Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Polimeri i polimerizacijski procesi
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polimeri i polimerizacijski procesi
Šifra: 178542
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić
izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata s procesima polimerizacije, tj. sintezom polimera te temeljnim načelima polimerne kemije. Uvod u polimerizacijsko inženjerstvo - kinetika lančaste, kinetika kondenzacijske i ostalih vrsta polimerizacija.

Izvedbeni program kolegija:
1. Uvod. Klasifikacija polimerizacijskih reakcija. Nomenklatura polimera.
2. Radikalska polimerizacija: inicijacija, propagacija, terminacija. Prijenos rasta lančastih reakcija. Inicijatori za polimerizacije.
3. Postupna polimerizacija.
4. Ionske polimerizacije: anionska i kationska polimerizacija. Živući polimeri.
5. Reakcije kopolimerizacije. Lewis-Mayo jednadžba. Tipski kopolimerizacijski dijagrami.
6. Ring-opening polimerizacija. Norborneni.
7. Izbor tehnološkog postupka polimerizacije. Polimerizacija u masi i otopini. Suspenzijska polimerizacija. Emulzijska polimerizacija.
8. Reaktori u polimernoj kemiji. Reakcije umrežavanja.
9. Općenito o polimernim materijalima.
10. Biopolimeri.
11. Polimeri iz kojih se dobivaju vlakna - tehnološki postupci važnijih predstavnika grupe
12. Polimeri iz kojih se dobiva plastika - tehnološki postupci važnijih predstavnika grupe
13. Polimeri iz kojih se dobiva guma- tehnološki postupci važnijih predstavnika grupe
14. Polimeri iz kojih se dobivaju premazi - tehnološki postupci pojedinih važnijih predstavnika grupe
15. Osnovna načela zbrinjavanja polimernog otpada.

Preduvjeti za upis predmeta Upisani predmeti Sustav jediničnih operacija i Reakcijsko inženjerstvo i kataliza
Položeni svi predmeti 1. nastavne godine
Odslušani predmeti Organska kemija I i Organska kemija II

Preduvjeti za polaganje predmeta -

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata:
Opće kompetencije studenata - 1. razumijevanje i analiziranje polimernih sustava tijekom sinteze, 2. sposobnost primjene metoda u razvoju polimerizacijskih procesa, 3. primjenjivanje znanja u rukovanju različitom znanstvenom opremom za sintezu i analizu polimernih sustava materijala, 4. razumijevanje i analiziranje proizvodnih procesa polimera materijala, 5. razumijevanje temeljnih znanja o sintezi i strukturi polimera na molekulskom nivou, 6. sposobnost identifikacije i rješavanja problema u području polimerne kemije.
Specifične kompetencije studenata- 1. razumijevanje i stjecanje znanja o sintezi polimernih materijala, 2. razumijevanje mehanizama katalitičkih procesa polimerizacije, 3. poznavanje i razumijevanje temeljnih elementa kemije i inženjerstva materijala vezano za kemijski sastav, strukturu, proizvodnju, svojstva i primjenu, 4. stjecanje sposobnosti samostalnog rada u kemijskom i fizikalnom lab, 5. stjecanje sposobnosti i razumijevanje metoda kontrole proizvodnih procesa te kontrole kvalitete proizvoda, 6. sposobnost samostalnog prezentiranja laboratorijskih rezultata u pismenom i usmenom obliku

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja:
1. Prisustvovanje predavanjima
2. Prisustvovanje laboratorijskim vježbama

Način izvođenja nastave:
1. Predavanja - Power point prezentacije
2. Vježbe - laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Ispit se sastoji iz praktičnog, pismenog i usmenog dijela.
Provjera znanja i pripremljenost studenata iz praktičnog dijela odvija se tijekom vježbi, a ocjenjuje se nakon predaje referata.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija: Studentska anketa

Ishodi učenja kolegija:
1.usporediti metode sinteze polimernih materijala
2. razlikovati mehanizme katalitičkih procesa polimerizacije
3. razviti sposobnost usvajanja temeljnih elementa kemije i inženjerstva materijala vezano za kemijski sastav, strukturu, proizvodnju, svojstva i primjenu
4. planirati samostalni rad u kemijskom i fizikalnom laboratoriju,
5. razviti sposobnost praćenja proizvodnih procesa te kontrole kvalitete proizvoda
6. samostalno prezentirati laboratorijske rezultate u pismenom i usmenom obliku

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. prepoznati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. opisati različite vrste materijala (posebice mineralna veziva, keramiku, polimere te metale i slitine), njihovu uporabu i tehnologije njihove proizvodnje
3. povezati stečena znanja o materijalima, njihovoj uporabi i proizvodnji
4. definirati jednostavne probleme u području kemije i inženjerstva materijala radi njihovog rješavanja
5. analizirati materijale korištenjem kemijskih i fizikalnih tehnika te laboratorijske opreme i uređaja
6. organizirati učinkoviti rad u laboratoriju, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima

Obvezna literatura:
1. Zlata Hrnjak Murgić, Prirodni i sintetski polimeri, interna skripta, Zagreb, 2004.
2. Zvonimir Janović, Polimerizacije i polimeri, Kemija u industriji, Zagreb, 1997.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Obavještavaju se studenti, koji su upisali kolegij "Polimeri i polimerizacijski procesi", da će predavanja početi

u ponedjeljak, 15. listopada 2018. u 9:15, u učionici S-P, Savska cesta 16.

U ponedjeljak, 8. listopada, nema predavanja jer je državni praznik.

 

Za kolegij: doc. dr. sc. Lj. Kratofil Krehula