog zadatka 3 srijeda 8. travnja do 11 h. 

Idući tjedan, tj. 9. travnja 2020. na rasporedu je pisanje završnog Radnog zadatka (kolokvij) koji će uključivati zadatke iz sve 4 Zadaće te sva 3 Radna zadatka. Budući se nastava održava na daljinu, u četvrtak ujutro bit će Vam uploadani individualni Radni zadatci (s JMBAG-om poput Zadaća) koji ćete rješavati od 10 do 12.30 h (inače bi od 10.15 do 12 h) te ćete mi odmah poslikati i poslati rješenja do 13 h. Molim da se jave oni koji možda zbog neodgovarajućeg interneta ili bilo kojeg drugog problema, nisu to u mogućnosti. Znam da ne možemo izbjeći prepisivanje i korištenje svih materijala, pa je zato ograničeno vrijeme. 

Molim Vas da ozbiljno shvatite rješavanje Zadaća i Radnih zadataka budući da ćete i iz Zadaća i iz Radnih zadataka uz završni Radni zadatak, dobiti ocjene. Shvatite dobronamjerno i ozbiljno komentare koje sam Vam napisala. Osnovno je poznavanje gradiva OK i razumijevanje reakcija (pišu se nepostojeće reakcije, sjetite se npr. s čim reagiraju Grignardovi reagensi ili kako se priređuju asimetrični eteri). Retrosinteza mora biti smislena te prema njoj napisana sinteza koja se zaista može provesti. Za posljednji stupanj retrosinteze, bez obzira koliko ih ima, se pišu sintoni i OBAVEZNO odgovarajući sintetički ekvivalenti (SE). Sinteza OBAVEZNO počinje iz SE, dakle neutralnih reagensa, a ne iz sintona. 

Rok za predaju Radnog zadatka 3 i Zadaće 4 je srijeda 8. travnja 2020. do 24 h. 

Grupa 1 rješava zadatak a, grupa 2 zadatak b, grupa 3 zadatak c i grupa 4 zadatak d.

Zadaće su individualne pa svatko neka rješava svoju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja il nejasnoća, pišite mailove. 

U Zadaći 3 je u Zadatcima 4 i 5 zabunom navedeno da predložite sintezu počevši iz zadanog reaktanta koji nije naveden, pa Vas molim da predložite sitezu počevši od sintetičkog ekvivalenta kojeg ste dobili diskoneksijama zadane ciljne molekule. 

Budući je situacija oko nastavka normalnog odvijanja nastave dosta neizvjesna, molim Vas da mi do sutra do 16 h pošaljete osim Radnog zadatka 1 i Zadaću 2.

 

Rok za predaju Radnog zadatka 2 i Zadaće 3 je petak 3. ožujka 2020. do 16 h. 

Grupa 1 rješava zadatak a, grupa 2 zadatak b, grupa 3 zadatak c i grupa 4 zadatak d.

Zadaće su individualne pa svatko neka rješava svoju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja il nejasnoća, pišite mailove. 

Rok za predaju Radog zadatka 1 je petak, 27.3.2020. do 16 h. Molim da jedan od studenatana iz svake grupe pošalje rješeni Radni zadatak na moj mail mhranjec@fkit.hr.

 

Zbog lakšeg praćenja gradiva i savladavanja potrebnih ishoda učenja koji su potrebni za rješavanje Radnog zadatka 1, uploadan je Predavanje 4 koje sadrži opisne komentare. 

Grupa 1 rješava Radni zadatak 1a, Grupa 2 rješava Radni zadatak 1b, Grupa 3  rješava Radni zadatak 1c i Grupa 4 rješava Radni zadatak 1d. 

Studenti su za rješavanje Radnih zadataka podijeljeni u 4 grupe kako slijedi:

1. GRUPA

0125162341, 0125164853 i 0125164463

2. GRUPA

0125164549, 0125162245 i 0125162149

3. GRUPE

0125164666, 0125164528 i 0178104990

4. GRUPE

0125162448, 0125164484, 0125157516 i 0125164783

Nastava iz kolegija će se tijekom naredna dva tjedna održavati na daljinu preko web stranice Fakulteta. Radni zadatci koji su bili u planu bit će postavljeni na web stranici, te ćete biti podijeljeni u 4 grupe, a svaka grupa će dobiti svoj radni zadatak. Kada ga riješite, imat ćete vremenski rok do kada morate poslati mailom skenirane ili poslikane Radne zadatke, a naknadno ćete ih predati osobno. Individualne zadaće će također biti dostupne na web stranici. 

Predavanja iz kolegija će započeti u četvrtak 27. veljače u 10.15 h u predavaonici P2KM-19 prema rasporedu. 

U repozitoriju Rezultati kolokvija dan je prijedlog konačnih ocjena. Molim studente 0117224742, 0125160074 i 0125160069 da se danas popodne ili sutra prijepodne jave prof. dr. sc. M. Hranjec te studenticu 1003112689 doc. dr. sc. D. Vuk u vezi dogovora oko konačne ocjene.

Ocjene iz 2. dijela kolegija nalaze se u nastavnim materijalima pod Rezultati kolokvija.

U repozitoriju kolegija pod Rezultati kolokvija se nalaze ocjene iz prvog dijela kolokvija.

1. Kolokvij održat će se u četvrtak 25. travnja 2019. od 14 do 16 h u Klubu nastavnika, podrum, Marulićev trg 20.

Predavanje koje se treba održati u četvrtak 18. travnja se odgađa te će nadoknaditi prema dogovoru. Sljedeće predavanje će se održati 25. travnja  prema rasporedu u predavaonici P2KM-19 u 10,15 h.

Predavanja će započeti prema rasporedu, u četvrtak 7. ožujka od 8.15 do 10 h u predavaonici MKM-20.

Prijedlog konačnih ocjena dan je u repozitoriju pod Rezultati kolokvija. Za sva pitanja javiti se prof. dr. sc. Marijani Hranjec a termin upisa ocjena za one studente koji prijave prvi ljetni ispitni rok 11.6.2018. bit će naknadno objavljen.

Ocjene iz drugog dijela kolegija dane su u repozitoriju. Na uvid se može doći danas u 13 sati, ili tijekom idućeg tjedna prema dogovoru s nastavnikom.

Drugi kolokvij će se održati u srijedu 06. lipnja u 10 h u predavaonici MKM-20.

Sutrašnje predavanja se odgađa za ponedjeljak 28. svibanj, održati će se u predavaonici S-0 u 9,15 h. Vježbe iz kolegija počinju u utorak 29. svibnja u 13 sati u studenstkom praktikumu.

U repozitoriju stranice Rezultati kolokvija nalaze se konačne ocjene iz prvog dijela kolegija.

Prvi kolokvij iz kolegija Suvremene strategije u organskoj kemiji održat će se 24. travnja 2018. od 14 do 16 h u predavaonici S-P, Savska cesta 16.

Sljedeće predavanje iz kolegija Suvremene strategije u organskoj kemiji održat će se u utorak 10. travnja od 14 do 16 h u predavaonici P2KM-19.

Nadoknada predavanja iz kolegija Suvremene strategije u organskoj kemiji bit će u utorak 27. ožujka 2018. od 14 do 16 h u dvorani P2-KM Marulićev trg 19 (umjesto u petak 30. ožujka 2018.).

Predavanja iz kolegija Suvremene strategije u organskoj kemiji održavat će se petkom od 13.30 do 15.30 h u predavaonici MKM-20.

Predavanja iz kolegija Suvremene strategije u organskoj kemiji održavat će se četvrtkom od 9 do 11 h u predavaonici MKM-20.

Predavanja iz kolegija Suvremene strategije u organskoj kemiji počet će u četvrtak 8. ožujka 2018. od 11 do 13 h u predavaonici MKM-20.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja