Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Suvremene strategije u organskoj kemiji
Šifra: 143542
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Hranjec
doc. dr. sc. Dragana Vuk
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s osnovnim principima jednostavne i višestupanjske sinteze u laboratoriju i industriji. Planiranje sinteze i retrosinteza ciljanih organskih molekula. Kritičko razmišljanje prilikom odabira najpogodnijih sintetskih puteva za provođenje organske sinteze u laboratoriju.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Tjedan
Uvod. Planiranje organske sinteze: sintetički plan, strategija i kontrola. Retrosinteza.

2. Tjedan
Kemoselektivnost. Regioselektivnost: kontrolirane aldolne reakcije.

3. Tjedan
Stereoselektivnost: stereoselektivne aldolne reakcije. Alternativna strategija za sintezu enona.

4. Tjedan
Stvaranje nove C-C veze koja vodi povećanju molekularne strukture. Ortho-strategija za aromatske spojeve. Kontrolirane Michaelove adicije.

5. Tjedan
Specifični enolni ekvivalenti. Enolati. Alil-anioni. Homoenolati. Acil-anionski ekvivalenti.

6. Tjedan
C-C dvostruka veza. Sinteza dvostrukih veza definirane stereokemije.

7. Tjedan
Vinil-anionski ekvivalenti. Elektrofilni napad na alkene.

8. Tjedan
Vinilni kationi. Paladijem katalizirane reakcije. Alilni alkoholi.

9. Tjedan
Stereokemija. Kontrola stereokemije i relativna kontrola stereokemije. Rezolucija.

10.Tjedan
Asimetrična sinteza s prirodnim produktima kao početnim reaktantima. Asimetrična kataliza: formiranje C-O i C-N veza.

11. Tjedan
Asimetrična kataliza: formiranje C-H i C-C veza. Asimetrična strategija bazirana na supstratima

12. Tjedan
Enzimi: biološke metode u asimetričnoj sintezi. Strategija asimetrične sinteze

13. Tjedan
Strategija funkcionalnih grupa..Funkcionalizacija piridina. Oksidacija aromatskih spojeva.

14. Tjedan
Funkcionalizacija pericikličkih reakcija: sinteza dušikovih heterocikla cikloadicijama i sigmatropnim pregrađivanjima

15. Tjedan
Sinteza i kemija azola i ostalih heterocikla s dva ili više heteroatoma.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Planiranje sinteze i retrosinteza ciljanih organskih molekula, kritičko razmišljanje prilikom odabira najpogodnijih sintetskih puteva za provođenje organske sinteze u laboratoriju

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni predati Radni zadatak.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
80% tna nazočnost na predavanjima.
Završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen kolokvij iz laboratorijskih
vježbi.
Predan Radni zadatak.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokviji iz laboratorijskih vježbi.
2 obvezne pismene provjere znanja tijekom semestra (60% bodova na svakoj od provjera znanja donosi oslobađanje od usmenog ispita).
Radni zadatak.
Pismeni ispit (potrebno 55% bodova za prolaz).
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti iz kolegija 1. nastavne godine te kolegiji Organska kemija I i Organska kemija II.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Definirati i prepoznati najvažnije principe i načela jednostavne i višestupanjske organske sinteze.
2. Razumjeti i analizirati retrosintetsku analizu ciljanih organskih molekula.
3. Planirati i prepoznati moguće sintetske puteve za sintezu ciljnih molekula.
4. Integrirati stečeno znanje za prepoznavanje i odabir najpogodnijeg sintetskog puta za sintezu ciljne molekule s obzirom na dostupne polazne kemikalije
5. Kritički razmišljati i prepoznati moguće probleme prilikom odabira pojedinog sintetskog puta s obzirom na postojeće laboratorijske uvjete sinteze ciljnih molekula
6. Sintetizirati odabrane ciljne molekule.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. interpretirati kemijske informacije i podatke
2. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) stručnom auditoriju
3. pretraživati informacije dostupne na Internetu
4. primijeniti standardne laboratorijske postupke i instrumentaciju u preparativne ili analitičke svrhe, za organske i anorganske sustave
5. pokazati sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad
6. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka

NASTAVNE CJELINE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna cjelina

1. Planiranje organske sinteze: sintetički plan, strategija i retrosinteza

Ishodi učenja
- definirati osnovne principe i važnost planiranja organske sinteze
- prepoznati pojmove sintetičkog plana i strategije organske sinteze
- definirati i interpretirati pojam retrosinteze
- abalizirati pojam sintona i njihovu važnost u planiranju organske sinteze

Kriteriji vrednovanja
- razumjeti važnost planiranja organske sinteze u sintezi novih ciljnih molekula
- primijeniti i prezentirati strategiju i sintetički plan u planiranju sinteze ciljne molekule
- primijeniti retrosintezu u planiranju sinteze ciljne molekule
- upotrijebiti adekvatne sintoni prilikom predlaganja sintetskih puteva ciljne molekule

2. Kemoselektivnost; regioselektivnost; stereoselektivnost

Ishodi učenja
- prepoznati kemoselektivnost i njezinu ulogu u planiranju organske sinteze
- prepoznatiregioselektivnost i njezinu ulogu u planiranju organske sinteze
- prepoznatistereoselektivnost i njezinu ulogu u planiranju organske sinteze
- prezentirati i interpretirati pojedinačnu ulogu navedenih selektivnosti pri sintezi ciljnih molekula

Kriteriji vrednovanja
- razumjeti pojmove kemoselektivnosti, regioselektivnosti i stereoselkektivnosti
- uočiti razliku između navedenih selektivnosti
- razumjeti ulogu navedenih selektivnosti i njihovu primjenu u sintezi ciljnih molekula
- primijeniti navedene selektivnosti pri sintezi ciljnih molekula

3. Stvaranje novih C-C i C=C veza koje vode povećanju molekularne strukture

Ishodi učenja
- analizirati osnovne načine sinteze C-C veza
- analizirati osnovne načine sinteze C=C veza
- prepoznati najpogodnije sintetske puteve s obzirom na željeno povećanje molekularne strukture
- prepoznati razliku između pojedinih sintetskih načina na primjeru sinteze nekih ciljnih molekula

Kriteriji vrednovanja
- poznavati uobičajene načine sinteze C-C veza
- poznavati uobičajene načine sinteze C=C veza
- znati kritički odabrati najpogodniji način sinteze C-C veza ili C=C veza s obzirom željeno povećanje molekularne strukture
- primijeniti navedene sintetske načine u sintezi ciljnih molekula

4. Asimetrična sinteza i kataliza u formiranju C-C, C-H, C-N i C-O veza

Ishodi učenja
- analizirati pojam asimetrične sinteze i asimetrične katalize
- prepoznati načine asimetrične sinteze C-C i C-H veza
- prepoznati načine asimetrične sinteze C-N i C-O veza (C-heteroatom veze)
- prezentirati i interpretirati najpogodnije sintetske puteve za formiranje odgovarajućih veza

Kriteriji vrednovanja
- razumjeti asimetričnu sintezu i katalizu i njihovu primjenu u planiranju organske sinteze
- poznavati načine asimetrične sinteze C-C i C-H veza
- poznavati načine asimetrične sinteze C-N i C-O veza
- primijeniti spomenute načine asimetrične sintezi u planiranju sinteze ciljnih molekula

5. Strategija funkcionalnih grupa, sinteza azola i heterocikla s dva ili više heteroatoma

Ishodi učenja
- interpretirati najvažnije funkcionalne grupe za planiranje organske sinteze
- prepoznati ulogu funkcionalnih grupa u organskoj sintezi
- analizirati načine sinteze azola i dušikovih heterocikla
- analizirati načine sinteze heterocikla s dva ili više heteroatoma

Kriteriji vrednovanja
- znati najvažnije funkcionalne skupine, naročito za sintezu heterocikla
- razumjeti načine sinteze azola i dušikovih heterocikla
- razumjeti načine sinteze heterocikla s dva ili više heteroatoma
- primijeniti spomenute načine sinteze heterocikla u planiranju sinteze ciljnih molekula
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , P. Wyatt, S. Warren, ORGANIC SYNTHESIS: STRATEGY AND CONTROL, John Willey and Sons, New York, 2007.
    T. W. G. Solomons, ORGANIC CHEMISTRY, 8th Ed, John Willey and Sons, New York, 2004., , , .
  2. , F. Serratosa, J. Xicart, ORGANIC CHEMISTRY IN ACTION, 2nd Ed, Elsevier, Amsterdam, 1996.
    S. H. Pine, ORGANSKA KEMIJA (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Engleski jezik 1
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Organska kemija I
Položen : Organska kemija II
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:

Drugi dio predavanja iz kolegija počinje 23. travnja prema rasporedu, 9,15 - 11,00 h. Predavanja će se održavati putem Teamsa, pri čemu se predavanju pridružujete pomoću koda 8fkap2c. Kamera neka bude na početku uključena.

Autor: Dragana Vuk
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja